• Odbierz prezent
PCC ROKITA S.A.: raport finansowy (2021-03-16 19:01)
fot. freepik.com
FALSEskorygowany
KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO
Skonsolidowany raport roczny SRR 2020
(rok)
(zgodnie z § 60 ust. 2 Rozporządzenia w sprawie informacji bieżących i okresowych)
dlaemitentów papierów wartościowych prowadzących działalność wytwórczą, budowlaną, handlową lub usługową
(rodzaj emitenta – w przypadku wyboru opcji „dla innych emitentów”)
za rok obrotowy 2020 obejmujący okresod2020-01-01do2020-12-31
zawierający skonsolidowane sprawozdanie finansowe według MSR zatwierdzonych w UE
w walucie
data przekazania: 2021-03-16
PCC ROKITA SPÓŁKA AKCYJNA
(pełna nazwa emitenta)
PCC ROKITA S.A.Chemiczny (che)
(skrócona nazwa emitenta)(sektor wg klasyfikacji GPW w Warszawie)
56-120Brzeg Dolny
(kod pocztowy)(miejscowość)
Sienkiewicza4
(ulica)(numer)
+48 71 794 2000+48 71 794 39 11
(telefon)(fax)
ir.rokita@pcc.euwww.pcc.rokita.pl
(e-mail)(www)
917-00-000-15930613932
(NIP)(REGON)
2594003GVVF9U3PSDS820000105885
(LEI) (KRS)
UHY ECA Sp. z o. o. Sp. k. z siedzibą w Warszawie
(firma audytorska)
WYBRANE DANE FINANSOWEw tys.w tys. EUR
2020201920202019
Przychody ze sprzedaży1 475 850,001 491 911,00329 858,00346 811,00
Zysk na działalności operacyjnej179 672,00173 630,0040 157,0040 362,00
Zysk przed opodatkowaniem152 981,00136 315,0034 192,0031 688,00
Zysk netto117 405,0093 293,0026 240,0021 687,00
EBITDA332 130,00287 233,0074 232,0066 770,00
Pozostałe dochody całkowite netto315,00442,0070,00103,00
Całkowite dochody ogółem117 720,0093 735,0026 311,0021 790,00
Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej365 574,00310 064,0081 707,0072 078,00
Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej-150 893,00-237 905,00-33 725,00-55 303,00
Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej-103 772,00-63 738,00-23 193,00-14 817,00
Przepływy pieniężne netto110 909,008 421,0024 789,001 958,00
Średnia ważona liczba akcji zwykłych (tys. szt.)19 853,0019 853,0019 853,0019 853,00
Zysk na akcję zwykłą (w PLN/ w EUR)5,914,701,321,09
Stan na 31.12.2020/ 31.12.2019/ 31.12.2020/ 31.12.2019
Aktywa trwałe1 584 053,001 582 054,00343 255,00371 505,00
Aktywa obrotowe476 732,00381 303,00103 305,0089 539,00
Kapitał własny786 747,00736 744,00170 483,00173 006,00
Kapitał akcyjny19 853,0019 853,004 302,004 662,00
Zobowiązania długoterminowe856 185,00850 654,00185 531,00199 754,00
Zobowiązania krótkoterminowe417 853,00375 959,0090 546,0088 284,00
Wartość księgowa na jedną akcję (w PLN/ w EUR)39,6337,118,598,71
Raport powinien zostać przekazany Komisji Nadzoru Finansowego, spółce prowadzącej rynek regulowany oraz do publicznej wiadomości za pośrednictwem agencji informacyjnej zgodnie z przepisami prawa

INFORMACJA O KOREKCIE RAPORTU
Skorygowany raportem bieżącym nr z dniao treści:
PlikOpis

ZAWARTOŚĆ RAPORTU
Skonsolidowany raport roczny powinien zawierać składniki i informacje zgodnie z przepisami Rozporządzenia w sprawie informacji bieżących i okresowych lub odpowiednio zgodnie z art. 56 ust. 1 pkt 2 lit. b i art. 61 Ustawy o ofercie lub odpowiednio zgodnie z art. 56 ust. 1 pkt 2 i ust. 6 tej Ustawy
PlikOpis
PCC_Rokita_20210316.zipSkonsolidowane sprawozdanie finansowe PCC Rokita 2020
PCC_Rokita_20210316.zip.xadesSkonsolidowane sprawozdanie finansowe PCC Rokita 2020 podpis
Sprawozdanie Zarzadu za 2020_16032020.xhtmlSprawozdanie Zarządu z działalności GK PCC Rokita i PCC Rokita 2020
Sprawozdanie Zarzadu za 2020_16032020.xhtml.xadesSprawozdanie Zarządu z działalności GK PCC Rokita i PCC Rokita 2020 podpis
31122020_SSF_PCC_Rokita_SA_Sprawozdanie_z_badania_16032021.xhtmlSprawozdanie audytora z badania
31122020_SSF_PCC_Rokita_SA_Sprawozdanie_z_badania_16032021.xhtml.xadesSprawozdanie audytora z badania podpis
Grupa Kapitalowa Rokita_wybrane dane finansowe_12.2020.xhtmlWybrane skonsolidowane dane finansowe
Grupa Kapitalowa Rokita_wybrane dane finansowe_12.2020.xhtml.xadesWybrane skonsolidowane dane finansowe podpis
Oswiadczenie_Zarzad_firma audytorska.xhtmlOświadczenie Zarządu ws. firmy audytorskiej
Oswiadczenie_Zarzad_firma audytorska.xhtml.xadesOświadczenie Zarządu ws. firmy audytorskiej podpis
Oswiadczenie RN dot. KA.xhtmlOświadczenie Rady Nadzorczej ws. Komitetu Audytu
Oswiadczenie RN dot. KA.xhtml.xadesOświadczenie Rady Nadzorczej ws. Komitetu Audytu podpis
Ocena RN_sprawozdania 2020.xhtmlOcena Rady Nadzorczej dotycząca spr. finansowego oraz spr. z działalności
Ocena RN_sprawozdania 2020.xhtml.xadesOcena Rady Nadzorczej dotycząca spr. finansowego oraz spr. z działalności podpis

ESPI

ESPI - Komunikaty spółek

Przejdź do artykułów autora
Artykuły, które powinny Cię zaciekawić..
Zamknij

Koszyk