• Odbierz prezent
PATENTUS S.A.: raport finansowy (2021-03-22 07:52)
fot. freepik.com
FALSEskorygowany
KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO
Raport roczny R 2020
(rok)
(zgodnie z § 60 ust. 1 pkt 3 Rozporządzenia w sprawie informacji bieżących i okresowych)
dlaemitentów papierów wartościowych prowadzących działalność wytwórczą, budowlaną, handlową lub usługową
(rodzaj emitenta)
za rok obrotowy 2020 obejmujący okresod 2020-01-01 do 2020-12-31
zawierający sprawozdanie finansowe według MSSF/MSR
w walucie
data przekazania:
PATENTUS SPÓŁKA AKCYJNA
(pełna nazwa emitenta)
PATENTUS S.A.Elektromaszynowy (ele)
(skrócona nazwa emitenta)(sektor wg klasyfikacji GPW w Warszawie)
43-200Pszczyna
(kod pocztowy)(miejscowość)
Górnośląska11
(ulica)(numer)
(32) 210 00 78(32) 210 12 14
(telefon)(fax)
biuro@patentus.pl gielda@patentus.plwww.patentus.pl
(e-mail)(www)
638-14-35-033273585931
(NIP)(REGON)
(firma audytorska)
WYBRANE DANE FINANSOWEw tys.w tys. EUR
2020201920202019
Przychody netto ze sprzedaży60 216 147 668 13 547 34 351
Zysk (strata) na działalności operacyjnej (55) 19 363 (12) 4 504
Zysk (strata) przed opodatkowaniem126 17 896 28 4 163
Zysk (strata) netto776 14 480 175 3 368
Całkowity dochód ogółem794 14 474 179 3 367
Średnia ważona liczba akcji w sztukach29 500 000 29 500 000 29 500 000 29 500 000
Wartość księgowa na jedną akcję ( w PLN/EUR )3,65 2,96 0,82 0,71
Zysk (strata) netto na akcję oraz rozwodniony zysk (strata) netto na akcję ( w PLN/EUR )0,03 0,49 0,01 0,09
Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej23 60613 2785 3113 089
Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej (16 962) (6 897) (3 816) (1 604)
Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej (3 865) (9 971) (870) (2 319)
Przepływy pieniężne netto, razem2 779 (3 590)625 (835)
kurs Euro dla przeliczenia pozycji rachunku zysków i strat oraz pozycji przepływów pieniężnych4,44494,2988
Aktywa trwałe93 38286 88920 23520 404
Aktywa obrotowe54 90278 20511 89718 364
Aktywa razem148 284165 09432 13238 768
Zobowiązania długoterminowe25 06127 1185 4316 368
Zobowiązania krótkoterminowe15 57129 8323 3747 005
Kapitał własny107 652108 14423 32825 395
Kapitał akcyjny (zakładowy)11 80011 8002 5572 771
kurs Euro dla przeliczenia pozycji aktywów i pasywów4,61484,2585

Poszczególne pozycje aktywów i pasywów bilansu przeliczono wg kursów ogłoszonych przez Narodowy Bank Polski dla euro obowiązujących na ostatni dzień okresu 2020 - 4,6148; rok 2019 - 4,2585. Poszczególne pozycje rachunku zysków i strat oraz rachunku przepływów pieniężnych przeliczono według stanowiących średnią arytmetyczną średnich kursów ogłoszonych przez Narodowy bank Polski dla euro obowiązujących na ostatni dzień każdego miesiąca w danym okresie sprawozdawczym: rok 2020 - 4,4449; rok 2019 - 4,2988.

Raport powinien zostać przekazany Komisji Nadzoru Finansowego, spółce prowadzącej rynek regulowany oraz do publicznej wiadomości za pośrednictwem agencji informacyjnej zgodnie z przepisami prawa

INFORMACJA O KOREKCIE RAPORTU
Skorygowany raportem bieżącym nr z dniao treści:
PlikOpis

ZAWARTOŚĆ RAPORTU
Raport roczny powinien zawierać składniki i informacje zgodnie z przepisami Rozporządzenia w sprawie informacji bieżących i okresowych lub odpowiednio zgodnie z art. 56 ust. 1 pkt 2 lit. b i art. 61 Ustawy o ofercie lub odpowiednio zgodnie z art. 56 ust. 1 pkt 2 i ust. 6 tej Ustawy
PlikOpis
List Prezesa Zarządu.pdfLIST PREZESA ZARZĄDU
Sprawozdanie finansowe 2020 rok.pdfSPRAWOZDANIE FINANSOWE ZA 2020 ROK
SPRAWOZDANIE ZARZĄDU Z DZIAŁALNOŚCI PATENTUS S.A. W 2020 ROKU.pdfSPRAWOZDANIE Z DZIAŁOALNOŚCI PATENTUS S.A. ZA 2020 ROK
informacja zarządu 70 UST PKT 7 20200317.pdfINFORMACJA ZARZĄDU
Sprawozdanie z badania PATENTUS SA_2020.pdfSPRAWOZDANIE BIEGŁEGO Z BADANIA PATENTUS S.A. ZA 2020 ROK
Oświadczenie RN § 70 ust. 1 pkt 8 oraz 14 RMF.pdfOŚWIADCZENIE RADY NADZORCZEJ
posiedzenie RN 19.03.2020PBkw.pdfPROTOKÓŁ Z POSIEDZENIA RADY NADZORCZEJ

PODPISY WSZYSTKICH CZŁONKÓW ZARZĄDU
DataImię i NazwiskoStanowisko/FunkcjaPodpis
2021-03-22JÓZEF DUDAPREZES ZARZĄDU
2021-03-22STANISŁAW DUDAWICEPREZES ZARZĄDU


PODPIS OSOBY, KTÓREJ POWIERZONO PROWADZENIE KSIĄG RACHUNKOWYCH
DataImię i NazwiskoStanowisko/FunkcjaPodpis
2021-03-22KRYSTYNA LIGASGŁÓWNA KSIĘGOWA


ESPI

ESPI - Komunikaty spółek

Przejdź do artykułów autora
Artykuły, które powinny Cię zaciekawić..
Zamknij

Koszyk