• Odbierz prezent
PEKABEX: Zawarcie znaczącej umowy przez spółkę zależną Poznańskiej Korporacji Budowlanej Pekabex S.A. (2021-03-19 14:07)
KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO

Raport bieżący nr19/2021
Data sporządzenia: 2021-03-19
Skrócona nazwa emitenta
PEKABEX
Temat
Zawarcie znaczącej umowy przez spółkę zależną Poznańskiej Korporacji Budowlanej Pekabex S.A.
Podstawa prawna
Art. 17 ust. 1 MAR - informacje poufne.
Treść raportu:
Zarząd Poznańskiej Korporacji Budowlanej Pekabex S.A. („Emitent”) informuje, iż w dniu dzisiejszym spółka zależna Emitenta – Pekabex Bet S.A. („Spółka”) zawarła umowę z BIMs Plus FHH Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Górny Śląsk Sp. k. („Zamawiający”), której szczegółowe warunki przedstawiono poniżej:

Przedmiot umowy: roboty budowlane i prace z nimi związane w zakresie inwestycji położonej w Przyszowicach
Wartość umowy: 6% przychodów grupy Pekabex wg ostatniego opublikowanego rocznego skonsolidowanego sprawozdania finansowego (w pełnych procentach)
Termin rozpoczęcia robót: 02.04.2021
Termin zakończenia robót: 20.01.2022
Okres gwarancji: umowa przewiduje zróżnicowany okres gwarancji ze względu na zakres robót przy czym najdłuższy okres wynosi 120 miesięcy
Okres rękojmi: umowa przewiduje zróżnicowany okres rękojmi ze względu na zakres robót przy czym najdłuższy okres wynosi 120 miesięcy
Zabezpieczenie dobrego wykonania: 10% wartości umowy netto
Zabezpieczenie usunięcia wad i usterek: 5% wartości umowy netto
Limit kar umownych jakie można nałożyć na wykonawcę: 10% wartości umowy netto
Możliwość dochodzenia odszkodowania w zakresie uzupełniającym: tak
Pozostałe warunki umowy odbiegające od warunków typowych dla tego typu umów: brak
Powód uznania Informacji za istotną: Wartość umowy przekracza 5% wartości skonsolidowanych kapitałów własnych Emitenta wg ostatniego opublikowanego rocznego skonsolidowanego sprawozdania finansowego.

MESSAGE (ENGLISH VERSION)

Current report No.: 19/2021

Document date:  2021-03-19

Subject: Conclusion of a significant contract by a subsidiary of Poznańska Korporacja Budowlana Pekabex S.A.

Legal basis: Art. 17(1) MAR - confidential information.

The Management Board of Poznańska Korporacja Budowlana Pekabex S.A. (“the Issuer”) informs that the Issuer’s subsidiary – Pekabex Bet S.A. (“the Company”) has concluded a contract today with BIMs Plus FHH Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Górny Śląsk Sp. k. (“the Purchaser”), the detailed terms and conditions of which are set out below:

Subject of the contract: construction works and related works in the scope of the investment located in Przyszowice

Contract value: 6% of the revenues of the Pekabex Group according to the last published annual consolidated financial statements (in full percentages)

Works start date: 02.04.2021

Works completion date: 20.01.2022

Warranty period: the Contract provides for a varied warranty period due to the scope of works, the longest period is 120 months

Statutory warranty period: the Contract provides for a varied statutory warranty period due to the scope of works, the longest period is 120 months

Performance bond: 10% of the net contract value

Retention bond: 5% of the net contract value

Limit of contractual penalties which may be imposed on the contractor: 10% of the net contract value

The possibility of claiming supplemental compensation: yes

Other terms and conditions of the contract deviating from those typical for this contract type: none

The reason for deeming the Information material: The contract value exceeds 5% of the value of the Issuer's consolidated equity according to the last published annual consolidated financial statements.

SIGNATURES OF THE COMPANY’S REPRESENTATIVES

2021-03-19       Przemysław Borek        Vice-President of the Management Board

2021-03-19       Beata Żaczek                Vice-President of the Management Board

POZNAŃSKA KORPORACJA BUDOWLANA PEKABEX SA
(pełna nazwa emitenta)
PEKABEXBudownictwo (bud)
(skrócona nazwa emitenta)(sektor wg. klasyfikacji GPW w W-wie)
60-462Poznań
(kod pocztowy)(miejscowość)
Szarych Szeregów27
(ulica)(numer)
61 821 04 0061 822 11 42
(telefon)(fax)
info@pekabex.plwww.pekabex.pl
(e-mail)(www)
777-00-00-844630007106
(NIP)(REGON)
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
DataImię i NazwiskoStanowisko/FunkcjaPodpis
2021-03-19Przemysław Borek
Wiceprezes Zarządu
2021-03-19Beata ŻaczekWiceprezes Zarządu

ESPI

ESPI - Komunikaty spółek

Przejdź do artykułów autora
Artykuły, które powinny Cię zaciekawić..
Zamknij

Koszyk