• Odbierz prezent
PCC ROKITA S.A.: raport finansowy (2021-08-19 17:48)
fot. freepik.com
FALSEskorygowany
KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO
Skonsolidowany raport półroczny PSr 2021
(rok)
(zgodnie z § 60 ust. 2 i § 62 ust. 3 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 29 marca 2018 r.)
dlaemitentów papierów wartościowych prowadzących działalność wytwórczą, budowlaną, handlową lub usługową
(rodzaj emitenta)
za półrocze roku obrotowego2021 obejmujące okresod 2021-01-01 do 2021-06-30
zawierający skonsolidowane sprawozdanie finansowe według MSR
w walucie
oraz skrócone sprawozdanie finansowe wedługMSR
w walucie
data przekazania: 2021-08-19
PCC ROKITA SPÓŁKA AKCYJNA
(pełna nazwa emitenta)
PCC ROKITA S.A.Chemiczny (che)
(skrócona nazwa emitenta)(sektor wg klasyfikacji GPW w Warszawie / branża)
56-120Brzeg Dolny
(kod pocztowy)(miejscowość)
Sienkiewicza4
(ulica)(numer)
+48 71 794 2000+48 71 794 39 11
(telefon)(fax)
ir.rokita@pcc.euwww.pcc.rokita.pl
(e-mail)(www)
917-00-000-15930613932
(NIP)(REGON)
UHY ECA Sp. z o.o. Sp. k. z siedzibą w Warszawie
(firma audytorska)
WYBRANE DANE FINANSOWEw tys.
w tys. EUR

półrocze / 2021półrocze / 2020półrocze / 2021półrocze / 2020

Przychody ze sprzedaży1 054 739703 883231 954158 486

Zysk na działalności operacyjnej200 60552 55844 11611 834

Zysk przed opodatkowaniem192 73437 60942 3858 468

Zysk netto159 67930 18235 1166 796

EBITDA295 255129 72764 93129 209

Pozostałe dochody całkowite netto(129)210(28)47

Całkowite dochody ogółem159 55030 39235 0886 843

Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej167 957144 03836 93632 431

Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej(66 656)(85 668)(14 659)(19 289)

Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej(179 391)(32 441)(39 450)(7 304)

Przepływy pieniężne netto(78 090)25 929(17 173)5 838

Średnia ważona liczba akcji zwykłych (tys. szt.)19 85319 85319 85319 853

Zysk na akcję zwykłą (w PLN/ w EUR)8,041,521,770,34


Stan na 30.06.2021Stan na 31.12.2020Stan na 30.06.2021Stan na 31.12.2020

Aktywa trwałe1 529 8481 584 053338 402343 255

Aktywa obrotowe555 703476 732122 921103 305

Kapitał własny873 419786 747193 200170 483

Kapitał akcyjny19 85319 8534 3914 302

Zobowiązania długoterminowe760 744856 185168 276185 531

Zobowiązania krótkoterminowe451 388417 85399 84790 546

Wartość księgowa na jedną akcję (w PLN/ w EUR)43,9939,639,738,59

W przypadku prezentowania wybranych danych finansowych z półrocznego skróconego sprawozdania finansowego dane te należy odpowiednio opisać.

Wybrane dane finansowe ze skonsolidowanego bilansu (skonsolidowanego sprawozdania z sytuacji finansowej) lub odpowiednio z bilansu (sprawozdania z sytuacji finansowej) prezentuje się na koniec półrocza bieżącego roku obrotowego i na koniec poprzedniego roku obrotowego, co należy odpowiednio opisać.

Raport powinien zostać przekazany Komisji Nadzoru Finansowego, spółce prowadzącej rynek regulowany oraz do publicznej wiadomości za pośrednictwem agencji informacyjnej zgodnie z przepisami prawa.


INFORMACJA O KOREKCIE RAPORTU


Skorygowany raportem bieżącym nr

z dnia
o treści:PlikOpis


ZAWARTOŚĆ RAPORTU


„Rozszerzony” skonsolidowany raport półroczny powinien zawierać składniki i informacje zgodnie z przepisami Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 29 marca 2018 r. lub odpowiednio zgodnie z art. 56 ust. 1 pkt 2 lit. b i art. 61 ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. lub odpowiednio zgodnie z art. 56 ust. 1 pkt 2 i ust. 6 tej ustawy

PlikOpis

Grupa Kapitałowa PCC Rokita SF 1H2021.pdfSkrócone skosolidowane sprawozdanie finansowe GK PCC Rokita za I półrocze 2021

SSF_ RzP_PCC Rokita_PL_19082021.pdfRaport niezależnego biegłego rewidenta z przeglądu śródrocznego skróconego skonsolidowanego sprawozdania finansowego obejmującego okres od 01.01.2021 r. do 30.06.2021 r.

Grupa Kapitałowa Rokita_wybrane dane finansowe 1H2021.pdfWybrane dane finansowe GK PCC Rokita za I półrocze 2021

PCC Rokita SF 1H2021.pdfSkrócone jednostkowe sprawozdanie finansowe PCC Rokita za I półrocze 2021

JSF_SzB_PCC Rokita_ PL_19082021.pdfSprawozdanie niezależnego biegłego rewidenta z badania śródrocznego skróconego jednostkowego sprawozdania finansowego obejmującego okres od 01.01.2021 r. do 30.06.2021 r.

PCC Rokita_wybrane dane finansowe_1H2021.pdfWybrane dane finansowe PCC Rokita za I półrocze 2021


Sprawozdanie Zarządu Grupa PCC Rokita_1H2021_19082021.pdfSprawozdanie Zarządu z działalności GK PCC Rokita za I półrocze 2021
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ


DataImię i NazwiskoStanowisko/FunkcjaPodpis

2021-08-19Wiesław Klimkowski
Prezes Zarządu2021-08-19Rafał ZdonWiceprezes Zarządu
ESPI

ESPI - Komunikaty spółek

Przejdź do artykułów autora
Artykuły, które powinny Cię zaciekawić..
Zamknij

Koszyk