• Odbierz prezent
PEKABEX: Zawarcie umowy limitu kredytowego wielocelowego przez spółkę zależną Poznańskiej Korporacji Budowlanej Pekabex S.A. (2021-03-24 19:20)
fot. freepik.com
KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO

Raport bieżący nr20/2021
Data sporządzenia: 2021-03-24
Skrócona nazwa emitenta
PEKABEX
Temat
Zawarcie umowy limitu kredytowego wielocelowego przez spółkę zależną Poznańskiej Korporacji Budowlanej Pekabex S.A.
Podstawa prawna
Art. 17 ust. 1 MAR - informacje poufne.
Treść raportu:
Zarząd Poznańskiej Korporacji Budowlanej Pekabex S.A. („Emitent”) informuje, iż w dniu dzisiejszym spółka zależna Emitenta – Pekabex Bet S.A. („Spółka”) zawarła umowę limitu kredytowego wielocelowego z Powszechną Kasą Oszczędności Bankiem Polskim S.A. z siedzibą w Warszawie („PKO”), której szczegółowe warunki przedstawiono poniżej:

Przedmiot umowy: udzielenie Spółce przez PKO limitu kredytowego wielocelowego
Wartość umowy/wysokość udzielonego finansowania: 20.000.000,00 zł
Cel zawarcia umowy: finansowanie bieżącej działalności gospodarczej Spółki
Termin zakończenia okresu finansowania: 23.03.2023 r
Zabezpieczenia spłaty należności:
1. gwarancja PLG-FGP udzielona przez Bank Gospodarstwa Krajowego na kwotę 16.000.000,00 zł na okres 27 miesięcy od dnia zawarcia Umowy,
2. weksel wraz z deklaracją wekslową wystawiony przez Spółkę w związku z objęciem gwarancją PLG-FGP,
3. notarialne oświadczenie Spółki o poddaniu się egzekucji w trybie art. 777 § 1 pkt 5 k.p.c. do kwoty 30.000.000,00 zł, w stosunku do którego PKO będzie mógł wystąpić z wnioskiem o nadanie klauzuli wykonalności w terminie do dnia 23.03.2025 r.
Pozostałe warunki umowy odbiegające od warunków typowych dla tego typu umów: objęcie limitu kredytowego wielocelowego gwarancją Banku Gospodarstwa Krajowego w ramach portfelowej linii gwarancyjnej Funduszu Gwarancji Płynnościowych PLG-FGP
Powód uznania Informacji za istotną: wartość umowy przekracza 5% wartości skonsolidowanych kapitałów własnych Emitenta wg ostatniego opublikowanego rocznego skonsolidowanego sprawozdania finansowego.

MESSAGE (ENGLISH VERSION)

Current report No.: 20/2021

Document date:  2021-03-24

Subject: Conclusion of a multi-purpose credit limit agreement by a subsidiary of Poznańska Korporacja Budowlana Pekabex S.A.

Legal basis: Art. 17(1) MAR - confidential information.

The Management Board of Poznańska Korporacja Budowlana Pekabex S.A. (“the Issuer”) informs that the Issuer’s subsidiary – Pekabex Bet S.A. (“the Company”) has concluded a multi-purpose credit limit agreement today with Powszechna Kasa Oszczędności Bank Polski S.A. with its seat in Warsaw (“PKO”), the detailed terms and conditions of which are set out below:

Subject of the contract: granting the Company by PKO a multi-purpose credit limit

Contract value/amount of financing granted: PLN 20,000,000.00

Contract conclusion purpose: financing the current business activities of the Company

Financing period end date: 23.03.2023

Due amount repayment hedging:

1.      a PLG-FGP guarantee granted by Bank Gospodarstwa Krajowego for the amount of PLN 16,000,000.00 for the period of 27 months from the date of conclusion the agreement,

2.      a promissory note with a promissory note declaration issued by the Company in connection with the coverage of the PLG-FGP guarantee,

3.      a Company's declaration of voluntarily submission to enforcement made in a notarial deed pursuant to Article 777 (1) (5) of the Code of the Civil Procedure up to the amount of PLN 30,000,000.00, in relation to which PKO will be able to apply for an enforceability clause to be incorporated by 23.03.2025.

Other terms and conditions of the contract deviating from those typical for this contract type: coverage of the multi-purpose credit limit by Bank Gospodarstwa Krajowego under the portfolio guarantee line of the PLG-FGP Liquidity Guarantee Fund

The reason for deeming the Information material: The Information has been deemed material due to the fact that the contract value exceeds 5% of the value of the Issuer's consolidated equity according to the last published annual consolidated financial statements.

SIGNATURES OF THE COMPANY’S REPRESENTATIVES

2021-03-24       Przemysław Borek        Vice-President of the Management Board

2021-03-24       Beata Żaczek                Vice-President of the Management Board

POZNAŃSKA KORPORACJA BUDOWLANA PEKABEX SA
(pełna nazwa emitenta)
PEKABEXBudownictwo (bud)
(skrócona nazwa emitenta)(sektor wg. klasyfikacji GPW w W-wie)
60-462Poznań
(kod pocztowy)(miejscowość)
Szarych Szeregów27
(ulica)(numer)
61 821 04 0061 822 11 42
(telefon)(fax)
info@pekabex.plwww.pekabex.pl
(e-mail)(www)
777-00-00-844630007106
(NIP)(REGON)
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
DataImię i NazwiskoStanowisko/FunkcjaPodpis
2021-03-24Przemysław Borek
Wiceprezes Zarządu
2021-03-24Beata ŻaczekWiceprezes Zarządu

ESPI

ESPI - Komunikaty spółek

Przejdź do artykułów autora
Artykuły, które powinny Cię zaciekawić..
Zamknij

Koszyk