• Odbierz prezent
PCC ROKITA S.A.: raport finansowy (2021-05-19 17:35)
FALSEskorygowany
KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO
Skonsolidowany raport kwartalny QSr 1/2021
kwartał / rok
(zgodnie z § 60 ust. 2 i § 62 ust. 1 Rozporządzenia w sprawie informacji bieżących i okresowych)
dla emitentów papierów wartościowych prowadzących działalność wytwórczą, budowlaną, handlową lub usługową
(rodzaj emitenta)
za 1 kwartał roku obrotowego2021 obejmujący okresod 2021-01-01 do 2021-03-31
zawierający skrócone skonsolidowane sprawozdanie finansowe według MSSF
w walucie
oraz skrócone sprawozdanie finansowe wedługMSSF
w walucie
data przekazania: 2021-05-19
PCC ROKITA SPÓŁKA AKCYJNA
(pełna nazwa emitenta)
PCC ROKITA S.A.Chemiczny (che)
(skrócona nazwa emitenta)(sektor wg klasyfikacji GPW w Warszawie / branża)
56-120Brzeg Dolny
(kod pocztowy)(miejscowość)
Sienkiewicza4
(ulica)(numer)
+48 71 794 2000+48 71 794 39 11
(telefon)(fax)
ir.rokita@pcc.euwww.pcc.rokita.pl
(e-mail)(www)
917-00-000-15930613932
(NIP)(REGON)
WYBRANE DANE FINANSOWEw tys.w tys. EUR
1 kwartał(y) narastająco / 2021 okres od 2021-01-01 do 2021-03-311 kwartał(y) narastająco / 2020 okres od 2020-01-01 do 2020-03-311 kwartał(y) narastająco / 2021 okres od 2021-01-01 do 2021-03-311 kwartał(y) narastająco / 2020 okres od 2020-01-01 do 2020-03-31
Przychody ze sprzedaży495 387374 400108 35085 163
Zysk na działalności operacyjnej93 24928 66820 3956 521
Zysk przed opodatkowaniem89 06921 32119 4814 850
Zysk netto69 53416 04515 2083 650
EBITDA135 65169 95329 66915 912
Pozostałe dochody całkowite netto1601113525
Całkowite dochody ogółem69 69416 15615 2433 675
Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej73 49897 41416 07522 158
Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej(64 834)(82 555)(14 180)(18 778)
Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej(25 545)54 474(5 587)12 391
Przepływy pieniężne netto(16 881)69 333(3 692)15 771
Średnia ważona liczba akcji zwykłych (tys. szt.)19 85319 85319 85319 853
Zysk na akcję zwykłą (w PLN/ w EUR)3,500,810,770,18
Stan na 31.03.2021Stan na 31.12.2020Stan na 31.03.2021Stan na 31.12.2020
Aktywa trwałe1 587 9421 584 053340 738343 255
Aktywa obrotowe563 828476 732120 985103 305
Kapitał własny856 441786 747183 774170 483
Kapitał akcyjny19 85319 8534 2604 302
Zobowiązania długoterminowe843 866856 185181 075185 531
Zobowiązania krótkoterminowe451 463417 85396 87490 546
Wartość księgowa na jedną akcję (w PLN/ w EUR)43,1439,639,268,59

W przypadku prezentowania wybranych danych finansowych z kwartalnej informacji finansowej dane te należy odpowiednio opisać.

Wybrane dane finansowe ze skonsolidowanego bilansu (skonsolidowanego sprawozdania z sytuacji finansowej) lub odpowiednio z bilansu (sprawozdania z sytuacji finansowej) prezentuje się na koniec bieżącego kwartału i koniec poprzedniego roku obrotowego, co należy odpowiednio opisać.
Raport powinien zostać przekazany Komisji Nadzoru Finansowego, spółce prowadzącej rynek regulowany oraz do publicznej wiadomości za pośrednictwem agencji informacyjnej zgodnie z przepisami prawa.

INFORMACJA O KOREKCIE RAPORTU
Skorygowany raportem bieżącym nr z dniao treści:
PlikOpis

ZAWARTOŚĆ RAPORTU
”Rozszerzony” skonsolidowany raport kwartalny powinien zawierać składniki i informacje zgodnie z przepisami Rozporządzenia w sprawie informacji bieżących i okresowych lub odpowiednio zgodnie z art. 56 ust. 1 pkt 2 lit. b i art. 61 Ustawy o ofercie lub odpowiednio zgodnie z art. 56 ust. 1 pkt 2 i ust. 6 tej Ustawy
PlikOpis
Raport PCC Ro_1Q2021.pdfSkonsolidowany raport Grupy Kapitałowej PCC Rokita za I kwartał 2021
Grupa Kapitałowa Rokita_wybrane dane finansowe_1Q2021.pdfWybrane skonsolidowane dane finansowe
PCC Rokita_wybrane dane finansowe_1Q2021.pdfWybrane jednostkowe dane finansowe

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
DataImię i NazwiskoStanowisko/FunkcjaPodpis
2021-05-19Wiesław Klimkowski
Prezes Zarządu
2021-05-19Rafał ZdonWiceprezes Zarządu


ESPI

ESPI - Komunikaty spółek

Przejdź do artykułów autora
Artykuły, które powinny Cię zaciekawić..
Zamknij

Koszyk