• Odbierz prezent
PGE POLSKA GRUPA ENERGETYCZNA S.A.: Podpisanie umowy sprzedaży udziałów w spółce PGE EJ 1 sp. z o.o. na rzecz Skarbu Państwa (2021-03-26 18:15)
fot. freepik.com
KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO

Raport bieżący nr8/2021
Data sporządzenia: 2021-03-26
Skrócona nazwa emitenta
PGE POLSKA GRUPA ENERGETYCZNA S.A.
Temat
Podpisanie umowy sprzedaży udziałów w spółce PGE EJ 1 sp. z o.o. na rzecz Skarbu Państwa
Podstawa prawna
Art. 17 ust. 1 MAR - informacje poufne.
Treść raportu:
W nawiązaniu do raportu bieżącego nr 28/2020 z dnia 1 października 2020 r., Zarząd spółki PGE Polska Grupa Energetyczna S.A. („Emitent”, „PGE”) informuje iż w dniu 26 marca 2021 r. Emitent podpisał ze Skarbem Państwa umowę sprzedaży udziałów w spółce PGE EJ 1 sp. z o.o. („Umowa”).

Umowa została podpisana przez wszystkie podmioty posiadające udziały w spółce PGE EJ 1 sp. z o.o. („PGE EJ1”) - oprócz Emitenta są to Enea S.A., KGHM Polska Miedź S.A. oraz TAURON Polska Energia S.A. (wspólnie z PGE określani dalej jako „Wspólnicy”). PGE EJ1 jest odpowiedzialna za przygotowanie i realizację inwestycji polegającej na budowie i eksploatacji pierwszej polskiej elektrowni jądrowej.

Zgodnie z postanowieniami Umowy, PGE sprzedaje Skarbowi Państwa 3 727 661 udziałów PGE EJ1, stanowiących łącznie 70% kapitału zakładowego PGE EJ1 oraz reprezentujących łącznie 70% głosów na Zgromadzeniu Wspólników. Cena sprzedaży za wszystkie udziały wynosi 531 362 000 zł, z czego na PGE przypada 371 953 400 zł. Płatność za udziały w PGE EJ1 nastąpi nie później niż w dniu 31 marca 2021 r.
Cena sprzedaży będzie podlegać korekcie na bazie wyceny PGE EJ1 zaktualizowanej na dzień zamknięcia transakcji. W ocenie PGE ewentualna korekta ceny nie będzie miała znaczącego wpływu na ostateczną cenę sprzedaży.

Ponadto, Wspólnicy zawarli z PGE EJ1 aneks do porozumienia z dnia 15 kwietnia 2015 r. ws. WorleyParsons, zgodnie z którym Wspólnicy proporcjonalnie odpowiadają za zobowiązania lub proporcjonalnie przysługują im świadczenia potencjalnie powstałe w wyniku rozstrzygnięcia sporu z WorleyParsons, do poziomu roszczeń wraz z odsetkami na dzień 26 marca 2021 r. O przebiegu sporu PGE informowała w raportach okresowych.

Sprzedaż udziałów w spółce PGE EJ1 stanowi realizację jednego z działań przewidzianych w Strategii Grupy PGE do 2030 roku ogłoszonej w dniu 19 października 2020 r. Po zamknięciu transakcji Emitent nie będzie posiadał udziałów w spółce PGE EJ1

MESSAGE (ENGLISH VERSION)

Signing of the agreement for the sale of PGE EJ 1 shares to the State Treasury

With reference to the current report no. 28/2020 of October 1, 2020, the Management Board of PGE Polska Grupa Energetyczna S.A. (the „Issuer”, „PGE”) discloses that on March 26, 2021 the Issuer signed with the Treasury the agreement for the sale of PGE EJ 1 sp. z o.o. shares (the “Agreement”).

The Agreement was signed by all shareholders of PGE EJ 1 sp. z o.o. (“PGE EJ1”) - apart from the Issuer those are Enea S.A., KGHM Polska Miedź S.A.

and TAURON Polska Energia S.A. (later jointly referred to as the “Partners”). PGE EJ1 is responsible for preparation and realisation of investment involving construction and exploitation of Poland's first nuclear power plant.

In accordance with the provisions of the Agreement, PGE sells to the State Treasury 3 727 661 shares of PGE EJ1, constituting 70% of the share capital of PGE EJ1 and representing 70% of votes at the Assembly of Partners. The sale price for all shares amounts to PLN 531 362 000, out of which PGE will receive PLN 371 953 400. Payment for the shares of PGE EJ1 will take place not later than on March 31, 2021.

The sale price will be subject to adjustment on the ground of valuation of PGE EJ1 updated as at the date of the transaction closing. In PGE’s opinion potential price adjustment will not have a significant impact on the final sale price.

In addition, the Partners and PGE EJ1 signed an annex to the agreement dated April 15, 2015 regarding WorleyParsons, according to which the Partners are proportionally responsible for liabilities or are proportionally entitled to claims that may potentially arise as a result of resolution of a dispute with WorleyParsons, up to the level of claims together with accrued interest as at March 26, 2021. PGE informed about the dispute in periodic reports.

Sale of shares in PGE EJ1 constitutes the implementation of one of the activities provided in the PGE Group’s Strategy until 2030 announced on October 19, 2020. After the transaction closing, the Issuer will not have any shares in PGE EJ1.

PGE POLSKA GRUPA ENERGETYCZNA SPÓŁKA AKCYJNA
(pełna nazwa emitenta)
PGE POLSKA GRUPA ENERGETYCZNA S.A.Przemysł inne (pin)
(skrócona nazwa emitenta)(sektor wg. klasyfikacji GPW w W-wie)
00-496Warszawa
(kod pocztowy)(miejscowość)
Mysia2
(ulica)(numer)
(22) 340 17 04(22) 340 14 99
(telefon)(fax)
(e-mail)(www)
526-025-05-41006227638
(NIP)(REGON)
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
DataImię i NazwiskoStanowisko/FunkcjaPodpis
2021-03-26Paweł ŚliwaWiceprezes Zarządu
2021-03-26Wanda BukWiceprezes Zarządu

ESPI

ESPI - Komunikaty spółek

Przejdź do artykułów autora
Artykuły, które powinny Cię zaciekawić..
Zamknij

Koszyk