• Odbierz prezent
PAMAPOL S.A.: raport finansowy (2021-03-31 21:30)
fot. freepik.com
FALSEskorygowany
KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO
Skonsolidowany raport roczny RS 2020
(rok)
(zgodnie z § 60 ust. 2 Rozporządzenia w sprawie informacji bieżących i okresowych)
dlaemitentów papierów wartościowych prowadzących działalność wytwórczą, budowlaną, handlową lub usługową
(rodzaj emitenta)
za rok obrotowy 2020 obejmujący okresod 2020-01-01 do 2020-12-31
zawierający skonsolidowane sprawozdanie finansowe według MSSF
w walucie
data przekazania: 2021-03-31
PAMAPOL SPÓŁKA AKCYJNA
(pełna nazwa emitenta)
PAMAPOL S.A.SPOŻYWCZY (spo)
(skrócona nazwa emitenta)(sektor wg klasyfikacji GPW w Warszawie)
97-438RUSIEC
(kod pocztowy)(miejscowość)
WIELUŃSKA2
(ulica)(numer)
043 6766020043 6766887
(telefon)(fax)
krzysztof.polgrabia@pamapol.com.plwww.pamapol.com.pl
(e-mail)(www)
832-176-16-81730365765
(NIP)(REGON)
BDO spółka z ograniczoną odpowiedzialnością sp.k.z siedzibą w Warszawie
(firma audytorska)
WYBRANE DANE FINANSOWEw tys.w tys. EUR
2020201920202019
Przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i materialów686 349556 257153 402129 308
Zysk z działalności operacyjnej18 8303174 20974
Zysk brutto10 976-5 9472 453-1 382
Zysk netto przypadający akcjonariuszom jednostki dominującej9 327-6 8442 085-1 591
Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej 6 29713 0481 4073 033
Przepływy pieniężne z działalności inwestycyjnej-8 074-16 290-1 805-3 787
Przepływy pieniężne z działalności finansowej-2 695-2 185-602-508
Przepływy pieniężne netto razem-4 472-5 427-1 000-1 262
Aktywa razem370 658351 22980 31982 477
Zobowiązania i rezerwy długoterminowe50 65834 88810 9778 193
Zobowiązania i rezerwy krótkoterminowe214 892218 74746 56651 367
Kapitał własny przyp.akcjonariuszom jednostki dominującej104 51996 98522 64922 774
Kapitał zakładowy34 75034 7507 5308 160
Liczba akcji (w szt.)34 750 05034 750 05034 750 05034 750 050
Średnioważona liczba akcji (w szt.)34 750 05034 750 05034 750 05034 750 050
Zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł/EURO)0,27-0,200,06-0,05
Wartość ksiegowa na 1 akcję zwykłą (w zł/ EURO)3,012,790,650,65

Do przeliczenia pozycji bilansu na walutę EUR przyjęto kurs EUR ustalony na ostatni dzień roku obrotowego (Rok 2020 - 4,6148 ; Rok 2019 - 4,2585). Do przeliczenia pozycji skonsolidowanego sprawozdania z całkowitych dochodów oraz sprawozdania z przepływow pieniężnych na walutę EUR przyjęto kurs średni obliczony jako średnia arytmetyczna kursów obowiązujących na ostatni dzień każdego miesiąca w danym okresie, ustalonych przez NBP na ten dzień (Rok 2020 - 4,4742 ; Rok 2019 - 4,3018)

Raport powinien zostać przekazany Komisji Nadzoru Finansowego, spółce prowadzącej rynek regulowany oraz do publicznej wiadomości za pośrednictwem agencji informacyjnej zgodnie z przepisami prawa

INFORMACJA O KOREKCIE RAPORTU
Skorygowany raportem bieżącym nr z dniao treści:
PlikOpis

ZAWARTOŚĆ RAPORTU
Skonsolidowany raport roczny powinien zawierać składniki i informacje zgodnie z przepisami Rozporządzenia w sprawie informacji bieżących i okresowych lub odpowiednio zgodnie z art. 56 ust. 1 pkt 2 lit. b i art. 61 Ustawy o ofercie lub odpowiednio zgodnie z art. 56 ust. 1 pkt 2 i ust. 6 tej Ustawy
PlikOpis
List Dyrektora Generalnego Pamapol S.A. do Akcjonariuszy -sig.pdfPismo Prezesa Zarządu
OŚWIADCZENIE ZARZĄDU PAMAPOL S.A. W SPRAWIE RZETELNOŚCI SPRAWOZDAŃ ZA ROK 2020-sig.pdfOświadczenie w sprawie rzetelności sporządzenia sprawozdania
INFORMACJA ZARZĄDU PAMAPOL S.A. W SPRAWIE FIRMY AUDYTORSKIEJ-sig-sig-sig-sig.pdfInformacja w sprawie wyboru audytora
OCENA PRZEZ RADĘ NADZORCZĄ SPRAWOZDAŃ PAMAPOL S.A. ZA ROK 2020.pdfOcena Rady Nadzorczej wraz z uzasadnieniem
OŚWIADCZENIE RADY NADZORCZEJ PAMAPOL S.A. W SPRAWIE KOMITETU AUDYTU.pdfOświadczenie Rady Nadzorczej Pamapol S.A. w sprawie komitetu audytu
SKONSOLIDOWANE SPRAWOZDANIE FINANSOWE GRUPY PAMAPOL ZA 2020 ROK-sig.pdfSprawozdanie finansowe Grupy Kapitałowej PAMAPOL za rok 2020
Sprawozdanie Zarządu z działalności Pamapol i GK za rok 2020-sig.pdfSprawozdanie Zarządu z działalności Pamapol SA i Grupy Kapitałowej PAMAPOL w 2020
Raport danych niefinansowych 2020 - Grupa Kapitałowa Pamapol-sig.pdfSprawozdanie na temat informacji niefinansowych Pamapol S.A. i Grupy Kapitałowej Pamapol za rok 2020
BDO Sprawozdanie z badania GK Pamapol 31.03.2021-sig-sig.pdfSprawozdanie niezależnego biegłego rewidenta z badania rocznego skonsolidowanego sprawozdania finansowego za rok 2020

PODPISY WSZYSTKICH CZŁONKÓW ZARZĄDU
DataImię i NazwiskoStanowisko/FunkcjaPodpis
2021-03-31Bartosz PółgrabiaWiceprezes ZarząduBartosz Półgrabia
2021-03-31Krzysztof PółgrabiaWiceprezes ZarząduKrzysztof Półgrabia
2021-03-31Ryszard SzatkowskiWiceprezes ZarząduRyszard Szatkowski
2021-03-31Małgorzata Antczak-MoszczyńskaCzłonek ZarząduMałgorzata Antczak-Moszczyńska
2021-03-31Małgorzata BednarekCzłonek ZarząduMałgorzata Bednarek


PODPIS OSOBY, KTÓREJ POWIERZONO PROWADZENIE KSIĄG RACHUNKOWYCH
DataImię i NazwiskoStanowisko/FunkcjaPodpis
2021-03-31Wioleta BogdałaGłówny KsięgowyWioleta Bogdała


ESPI

ESPI - Komunikaty spółek

Przejdź do artykułów autora
Artykuły, które powinny Cię zaciekawić..
Zamknij

Koszyk