• Odbierz prezent
PEPEES: Epsilon zaskarżył 9 uchwał ZWZ (2022-05-26 16:16)
fot. freepik.com
KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO

Raport bieżący nr14/2022
Data sporządzenia: 2022-05-26
Skrócona nazwa emitenta
PEPEES
Temat
Epsilon zaskarżył 9 uchwał ZWZ
Podstawa prawna
Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe
Treść raportu:
Zarząd Przedsiębiorstwa Przemysłu Spożywczego "PEPEES" S.A. ("Spółka") informuje, iż Spółka otrzymała odpis wniesionego przez EPSILON Fundusz Inwestycyjny Zamknięty Aktywów Niepublicznych w Warszawie pozwu o stwierdzenie nieważności lub uchylenie dziewięciu uchwał Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki z dnia 14 kwietnia 2022 r. tj. uchwał nr 6 i 7 w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania finansowego Spółki oraz Grupy Kapitałowej Pepees za okres od 01.01 2021 r. do 31.12. 2021 r., uchwały nr 8 w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania Zarządu Przedsiębiorstwa Przemysłu Spożywczego „PEPEES” S.A. z działalności Grupy Kapitałowej PEPEES za rok 2021, uchwał nr 12 i 13 w sprawie udzielenia absolutorium członkom Zarządu Spółki, uchwał 25 i 26 w sprawie powołania dwóch członków Rady Nadzorczej nowej kadencji, uchwał nr 28 i 29 w sprawie upoważnienia do nabycia akcji własnych i utworzenia w tym celu kapitału rezerwowego. Treść zaskarżonych uchwał została opublikowana w raporcie bieżącym nr 10/2022.

Podstawa prawna: § 19 ust. 1 pkt 10 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 29 marca 2018 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim.
MESSAGE (ENGLISH VERSION)

PRZEDSIĘBIORSTWO PRZEMYSŁU SPOŻYWCZEGO PEPEES SA
(pełna nazwa emitenta)
PEPEESSpożywczy (spo)
(skrócona nazwa emitenta)(sektor wg. klasyfikacji GPW w W-wie)
18-402Łomża
(kod pocztowy)(miejscowość)
ul. Poznańska121
(ulica)(numer)
(0-86) 218 44 04(0-86) 218 32 42
(telefon)(fax)
pepees@pepees.plwww.pepees.pl
(e-mail)(www)
718-10-05-512450096365
(NIP)(REGON)
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
DataImię i NazwiskoStanowisko/FunkcjaPodpis
2022-05-26Wojciech FaszczewskiPrezes Zarządu
2022-05-26Tomasz RogalaCzłonek Zarządu

ESPI

ESPI - Komunikaty spółek

Przejdź do artykułów autora
Artykuły, które powinny Cię zaciekawić..
Zamknij

Koszyk