• Odbierz prezent
PEKAO BANK HIPOTECZNY: raport finansowy (2021-07-29 17:31)
fot. freepik.com
FALSEskorygowany
KOMISJA NADZRO FINANSOWEGO
Raport półroczny P 2021
(rok)
(zgodnie z art. 56 ust. 1 pkt 2 i ust. 6 ustawy z dnia 29 lipca 2005 r.)
dlabanki hipoteczne
Pekao Bank Hipoteczny S.A.
(rodzaj emitenta)
za półrocze roku obrotowego2021 obejmujące okresod 2021-01-01 do 2021-06-30
zawierający sprawozdanie finansowe według MSSF zatwierdzonych przez Unię Europejską
w walucie
data przekazania: 2021-07-29
Pekao Bank Hipoteczny SA
(pełna nazwa emitenta)
PEKAO BANK HIPOTECZNYBanki (ban)
(skrócona nazwa emitenta)(sektor wg klasyfikacji GPW w Warszawie / branża)
01-230Warszawa
(kod pocztowy)(miejscowość)
Skierniewicka10A
(ulica)(numer)
022 852 1900
(telefon)(fax)
poczta@pekaobh.plwww.pekaobh.pl
(e-mail)(www)
527-10-28-697011183360
(NIP)(REGON)
(firma audytorska)
WYBRANE DANE FINANSOWEw tys.w tys. EUR
półrocze / 2021półrocze /2020półrocze / 2021półrocze /2020
Rachunek zysków i strat
Wynik z tytułu odsetek198721693743703814
Wynik z tytułu prowizji i opłat-896-237-197-53
Wynik na działalności operacyjnej3490-1168768-263
Zysk/Strata przed opodatkowaniem3490-1168768-263
Zysk/Strata za okres1976-1464435-330
Zysk/Strata na jedną akcję0,89-0,660,20-0,15
Przepływy pieniężne
Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej112565-1469524755-3309
Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej-29444-6100
Przepywy pieniężne netto z działalności finansowej-106154-17934-23345-4038
Przepływy pieniężne netto, razem6382-321851404-7247
Sprawozdanie z sytuacji finansowej stan na:30.06.202131.12.202030.06.202131.12.2020
Aktywa razem36711692776442812062601639
Kredyty udzielone klientom35119342614597776839566568
Zobowiązania z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych20005842107024442529456580
Zobowiązania wobec banków135830334233530045674182
Kapitał własny2695462678375962458039
Kapitał zakładowy223 000223 0004932848323
Liczba akcji (w szt.)2 2302 2302 2302 230
Wartość księgowa na jedną akcję1211202726
Adekwatność kapitałowa stan na:30.06.202131.12.202030.06.202131.12.2020
Łączny współczynnik kapitałowy (%)13,93%15,51%13.93%15,51%
Ekspozycje ważone ryzykiem22289831720177493051372752
Fundusze własne3190492757567057459755

Do przeliczenia wybranych pozycji ze złotych na EUR zastosowano następujące kursy:

- do przeliczenia pozycji sprawozdania z sytuacji finansowej - średni kurs ogłoszony przez NBP na 30 czerwca 2021 r. - 1 EUR = 4,5208 oraz na 31 grudnia 2020 r. – 1 EUR = 4,6148,

- do przeliczenia pozycji rachunku zysków i strat – średnie arytmetyczne średnich kursów ogłoszonych przez NBP na ostatni dzień każdego miesiąca odpowiednio I półrocza 2021 r. oraz I półrocza 2020 r. – 1 EUR = 4,5472 oraz 1 EUR = 4,4413,

- do przeliczenia pozycji przepływów pieniężnych – kursy zastosowane do przeliczenia pozycji rachunku zysków i strat.,

- do przeliczenia pozycji adekwatności kapitałowej – kursy zastosowane do przeliczenia pozycji sprawozdania z sytuacji finansowej.

Wybrane dane finansowe z bilansu (sprawozdania z sytuacji finansowej) prezentuje się na koniec półrocza bieżącego roku obrotowego i na koniec poprzedniego roku obrotowego, co należy odpowiednio opisać.

Raport powinien zostać przekazany Komisji Nadzoru Finansowego, spółce prowadzącej rynek regulowany oraz do publicznej wiadomości za pośrednictwem agencji informacyjnej zgodnie z przepisami prawa

INFORMACJA O KOREKCIE RAPORTU
Skorygowany raportem bieżącym nr z dniao treści:
PlikOpis

ZAWARTOŚĆ RAPORTU
„Raport półroczny powinien zawierać składniki i informacje zgodnie z przepisami Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 29 marca 2018 r. lub odpowiednio zgodnie z art. 56 ust. 1 pkt 2 lit. b i art. 61 ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. lub odpowiednio zgodnie z art. 56 ust. 1 pkt 2 i ust. 6 tej ustawy”
PlikOpis
Sprawozdanie Finansowe za I półrocze 2021-sig-sig-sig-sig.pdfŚródroczne skrócone sprawozdanie finansowe Pekao Banku Hipotecznego S.A. w Warszawie za okres od 1 stycznia 2021 roku do 30 czerwca 2021 roku sporządzone wg Międzynarodowych Standardów Sprawozdawczości Finansowej zatwierdzonych przez Unię Europejską.
Sprawozdanie Zarządu z działalności Banku za I półrocze 2021-sig-sig-sig.pdfSprawozdanie Zarządu z działalności Pekao Banku Hipotecznego S.A.
w okresie sprawozdawczym od 1 stycznia 2021 roku do 30 czerwca 2021 roku

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
DataImię i NazwiskoStanowisko/FunkcjaPodpis
2021-07-29Tomasz MikodaPrezes Zarządu
2021-07-29Agnieszka DomaradzkaCzłonek Zarządu
2021-07-29Rafał LitwińczukCzłonek Zarządu


ESPI

ESPI - Komunikaty spółek

Przejdź do artykułów autora
Artykuły, które powinny Cię zaciekawić..
Zamknij

Koszyk