• Odbierz prezent
PCC EXOL S.A.: raport finansowy (2021-03-10 18:53)
FALSEskorygowany
KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO
Skonsolidowany raport roczny SRR 2020
(rok)
(zgodnie z § 60 ust. 2 Rozporządzenia w sprawie informacji bieżących i okresowych)
dlaemitentów papierów wartościowych prowadzących działalność wytwórczą, budowlaną, handlową lub usługową
(rodzaj emitenta – w przypadku wyboru opcji „dla innych emitentów”)
za rok obrotowy 2020 obejmujący okresod2020-01-01do2020-12-31
zawierający skonsolidowane sprawozdanie finansowe według MSR zatwierdzonych w UE
w walucie
data przekazania: 2021-03-10
PCC EXOL SPÓŁKA AKCYJNA
(pełna nazwa emitenta)
PCC EXOL S.A.Chemiczny (che)
(skrócona nazwa emitenta)(sektor wg klasyfikacji GPW w Warszawie)
56-120Brzeg Dolny
(kod pocztowy)(miejscowość)
Sienkiewicza4
(ulica)(numer)
71 794 21 2771 794 39 11
(telefon)(fax)
ir.exol@pcc.euwww.pcc-exol.eu
(e-mail)(www)
9880267207020716361
(NIP)(REGON)
2594002H3ZAFID0MP3780000306150
(LEI) (KRS)
UHY ECA Audyt Sp. z o.o. sp. k. w Warszawie
(firma audytorska)
WYBRANE DANE FINANSOWEw tys.w tys. EUR
2020201920202019
Przychody ze sprzedaży645 929,00638 612,00144 367,00148 452,00
Zysk na działalności operacyjnej58 500,0041 021,0013 075,009 536,00
Zysk przed opodatkowaniem49 391,0032 803,0011 039,007 625,00
Zysk netto40 216,0028 295,008 988,006 577,00
EBITDA69 962,0051 775,0015 637,0012 036,00
Pozostałe dochody całkowite netto-641,00417,00-143,0097,00
Całkowite dochody ogółem39 575,0028 712,008 845,006 674,00
Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej64 191,0055 812,0014 347,0012 974,00
Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej-35 343,00-43 384,00-7 899,00-10 085,00
Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej13 366,00-14 234,002 987,00-3 309,00
Przepływy pieniężne netto42 214,00-1 806,009 435,00-420,00
Średnia ważona liczba akcji zwykłych (tys. szt.)172 650,00172 650,00172 650,00172 650,00
Zysk na akcję zwykłą (w PLN/ w EUR)0,230,160,050,04
Stan na 31.12.2020/ 31.12.2019/ 31.12.2020/ 31.12.2019
Aktywa trwałe443 386,00424 041,0096 079,0099 575,00
Aktywa obrotowe198 234,00146 003,0042 956,0034 285,00
Kapitał własny298 391,00266 196,0064 660,0062 509,00
Kapitał akcyjny172 650,00172 650,0037 412,0040 542,00
Zobowiązania długoterminowe195 581,00143 462,0042 381,0033 688,00
Zobowiązania krótkoterminowe147 648,00160 386,0031 994,0037 663,00
Wartość księgowa na jedną akcję (w PLN/ w EUR)1,731,540,370,36
Raport powinien zostać przekazany Komisji Nadzoru Finansowego, spółce prowadzącej rynek regulowany oraz do publicznej wiadomości za pośrednictwem agencji informacyjnej zgodnie z przepisami prawa

INFORMACJA O KOREKCIE RAPORTU
Skorygowany raportem bieżącym nr z dniao treści:
PlikOpis

ZAWARTOŚĆ RAPORTU
Skonsolidowany raport roczny powinien zawierać składniki i informacje zgodnie z przepisami Rozporządzenia w sprawie informacji bieżących i okresowych lub odpowiednio zgodnie z art. 56 ust. 1 pkt 2 lit. b i art. 61 Ustawy o ofercie lub odpowiednio zgodnie z art. 56 ust. 1 pkt 2 i ust. 6 tej Ustawy
PlikOpis
PCC_EXOL_SPOLKA_AKCYJNA_20210310.zipSkonsolidowane sprawozdanie finansowe PCC EXOL 2020
PCC_EXOL_SPOLKA_AKCYJNA_20210310.zip.xadesSkonsolidowane sprawozdanie finansowe PCC EXOL 2020 podpis
Sprawozdanie Zarzadu GK PCC EXOL 2020_final_1.xhtmlSprawozdanie Zarządu z działalności GK PCC EXOL i PCC EXOL 2020
Sprawozdanie Zarzadu GK PCC EXOL 2020_final_1.xhtml.xadesSprawozdanie Zarządu z działalności GK PCC EXOL i PCC EXOL 2020 podpis
31122020_SSF_PCC_EXOL_SA_Sprawozdanie_z_badania.xhtmlSprawozdanie audytora z badania
31122020_SSF_PCC_EXOL_SA_Sprawozdanie_z_badania.xhtml.xadesSprawozdanie audytora z badania podpis
GK PCC Exol_wybrane dane finansowe_12.2020.xhtmlWybrane skonsolidowane dane finansowe
GK PCC Exol_wybrane dane finansowe_12.2020.xhtml.xadesWybrane skonsolidowane dane finansowe podpis
Oswiadczenie_Zarzad_fima audytorska.xhtmlOświadczenie Zarządu ws. firmy audytorskiej
Oswiadczenie_Zarzad_fima audytorska.xhtml.xadesOświadczenie Zarządu ws. firmy audytorskiej podpis
Oswiadczenie RN dot. KA.xhtmlOświadczenie Rady Nadzorczej ws. Komitetu Audytu
Oswiadczenie RN dot. KA.xhtml.xadesOświadczenie Rady Nadzorczej ws. Komitetu Audytu podpis
Ocena RN_sprawozdania 2020.xhtmlOcena Rady Nadzorczej dotycząca spr. finansowego oraz spr. z działalności
Ocena RN_sprawozdania 2020.xhtml.xadesOcena Rady Nadzorczej dotycząca spr. finansowego oraz spr. z działalności podpis

ESPI

ESPI - Komunikaty spółek

Przejdź do artykułów autora
Artykuły, które powinny Cię zaciekawić..
Zamknij

Koszyk