• Odbierz prezent
PEKAO BANK HIPOTECZNY: Powołanie Zarządu na nową kadencję (2021-03-22 18:32)
KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO

Raport bieżący nr10/2021
Data sporządzenia: 2021-03-22
Skrócona nazwa emitenta
PEKAO BANK HIPOTECZNY
Temat
Powołanie Zarządu na nową kadencję
Podstawa prawna
Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe
Treść raportu:
Pekao Bank Hipoteczny S.A. („Bank”) informuje, że w dniu 22 marca 2021 r. Rada Nadzorcza Banku powołała Pana Tomasza Mikodę (powierzając mu dalsze pełnienie funkcji Prezesa Zarządu), Panią Agnieszkę Domaradzką (powierzając jej dalsze pełnienie funkcji Członka Zarządu nadzorującego zarządzaniem ryzykiem istotnym w działalności Banku) oraz Pana Rafała Litwińczuka (powierzając mu dalsze pełnienie funkcji Członka Zarządu) na kolejną wspólną 3-letnią kadencję Zarządu rozpoczynającą się z dniem 23 marca 2021 r.

Zgodnie ze złożonymi oświadczeniami Pan Tomasz Mikoda, Pani Agnieszka Domaradzka i Pan Rafał Litwińczuk:
1)nie prowadzą działalności konkurencyjnej wobec Banku oraz nie uczestniczą w spółce konkurencyjnej jako wspólnicy spółki cywilnej, spółki osobowej lub jako członkowie organu konkurencyjnej spółki kapitałowej lub członkowie organu jakiejkolwiek konkurencyjnej osoby prawnej;
2)nie są wpisani do Rejestru Dłużników Niewypłacalnych prowadzonego na podstawie przepisów ustawy z dnia 20 sierpnia 1997 r. o KRS.

Życiorysy Pana Tomasza Mikody, Pani Agnieszki Domaradzkiej i Pana Rafała Litwińczuka przedstawiono poniżej:

Życiorys Pana Tomasza Mikody:

Pan Tomasz Mikoda jest menadżerem z ponad 20-letnim doświadczeniem w obszarze bankowości detalicznej ze szczególnym uwzględnieniem tematyki produktów hipotecznych. Posiada doświadczenie w zarządzaniu zarówno obszarami wsparcia, jak i sprzedaży.

Przed objęciem funkcji Prezesa Zarządu Pekao Banku Hipotecznego S.A związany był z Grupą Raiffeisen Bank S.A., w której pełnił funkcję Prezesa Zarządu/CEO w Raiffeisen Solutions Sp. z o.o.

Do 2013 roku pełnił funkcję Dyrektora Departamentu Sieci Sprzedaży oraz Dyrektora Obszaru Bankowości Hipotecznej w Kredyt Bank S.A., gdzie odpowiadał za rozwój produktów hipotecznych i ubezpieczeniowych.
Wcześniej związany był z Bankiem Millennium S.A., gdzie jako Dyrektor Obszaru Bankowości Hipotecznej był odpowiedzialny za bankowość hipoteczną. Następnie pełnił funkcję Dyrektora Departamentu Sieci.

W kolejnych latach (od 2013 do2014) Pan Tomasz Mikoda zajmował stanowisko Dyrektora Obszaru Rozwoju Biznesu i Administracji w Expander sp. z o.o. oraz był zatrudniony jako ekspert w Sollers Consulting sp. z o.o.

Pan Tomasz Mikoda jest Absolwentem Uniwersytetu Szczecińskiego, na kierunku Marketingu i Zarządzania Biznesem, w specjalizacji Zarządzanie Firmą. Ukończył studia podyplomowe z zakresu Zarządzania Finansami na kierunku Rynków Kapitałowych w Zachodniopomorskiej Szkole Biznesu. Ukończył także kurs dla członków Rad Nadzorczych spółek z udziałem Skarbu Państwa.

Od 2018 r. pełni funkcję Prezesa Zarządu Pekao Banku Hipotecznego S.A., a od 2020 r. także funkcję Przewodniczącego Rady Nadzorczej Pekao Direct sp. z o.o.

Pan Tomasz Mikoda spełnia wymogi odpowiedniości określone w art. 22aa ustawy Prawo Bankowe.

Życiorys Pani Agnieszki Domaradzkiej:

Pani Agnieszka Domaradzka posiada ponad 20-letnie doświadczenie w bankowości. Specjalizuje się w zarządzaniu ryzykiem. Uczestniczyła w tworzeniu, rozwoju i restrukturyzacji kilku banków oraz w fuzjach i przejęciach.

Karierę rozpoczynała jako analityk kredytowy w Polskim Banku Rozwoju S.A. Następnie pracowała jako zastępca dyrektora departamentu kredytów w Hypo-Bank (Polska) S.A. oraz dyrektor departamentu kredytów w Bangesellschaft Berlin (Polska) S.A.

W latach 2002-2008 zarządzała ryzykiem kredytowym w Pionie Bankowości Korporacyjnej Nordea Bank Polska S.A., współtworząc silną, relacyjną bankowość korporacyjną. W latach 2009-2014 sprawowała funkcję Wiceprezes ds. ryzyka kredytowego w Nordea Bank Polska S.A. - zbudowała organizację kredytową, która stanowiła jedną z ważnych przewag konkurencyjnych przedmiotowego banku. Dzięki bardzo dobrej współpracy Pionu Kredytów z jednostkami biznesowymi bank stworzył portfel kredytowy o ponadprzeciętnej jakości.

Jako Wiceprezes odpowiedzialna za ryzyko współtworzyła PKO Bank Hipoteczny S.A., do czasu rozpoczęcia przez ten Bank działalności operacyjnej.

Ukończyła z wyróżnieniem Executive MBA zorganizowane przez GFKM we współpracy z Uniwersytetem Gdańskim i Erasmus University, Rotterdam. Absolwentka SGH, Wydziału Handlu Zagranicznego oraz stypendystka DAAD na Uniwersytecie w Duisburgu.

Odbyła szereg staży w zagranicznych instytucjach finansowych w tym Nordea Bank Finland AB, w Allbank AG, Bayerische Hypotheken und Wechsel Bank AG w Berlinie i Monachium, Bankgesellschaft Berlin AG oraz w Berlin – Hyp AG. Uczestniczyła w wielu programach dla menadżerów wyższego szczebla w tym m.in. „Advance Leadership and Management Program” zorganizowany przez GFKM we współpracy z IAE Aix-en Provence Graduete School of Management oraz programach organizowanych przez Grupę Nordea.

Od 2019 r. pełni funkcję Członka Zarządu Pekao Banku Hipotecznego S.A., a od 2020 r. Członka Zarządu nadzorującego zarządzanie ryzykiem istotnym w działalności Banku.

Pani Agnieszka Domaradzka spełnia wymogi odpowiedniości określone w art. 22aa ustawy Prawo Bankowe.

Życiorys Pana Rafała Litwińczuka:

Pan Rafał Litwińczuk posiada szerokie doświadczenie w zakresie zarządzania i realizacji projektów związanych z pozyskiwaniem długoterminowego finansowania na rynku kapitałowym. Opracowywał i koordynował propozycje sektora bankowego w zakresie zmian legislacyjnych do ustawy o listach zastawnych i bankach hipotecznych, rekomendacji K wydanej przez KNF, rozporządzenia Ministerstwa Finansów w sprawie listów zastawnych oraz zajmował się wdrożeniem w Banku pakietu zmian. Współpracował także z niemieckim zrzeszeniem banków hipotecznych VdP Verband deutscher Pfandbriefbanken w celu promowania polskich listów zastawnych biorąc udział w szeregu konferencji i spotkań z inwestorami.

Do roku 2016 Pan Rafał Litwińczuk był zatrudniony w Pekao Banku Hipotecznym S.A. jako Dyrektor Departamentu Zarządzania Aktywami i Pasywami i Emisji Listów Zastawnych gdzie zajmował się pozyskiwaniem finansowania długoterminowego, odpowiadał za kontakty z inwestorami i ich obsługę, a także za wszelkie operacje skarbowe, hedging, ryzyko kursowe, zarządzanie aktywami i pasywami, relacje z agencjami ratingowymi i nadzorem bankowym. Był także odpowiedzialny za obsługę programu emisji listów zastawnych, zmiany w prospekcie emisyjnym, kontakty z KDPW i wymogi informacyjne.

Wcześniej był związany z WestLB Bank Polska (obecnie Helaba w Niemczech), gdzie pracował jako Dyrektor w Departamencie Skarbu/Dyrektor Departamentu Skarbu i Treasury, a w ramach swoich obowiązków zajmował się arbitrażem, hedgingiem, zarządzaniem stopą procentową, ryzykiem walutowym, płynnością regionu EMEA oraz odpowiadał za relacje i obsługę klientów i instytucji finansowych, współpracując z największymi podmiotami korporacyjnymi i municypalnymi w kraju. Nadzorował także program emisji certyfikatów depozytowych.

Do 1997 zarządzał płynnością i stopą procentową w ING Banku Śląskim, a w latach 1993-1995 pracował na stanowisku dealera, odpowiedzialnego za płynność banku, zarządzanie stopą procentową i transakcje depozytowe w Banku BGŻ.

Pan Rafał Litwińczuk ukończył studia magisterskie w Europejskiej Wyższej Szkole Prawa i Administracji na kierunku prawo. Ukończył także Studia Podyplomowe na Wydziale Prawa Uniwersytetu Warszawskiego, a także studia Executive MBA oraz studia doktoranckie w Instytucie Nauk Ekonomicznych Polskiej Akademii Nauk. Ponadto ukończył szereg kursów z zakresu m.in. MIFID II, Implementacji EMIR, Rozporządzenia CRR i dyrektywy CRD IV, Rachunkowości zabezpieczeń, Derywatów kredytowych. Od 1994 r. pan Rafał Litwińczuk jest członkiem Stowarzyszenie Rynków Finansowych ACI Polska.

Od 2018 r. pełni funkcję Członka Zarządu Pekao Banku Hipotecznego S.A., a od 2019 r. także funkcję Wiceprzewodniczącego Rady Nadzorczej Pekao TFI S.A.

Pan Rafał Litwińczuk spełnia wymogi odpowiedniości określone w art. 22aa ustawy Prawo Bankowe.


MESSAGE (ENGLISH VERSION)

Pekao Bank Hipoteczny SA
(pełna nazwa emitenta)
PEKAO BANK HIPOTECZNYBanki (ban)
(skrócona nazwa emitenta)(sektor wg. klasyfikacji GPW w W-wie)
01 - 230Warszawa
(kod pocztowy)(miejscowość)
Skierniewicka10A
(ulica)(numer)
022 852 19 00022 852 61 23
(telefon)(fax)
www.pekaobh.pl
(e-mail)(www)
527-10-28-697011183360
(NIP)(REGON)
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
DataImię i NazwiskoStanowisko/FunkcjaPodpis
2021-03-22Tomasz MikodaPrezes Zarządu
2021-03-22Jakub KosickiProkurent

ESPI

ESPI - Komunikaty spółek

Przejdź do artykułów autora
Artykuły, które powinny Cię zaciekawić..
Zamknij

Koszyk