• Odbierz prezent
PEKABEX: Zawarcie aneksu do umowy limitu kredytowego wielocelowego przez spółkę zależną Poznańskiej Korporacji Budowlanej Pekabex S.A. (2021-02-15 16:47)
KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO

Raport bieżący nr13/2021
Data sporządzenia: 2021-02-15
Skrócona nazwa emitenta
PEKABEX
Temat
Zawarcie aneksu do umowy limitu kredytowego wielocelowego przez spółkę zależną Poznańskiej Korporacji Budowlanej Pekabex S.A.
Podstawa prawna
Art. 17 ust. 1 MAR - informacje poufne.
Treść raportu:
Zarząd Poznańskiej Korporacji Budowlanej Pekabex S.A. („Emitent”) informuje, iż w dniu dzisiejszym spółka zależna Emitenta – Pekabex Bet S.A. („Spółka”) zawarła z Powszechną Kasą Oszczędności Bankiem Polskim S.A. z siedzibą w Warszawie („Bank”) aneks („Aneks”) do umowy limitu kredytowego wielocelowego z dnia 6 marca 2017 r. („Umowa”), na podstawie którego Bank zwiększył przyznany Spółce limit kredytowy wielocelowy do kwoty 90.000.000 zł, o przyznaniu którego Emitent informował w szczególności w raporcie bieżącym nr 5/2017 z dnia 6 marca 2017 r., 23/2018 z dnia 10 maja 2018 r. oraz 52/2019 z dnia 28 października 2019 r.
Aneks przewiduje zwiększenie zabezpieczeń wynikających z zawartej Umowy, w szczególności poprzez ustanowienie następujących zabezpieczeń:
1. hipoteka umowna łączna do kwoty 162.783.000,00 zł ustanowiona na przysługujących spółce zależnej Emitenta - Kokoszki Prefabrykacja S.A. („Kokoszki Prefabrykacja”) prawie własności nieruchomości położonej w Gdańsku, dla której Sąd Rejonowy Gdańsk – Północ w Gdańsku, III Wydział Ksiąg Wieczystych, prowadzi księgę wieczystą KW nr GD1G/00249865/1 oraz prawie użytkowania wieczystego nieruchomości, położonych w Gdańsku, dla których Sąd Rejonowy Gdańsk – Północ w Gdańsku, III Wydział Ksiąg Wieczystych, prowadzi księgi wieczyste KW nr GD1G/00057913/0, GD1G/00122621/3, GD1G/00266685/0,
2. przelew wierzytelności pieniężnej z umowy ubezpieczenia budynków i budowli posadowionych na nieruchomościach, o których mowa w pkt 1,
3. zastaw rejestrowy do najwyższej sumy zabezpieczenia w kwocie 162.783.000,00 zł na mieniu ruchomym zlokalizowanym na nieruchomościach, o których mowa w pkt 1, stanowiącym własność Kokoszki Prefabrykacja, które obejmuje środki trwałe, wartości niematerialne i prawne, środki obrotowe, a także te środki trwałe, wartości niematerialne i prawne, środki obrotowe, zlokalizowane na nieruchomościach, o których mowa w pkt 1, które Kokoszki Prefabrykacja nabędzie po dacie zawarcia umowy zastawniczej,
4. przelew wierzytelności pieniężnej z umowy ubezpieczenia mienia ruchomego, o którym mowa w pkt 3,
5. zastaw rejestrowy do najwyższej sumy zabezpieczenia w kwocie 162.783.000,00 zł na stanowiącym własność Spółki zbiorze rzeczy ruchomych oznaczonych, co do gatunku tj. zapasach magazynowych, zlokalizowanych na nieruchomościach, o których mowa w pkt 1,
6. przelew wierzytelności pieniężnej z umowy ubezpieczenia zapasów, o których mowa w pkt 5,
7. złożenie przez Spółkę nowego weksla własnego in blanco wraz z nową deklaracją wekslową Spółki jako wystawcy weksla oraz nową deklaracją Emitenta jako poręczyciela wekslowego,
8. cichy przelew wierzytelności pieniężnych Spółki,
9. notarialne oświadczenie Spółki o poddaniu się egzekucji w trybie art. 777 § 1 pkt 5 k.p.c. do kwoty 180.000.000,00 zł, w stosunku do którego Bank będzie mógł wystąpić z wnioskiem o nadanie klauzuli wykonalności do dnia 6 marca 2035 r.
Pozostałe warunki Aneksu nie odbiegają od warunków typowych dla tego typu umów.
Powód uznania Informacji za istotną: wartość Aneksu przekracza 5% wartości skonsolidowanych kapitałów własnych Emitenta wg ostatniego opublikowanego rocznego skonsolidowanego sprawozdania finansowego.

MESSAGE (ENGLISH VERSION)

Current report No.: 13/2021

Document date:  2021-02-15

Subject: Conclusion of an amendment to a multi-purpose credit limit agreement by a subsidiary of Poznańska Korporacja Budowlana Pekabex S.A.

Legal basis: Art. 17(1) MAR - confidential information.

The Management Board of Poznańska Korporacja Budowlana Pekabex S.A. (“the Issuer”) informs that the Issuer’s subsidiary – Pekabex Bet S.A. (“the Company”) has concluded today with Powszechna Kasa Oczędności Bank Polski S.A. with its seat in Warsaw (“the Bank”) an amendment (“the Amendment”) to a multi-purpose credit limit agreement of the 6th of March, 2017 (“the Agreement”), under which the Bank increased the amount of the multi-purpose credit limit granted to the Company to the amount of PLN 90,000,000, about granting of which the Issuer informed in particular in the current reports No. 5/2017 of the 6th of March, 2017, 23/2018 of the 10th of May, 2018 and 52/2019 of the 28th of October, 2019.

The Amendment provides for an increase of the due amount repayment hedging provided by the Agreement, in particular by establishing the following hedging:

1.    a conventional mortgage up to the amount of PLN 162,783,000.00 established on the real estate located in Gdańsk, owned by the Issuer’s subsidiary – Kokoszki Prefabrykacja S.A. (“Kokoszki Prefabrykacja”), for which the District Court Gdańsk-Północ in Gdańsk, the 3rd Land Registry keeps KW no. GD1G/00249865/1  and on owned by Kokoszki Prefabrykacja right of perpetual usufruct of the real estate located in Gdańsk, for which the District Court Gdańsk-Północ in Gdańsk, the 3rd Land Registry keeps KW no. GD1G/00057913/0, GD1G/00122621/3, GD1G/00266685/0,

2.    an assignment of monetary receivables under the insurance agreement for buildings and structures located on the real estate referred to in point 1,

3.    a registered pledge up to the amount of PLN 162,783,000.00 established on movable property, located on the real estate referred to in point 1, owned by Kokoszki Prefabrykacja, which includes fixed assets, intangible assets, current assets, as well as fixed assets, intangible assets, current assets, located on the real estate referred to in point 1, that Kokoszki Prefabrykacja would acquire after the date of conclusions of the pledge agreement,

4.    an assignment of monetary receivables under the insurance agreement for movables property referred to in point 3,

5.    a registered pledge up to the amount of PLN 162,783,000.00 established on a set of movables owned by the Company, marked as to the type, i.e. warehouse stock, located on the real estates referred to in point 1,

6.    an assignment of monetary receivables under the insurance agreement for warehouse stock referred to in point 5,

7.    a new promissory note with a new promissory note declaration issued by the Company together with a new declaration issued by the Issuer as a guarantor for the promissory note;

8.    a quiet assignment of monetary receivables of the Company,

9.    a Company’s declaration of voluntarily submission to enforcement made in a notarial deed pursuant to Article 777 (1) (5) of the Code of the Civil Procedure up to the amount of PLN 180,000,000.00, in relation to which the Bank will be able to apply for an enforceability clause to be incorporated by the 6th of March, 2035.

Other terms and conditions of the Amendment do not deviate from those typical for this contract type.

The reason for deeming the Information material: The Information has been deemed material due to the fact that the Amendment value exceeds 5% of the value of the Issuer's consolidated equity according to the last published annual consolidated financial statements.

SIGNATURES OF THE COMPANY’S REPRESENTATIVES

2021-02-15       Beata Żaczek               Vice-President of the Management Board

2021-02-15       Przemysław Borek       Vice-President of the Management Board

POZNAŃSKA KORPORACJA BUDOWLANA PEKABEX SA
(pełna nazwa emitenta)
PEKABEXBudownictwo (bud)
(skrócona nazwa emitenta)(sektor wg. klasyfikacji GPW w W-wie)
60-462Poznań
(kod pocztowy)(miejscowość)
Szarych Szeregów27
(ulica)(numer)
61 821 04 0061 822 11 42
(telefon)(fax)
info@pekabex.plwww.pekabex.pl
(e-mail)(www)
777-00-00-844630007106
(NIP)(REGON)
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
DataImię i NazwiskoStanowisko/FunkcjaPodpis
2021-02-15Beata Żaczek
Wiceprezes Zarządu
2021-02-15Przemysław BorekWiceprezes Zarządu

ESPI

ESPI - Komunikaty spółek

Przejdź do artykułów autora
Artykuły, które powinny Cię zaciekawić..
Zamknij

Koszyk