• Odbierz prezent
PATENTUS S.A.: raport finansowy (2021-03-22 08:11)
fot. freepik.com
FALSEskorygowany
KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO
Skonsolidowany raport roczny RS 2020
(rok)
(zgodnie z § 60 ust. 2 Rozporządzenia w sprawie informacji bieżących i okresowych)
dlaemitentów papierów wartościowych prowadzących działalność wytwórczą, budowlaną, handlową lub usługową
(rodzaj emitenta)
za rok obrotowy 2020 obejmujący okresod 2020-01-01 do 2020-12-31
zawierający skonsolidowane sprawozdanie finansowe według MSSF/MSR
w walucie
data przekazania: 2021-03-22
PATENTUS SPÓŁKA AKCYJNA
(pełna nazwa emitenta)
PATENTUS S.A.Elektromaszynowy (ele)
(skrócona nazwa emitenta)(sektor wg klasyfikacji GPW w Warszawie)
43-200Pszczyna
(kod pocztowy)(miejscowość)
Górnośląska11
(ulica)(numer)
(32) 210 00 78(32) 210 12 14
(telefon)(fax)
biuro@patentus.pl gielda@patentus.plwww.patentus.pl
(e-mail)(www)
638-14-35-033273585931
(NIP)(REGON)
(firma audytorska)
WYBRANE DANE FINANSOWEw tys.w tys. EUR
2020201920202019
Przychody netto ze sprzedaży62 719 148 818 14 110 34 618
IZysk (strata) na działalności operacyjnej (693) 19 620 (156) 4 564
Zysk (strata) przed opodatkowaniem (523) 18 107 (118) 4 212
Zysk (strata) netto103 14 635 23 3 404
Zysk (strata) netto przypadający akcjonariuszom Jednostki Dominującej219 14 608 23 3 398
Zysk (strata) netto przypadający udziałom niekontrolującym (116) 27 (26) 6
Całkowity dochód ogółem121 14 585 27 3 393
Całkowity dochód ogółem przypadający akcjonariuszom Jednostki Dominującej237 14 558 27 3 386
Całkowity dochód ogółem przypadający udziałom niekontrolującym (116) 27 (26) 6
Średnia ważona liczba akcji w sztukach29 500 000 29 500 000 29 500 000 29 500 000
Wartość księgowa na jedną akcję ( w PLN/EUR )3,67 3,71 0,83 0,86
Zysk (strata) netto na akcję oraz rozwodniony zysk (strata) netto na akcję przypadający akcjonariuszom Jednostki Dominującej ( w PLN/EUR )0,00 0,50 0,00 0,12
Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej23 11213 7875 2003 207
Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej (16 984) (6 938) (3 821) (1 614)
Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej (3 283) (10 421) (739) (2 424)
Przepływy pieniężne netto, razem2 845 (3 572)640 (831)
kurs Euro dla przeliczenia pozycji rachunku zysków i strat oraz pozycji przepływów pieniężnych4,44494,2988
Aktywa trwałe95 10788 89220 60920 874
Aktywa obrotowe56 32978 93712 20618 536
Aktywa razem151 436167 82932 81539 410
Zobowiązania długoterminowe25 98527 9645 6316 567
Zobowiązania krótkoterminowe17 14130 3903 7147 136
Kapitał własny108 310109 47523 47025 707
Kapitał własny przypadający na Akcjonariuszy Jednostki Dominującej107 553108 60123 30625 502
Kapitał akcyjny (zakładowy)11 80011 8002 5572 771
Kapitały przypadające na udziały niekontrolujące757874164205
kurs Euro dla przeliczenia pozycji aktywów i pasywów4,61484,2585

Poszczególne pozycje aktywów i pasywów bilansu przeliczono wedgług kursów ogłoszonych przez Narodowy Bank Polski dla euro obowiązujących na ostatni dzień okresu: rok 2020 - 4,6148; rok 2019 - 4,2885. Poszczególne pozycje rachunku zysków i strat oraz rachunku przepływów pieniężnych przeliczono wg stanowiących średnią arytmetyczną średnich kursów ogłoszonych przez Narodowy Bank Polski dla euro obowiązujących na ostatni dzień każdego miesiąca w okresie sprawozdawczym: rok 2020 - 4,4449; rok 2019 - 4,2988

Raport powinien zostać przekazany Komisji Nadzoru Finansowego, spółce prowadzącej rynek regulowany oraz do publicznej wiadomości za pośrednictwem agencji informacyjnej zgodnie z przepisami prawa

INFORMACJA O KOREKCIE RAPORTU
Skorygowany raportem bieżącym nr z dniao treści:
PlikOpis

ZAWARTOŚĆ RAPORTU
Skonsolidowany raport roczny powinien zawierać składniki i informacje zgodnie z przepisami Rozporządzenia w sprawie informacji bieżących i okresowych lub odpowiednio zgodnie z art. 56 ust. 1 pkt 2 lit. b i art. 61 Ustawy o ofercie lub odpowiednio zgodnie z art. 56 ust. 1 pkt 2 i ust. 6 tej Ustawy
PlikOpis
List Prezesa Zarządu.pdfLIST PREZESA ZARZĄDU
Sprawozdanie z badania GKPATENTUS SA_2020.pdfSPRAWOZDANIE BIEGŁEGO Z BADANIA GK PATENTUS S.A. ZA 2020 ROK
Roczne sprawozdanie skonsolidowane 2020.pdfSPRAWOZDANIE FINANSOWE SKONSOLIDOWANE ZA 2020 ROK
SPRAWOZDANIE ZARZĄDU Z DZIAŁALNOŚCI GRUPY KAPITAŁOWEJ ZA 2020 ROK .pdfSPRAWOZDANIE Z DZIAŁALNOŚCI GK PATENTUS S.A. ZA 2020 ROK
informacja zarządu 70 UST PKT 7 20200317.pdfINFORAMCJA ZARZĄDU
Oświadczenie RN § 70 ust. 1 pkt 8 oraz 14 RMF.pdfOŚWIADCZENIE RADY NADZORCZEJ
posiedzenie RN 19.03.2020PBkw.pdfPROTOKÓŁ Z POSIEDZENIA RADY NAZDORCZEJ

PODPISY WSZYSTKICH CZŁONKÓW ZARZĄDU
DataImię i NazwiskoStanowisko/FunkcjaPodpis
2021-03-22JÓZEF DUDAPREZES ZARZĄDU
2021-03-22STANISŁAW DUDAWICEPREZES ZARZĄDU


PODPIS OSOBY, KTÓREJ POWIERZONO PROWADZENIE KSIĄG RACHUNKOWYCH
DataImię i NazwiskoStanowisko/FunkcjaPodpis
2021-03-22KRYSTYNA LIGASGŁÓWNA KSIĘGOWA


ESPI

ESPI - Komunikaty spółek

Przejdź do artykułów autora
Artykuły, które powinny Cię zaciekawić..
Zamknij

Koszyk