• Odbierz prezent
PCC ROKITA S.A.: raport finansowy (2021-03-16 18:56)
fot. freepik.com
FALSEskorygowany
KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO
Raport roczny RR 2020
(rok)
(zgodnie z § 60 ust. 1 pkt 3 Rozporządzenia w sprawie informacji bieżących i okresowych)
dlaemitentów papierów wartościowych prowadzących działalność wytwórczą, budowlaną, handlową lub usługową
(rodzaj emitenta – w przypadku wyboru opcji „dla innych emitentów”)
za rok obrotowy 2020 obejmujący okres od2020-01-01do2020-12-31
zawierający sprawozdanie finansowe według MSR
w walucie
data przekazania: 2021-03-16
PCC ROKITA SPÓŁKA AKCYJNA
(pełna nazwa emitenta)
PCC ROKITA S.A.Chemiczny (che)
(skrócona nazwa emitenta)(sektor wg klasyfikacji GPW w Warszawie)
56-120Brzeg Dolny
(kod pocztowy)(miejscowość)
Sienkiewicza4
(ulica)(numer)
+48 71 794 2000+48 71 794 39 11
(telefon)(fax)
ir.rokita@pcc.euwww.pcc.rokita.pl
(e-mail)(www)
917-00-000-15930613932
(NIP)(REGON)
2594003GVVF9U3PSDS820000105885
(LEI) (KRS)
UHY ECA Sp. z o.o. Sp. k. z siedzibą w Warszawie
(firma audytorska)
WYBRANE DANE FINANSOWEw tys.w tys. EUR
20202 01920202 019
Przychody ze sprzedaży1 327 745,001 355 902,00296 756,00315 194,00
Zysk na działalności operacyjnej151 641,00168 754,0033 892,0039 229,00
Zysk przed opodatkowaniem125 906,00141 115,0028 140,0032 804,00
Zysk netto97 228,00105 579,0021 731,0024 543,00
EBITDA291 927,00270 957,0065 247,0062 987,00
Pozostałe dochody całkowite netto560,00-17,00125,00-4,00
Całkowite dochody ogółem97 788,00105 562,0021 856,0024 539,00
Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej341 923,00304 352,0076 421,0070 750,00
Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej-139 979,00-245 930,00-31 286,00-57 169,00
Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej-100 392,00-55 462,00-22 438,00-12 893,00
Przepływy pieniężne netto101 552,002 960,0022 697,00688,00
Średnia ważona liczba akcji zwykłych (tys. szt.)19 853,0019 853,0019 853,0019 853,00
Zysk na akcję zwykłą (w PLN/ w EUR)4,905,321,091,24
Aktywa trwałe1 601 717,001 614 577,00347 083,00379 142,00
Aktywa obrotowe417 470,00328 972,0090 463,0077 251,00
Kapitał własny820 613,00790 525,00177 822,00185 635,00
Kapitał akcyjny19 853,0019 853,004 302,004 662,00
Zobowiązania długoterminowe815 259,00811 725,00176 662,00190 613,00
Zobowiązania krótkoterminowe383 315,00341 299,0083 062,0080 145,00
Wartość księgowa na jedną akcję (w PLN/w EUR)41,3339,828,969,35
Raport powinien zostać przekazany Komisji Nadzoru Finansowego, spółce prowadzącej rynek regulowany oraz do publicznej wiadomości za pośrednictwem agencji informacyjnej zgodnie z przepisami prawa

INFORMACJA O KOREKCIE RAPORTU
Skorygowany raportem bieżącym nr z dniao treści:
PlikOpis

ZAWARTOŚĆ RAPORTU
Raport roczny powinien zawierać składniki i informacje zgodnie z przepisami Rozporządzenia w sprawie informacji bieżących i okresowych lub odpowiednio zgodnie z art. 56 ust. 1 pkt 2 lit. b i art. 61 Ustawy o ofercie lub odpowiednio zgodnie z art. 56 ust. 1 pkt 2 i ust. 6 tej Ustawy
PlikOpis
PCC Rokita - SF 2020.xhtmlJednostkowe sprawozdanie finansowe PCC Rokita 2020
PCC Rokita - SF 2020.xhtml.xadesJednostkowe sprawozdanie finansowe PCC Rokita 2020 podpis
Sprawozdanie Zarzadu za 2020_16032020.xhtmlSprawozdanie Zarządu z działalności GK PCC Rokita i PCC Rokita 2020
Sprawozdanie Zarzadu za 2020_16032020.xhtml.xadesSprawozdanie Zarządu z działalności GK PCC Rokita i PCC Rokita 2020 podpis
31122020_JSF_PCC_Rokita_SA_Sprawozdanie_z_badania_16032021.xhtmlSprawozdanie audytora z badania
31122020_JSF_PCC_Rokita_SA_Sprawozdanie_z_badania_16032021.xhtml.xadesSprawozdanie audytora z badania podpis
PCC Rokita_wybrane dane finansowe_12 2020.xhtmlWybrane jednostkowe dane finansowe
PCC Rokita_wybrane dane finansowe_12 2020.xhtml.xadesWybrane jednostkowe dane finansowe podpis
Oswiadczenie_Zarzad_firma audytorska.xhtmlOświadczenie Zarządu ws. firmy audytorskiej
Oswiadczenie_Zarzad_firma audytorska.xhtml.xadesOświadczenie Zarządu ws. firmy audytorskiej podpis
Oswiadczenie RN dot. KA.xhtmlOświadczenie Rady Nadzorczej ws. Komitetu Audytu
Oswiadczenie RN dot. KA.xhtml.xadesOświadczenie Rady Nadzorczej ws. Komitetu Audytu podpis
Ocena RN_sprawozdania 2020.xhtmlOcena Rady Nadzorczej dotycząca spr. finansowego oraz spr. z działalności
Ocena RN_sprawozdania 2020.xhtml.xadesOcena Rady Nadzorczej dotycząca spr. finansowego oraz spr. z działalności podpis

ESPI

ESPI - Komunikaty spółek

Przejdź do artykułów autora
Artykuły, które powinny Cię zaciekawić..
Zamknij

Koszyk