• Odbierz prezent
PEPEES: raport finansowy (2021-04-28 07:30)
fot. freepik.com
FALSEskorygowany
KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO
Skonsolidowany raport roczny SRR 2020
(rok)
(zgodnie z § 60 ust. 2 Rozporządzenia w sprawie informacji bieżących i okresowych)
dlaemitentów papierów wartościowych prowadzących działalność wytwórczą, budowlaną, handlową lub usługową
(rodzaj emitenta – w przypadku wyboru opcji „dla innych emitentów”)
za rok obrotowy 2020 obejmujący okresod2020-01-01do2020-12-31
zawierający skonsolidowane sprawozdanie finansowe według MSR zatwierdzonych w UE
w walucie
data przekazania: 2021-04-28
PRZEDSIĘBIORSTWO PRZEMYSŁU SPOŻYWCZEGO PEPEES SA
(pełna nazwa emitenta)
PEPEESSpożywczy (spo)
(skrócona nazwa emitenta)(sektor wg klasyfikacji GPW w Warszawie)
18-402Łomża
(kod pocztowy)(miejscowość)
ul. Poznańska121
(ulica)(numer)
(0-86) 218 44 04(0-86) 218 32 42
(telefon)(fax)
pepees@pepees.plwww.pepees.pl
(e-mail)(www)
718-10-05-512450096365
(NIP)(REGON)
259400AAH4FSBPE9CN79 0000038455
(LEI) (KRS)
WBS Audyt Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie
(firma audytorska)
WYBRANE DANE FINANSOWEw tys.w tys. EUR
2020201920202019
Przychody ze sprzedaży ogółem 204 079,00231 981,0045 613,0053 927,00
Zysk lub strata netto przypadający akcjonariuszom Jednostki Dominującej6 313,0024 091,001 411,005 600,00
Całkowite dochody netto przypadające akcjonariuszom Jednostki Dominującej6 270,0024 052,001 401,005 591,00
Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej -118,0036 688,00-26,008 529,00
Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej -5 165,00-25 533,00-1 154,00-5 935,00
Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej -18 405,00-8 808,00-4 114,00-2 048,00
Przepływy pieniężne netto -23 688,002 347,00-5 294,00546,00
Aktywa razem 364 838,00363 622,0079 058,0085 387,00
Kapitał własny przypadający akcjonariuszom Jednostki Dominującej173 769,00178 773,0037 655,0041 980,00
Zysk (strata) na jedną akcję zwykłą w zł/EUR0,060,250,010,06
Całkowite dochody netto na jedną akcję w zł/EUR0,060,250,010,06
Wartość księgowa na jedną akcję w zł/EUR1,831,880,400,44
Do przeliczenia wybranych danych finansowych na EUR zastosowano następujące kursy ogłoszone przez Narodowy Bank Polski:
- wybrane pozycje skonsolidowanego sprawozdania z sytuacji finansowej na dzień 31.12.2020 r. według średniego kursu obowiązującego na dzień bilansowy 1 EUR = 4,6148 PLN,
- wybrane pozycje skonsolidowanego sprawozdania z sytuacji finansowej na dzień 31.12.2019 r. według średniego kursu obowiązującego na dzień bilansowy 1 EUR = 4,2585 PLN,
- wybrane pozycje skonsolidowanego sprawozdania z całkowitych dochodów oraz skonsolidowanego sprawozdania z przepływów pieniężnych za okres od 1 stycznia 2020 roku do 31 grudnia 2020 roku według kursu stanowiącego średnią arytmetyczną średnich kursów ogłoszonych przez NBP obowiązujących na ostatni dzień każdego miesiąca 2020 roku - 1 EUR = 4,4742 PLN,
- wybrane pozycje skonsolidowanego sprawozdania z całkowitych dochodów oraz skonsolidowanego sprawozdania z przepływów pieniężnych za okres od 1 stycznia 2019 roku do 31 grudnia 2019 roku według kursu stanowiącego średnią arytmetyczną średnich kursów ogłoszonych przez NBP obowiązujących na ostatni dzień każdego miesiąca 2019 roku - 1 EUR = 4,3018 PLN.
Raport powinien zostać przekazany Komisji Nadzoru Finansowego, spółce prowadzącej rynek regulowany oraz do publicznej wiadomości za pośrednictwem agencji informacyjnej zgodnie z przepisami prawa

INFORMACJA O KOREKCIE RAPORTU
Skorygowany raportem bieżącym nr z dniao treści:
PlikOpis

ZAWARTOŚĆ RAPORTU
Skonsolidowany raport roczny powinien zawierać składniki i informacje zgodnie z przepisami Rozporządzenia w sprawie informacji bieżących i okresowych lub odpowiednio zgodnie z art. 56 ust. 1 pkt 2 lit. b i art. 61 Ustawy o ofercie lub odpowiednio zgodnie z art. 56 ust. 1 pkt 2 i ust. 6 tej Ustawy
PlikOpis
PEPEES_List_Prezesa_Grupy_Kapitalowej_2020.xhtmlList Prezesa do Akcjonariuszy
pepees_2020-12-31.zipSkonsolidowane sprawozdanie finansowe
pepees_2020-12-31.zip.XAdESSkonsolidowane sprawozdanie finansowe.xades
PEPEES_Sprawozdanie_z_dzialalnosci_2020.xhtmlSprawozdanie z działaności GK
PEPEES_Sprawozdanie_z_dzialalnosci_2020.xhtml.XAdESSprawozdanie z działalności GK.xades
Ocena_RN_dot._sprawozdan_GK_2020.xhtmlOcena RN dotycząca sprawozdania
Sprawozdanie_z_badania_GK_PEPEES_2020.xhtmlSprawozdanie z badania
Sprawozdanie_z_badania_GK_PEPEES_2020.xhtml.xadesSprawozdanie z badania.xades
Oswiadczenie_RN_dot._KA_GK_2020.xhtmlOświadczenia RN dotyczące Komitetu Audytu
Oswiadczenie_RN_dot._wyboru_firmy_audytorskiej_2020.xhtmlOświadczenie RN dotyczące wyboru firmy audytorskiej

ESPI

ESPI - Komunikaty spółek

Przejdź do artykułów autora
Artykuły, które powinny Cię zaciekawić..
Zamknij

Koszyk