• Odbierz prezent
PCC ROKITA S.A.: raport finansowy (2021-11-10 18:09)
fot. freepik.com
FALSEskorygowany
KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO
Skonsolidowany raport kwartalny QSr 3/2021
kwartał / rok
(zgodnie z § 60 ust. 2 i § 62 ust. 1 Rozporządzenia w sprawie informacji bieżących i okresowych)
dla emitentów papierów wartościowych prowadzących działalność wytwórczą, budowlaną, handlową lub usługową
(rodzaj emitenta)
za 3 kwartał roku obrotowego2021 obejmujący okresod 2021-07-01 do 2021-09-30
zawierający skrócone skonsolidowane sprawozdanie finansowe według MSSF
w walucie
oraz skrócone sprawozdanie finansowe wedługMSSF
w walucie
data przekazania: 2021-11-10
PCC ROKITA SPÓŁKA AKCYJNA
(pełna nazwa emitenta)
PCC ROKITA S.A.Chemiczny (che)
(skrócona nazwa emitenta)(sektor wg klasyfikacji GPW w Warszawie / branża)
56-120Brzeg Dolny
(kod pocztowy)(miejscowość)
Sienkiewicza4
(ulica)(numer)
+48 71 794 2000+48 71 794 39 11
(telefon)(fax)
ir.rokita@pcc.euwww.pcc.rokita.pl
(e-mail)(www)
917-00-000-15930613932
(NIP)(REGON)
WYBRANE DANE FINANSOWEw tys.w tys. EUR
3 kwartał(y) narastająco / 2021 okres od 2021-01-01 do 2021-09-303 kwartał(y) narastająco / 2020 okres od 2020-01-01 do 2020-09-303 kwartał(y) narastająco / 2021 okres od 2021-01-01 do 2021-09-303 kwartał(y) narastająco / 2020 okres od 2020-01-01 do 2020-09-30
Przychody ze sprzedaży1 596 6301 045 679350 253235 407
Zysk na działalności operacyjnej295 65296 44764 85721 713
Zysk przed opodatkowaniem283 86876 26462 27217 169
Zysk netto236 34659 41251 84713 375
EBITDA436 820206 95095 82546 589
Pozostałe dochody całkowite netto122435
Całkowite dochody ogółem236 35859 43651 85013 380
Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej332 869230 47173 02251 884
Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej(126 041)(135 356)(27 650)(30 472)
Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej(202 308)(126 630)(44 380)(28 507)
Przepływy pieniężne netto4 520(31 515)992(7 095)
Średnia ważona liczba akcji zwykłych (tys. szt.)19 85319 85319 85319 853
Zysk na akcję zwykłą (w PLN/ w EUR)11,902,992,610,67
Stan na 30.09.2021Stan na 31.12.2020Stan na 30.09.2021Stan na 31.12.2020
Aktywa trwałe1 546 7571 584 053333 864343 255
Aktywa obrotowe633 224476 732136 680103 305
Kapitał własny949 733786 747204 998170 483
Kapitał akcyjny19 85319 8534 2854 302
Zobowiązania długoterminowe751 466856 185162 202185 531
Zobowiązania krótkoterminowe478 782417 853103 34490 546
Wartość księgowa na jedną akcję (w PLN/ w EUR)47,8439,6310,338,59

W przypadku prezentowania wybranych danych finansowych z kwartalnej informacji finansowej dane te należy odpowiednio opisać.

Wybrane dane finansowe ze skonsolidowanego bilansu (skonsolidowanego sprawozdania z sytuacji finansowej) lub odpowiednio z bilansu (sprawozdania z sytuacji finansowej) prezentuje się na koniec bieżącego kwartału i koniec poprzedniego roku obrotowego, co należy odpowiednio opisać.
Raport powinien zostać przekazany Komisji Nadzoru Finansowego, spółce prowadzącej rynek regulowany oraz do publicznej wiadomości za pośrednictwem agencji informacyjnej zgodnie z przepisami prawa.

INFORMACJA O KOREKCIE RAPORTU
Skorygowany raportem bieżącym nr z dniao treści:
PlikOpis

ZAWARTOŚĆ RAPORTU
”Rozszerzony” skonsolidowany raport kwartalny powinien zawierać składniki i informacje zgodnie z przepisami Rozporządzenia w sprawie informacji bieżących i okresowych lub odpowiednio zgodnie z art. 56 ust. 1 pkt 2 lit. b i art. 61 Ustawy o ofercie lub odpowiednio zgodnie z art. 56 ust. 1 pkt 2 i ust. 6 tej Ustawy
PlikOpis
GK PCC Rokita_Raport_za 3Q2021_10112021.pdfSkonsolidowany raport Grupy Kapitałowej PCC Rokita za III kwartał 2021
GK PCC Rokita_WDF_za 3Q2021.pdfWybrane skonsolidowane dane finansowe
PCC Rokita_WDF_za 3Q2021.pdfWybrane jednostkowe dane finansowe

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
DataImię i NazwiskoStanowisko/FunkcjaPodpis
2021-11-10Wiesław KlimkowskiPrezes Zarządu
2021-11-10Rafał ZdonWiceprezes Zarządu


ESPI

ESPI - Komunikaty spółek

Przejdź do artykułów autora
Artykuły, które powinny Cię zaciekawić..
Zamknij

Koszyk