• Odbierz prezent
PATENTUS S.A.: Podpisanie Aneksu do Umowy kredytowej z Getin Noble Bank S.A. (2021-03-26 10:05)
KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO

Raport bieżący nr2/2021
Data sporządzenia: 2021-03-26
Skrócona nazwa emitenta
PATENTUS S.A.
Temat
Podpisanie Aneksu do Umowy kredytowej z Getin Noble Bank S.A.
Podstawa prawna
Art. 17 ust. 1 MAR - informacje poufne.
Treść raportu:
Zarząd PATENTUS S.A. („Spółka”, „Emitent”) informuje, że w dniu 26.03.2021 roku wpłynął do Spółki podpisany egzemplarz Aneksu z dnia 09.11.2020 r. do Umowy o kredyt w rachunku bieżącym z dnia 21.11.2018 r. („Umowa”, „Kredyt”) zawartej pomiędzy Spółką („Kredytobiorcą”) a Getin Noble Bank S.A. („Bank”).
Szczegółowe informacje dotyczące zmian do Umowy wprowadzanych Aneksem:
-Kwota Kredytu: 9 000 000,00 PLN;
-Okres kredytowania: od dnia 21.11.2018 roku do dnia 20.11.2021 roku;
-Przeznaczenie Kredytu: finansowanie bieżącej działalności gospodarczej
-Oprocentowanie Kredytu: WIBOR 1M+ marża banku;
-Udzielony Kredyt jest kredytem odnawialnym tzn. każda spłata całości lub części kredytu powoduje, że odnawia się on do pierwotnej wysokości i może być wielokrotnie wykorzystywany, aż do wygaśnięcia Umowy.
-Spłata: spłata Kredytu i odsetek naliczonych za dany okres obrachunkowy oraz innych kosztów i opłat związanych z udzielonym Kredytem, następuje przez obciążenie przez Bank rachunku bieżącego Kredytobiorcy, w terminach płatności należności Banku; odsetki od Kredytu naliczane są codziennie i płatne są w ostatnim dniu miesiąca; Kredytobiorca upoważnia Bank do obciążania kwotą należnego oprocentowania od wykorzystanego Kredytu i należnych odsetek oraz innych kosztów i opłat związanych z udzielonym Kredytem, rachunku bieżącego kredytobiorcy; Kredytobiorca dokona ostatecznej spłaty Kredytu oraz innych kwot należnych Bankowi od Kredytobiorcy na mocy Umowy, najpóźniej w ostatnim dniu Okresu kredytowania.
-Zabezpieczenia: weksel własny in blanco wraz z deklaracja wekslową; pełnomocnictwo do dysponowania rachunkiem bieżącym Kredytobiorcy w PLN, USD, EUR prowadzonym przez Getin Noble Bank S.A.; hipoteka umowna do wysokości 17 000 000,00 PLN ustanowiona na zabezpieczenie kapitału Kredytu, odsetek obliczanych wg zmiennej stopy procentowej, oraz podwyższonych odsetek zadłużenia przeterminowanego w wysokości odsetek maksymalnych za opóźnienia, przyznanych kosztów postępowania oraz innych roszczeń o świadczenia uboczne Umowy kredytu, na nieruchomości, położonej w Pszczynie, dla której prowadzona jest przez Sąd Rejonowy w Pszczynie, V Wydział Ksiąg Wieczystych – księga wieczysta nr KA1P/00022605/8, wraz z cesją praw z polisy ubezpieczeniowej. Hipoteka wraz z cesją praw z polisy ubezpieczeniowej stanowi również zabezpieczenie Umowy kredytowej – Limit Gwarancji Bankowych z dnia 21.11.2018 roku, do którego to Limitu Spółka w dniu 09.11.2020 roku podpisała Aneks.
-Pozostałe postanowienia Umowy pozostają bez zmian.
O zawarciu ww. Umowy Kredytu Emitent informował raportem bieżącym 35/2018 z dnia 28.12.2018r., a o zawarciu pierwszego aneksu do tej Umowy raportem bieżącym 31/2019 z dnia 19.12.2019r..

MESSAGE (ENGLISH VERSION)

PATENTUS SPÓŁKA AKCYJNA
(pełna nazwa emitenta)
PATENTUS S.A.Elektromaszynowy (ele)
(skrócona nazwa emitenta)(sektor wg. klasyfikacji GPW w W-wie)
43-200Pszczyna
(kod pocztowy)(miejscowość)
Górnośląska11
(ulica)(numer)
(32) 210 00 78(32) 210 12 14
(telefon)(fax)
biuro@patentus.pl gielda@patentus.plwww.patentus.pl
(e-mail)(www)
638-14-35-033273585931
(NIP)(REGON)
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
DataImię i NazwiskoStanowisko/FunkcjaPodpis
2021-03-26JÓZEF DUDAPREZES ZARZĄDU

ESPI

ESPI - Komunikaty spółek

Przejdź do artykułów autora
Artykuły, które powinny Cię zaciekawić..
Zamknij

Koszyk