• Odbierz prezent
PEPEES: Rozmowy nt. sprzedaży udziałów w CHP Energia sp. z o.o. - publikacja opóźnionej informacji poufnej/ zawarcie umowy sprzedaży udziałów w CHP Energia sp. z o.o. (2021-03-18 13:45)
KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO

Raport bieżący nr3/2021
Data sporządzenia: 2021-03-18
Skrócona nazwa emitenta
PEPEES
Temat
Rozmowy nt. sprzedaży udziałów w CHP Energia sp. z o.o. - publikacja opóźnionej informacji poufnej/ zawarcie umowy sprzedaży udziałów w CHP Energia sp. z o.o.
Podstawa prawna
Art. 17 ust. 1 MAR - informacje poufne.
Treść raportu:
Zarząd Pepees S.A. (dalej „Pepees” albo „Spółka”) przekazuje do publicznej wiadomości informację, której upublicznienie zostało opóźnione na podstawie art. 17 ust. 4 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) Nr 596/2014 z dnia 16 kwietnia 2014 r. w sprawie nadużyć na rynku (rozporządzenie w sprawie nadużyć na rynku) oraz uchylające dyrektywę Komisji 2003/124/WE, 2003/125/WE i 2004/72/WE („Rozporządzenie MAR”), tj. informuje, że Spółka prowadziła rozmowy dotyczące ewentualnej sprzedaży udziałów w CHP Energia sp. z o.o., sprzedaży przedsiębiorstwa albo zorganizowanej części przedsiębiorstwa. W dniu 22 maja 2020 r. zostały zawarte umowy: Umowa o ochronie informacji pomiędzy CHP Energia Sp. z o.o. a ORLEN Południe Spółka Akcyjna oraz Umowa o ochronie informacji pomiędzy CHP Energia Sp. z o.o. a Energomedia Sp. z o. o., dotycząca przeprowadzenia rozmów co do potencjalnego nabycia przedsiębiorstwa biogazowni lub terenów pod budowę biogazowni lub opcjonalnie długoterminowej współpracy. Warunkiem sprzedaży miało być zobowiązanie się nabywcy do odbioru od Spółki wycierki ziemniaczanej. Otworzyło to drogę do rozpoczęcia negocjacji w celu uzgodnienia warunków sprzedaży.
W uzasadnionym interesie Spółki leżało opóźnienie publikacji informacji o rozpoczęciu negocjacji, gdyż jej przekazanie mogłoby naruszyć jej prawnie uzasadnione interesy. Przekazanie informacji o prowadzonych na wczesnym etapie rozmów przed formalnym potwierdzeniem woli stron i doprecyzowaniem celu rozmów poprzez podpisanie umowy mogłoby spowodować zamieszanie i nieporozumienie wśród inwestorów i innych interesariuszy Spółki, co mogłoby negatywnie wpłynąć na przebieg negocjacji.
W wyniku negocjacji, w dniu 19 lutego 2021 r. została podpisana warunkowa umowa przedwstępna sprzedaży wszystkich udziałów Pepees w CHP Energia sp. z o.o. („Umowa”). Warunkiem zawarcia umowy przyrzeczonej było nieskorzystanie przez Krajowy Ośrodek Wsparcia Rolnictwa z prawa pierwokupu nieruchomości o powierzchni około 0,68ha należącej do jednego ze wspólników mniejszościowych CHP Energia sp. z o.o., sąsiadującej z działkami należącymi do CHP Energia sp. z o.o., na których znajduje się biogazownia i która to nieruchomość ma być sprzedana razem z udziałami w CHP Energia sp. z o.o. W ocenie Spółki, warunki Umowy nie odbiegają od standardów rynkowych.
Upublicznienie informacji poufnej o zawarciu umowy przedwstępnej zagrażałoby interesom Pepees. Takie zagrożenie w ocenie Spółki mogłoby wiązać się z tym, że ujawnienie, że od decyzji Krajowego Ośrodka Wsparcia Rolnictwa („KOWR”) zależy nie tylko zbycie nieruchomości, ale też cała transakcja sprzedaży udziałów w CHP Energia sp. z o.o., mogłoby zaburzyć proces decyzyjny po stronie KOWR oraz narażać Spółkę na ryzyko prób ingerencji podmiotów trzecich w postępowanie administracyjne prowadzone przez KOWR, doprowadzając, w skrajnym przypadku, do odmowy udzielenia zgody lub przedłużenia procedury jej udzielania poza ostateczny termin na zawarcie umowy przyrzeczonej, co także doprowadzić mogłoby do niedojścia transakcji do skutku.
Sprzedaż udziałów w CHP Energia sp. z o.o. jest dla Spółki niezwykle istotna z uwagi na potrzebę optymalizacji funkcjonowania Grupy Pepees, przy jednoczesnym zapewnieniu długoterminowego odbioru wycierki przez stabilnego partnera biznesowego.
Po spełnieniu się warunku zawieszającego tj. po uzyskaniu oświadczenia KOWR nieskorzystaniu z prawa pierwokupu, w dniu 18 marca 2021 roku została zawarta umowa przyrzeczona sprzedaży wszystkich udziałów w CHP Energia sp. z o.o. Nabywcą udziałów jest ORLEN Południe S.A, spółka zależna od PKN ORLEN S.A.

MESSAGE (ENGLISH VERSION)

PRZEDSIĘBIORSTWO PRZEMYSŁU SPOŻYWCZEGO PEPEES SA
(pełna nazwa emitenta)
PEPEESSpożywczy (spo)
(skrócona nazwa emitenta)(sektor wg. klasyfikacji GPW w W-wie)
18-402Łomża
(kod pocztowy)(miejscowość)
ul. Poznańska121
(ulica)(numer)
(0-86) 218 44 04(0-86) 218 32 42
(telefon)(fax)
pepees@pepees.plwww.pepees.pl
(e-mail)(www)
718-10-05-512450096365
(NIP)(REGON)
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
DataImię i NazwiskoStanowisko/FunkcjaPodpis
2021-03-18Wojciech FaszczewskiPrezes Zarządu
2021-03-18Tomasz RogalaCzłonek Zarządu

ESPI

ESPI - Komunikaty spółek

Przejdź do artykułów autora
Artykuły, które powinny Cię zaciekawić..
Zamknij

Koszyk