• Odbierz prezent
PCC EXOL S.A.: raport finansowy (2021-03-10 18:42)
fot. freepik.com
FALSEskorygowany
KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO
Raport roczny RR 2020
(rok)
(zgodnie z § 60 ust. 1 pkt 3 Rozporządzenia w sprawie informacji bieżących i okresowych)
dlaemitentów papierów wartościowych prowadzących działalność wytwórczą, budowlaną, handlową lub usługową
(rodzaj emitenta – w przypadku wyboru opcji „dla innych emitentów”)
za rok obrotowy 2020 obejmujący okres od2020-01-01do2020-12-31
zawierający sprawozdanie finansowe według MSR
w walucie
data przekazania: 2021-03-10
PCC EXOL SPÓŁKA AKCYJNA
(pełna nazwa emitenta)
PCC EXOL S.A.Chemiczny (che)
(skrócona nazwa emitenta)(sektor wg klasyfikacji GPW w Warszawie)
56-120Brzeg Dolny
(kod pocztowy)(miejscowość)
Sienkiewicza4
(ulica)(numer)
71 794 21 2771 794 39 11
(telefon)(fax)
ir.exol@pcc.euwww.pcc-exol.eu
(e-mail)(www)
9880267207020716361
(NIP)(REGON)
2594002H3ZAFID0MP3780000306150
(LEI) (KRS)
UHY ECA Audyt Sp. z o.o. sp. k. z siedzibą Warszawie
(firma audytorska)
WYBRANE DANE FINANSOWEw tys.w tys. EUR
20202 01920202 019
Przychody ze sprzedaży566 253,00563 432,00126 560,00130 976,00
Zysk na działalności operacyjnej55 199,0040 291,0012 337,009 366,00
Zysk przed opodatkowaniem45 632,0030 642,0010 199,007 123,00
Zysk netto37 608,0026 199,008 406,006 090,00
EBITDA65 544,0049 359,0014 649,0011 474,00
Pozostałe dochody całkowite netto36,00-115,008,00-27,00
Całkowite dochody ogółem37 644,0026 084,008 414,006 064,00
Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej57 951,0053 329,0012 952,0012 397,00
Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej-33 128,00-42 910,00-7 404,00-9 975,00
Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej13 983,00-12 982,003 125,00-3 018,00
Przepływy pieniężne netto38 806,00-2 563,008 673,00-596,00
Średnia ważona liczba akcji zwykłych (tys. szt.)172 650,00172 650,00172 650,00172 650,00
Zysk na akcję zwykłą (w PLN/ w EUR)0,220,150,050,03
Stan na 31.12.2020/ 31.12.2019/ 31.12.2020/ 31.12.2019
Aktywa trwałe448 294,00429 072,0097 143,00100 757,00
Aktywa obrotowe172 402,00122 002,0037 358,0028 649,00
Kapitał własny285 902,00255 638,0061 953,0060 030,00
Kapitał akcyjny172 650,00172 650,0037 412,0040 542,00
Zobowiązania długoterminowe192 839,00140 295,0041 787,0032 945,00
Zobowiązania krótkoterminowe141 955,00155 141,0030 761,0036 431,00
Wartość księgowa na jedną akcję (w PLN/ w EUR)1,661,480,360,35
Raport powinien zostać przekazany Komisji Nadzoru Finansowego, spółce prowadzącej rynek regulowany oraz do publicznej wiadomości za pośrednictwem agencji informacyjnej zgodnie z przepisami prawa

INFORMACJA O KOREKCIE RAPORTU
Skorygowany raportem bieżącym nr z dniao treści:
PlikOpis

ZAWARTOŚĆ RAPORTU
Raport roczny powinien zawierać składniki i informacje zgodnie z przepisami Rozporządzenia w sprawie informacji bieżących i okresowych lub odpowiednio zgodnie z art. 56 ust. 1 pkt 2 lit. b i art. 61 Ustawy o ofercie lub odpowiednio zgodnie z art. 56 ust. 1 pkt 2 i ust. 6 tej Ustawy
PlikOpis
PCC EXOL - SF 2020.xhtmlJednostkowe sprawozdanie finansowe PCC EXOL 2020
PCC EXOL - SF 2020.xhtml.xadesJednostkowe sprawozdanie finansowe PCC EXOL 2020 podpis
Sprawozdanie Zarzadu GK PCC EXOL 2020_final_1.xhtmlSprawozdanie Zarządu z działalności GK PCC EXOL i PCC EXOL 2020
Sprawozdanie Zarzadu GK PCC EXOL 2020_final_1.xhtml.xadesSprawozdanie Zarządu z działalności GK PCC EXOL i PCC EXOL 2020 podpis
31122020_JSF_PCC_EXOL_SA_Sprawozdanie_z_badania.xhtmlSprawozdanie audytora z badania
31122020_JSF_PCC_EXOL_SA_Sprawozdanie_z_badania.xhtml.xadesSprawozdanie audytora z badania podpis
PCC Exol_wybrane dane finansowe_12.2020.xhtmlWybrane jednostkowe dane finansowe
PCC Exol_wybrane dane finansowe_12.2020.xhtml.xadesWybrane jednostkowe dane finansowe podpis
Oswiadczenie_Zarzad_fima audytorska.xhtmlOświadczenie Zarządu ws. firmy audytorskiej
Oswiadczenie_Zarzad_fima audytorska.xhtml.xadesOświadczenie Zarządu ws. firmy audytorskiej podpis
Oswiadczenie RN dot. KA.xhtmlOświadczenie Rady Nadzorczej ws. Komitetu Audytu
Oswiadczenie RN dot. KA.xhtml.xadesOświadczenie Rady Nadzorczej ws. Komitetu Audytu podpis
Ocena RN_sprawozdania 2020.xhtmlOcena Rady Nadzorczej dotycząca spr. finansowego oraz spr. z działalności
Ocena RN_sprawozdania 2020.xhtml.xadesOcena Rady Nadzorczej dotycząca spr. finansowego oraz spr. z działalności podpis

ESPI

ESPI - Komunikaty spółek

Przejdź do artykułów autora
Artykuły, które powinny Cię zaciekawić..
Zamknij

Koszyk