• Odbierz prezent
PEKABEX: Zawarcie znaczącej umowy przez spółkę zależną Poznańskiej Korporacji Budowlanej Pekabex S.A. (2021-03-08 17:54)
KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO

Raport bieżący nr16/2021
Data sporządzenia: 2021-03-08
Skrócona nazwa emitenta
PEKABEX
Temat
Zawarcie znaczącej umowy przez spółkę zależną Poznańskiej Korporacji Budowlanej Pekabex S.A.
Podstawa prawna
Art. 17 ust. 1 MAR - informacje poufne.
Treść raportu:
Zarząd Poznańskiej Korporacji Budowlanej Pekabex S.A. („Emitent”) informuje, iż w dniu dzisiejszym spółka zależna Emitenta – Pekabex Bet S.A. („Spółka”) zawarła umowę z SK Engineering & Construcution Co. Ltd. Sp. z o.o. Oddział w Polsce („Generalny Wykonawca”), której szczegółowe warunki przedstawiono poniżej:

Przedmiot umowy: Wykonanie konstrukcji dla Inwestycji M-Project for Poland Ph-2 zlokalizowanej w Dąbrowie Górniczej, Tucznawa.
Wartość umowy: 7% przychodów grupy Pekabex wg ostatniego opublikowanego rocznego skonsolidowanego sprawozdania finansowego (w pełnych procentach)
Termin zakończenia realizacji przedmiotu umowy: 30.10.2021
Okres gwarancji: 36 miesięcy
Okres rękojmi: 10 lat od momentu zakończenia okresu gwarancji
Zabezpieczenie dobrego wykonania: 10% wartości umowy
Zabezpieczenie na okres gwarancji: 10% wartości umowy
Limit kar umownych jakie można nałożyć na Spółkę: 10% wartości umowy
Możliwość dochodzenia odszkodowania w zakresie uzupełniającym: tak
Pozostałe warunki umowy odbiegające od warunków typowych dla tego typu umów: brak
Powód uznania Informacji za istotną: Wartość umowy przekracza 5% wartości skonsolidowanych kapitałów własnych Emitenta wg ostatniego opublikowanego rocznego skonsolidowanego sprawozdania finansowego.

MESSAGE (ENGLISH VERSION)

Current report No.: 16/2021

Document date:  2021-03-08

Subject: Conclusion of a significant contract by a subsidiary of Poznańska Korporacja Budowlana Pekabex S.A

Legal basis: Art. 17(1) MAR - confidential information.

The Management Board of Poznańska Korporacja Budowlana Pekabex S.A. (“the Issuer”) informs that the Issuer’s subsidiary – Pekabex Bet S.A. (“the Company”) has signed a contract today with SK Engineering & Construcution Co. Ltd. Sp. z o.o. Oddział w Polsce (“General Contractor”), the detailed terms and conditions of which are set out below:

Subject of the contract: Providing construction for M-Project for Poland Ph-2 located  in Dąbrowa Górnicza, Tucznawa Investment.

Contract value: 7% of the revenues of the Pekabex Group according to the last published annual consolidated financial statements (in full percentages)

Completion of the subject of the contract date: 30.10.2021

Warranty period: 36 months

Statutory warranty period: 10 years from the end of the warranty period

Performance bond: 10% of the contract value

Warranty bond: 10% of the contract value

Limit of contractual penalties which may be imposed on the Company: 10% of the contract value

The possibility of claiming supplemental compensation: yes

Other terms and conditions of the contract deviating from those typical for this contract type: none

The reason for deeming the Information material: The contract value exceeds 5% of the value of the Issuer's consolidated equity according to the last published annual consolidated financial statements.

SIGNATURES OF THE COMPANY’S REPRESENTATIVES

2021-03-08       Beata Żaczek                Vice-President of the Management Board

2021-03-08       Przemysław Borek        Vice-President of the Management Board

POZNAŃSKA KORPORACJA BUDOWLANA PEKABEX SA
(pełna nazwa emitenta)
PEKABEXBudownictwo (bud)
(skrócona nazwa emitenta)(sektor wg. klasyfikacji GPW w W-wie)
60-462Poznań
(kod pocztowy)(miejscowość)
Szarych Szeregów27
(ulica)(numer)
61 821 04 0061 822 11 42
(telefon)(fax)
info@pekabex.plwww.pekabex.pl
(e-mail)(www)
777-00-00-844630007106
(NIP)(REGON)
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
DataImię i NazwiskoStanowisko/FunkcjaPodpis
2021-03-08Beata Żaczek
Wiceprezes Zarządu
2021-03-08Przemysław BorekWiceprezes Zarządu

ESPI

ESPI - Komunikaty spółek

Przejdź do artykułów autora
Artykuły, które powinny Cię zaciekawić..
Zamknij

Koszyk