• Odbierz prezent
PGE POLSKA GRUPA ENERGETYCZNA S.A.: Ogłoszenie o zwołaniu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki PGE Polska Grupa Energetyczna S.A. (2021-05-31 14:30)
KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO

Raport bieżący nr16/2021
Data sporządzenia: 2021-05-31
Skrócona nazwa emitenta
PGE POLSKA GRUPA ENERGETYCZNA S.A.
Temat
Ogłoszenie o zwołaniu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki PGE Polska Grupa Energetyczna S.A.
Podstawa prawna
Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe
Treść raportu:
Zarząd spółki „PGE Polska Grupa Energetyczna Spółka Akcyjna” z siedzibą w Warszawie („Spółka”), działając na podstawie art. 395 § 1 i § 2, art. 399 § 1, w związku z art. 402(1) i 402(2) ustawy z dnia 15 września 2000 roku Kodeksu spółek handlowych (tj. Dz. U. z 2020 roku, poz. 1526, ze zmianami) oraz § 36 Statutu Spółki, zwołuje na dzień 29 czerwca 2021 r., na godzinę 13.00 Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki („Zgromadzenie”). Zgromadzenie odbędzie się w Warszawie w Sali Notowań w budynku Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie S.A., ul. Książęca 4, 00-498 Warszawa.
1. Otwarcie Zgromadzenia.
2. Wybór Przewodniczącego Zgromadzenia.
3. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Zgromadzenia oraz jego zdolności do powzięcia wiążących uchwał.
4. Przyjęcie porządku obrad.
5. Odstąpienie od wyboru Komisji Skrutacyjnej.
6. Rozpatrzenie „PGE Polska Grupa Energetyczna S.A. Jednostkowe sprawozdanie finansowe za 2020 rok zakończony dnia 31 grudnia 20120 roku zgodne z MSSF UE
(w milionach złotych)” i podjęcie uchwały w przedmiocie jego zatwierdzenia.
7. Rozpatrzenie „PGE Polska Grupa Energetyczna S.A. Skonsolidowane sprawozdanie finansowe za 2020 rok zakończony dnia 31 grudnia 2020 roku zgodne z MSSF UE
(w milionach złotych)” i podjęcie uchwały w przedmiocie jego zatwierdzenia.
8. Rozpatrzenie sprawozdania Zarządu z działalności PGE Polska Grupa Energetyczna S.A. oraz Grupy Kapitałowej PGE za 2020 rok zakończony 31 grudnia 2020 roku
i podjęcie uchwały w przedmiocie jego zatwierdzenia.
9. Zaopiniowanie „Sprawozdania o wynagrodzeniach Członków Zarządu i Rady Nadzorczej PGE Polska Grupa Energetyczna S.A. za lata 2019 – 2020”.
10. Podjęcie uchwały w przedmiocie podziału zysku netto PGE Polska Grupa
Energetyczna S.A. za rok obrotowy 2020.
11. Podjęcie uchwał w przedmiocie udzielenia absolutorium Członkom Zarządu i Rady Nadzorczej.
12. Zamknięcie obrad.

Opis procedur dotyczących uczestniczenia w Zgromadzeniu i wykonywania prawa głosu

Zgodnie z art. 406(1) § 1 Kodeksu spółek handlowych prawo uczestniczenia w Zgromadzeniu mają osoby będące akcjonariuszami Spółki na szesnaście dni przed datą Zgromadzenia (dzień rejestracji uczestnictwa w walnym zgromadzeniu), tj. na dzień 13 czerwca 2021 roku.

W celu zapewnienia udziału w Zgromadzeniu, Akcjonariusz powinien zażądać, nie wcześniej niż po ogłoszeniu zwołania Zgromadzenia, tj. nie wcześniej niż w dniu 31 maja 2021 roku i nie później niż w pierwszym dniu powszednim po dniu rejestracji uczestnictwa w Zgromadzeniu, tj. nie później niż w dniu 14 czerwca 2021 roku, od podmiotu prowadzącego rachunek papierów wartościowych wystawienia imiennego zaświadczenia o prawie uczestnictwa w Zgromadzeniu.

Zarząd Spółki wyłoży listę Akcjonariuszy uprawnionych do uczestnictwa w Zgromadzeniu w siedzibie Spółki w Warszawie, ul. Mysia 2, 00-496 Warszawa na trzy dni powszednie przed dniem odbycia Zgromadzenia, tj. w dniach 24, 25 i 28 czerwca 2021 roku w godzinach od 9:00 do 15:00 w Biurze Obsługi Organów Spółki (2 piętro).

Zarząd Spółki informuje, że Akcjonariusz może żądać przesłania mu listy Akcjonariuszy nieodpłatnie pocztą elektroniczną. Akcjonariusz żądając przesłania mu listy Akcjonariuszy powinien wskazać adres poczty elektronicznej, na który lista powinna mu zostać przesłana. Żądanie można przesłać w postaci elektronicznej na adres e-mailowy Spółki: wza@gkpge.pl.

Zarząd Spółki informuje, że Akcjonariuszowi służy prawo uczestniczenia w Zgromadzeniu oraz wykonywania prawa głosu osobiście lub przez pełnomocnika. Pełnomocnik Akcjonariusza wykonuje wszystkie uprawnienia Akcjonariusza chyba, że z treści pełnomocnictwa wynika inaczej. Pełnomocnik może udzielać dalszych pełnomocnictw, jeżeli wynika to z treści pełnomocnictwa. Jeden pełnomocnik może reprezentować więcej niż jednego Akcjonariusza. W takim wypadku pełnomocnik może głosować odmiennie z akcji każdego Akcjonariusza. Jeżeli Akcjonariusz posiada akcje zapisane na więcej niż jednym rachunku papierów wartościowych, może on ustanowić pełnomocnika do wykonywania praw z akcji zapisanych na każdym z rachunków.

Pełnomocnictwo do uczestniczenia w Zgromadzeniu i wykonywania prawa głosu wymaga udzielenia go na piśmie lub w postaci elektronicznej.

W celu dokonania identyfikacji Akcjonariusza udzielającego pełnomocnictwa oraz reprezentującego go Pełnomocnika, do dokumentu potwierdzającego udzielenie pełnomocnictwa powinny być dołączone:
a) w przypadku Akcjonariusza będącego osobą fizyczną – kopia dowodu osobistego, stron paszportu umożliwiających identyfikację lub innego urzędowego dokumentu potwierdzającego tożsamość Akcjonariusza;
b) w przypadku Akcjonariusza niebędącego osobą fizyczną – kopia aktualnego odpisu z właściwego rejestru lub innego dokumentu potwierdzającego istnienie takiego Akcjonariusza oraz prawo jego przedstawiciela lub przedstawicieli do jego reprezentowania, wraz z kopiami dowodu osobistego, stron paszportu umożliwiających identyfikację lub innego urzędowego dokumentu potwierdzającego tożsamość przedstawiciela lub przedstawicieli upoważnionych do reprezentowania Akcjonariusza;
c) w przypadku Pełnomocnika będącego osobą fizyczną – kopia dowodu osobistego, stron paszportu umożliwiających identyfikację lub innego urzędowego dokumentu potwierdzającego tożsamość Pełnomocnika;
d) w przypadku Pełnomocnika niebędącego osobą fizyczną – kopia aktualnego odpisu z właściwego rejestru lub innego dokumentu potwierdzającego istnienie takiego Pełnomocnika oraz prawo jego przedstawiciela lub przedstawicieli do jego reprezentowania, wraz z kopiami dowodu osobistego, stron paszportu umożliwiających identyfikację lub innego urzędowego dokumentu potwierdzającego tożsamość przedstawiciela lub przedstawicieli upoważnionych do reprezentowania Pełnomocnika.

W przypadku podmiotów zagranicznych, w których państwie siedziby nie są prowadzone odpowiednie rejestry, zamiast kopii aktualnego odpisu z rejestru, o których mowa w pkt ‎b) i d) powyżej, należy dołączyć kopię dokumentu potwierdzającego istnienie danego podmiotu oraz prawo jego przedstawiciela lub przedstawicieli do jego reprezentowania.

W przypadku wątpliwości co do prawdziwości kopii dokumentów, o których mowa powyżej, Zarząd Spółki zastrzega, iż może zażądać przed rozpoczęciem obrad Zgromadzenia, okazania oryginałów przedmiotowych dokumentów lub ich odpisów poświadczonych przez notariusza, radcę prawnego lub inny podmiot uprawniony do poświadczania za zgodność z oryginałem. W razie ich nie przedstawienia, Pełnomocnik Akcjonariusza może nie zostać dopuszczony do uczestnictwa w Zgromadzeniu.

Do wszelkich dokumentów, o których mowa powyżej, sporządzonych w języku obcym, powinno być dołączone odpowiednie tłumaczenie poświadczone na język polski sporządzone przez tłumacza przysięgłego.

Jeżeli pełnomocnictwo do uczestniczenia w obradach i wykonywania prawa głosu na Zgromadzeniu udzielone przez Akcjonariusza jest warunkowe, należy również dołączyć dowód, że dany warunek został spełniony.

Udzielenie pełnomocnictwa w postaci elektronicznej nie wymaga opatrzenia go bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym przy pomocy ważnego kwalifikowanego certyfikatu. Fakt udzielenia pełnomocnictwa w postaci elektronicznej należy zgłosić Spółce przy wykorzystaniu środków komunikacji elektronicznej. Zawiadomienie należy przesłać pocztą elektroniczną na adres e-mailowy Spółki: wza@gkpge.pl. wraz z zawiadomieniem należy przesłać skan udzielonego pełnomocnictwa oraz skan dokumentów, o których mowa w punktach a), b), c) i d) powyżej. W zawiadomieniu należy wskazać również adres poczty elektronicznej, za pomocą którego Spółka będzie mogła kontaktować się z Akcjonariuszem oraz Pełnomocnikiem. Zarząd ma prawo do weryfikacji przesłanych zawiadomień oraz do podejmowania działań służących identyfikacji Akcjonariusza i Pełnomocnika oraz potwierdzenia właściwego umocowania. Weryfikacja może polegać w szczególności na zwrotnym pytaniu zadanym w formie telefonicznej lub elektronicznej Akcjonariuszowi lub Pełnomocnikowi. Powyższe zasady stosuje się odpowiednio do zmiany lub odwołania udzielonego pełnomocnictwa. Zawiadomienia nie spełniające wyżej wymienionych wymogów nie wywołują skutków prawnych wobec Spółki. Spółka nie ponosi odpowiedzialności za błędy w wypełnieniu formularza pełnomocnictwa i działania osób posługujących się pełnomocnictwami. Pełnomocnik stawiający się na Zgromadzeniu obowiązany jest przedstawić na żądanie Spółki lub osoby (osób) wyznaczonej do rejestracji Akcjonariuszy dokumenty, dołączone do zawiadomienia, o których mowa powyżej.

W przypadku podmiotów zagranicznych, w których państwie siedziby nie są prowadzone odpowiednie rejestry, zamiast skanu aktualnego odpisu z rejestru, należy dołączyć skan dokumentu potwierdzającego istnienie danego podmiotu oraz prawo jego przedstawiciela lub przedstawicieli do jego reprezentowania.

W przypadku wątpliwości co do prawdziwości dokumentów, o których mowa powyżej, Zarząd Spółki zastrzega, iż może zażądać przed rozpoczęciem obrad Zgromadzenia, okazania oryginałów przedmiotowych dokumentów lub ich odpisów poświadczonych przez notariusza, radcę prawnego lub inny podmiot uprawniony do poświadczania za zgodność z oryginałem. W razie ich nie przedstawienia, Pełnomocnik Akcjonariusza może nie zostać dopuszczony do uczestnictwa w Zgromadzeniu.

Do wszelkich dokumentów, o których mowa powyżej, sporządzonych w języku obcym, powinno być dołączone odpowiednie tłumaczenie poświadczone na język polski sporządzone przez tłumacza przysięgłego.

Zarząd Spółki informuje ponadto, iż w przypadku udzielenia przez Akcjonariusza pełnomocnictwa wraz z instrukcją do głosowania, Spółka nie będzie weryfikowała czy Pełnomocnicy wykonują prawo głosu zgodnie z instrukcjami, które otrzymali od Akcjonariuszy. W związku z tym, instrukcja do głosowania powinna być przekazana jedynie Pełnomocnikowi.

Wybrane uprawnienia Akcjonariuszy

Zarząd Spółki informuje, że Akcjonariusz lub Akcjonariusze reprezentujący, co najmniej jedną dwudziestą kapitału zakładowego mogą żądać umieszczenia określonych spraw w porządku obrad Zgromadzenia. Prawo to wykonuje się poprzez zgłoszenie żądania zawierającego uzasadnienie lub projekt uchwały lub uchwał dotyczących proponowanego punktu porządku obrad. Żądanie składa się Zarządowi Spółki, nie później niż na 21 dni przed wyznaczonym terminem odbycia Zgromadzenia, tj. 8 czerwca 2021 roku. Żądanie należy złożyć Zarządowi Spółki na adres: Zarząd „PGE Polska Grupa Energetyczna Spółka Akcyjna”, ul. Mysia 2, 00-496 Warszawa, lub przesłać pocztą elektroniczną na adres e-mailowy Spółki: wza@gkpge.pl. Do żądania należy dołączyć kopie dokumentów potwierdzających uprawnienie osoby (osób) występujących z żądaniem do działania w imieniu Akcjonariusza.
Zarząd Spółki informuje, że Akcjonariusz lub Akcjonariusze reprezentujący, co najmniej jedną dwudziestą kapitału zakładowego mogą przed terminem odbycia Zgromadzenia zgłaszać projekty uchwał dotyczących spraw wprowadzonych do porządku obrad Zgromadzenia lub spraw, które mają być wprowadzone do porządku obrad. Zgłoszenie należy złożyć Zarządowi Spółki na adres: Zarząd „PGE Polska Grupa Energetyczna Spółka Akcyjna”, ul. Mysia 2, 00-496 Warszawa, lub przesłać pocztą elektroniczną na adres e-mailowy Spółki: wza@gkpge.pl. Do zgłoszenia należy dołączyć kopie dokumentów potwierdzających uprawnienie osoby (osób) dokonującej zgłoszenia do działania w imieniu Akcjonariusza.
Zarząd Spółki informuje, że każdy Akcjonariusz może podczas obrad Zgromadzenia zgłaszać projekty uchwał dotyczących spraw wprowadzonych do porządku obrad. Projekty powinny być przedstawione w języku polskim.

W trakcie Zgromadzenia każdy akcjonariusz ma prawo do zadawania – zgodnie z art. 428 § 1-5 Kodeksu spółek handlowych - pytań dotyczących spraw umieszczonych w porządku obrad Zgromadzenia.

Wykorzystanie środków komunikacji elektronicznej

Zarząd Spółki informuje, iż nie będzie możliwe uczestniczenie ani wypowiadanie się w trakcie Zgromadzenia przy wykorzystaniu środków komunikacji elektronicznej, ani oddawanie głosu drogą korespondencyjną lub przy wykorzystaniu środków komunikacji elektronicznej.

Rejestracja obecności na Zgromadzeniu

Osoby uprawnione do uczestniczenia w Zgromadzeniu, powinny się zarejestrować i pobrać karty do głosowania bezpośrednio przed salą obrad na 30 minut przed rozpoczęciem obrad Zgromadzenia.

Wgląd do dokumentacji

Zarząd Spółki informuje, że pełny tekst dokumentacji, która ma być przedstawiona Zgromadzeniu wraz z projektami uchwał będzie dostępny na stronie internetowej Spółki od dnia zwołania Zgromadzenia. Inne dokumenty, dotyczące spraw wprowadzonych lub mających być wprowadzonymi do porządku obrad Zgromadzenia przed terminem jego odbycia, będą dostępne na stronie internetowej Spółki niezwłocznie po ich sporządzeniu lub otrzymaniu przez Spółkę od uprawnionych Akcjonariuszy.

Miejsce udostępnienia informacji

Wszelkie informacje związane ze Zgromadzeniem dostępne są na stronie internetowej Spółki.

MESSAGE (ENGLISH VERSION)

An announcement of the Management Board about the convening of the Ordinary General Meeting of "PGE Polska Grupa Energetyczna Spółka Akcyjna"

The Management Board of "PGE Polska Grupa Energetyczna Spółka Akcyjna" with the registered office in Warsaw (the "Company"), acting pursuant to Article 395 § 1 and § 2, Article 399 § 1 in connection with Article 402(1) and 402(2) of the Commercial Companies Code of September 15th 2000 (Journal of Laws of 2020, item 1526, as amended) and § 36 of the Company Statutes, convenes, for the day of June 29th, 2021 at 1:00 p.m., the Ordinary General Meeting of the Company (the "General Meeting"). The General Meeting will be held in Warsaw in the building of Giełda Papierów Wartościowych w Warszawie S.A., at 4 Książęca Street, 00-498 Warsaw.

The agenda:

1. The opening of the General Meeting.

2. The election of Chairperson of the General Meeting.

3. The ascertainment of the correctness of convening the General Meeting and its capability of adopting binding resolutions.

4. The adoption of the agenda of the General Meeting.

5. The adoption of the decision not to elect the Returning Committee.

6. The consideration of “The EU-IFRS-compliant standalone financial statements of the company PGE Polska Grupa Energetyczna S.A. for the year 2020 ended 31 December 2020 (in million zlotys)” and the adoption of the resolution concerning their approval.

7. The consideration of “The EU-IFRS-compliant consolidated financial statements of the Capital Group of PGE Polska Grupa Energetyczna S.A. for the year 2020 ended 31 December 2020 (in million zlotys)” and the adoption of the resolution concerning their approval.

8. The consideration of the Management Board's report on the activities of the company PGE Polska Grupa Energetyczna S.A. and the PGE Capital Group for the year 2020 ended 31 December 2020 and the adoption of the resolution concerning its approval.

9. Providing an opinion on “The report on the remuneration of the Members of the Management Board and the Supervisory Board of PGE Polska Grupa Energetyczna S.A. for the years 2019-2020”.

10. The adoption of the resolution concerning the distribution of the Company’s net profit for the financial year 2020.

11. The adoption of the resolution concerning the granting of discharge to the members of the Management Board and the Supervisory Board for the performance of their duties.

12. The closing of the General Meeting.

A description of the procedures concerning participation in the General Meeting and exercise of the voting right

Pursuant to Article 406(1) § 1 of the Commercial Companies Code, those holding Company shares sixteen days before the date of the General Meeting (the date of registering participation in the General Meeting) i.e. as at June 13th, 2021, are entitled to participate in the General Meeting.

In order to ensure their participation in the General Meeting, the Shareholder should require not earlier than after the announcement of the convening of the General Meeting, i.e. not earlier than on May 31th, 2021 and not later than on the first business day after the date of the registration of participation in the General Meeting, i.e. not later than on June 14th, 2021, that the entity managing their securities account issue a name-bearing certificate of entitlement to participate in the General Meeting.

The list of the Shareholders entitled to participate in the General Meeting will be made available by the Management Board in the Company's registered office at 2 Mysia Street, 00-496 Warsaw on three consecutive business days before the date of the General Meeting, i.e. on June 24th, 25th and 28th, 2021 from 9.00 a.m. to 3.00 p.m., in the Department of the Management Board (floor 2).

The Management Board announces that the Shareholder may request that the list of the Shareholders be sent to them by electronic mail, free of charge. The Shareholder requesting that the list of the Shareholders be sent to them should specify an electronic mail address to which the list should be sent. Such a request may be sent by electronic mail to the Company's e-mail address: wza@gkpge.pl.

The Management Board announces that the Shareholder has the right to participate in the General Meeting and exercise the voting right in person or by proxy. The Shareholder's proxy exercises all rights of the Shareholders unless the text of the proxy stipulates otherwise. The proxy may grant further proxies unless the content of the proxy stipulates otherwise. One proxy may represent more than one Shareholder. In such case, the proxy may vote differently with respect to shares held by each Shareholder. If the Shareholder holds shares registered in more than one securities account, they may appoint a proxy to exercise the rights related to shares registered in each such account.

A proxy to participate in the General Meeting and exercise the voting right should be drawn up in writing or an electronic format.

In order to identify the Shareholder granting a proxy and the Proxy representing such a Shareholder, a document granting the proxy should be accompanied by the following:

a) in the case of the Shareholder who is a natural person – a copy of their identity card, pages from a passport allowing identification or any other official document certifying the Shareholder's identity;

b) in the case of the Shareholder who is not a natural person - a copy of a current extract from a proper register or any other document certifying the existence of the Shareholder or the right of its representative or representatives to represent the Shareholder, together with copies of an identity card, pages from a passport allowing identification or any other official document certifying the identity of such a representative or representatives authorized to represent the Shareholder;

c) in the case of the Proxy who is a natural person – a copy of their identity card, pages from a passport allowing identification or any other official document certifying the Proxy's identity;

d) in the case of the Proxy who is not a natural person - a copy of a current extract from a proper register or any other document certifying the existence of the Proxy or the right of its representative or representatives to represent the Proxy, together with copies of an identity card, pages from a passport allowing identification or any other official document certifying the identity of such a representative or representatives authorized to represent the Proxy.

In the case of foreign entities in whose countries of registration relevant registers are not kept, instead of a copy of a current extract from a register referred to in letters ‎b) and d) above, a copy of a document certifying the existence of the given entity or the right of its representative or representatives to represent the entity should be presented.

In the event of doubts concerning the authenticity of the copies of the documents referred to above, the Management Board reserves the right to demand before the beginning of the General Meeting the presentation of the originals of the said documents or their copies certified by a notary public, legal counsel or any other entity authorized to certify true copies of documents. If such documents are not presented, a Proxy of the Shareholder may be not allowed to participate in the General Meeting.

All documents referred to above which are drawn up in a foreign language should be accompanied by a proper certified translation into the Polish language drawn up by a sworn translator.

If a proxy to participate in the General Meeting and exercise the voting right granted by the Shareholder is a conditional proxy, it should be accompanied by a documentary evidence that the particular condition has been fulfilled.

A proxy granted in an electronic format needs not to be accompanied by a secure electronic signature verified by means of a valid qualified certificate. The Company should be notified of the fact of granting a proxy in an electronic format using the electronic means of communication. Such notification must be sent by electronic mail to the Company's e-mail address: wza@gkpge.pl. The notification should be accompanied by a scanned copy of the granted proxy and scanned copies of the documents referred to in letters a), b), c) and d) above. The notification should include also an electronic mail address at which the Company may contact the Shareholder and the Proxy. The Management Board shall have the right to verify submitted notifications and to take actions aiming at the identification of the Shareholder and the Proxy and the confirmation of their authorization. The verification may consist, in particular, in asking verification questions of the Shareholder or the Proxy by telephone or electronic mail. The above principles will apply to a change in or revocation of the granted proxy. Notifications which do not meet the requirements referred to above will not result in any legal consequences for the Company. The Company will not be liable for any errors in the proxy forms and actions of people using proxies. At the request of the Company or a person (persons) appointed by the Company to register the Shareholders, a Proxy appearing in the General Meeting is obliged to present the documents attached to the notification referred to above.

In the case of foreign entities in whose countries of registration relevant registers are not kept, instead of a scanned copy of a current extract from a register, a scanned copy of a document certifying the existence of the given entity or the right of its representative or representatives to represent the entity should be presented.

In the event of doubts concerning the authenticity of the documents referred to above, the Management Board reserves the right to demand before the beginning of the General Meeting the presentation of the originals of the said documents or their copies certified by a notary public, legal counsel or any other entity authorized to certify true copies of documents. If such documents are not presented, a Proxy of the Shareholder may be not allowed to participate in the General Meeting.

All documents referred to above which are drawn up in a foreign language should be accompanied by a proper certified translation into the Polish language drawn up by a sworn translator.

The Management announces also that if the Shareholder grants a proxy together with a voting instruction, the Company will not verify if Proxies exercise the voting rights in accordance with the instructions received from the Shareholders. Therefore, a voting instruction should be given to the Proxy only.

Shareholders' selected rights

The Management Board announces that the Shareholder or Shareholders representing at least one twentieth of the share capital may request that particular matters be included in the agenda of the General Meeting. This right is exercised by way of submitting a request including a justification or a draft resolution or resolutions concerning a proposed item on the agenda. Such a request should be submitted to the Management Board not later than 21 days before the specified date of the General Meeting, i.e. until June 8 2021. The request should be submitted to the Management Board at the following address: Zarząd "PGE Polska Grupa Energetyczna Spółka Akcyjna", ul. Mysia 2, 00-496 Warszawa, or sent by electronic mail to the Company's e-mail address: wza@gkpge.pl. The request should be accompanied by copies of documents certifying the right of the person (persons) submitting such a request to act on behalf of the Shareholder.

The Management Board announces that the Shareholder or Shareholders representing at least one twentieth of the share capital may, by the date of the General Meeting, propose draft resolutions concerning matters already included or to be included in the agenda of the General Meeting. Such draft resolutions should be submitted to the Management Board at the following address: Zarząd "PGE Polska Grupa Energetyczna Spółka Akcyjna", ul. Mysia 2, 00-496 Warszawa, or sent by electronic mail to the Company's e-mail address: wza@gkpge.pl. The draft resolutions should be accompanied by copies of documents certifying the right of the person (persons) proposing such draft resolutions to act on behalf of the Shareholder.

The Management Board announces that during sessions of the General Meeting each Shareholder may propose draft resolutions concerning the matter included in the agenda. Draft resolutions should be presented in the Polish language.

Pursuant to Article 428 § 1-5 of the Commercial Companies Code, during the course of the General Meeting each shareholder is entitled to ask questions concerning the matters included in the agenda of the General Meeting.”

Using means of electronic communication

The Management Board announces that it will not be possible to participate in, or to take the floor during, the General Meeting using electronic means of communication, as well as to vote by mail or using electronic means of communication.

Registration of presence in the General Meeting

Persons entitled to participate in the General Meeting should register their presence and collect voting ballots directly in front of the General Meeting room 30 minutes before the beginning of the General Meeting.

Access to documentation

The Management Board announces that the complete text of the documentation to be presented to the General Meeting, including draft resolutions, will be available on the Company's website as of the date of the convening of the General Meeting. All other documents concerning matters already included or to be included in the agenda of the General Meeting by the date of the General Meeting will be available on the Company's website immediately after they have been drawn up and submitted to the Company by the authorized Shareholders.

Access to information

All information related to the General Meeting is available on the Company's website.

PGE POLSKA GRUPA ENERGETYCZNA SPÓŁKA AKCYJNA
(pełna nazwa emitenta)
PGE POLSKA GRUPA ENERGETYCZNA S.A.Przemysł inne (pin)
(skrócona nazwa emitenta)(sektor wg. klasyfikacji GPW w W-wie)
00-496Warszawa
(kod pocztowy)(miejscowość)
Mysia2
(ulica)(numer)
(22) 340 17 04(22) 340 14 99
(telefon)(fax)
(e-mail)(www)
526-025-05-41006227638
(NIP)(REGON)
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
DataImię i NazwiskoStanowisko/FunkcjaPodpis
2021-05-31Ryszard WasiłekWiceprezes Zarządu
2021-05-31Paweł ŚliwaWiceprezes Zarządu

ESPI

ESPI - Komunikaty spółek

Przejdź do artykułów autora
Artykuły, które powinny Cię zaciekawić..
Zamknij

Koszyk