• Odbierz prezent
PFG: Uchwała Zarządu Emitenta w sprawie emisji obligacji serii E (2021-03-31 15:19)
fot. freepik.com

Spis załączników:

Zarząd Prefa Group S.A. z siedzibą w Poznaniu („Emitent”, „Spółka”) informuje, iż w dniu 31 marca 2021 r. podjął uchwałę nr 1 w sprawie emisji nie więcej niż 100.000 (słownie: sto tysięcy) sztuk obligacji imiennych serii E o okresie wykupu wynoszącym 12 (słownie: dwanaście) miesięcy oraz o wartości nominalnej 100,00 zł (słownie: sto złotych) każda ("Obligacje serii E"). Łączna wartość emitowanych Obligacji serii E wynieść ma nie więcej niż 10.000.000,00 zł (słownie: dziesięć milionów złotych) przy braku minimalnego progu dojścia emisji do skutku.

Oferta Obligacja serii E realizowana będzie w trybie oferty publicznej na podstawie art. 33 pkt 1 w zw. z art. 34 ust 2 Ustawy o obligacjach, na zasadach zgodnych z art. 1 ust. 4 lit. b) Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady 2017/1129 z dnia 14 czerwca 2017 r. w sprawie prospektu, który ma być publikowany w związku z ofertą publiczną papierów wartościowych lub dopuszczeniem ich do obrotu na rynku regulowanym oraz uchylenia dyrektywy 2003/71/WE.

Pozyskane środki Emitent zamierza przeznaczyć na finansowanie nowej strategii rozwoju Spółki i działalności w branży generalnowykonawczej, projektowej, konstrukcyjnej i produkcyjnej dedykowanej przede wszystkim dla sektora b2b, w tym deweloperów oraz inwestorów. Oprocentowanie Obligacji serii E będzie mieć charakter stały i wyniesie 7% (słownie: siedem procent) w skali roku. Odsetki płatne będą w okresach kwartalnych. Cena emisyjna Obligacji serii E będzie równa ich wartości nominalnej i wyniesie 100,00 zł (słownie: sto złotych). Łączna liczba adresatów, do których zostanie skierowana propozycja nabycia Obligacji serii D będzie niższa niż 150 osób fizycznych, prawnych na państwo członkowskie, innych niż inwestorzy kwalifikowani.

Zgodnie z przyjętym harmonogramem oferty, planowany przydział Obligacji serii E przypada na dzień 12.05.2021, natomiast termin wykupu na dzień 12.05.2022.

Podstawa prawna: §3 ust 1 pkt 8) Załącznika nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu - Informacje bieżące i okresowe w alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect
Data
Imię i Nazwisko
Stanowisko
Podpis
2021-03-31 15:19:16Jakub SuchanekPrezes Zarządu

EBI

EBI - Komunikaty ze spółek 

Przejdź do artykułów autora
Artykuły, które powinny Cię zaciekawić..
Zamknij

Koszyk