• Odbierz prezent
PEPEES: Powołanie osób zarządzających na kolejną kadencję (2021-03-26 17:34)
KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO

Raport bieżący nr5/2021
Data sporządzenia: 2021-03-26
Skrócona nazwa emitenta
PEPEES
Temat
Powołanie osób zarządzających na kolejną kadencję
Podstawa prawna
Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe
Treść raportu:


Podstawa prawna Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe
Zarząd Przedsiębiorstwa Przemysłu Spożywczego "PEPEES" S.A. ("Spółka") informuje, że w dniu 26 marca 2021 r. Rada Nadzorcza Spółki, działając na podstawie art. 11.2 Statutu Spółki oraz art. 369 § 1 ksh, powołała Pana Wojciecha Faszczewskiego na Prezesa Zarządu Spółki oraz Tomasza Rogalę na Członka Zarządu Spółki. Obydwaj Panowie zostali powołani na następną kadencję rozpoczynającą się 10 kwietnia 2021 r. Poniżej Spółka przekazuje informacje w zakresie kwalifikacji i doświadczenia w odniesieniu do każdej z powołanych osób zarządzających.
Wojciech Faszczewski – Prezes Zarządu
Ukończył wyższe studia na Akademii Medycznej w Białymstoku. Od 2010 r. pełni funkcję Prezesa Zarządu Pepees. Jest także Prezesem Zarządu PPZ BRONISŁAW S.A. i przewodniczącym Rady Nadzorczej w spółce zależnej Pepees ZPZ LUBLIN sp. z o.o. Wcześniej pełnił funkcję członka Rady Nadzorczej Pepees oraz był związany z Białostockim Ośrodkiem Onkologicznym – Oddział Chemioterapii i Nowotworów. Jest także byłym Członkiem Zarządu Stowarzyszenia Inwestorów Indywidualnych – Region Białystok. W czerwcu 2010 r. delegowany był przez RN "PEPEES" S.A. do wykonywania czynności Prezesa Zarządu Spółki.

Tomasz Rogala - Członek Zarządu
Pan Tomasz Rogala jest absolwentem Szkoły Głównej Gospodarstwa Wiejskiego Akademii Rolniczej w Warszawie i uzyskał tytuł mgr inż. SGGW AR. Od 2016 r. pełni funkcję Członka Zarządu PEPEES. Jest także Prezesem Zarządu Gospodarstwa Rolnego "Ponary" Sp. z o.o. Pełnił dotychczas kierownicze funkcje w przedsiębiorstwach handlowych i związanych z branżą nieruchomości, był ponadto członkiem Rady Nadzorczej spółdzielni mieszkaniowej w Warszawie.

Powołane osoby zarządzające oświadczyły, że nie wykonują działalności poza przedsiębiorstwem Emitenta, nie uczestniczą w spółce konkurencyjnej jako wspólnicy spółki cywilnej, spółki osobowej lub jako członkowie organu spółki kapitałowej bądź w innej konkurencyjnej osobie prawnej jako członkowie jej organu. Nie widnieją także w Rejestrze Dłużników Niewypłacalnych.
Szczegółowa podstawa prawna: § 5 pkt 5 ROZPORZĄDZENIE MINISTRA FINANSÓW z dnia 29 marca 2018 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim

MESSAGE (ENGLISH VERSION)

PRZEDSIĘBIORSTWO PRZEMYSŁU SPOŻYWCZEGO PEPEES SA
(pełna nazwa emitenta)
PEPEESSpożywczy (spo)
(skrócona nazwa emitenta)(sektor wg. klasyfikacji GPW w W-wie)
18-402Łomża
(kod pocztowy)(miejscowość)
ul. Poznańska121
(ulica)(numer)
(0-86) 218 44 04(0-86) 218 32 42
(telefon)(fax)
pepees@pepees.plwww.pepees.pl
(e-mail)(www)
718-10-05-512450096365
(NIP)(REGON)
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
DataImię i NazwiskoStanowisko/FunkcjaPodpis
2021-03-26Wojciech FaszczewskiPrezes Zarządu
2021-03-26Tomasz RogalaCzłonek Zarządu

ESPI

ESPI - Komunikaty spółek

Przejdź do artykułów autora
Artykuły, które powinny Cię zaciekawić..
Zamknij

Koszyk