• Odbierz prezent
PAMAPOL S.A.: raport finansowy (2021-03-31 21:19)
fot. freepik.com
FALSEskorygowany
KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO
Raport roczny SA-R2020
(zgodnie z § 60 ust. 1 pkt 3 Rozporządzenia w sprawie informacji bieżących i okresowych)
(dla emitentów papierów wartościowych prowadzących działalność wytwórczą, budowlaną, handlową lub usługową)
Za rok obrotowy 2020 obejmujący okresod 2020-01-01 do 2020-12-31
oraz za poprzedni rok obrotowy 2019obejmujący okres od 2019-01-01 do 2019-12-31
data przekazania: 2021-03-31
PAMAPOL SPÓŁKA AKCYJNA
(pełna nazwa emitenta)
PAMAPOL S.A.Spożywczy (spo)
(skrócona nazwa emitenta)(sektor wg klasyfikacji GPW w Warszawie)
97-438Rusiec
(kod pocztowy)(miejscowość)
Wieluńska2
(ulica)(numer)
043 6766020043 6766887
(telefon)(fax)
krzysztof.polgrabia@pamapol.com.plwww.pamapol.com.pl
(e-mail)(www)
832-176-16-81730365765
(NIP)(REGON)
BDO spółka z ograniczoną odpowiedzialnością sp.k.z siedzibą w Warszawie
(firma audytorska)
Raport roczny zawiera:
TRUESprawozdanie firmy audytorskiej z badania rocznego sprawozdania finansowego
FALSEStanowisko organu zarządzającego wraz z opinią organu nadzorującego odnoszące się do wydanego przez firmę audytorską sprawozdania z badania rocznego sprawozdania finansowego zawierającego opinię z zastrzeżeniami, opinię negatywną lub odmowę wyrażenia opinii
TRUEOświadczenie zarządu w sprawie rzetelności sporządzenia sprawozdania finansowego
TRUEInformacja zarządu dotycząca wyboru firmy audytorskiej
TRUEOświadczenie rady nadzorczej w sprawie komitetu audytu
TRUEPismo Prezesa Zarządu
TRUERoczne sprawozdanie finansowe
TRUEWprowadzenieTRUEZestawienie zmian w kapitale własnym
TRUEBilansTRUERachunek przepływów pieniężnych
TRUERachunek zysków i stratTRUEDodatkowe informacje i objaśnienia
TRUESprawozdanie zarządu (sprawozdanie z działalności emitenta)
TRUE Oświadczenie o stosowaniu ładu korporacyjnego
TRUE Oświadczenie na temat informacji niefinansowych
TRUESprawozdanie na temat informacji niefinansowych
TRUEOcena rady nadzorczej dotycząca sprawozdania z działalności i sprawozdania finansowego
FALSEInne informacje przekazywane przez ASI
WYBRANE DANE FINANSOWEw tys.w tys. EUR
2020201920202019
Przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów257 486213 43257 54949 615
Zysk (strata) z działalności operacyjnej5 925-7 5561 325-1 756
Zysk (strata) brutto5 356-9 2891 197-2 159
Zysk (strata) netto4 465-9 197998-2 138
Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej-5914 265-132991
Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej4 865-2 0051 087-466
Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej-161-5 218-36-1 213
Przepływy pieniężne netto, razem4 113-2 958919-688
Aktywa, razem183 756192 13539 81945 118
Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania64 31177 15513 93618 118
Zobowiązania długoterminowe9 07811 9451 9672 805
Zobowiązania krótkoterminowe46 67258 91710 11413 835
Kapitał własny119 445114 98025 88327 000
Kapitał zakładowy34 75034 7507 5308 160
Liczba akcji (w szt.)34 750 05034 750 05034 750 05034 750 050
Zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł/ EUR)0,13-0,260,03-0,06
Rozwodniony zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł/EUR)0,13-0,260,03-0,06
Wartość księgowa na jedną akcję (w zł/EUR)3,443,310,750,78
Rozwodniona wartość księgowa na jedną akcję (w zł/EUR)3,443,310,750,78
Zadeklarowana lub wypłacona dywidenda na jedną akcję (w zł/EUR)0,000,000,000,00

Do przeliczeń pozycji bilansu na dzień 31.12.2020r. na walutę EUR przyjęto średni kurs NBP obowiązujący na dzień 31.12.2020r., tj. 4,6148. Do przeliczeń pozycji bilansu na dzień 31.12.2019 r. na walutę EUR przyjęto średni kurs NBP obowiązujący na ten dzień 31.12.2019r., tj. 4,2585. Do przeliczeń pozycji rachunku zysków i strat oraz przepływów pieniężnych przyjęto kurs średni obowiązujący na ostatni dzień każdego z 12 miesięcy okresów obrachunkowych (12 miesięcy 2020r.: kurs 4,4742; 12 miesięcy 2019r.: kurs 4,3018).

Raport powinien zostać przekazany Komisji Nadzoru Finansowego, spółce prowadzącej rynek regulowany oraz do publicznej wiadomości za pośrednictwem agencji informacyjnej zgodnie z przepisami prawa
INFORMACJA O KOREKCIE RAPORTU
Skorygowany raportem bieżącym nr z dniao treści:

PlikOpis
SPRAWOZDANIE FIRMY AUDYTORSKIEJ Z BADANIA ROCZNEGO SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO

PlikOpis
BDO Sprawozdanie z badania SJ Pamapol_31.03.2021-sig-sig.pdfSPRAWOZDANIE FIRMY AUDYTORSKIEJ Z BADANIA PAMAPOL S.A.
STANOWISKO ORGANU ZARZĄDZAJĄCEGO WRAZ Z OPINIĄ ORGANU NADZORUJĄCEGO ODNOSZĄCE SIĘ DO WYDANEGO PRZEZ FIRMĘ AUDYTORSKĄ SPRAWOZDANIA Z BADANIA ROCZNEGO SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO ZAWIERAJĄCEGO OPINIĘ Z ZASTRZEŻENIAMI, OPINIĘ NEGATYWNĄ LUB ODMOWĘ WYRAŻENIA OPINII

PlikOpis
OŚWIADCZENIE ZARZĄDU W SPRAWIE RZETELNOŚCI SPORZĄDZENIA SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO

PlikOpis
OŚWIADCZENIE ZARZĄDU PAMAPOL S.A. W SPRAWIE RZETELNOŚCI SPRAWOZDAŃ ZA ROK 2020-sig.pdfOŚWIADCZENIE ZARZĄDU W SPRAWIE RZETELNOŚCI SPORZĄDZENIA SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO
INFORMACJA ZARZĄDU DOTYCZĄCA WYBORU FIRMY AUDYTORSKIEJ

PlikOpis
INFORMACJA ZARZĄDU PAMAPOL S.A. W SPRAWIE FIRMY AUDYTORSKIEJ-sig-sig-sig-sig.pdfINFORMACJA ZARZĄDU DOTYCZĄCA WYBORU FIRMY AUDYTORSKIEJ
OŚWIADCZENIE RADY NADZORCZEJ W SPRAWIE KOMITETU AUDYTU

PlikOpis
OŚWIADCZENIE RADY NADZORCZEJ PAMAPOL S.A. W SPRAWIE KOMITETU AUDYTU.pdfOŚWIADCZENIE RADY NADZORCZEJ W SPRAWIE KOMITETU AUDYTU
PISMO PREZESA ZARZĄDU

PlikOpis
List Dyrektora Generalnego Pamapol S.A. do Akcjonariuszy -sig.pdfPISMO WICEPREZESA ZARZĄDU
SPRAWOZDANIE ZARZĄDU (SPRAWOZDANIE Z DZIAŁALNOŚCI EMITENTA)
PlikOpis
Sprawozdanie Zarządu z działalności Pamapol i GK za rok 2020-sig.pdfSPRAWOZDANIE Z DZIAŁALNOŚCI EMITENTA
OŚWIADCZENIE O STOSOWANIU ŁADU KORPORACYJNEGO

Oświadczenie o stosowaniu ładu korporacyjnego stanowi część integralną Sprawozdania Zarządu z działalności PAMAPOL.S.A. i Grupy Kapitałowej PAMAPOL za okres od 01 stycznia do 31 grudnia 2020r.

PlikOpis
OŚWIADCZENIE NA TEMAT INFORMACJI NIEFINANSOWYCH

Oświadczenie na temat informacji niefinansowych zostanie zawarte w sprawozdaniu na temat informacji niefinansowej sporządzonej za 2020 rok do 31 marca 2021r.

PlikOpis
SPRAWOZDANIE NA TEMAT INFORMACJI NIEFINANSOWYCH
PlikOpis
Raport danych niefinansowych 2020 - Grupa Kapitałowa Pamapol-sig.pdfSPRAWOZDANIE NA TEMAT INFORMACJI NIEFINANSOWEJ
OCENA RADY NADZORCZEJ DOTYCZĄCA SPRAWOZDANIA Z DZIAŁALNOŚCI I SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO

Ocena Rady Nadzorczej dotycząca sprawozdania z działalności i sprawozdania finansowego zostanie sporządzona do 31.03.2021r.

PlikOpis
OCENA PRZEZ RADĘ NADZORCZĄ SPRAWOZDAŃ PAMAPOL S.A. ZA ROK 2020.pdfOCENA RADY NADZORCZEJ DOTYCZĄCA SPRAWOZDANIA Z DZIAŁALNOŚCI I SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO
INNE INFORMACJE PRZEKAZYWANE PRZEZ ASI
PlikOpis
WPROWADZENIE DO SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO
Wprowadzenie do sprawozdania finansowego i porównywalnych danych finansowych zawierające, przy uwzględnieniu specyfiki działalności emitenta, w szczególności:
1) nazwę (firmę), siedzibę i adres, wskazanie właściwego sądu rejestrowego i numeru rejestru oraz podstawowy przedmiot działalności emitenta według Polskiej Klasyfikacji Działalności, zwanej dalej „PKD”, a w przypadku gdy papiery wartościowe emitenta znajdują się w obrocie na rynku regulowanym – także wskazanie branży według klasyfikacji przyjętej przez dany rynek,
2) wskazanie czasu trwania emitenta, jeżeli jest oznaczony,
3) wskazanie okresów, za które prezentowane jest sprawozdanie finansowe i porównywalne dane finansowe,
4) informacje dotyczące składu osobowego zarządu oraz rady nadzorczej emitenta,
5) wskazanie, czy sprawozdanie finansowe i porównywalne dane finansowe zawierają dane łączne - jeżeli w skład przedsiębiorstwa emitenta wchodzą wewnętrzne jednostki organizacyjne sporządzające samodzielne sprawozdania finansowe,
6) wskazanie, czy emitent jest jednostką dominującą, wspólnikiem jednostki współzależnej lub znaczącym inwestorem oraz czy sporządza skonsolidowane sprawozdanie finansowe,
7) w przypadku sprawozdania finansowego sporządzonego za okres, w czasie którego nastąpiło połączenie - wskazanie, że jest to sprawozdanie finansowe sporządzone po połączeniu spółek, oraz wskazanie zastosowanej metody rozliczenia połączenia,
8) wskazanie, czy sprawozdanie finansowe zostało sporządzone przy założeniu kontynuowania działalności gospodarczej przez emitenta w dającej się przewidzieć przyszłości oraz czy nie istnieją okoliczności wskazujące na zagrożenie kontynuowania działalności,
9) stwierdzenie, że sprawozdania finansowe podlegały przekształceniu w celu zapewnienia porównywalności danych, a zestawienie i objaśnienie różnic, będących wynikiem korekt z tytułu zmian zasad (polityki) rachunkowości lub korekt błędów, zostało zamieszczone w dodatkowej nocie objaśniającej,
10) wskazanie, czy w przedstawionym sprawozdaniu finansowym lub porównywalnych danych finansowych dokonano korekt wynikających z zastrzeżeń w opiniach podmiotów uprawnionych do badania o sprawozdaniach finansowych za lata, za które sprawozdanie finansowe lub porównywalne dane finansowe zostały zamieszczone w raporcie,
11) opis przyjętych zasad (polityki) rachunkowości, w tym metod wyceny aktywów i pasywów (także amortyzacji), ustalenia przychodów, kosztów i wyniku finansowego oraz sposobu sporządzenia sprawozdania finansowego i danych porównywalnych,
12) wskazanie średnich kursów wymiany złotego, w okresach objętych sprawozdaniem finansowym i porównywalnymi danymi finansowymi, w stosunku do euro, ustalanych przez Narodowy Bank Polski, w szczególności:
a) kursu obowiązującego na ostatni dzień każdego okresu,
b) kursu średniego w każdym okresie, obliczonego jako średnia arytmetyczna kursów obowiązujących na ostatni dzień każdego miesiąca w danym okresie, a w uzasadnionych przypadkach - obliczonego jako średnia arytmetyczna kursów obowiązujących na ostatni dzień danego okresu i ostatni dzień okresu go poprzedzającego,
c) najwyższego i najniższego kursu w każdym okresie,
13) wskazanie co najmniej podstawowych pozycji bilansu, rachunku zysków i strat oraz rachunku przepływu środków pieniężnych ze sprawozdania finansowego i porównywalnych danych finansowych, przeliczonych na euro, ze wskazaniem zasad przyjętych do tego przeliczenia,
14) wskazanie i objaśnienie różnic w wartości ujawnionych danych oraz istotnych różnic dotyczących przyjętych zasad (polityki) rachunkowości - zgodnie z § 7 Rozporządzenia o sprawozdaniach finansowych w prospekcie.
PlikOpis
Wprowadzenie do sprawozdania finansowego za 2020 rok PAMAPOL S-sig.pdfWPROWADZENIE DO SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO
SPRAWOZDANIE_FINANSOWE_PAMAPOL_SA_SAR_sig.pdfSPRAWOZDANIE FINANSOWE SAR PODPISANE
BILANS
Notyw tys.
20202019
AKTYWA
Aktywa trwałe116 156123 320
Wartości niematerialne i prawne, w tym:4761299126255081 6002 045
wartość firmy00
Rzeczowe aktywa trwałe15828464946030134 70936 767
Należności długoterminowe149744931299751104183361395795500
Od jednostek powiązanych00
Od pozostałych jednostek, w których emitent posiada zaangażowanie w kapitale00
Od pozostałych jednostek00
Inwestycje długoterminowe101276821110393074 86280 047
Nieruchomości3 5003 884
Wartości niematerialne i prawne00
Długoterminowe aktywa finansowe71 36376 163
w jednostkach powiązanych, w tym:71 36376 163
udziały lub akcje w jednostkach zależnych wyceniane metodą praw własności70 83370 833
- udzielona pożyczki5305 330
w pozostałych jednostkach, w których emitent posiada zaangażowanie w kapitale, w tym:00
udziały lub akcje w jednostkach współzależnych i stowarzyszonych wyceniane metodą praw własności 00
udziały lub akcje w innych jednostkach00
w pozostałych jednostkach00
Inne inwestycje długoterminowe00
Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe8660407131236654 9854 461
Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego4 9854 461
Inne rozliczenia międzyokresowe00
Aktywa obrotowe67 60068 815
Zapasy166681361219604634 39434 847
Należności krótkoterminowe53857925928886104183361395795522 72430 115
Od jednostek powiązanych5586
Od pozostałych jednostek, w których emitent posada zaangażowanie w kapitale00
Od pozostałych jednostek22 66930 029
Inwestycje krótkoterminowe10 1293 547
Krótkoterminowe aktywa finansowe35197568718910 1293 547
w jednostkach powiązanych2 4000
w pozostałych jednostkach00
środki pieniężne i inne aktywa pieniężne7 7293 547
Inne inwestycje krótkoterminowe00
Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe13986191339395353306
Należne wpłaty na kapitał zakładowy00
Akcje (udziały) własne00
A k t y w a r a z e m183 756192 135
PASYWA
Kapitał własny119 445114 980
Kapitał zakładowy9298573134983734 75034 750
Kapitał zapasowy2508138991654080 23089 427
-- nadwyżka wartości sprzedaży (wartości emisyjnej) nad wartością nominalną udziałów (akcji)
00
Kapitał z aktualizacji wyceny58562051009000000
Pozostałe kapitały rezerwowe123060311473224800
Zysk (strata) z lat ubiegłych00
Zysk (strata) netto4 465-9 197
Odpisy z zysku netto w ciągu roku obrotowego (wielkość ujemna)151530271556665700
Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania64 31177 155
Rezerwy na zobowiązania9430189156197546 0553 656
Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego1 5521 333
Rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne1 7681 650
długoterminowa600500
krótkoterminowa1 1681 150
Pozostałe rezerwy2 734674
długoterminowe00
krótkoterminowe2 734674
Zobowiązania długoterminowe2934594134839509 07811 945
Wobec jednostek powiązanych1 2120
Wobec pozostałych jednostek, w których emitent posiada zaangażowanie w kapitale00
Wobec pozostałych jednostek7 86611 945
Zobowiązania krótkoterminowe59151161036377646 67258 917
Wobec jednostek powiązanych6 65212 442
Wobec pozostałych jednostek, w których emitent posiada zaangażowanie w kapitale00
Wobec pozostałych jednostek39 90446 416
Fundusze specjalne11759
Rozliczenia międzyokresowe215961575430622 5052 637
Ujemna wartość firmy00
Inne rozliczenia międzyokresowe2 5052 637
długoterminowe2 2732 403
krótkoterminowe232234
P a s y w a r a z e m183 756192 135
Wartość księgowa119 445114 980
Liczba akcji (w szt.)34 750 05034 750 050
Wartość księgowa na jedną akcję (w zł)11415568139909693,443,31
Rozwodniona liczba akcji (w szt.)34 750 05034 750 050
Rozwodniona wartość księgowa na jedną akcję (w zł)11415568139909693,443,31
Pozycję "Udziały lub akcje w jednostkach podporządkowanych wyceniane metodą praw własności" wykazuje się, jeżeli w sprawozdaniu finansowym do wyceny udziałów lub akcji w jednostkach podporządkowanych stosowana jest metoda praw własności

Emitent wykazuje kapitał własny zgodnie z odpowiednimi przepisami prawa, statutem lub umową o jego utworzeniu

Wskaźnik "Rozwodniona wartość księgowa na jedną akcję" oblicza się z uwzględnieniem liczby potencjalnych akcji zwykłych zastosowanych przy wyliczeniu rozwodnionego zysku (straty) na jedną akcję zwykłą
POZYCJE POZABILANSOWE
Notaw tys.
20202019
Należności warunkowe7782302197712119 35119 062
Od jednostek powiązanych (z tytułu)15 22214 793
otrzymanych gwarancji i poręczeń15 22214 793
00
Od pozostałych jednostek, w których emitent posiada zaangażowanie w kapitale (z tytułu)00
otrzymanych gwarancji i poręczeń00
00
Od pozostałych jednostek (z tytułu)4 1294 269
otrzymanych gwarancji i poręczeń4 1294 269
00
Zobowiązania warunkowe7782302197712198 84996 085
Na rzecz jednostek powiązanych (z tytułu)94 71991 816
udzielonych gwarancji i poręczeń94 71991 816
00
Od pozostałych jednostek, w których emitent posiada zaangażowanie w kapitale (z tytułu)00
otrzymanych gwarancji i poręczeń00
00
Na rzecz pozostałych jednostek (z tytułu) wraz z podpozycją: 4 1294 269
udzielonych gwarancji i poręczeń4 1294 269
00
Inne (z tytułu)00
00
P o z y c j e p o z a b i l a n s o w e, r a z e m79 49877 023

Informacja dotyczące zobowiązań warunkowych zamieszczone są w dodatkowych informacjach i objaśnieniach.

RACHUNEK ZYSKÓW I STRAT
Notyw tys.
20202019
Przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów, w tym:257 486213 432
od jednostek powiązanych520106
Przychody netto ze sprzedaży produktów98810229465599244 643203 293
Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów12235430253572512 84310 139
Koszty sprzedanych produktów, towarów i materiałów, w tym:199 874171 768
jednostkom powiązanym47470
Koszt wytworzenia sprzedanych produktów45572916414064188 835162 682
Wartość sprzedanych towarów i materiałów11 0399 086
Zysk (strata) brutto ze sprzedaży57 61241 664
Koszty sprzedaży4557291641406428 30027 916
Koszty ogólnego zarządu4557291641406418 82818 908
Zysk (strata) ze sprzedaży10 484-5 160
Pozostałe przychody operacyjne5 2693 979
Zysk z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych7391 311
Dotacje2 861161
Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych00
Inne przychody operacyjne693978217127281 6682 507
Pozostałe koszty operacyjne9 8286 375
Strata z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych00
Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych4 2171 440
Inne koszty operacyjne1456638741460445 6114 935
Zysk (strata) z działalności operacyjnej5 925-7 556
Przychody finansowe1172472490394291 299306
Dywidendy i udziały w zyskach, w tym:1 0000
od jednostek powiązanych, w tym:1 0000
w których emitent posiada zaangażowanie w kapitale1 0000
od pozostałych jednostek, w tym:00
w których emitent posiada zaangażowanie w kapitale00
Odsetki, w tym:207222
od jednostek powiązanych3236
Zysk z tytułu rozchodu aktywów finansowych, w tym:14810183798484600
w jednostkach powiązanych00
Aktualizacja wartości aktywów finansowych00
Inne9284
Koszty finansowe1376807686970641 8682 039
Odsetki w tym:1 2771 539
dla jednostek powiązanych6656
Strata z tytułu rozchodu aktywów finansowych, w tym:14810183798484600
w jednostkach powiązanych00
Aktualizacja wartości aktywów finansowych00
Inne591500
Udział w zyskach (stratach) jednostek podporządkowanych wycenianych metodą praw własności00
Zysk (strata) brutto5 356-9 289
Podatek dochodowy3132481708979891-92
część bieżąca1 195-9
część odroczona-304-83
Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty)698064360452700
Zysk (strata) netto4 465-9 197
Zysk (strata) netto (zannualizowany)4 465-9 197
Średnia ważona liczba akcji zwykłych (w szt.)34 750 05034 750 050
Zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł)1422139111374880,13-0,26
Średnia ważona rozwodniona liczba akcji zwykłych (w szt.)34 750 05034 750 050
Rozwodniony zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł)1422139111374880,13-0,26

Pozycję "Udział w zyskach (stratach) netto jednostek podporządkowanych wycenianych metodą praw własności" wykazuje się, jeżeli w sprawozdaniu finansowym do wyceny udziałów lub akcji w jednostkach podporządkowanych stosowana jest metoda praw własności

Wskaźniki: "Zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł)", "Rozwodniony zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł)" oblicza się zgodnie z MSR
ZESTAWIENIE ZMIAN W KAPITALE WŁASNYM
w tys.
20202019
Kapitał własny na początek okresu (BO)114 980124 177
zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości00
korekty błędów 00
Kapitał własny na początek okresu (BO), po uzgodnieniu do danych porównywalnych114 980124 177
Kapitał zakładowy na początek okresu34 75034 750
Zmiany kapitału zakładowego00
zwiększenia (z tytułu)00
emisji akcji (wydania udziałów)00
00
zmniejszenia (z tytułu)00
umorzenia akcji (udziałów)00
00
Kapitał zakładowy na koniec okresu34 75034 750
Kapitał zapasowy na początek okresu89 42788 840
Zmiany kapitału zapasowego-9 197587
zwiększenia (z tytułu)0587
emisji akcji powyżej wartości nominalnej00
z podziału zysku (ustawowo)00
z podziału zysku (ponad wymaganą ustawowo minimalną wartość)0587
zmniejszenia (z tytułu)-9 1970
pokrycia straty-9 1970
Kapitał zapasowy na koniec okresu80 23089 427
Kapitał z aktualizacji wyceny na początek okresu00
zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości00
Zmiany kapitału z aktualizacji wyceny00
zwiększenia (z tytułu)00
00
zmniejszenia (z tytułu)00
zbycia środków trwałych00
00
Kapitał z aktualizacji wyceny na koniec okresu00
Pozostałe kapitały rezerwowe na początek okresu00
Zmiany pozostałych kapitałów rezerwowych00
zwiększenia (z tytułu)00
00
zmniejszenia (z tytułu)00
00
Pozostałe kapitały rezerwowe na koniec okresu00
Zysk (strata) z lat ubiegłych na początek okresu-9 197587
Zysk z lat ubiegłych na początek okresu0587
zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości00
korekty błędów 00
Zysk z lat ubiegłych na początek okresu0587
zwiększenia (z tytułu)00
podziału zysku z lat ubiegłych00
00
zmniejszenia (z tytułu)0587
podział z zysku (ponad wymaganą ustawowo minimalną wartość)0587
Zysk z lat ubiegłych na koniec okresu00
Strata z lat ubiegłych na początek okresu-9 1970
zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości00
korekty błędów 00
Strata z lat ubiegłych na początek okresu, po uzgodnieniu do danych porównywalnych-9 1970
zwiększenia (z tytułu)00
przeniesienia straty z lat ubiegłych do pokrycia00
00
zmniejszenia (z tytułu)9 1970
pokrycie straty z kapitału zapasowego9 1970
Strata z lat ubiegłych na koniec okresu00
Zysk (strata) z lat ubiegłych na koniec okresu00
Wynik netto4 465-9 197
zysk netto4 4650
strata netto0-9 197
odpisy z zysku00
Kapitał własny na koniec okresu (BZ )119 445114 980
Kapitał własny, po uwzględnieniu proponowanego podziału zysku (pokrycia straty)119 445114 980

RACHUNEK PRZEPŁYWÓW PIENIĘŻNYCH
w tys.
20202019
Przepływy środków pieniężnych z działalności operacyjnej
(metoda bezpośrednia)
Wpływy
Sprzedaż
Inne wpływy z działalności operacyjnej
Wydatki
Dostawy i usługi
Wynagrodzenia netto
Ubezpieczenia społeczne i zdrowotne oraz inne świadczenia
Podatki i opłaty o charakterze publicznoprawnym
Inne wydatki operacyjne
Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I-II) - metoda bezpośrednia
(metoda pośrednia)
Zysk (strata) netto4 465-9 197
Korekty razem-5 05613 462
Udział w (zyskach) stratach netto jednostek podporządkowanych wycenianych metodą praw własności0
Amortyzacja5 9435 892
(Zyski) straty z tytułu różnic kursowych-701
Odsetki i udziały w zyskach (dywidendy)7201 921
(Zysk) strata z działalności inwestycyjnej1-1 200
Zmiana stanu rezerw2 399321
Zmiana stanu zapasów453-9 518
Zmiana stanu należności6 9908 398
Zmiana stanu zobowiązań krótkoterminowych, z wyjątkiem pożyczek i kredytów-20 7567 282
Zmiana stanu rozliczeń międzyokresowych-736365
Inne korekty0
Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I+/-II) - metoda pośrednia-5914 265
Przepływy środków pieniężnych z działalności inwestycyjnej
Wpływy12 1097 087
Zbycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych2 903461
Zbycie inwestycji w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne33727
Z aktywów finansowych, w tym:8 6022 041
w jednostkach powiązanych8 6022 041
zbycie aktywów finansowych00
dywidendy i udziały w zyskach1 0000
spłata udzielonych pożyczek długoterminowych00
spłata udzielonych pożyczek krótkoterminowych7 5700
odsetki322 041
inne wpływy z aktywów finansowych00
w pozostałych jednostkach00
zbycie aktywów finansowych00
dywidendy i udziały w zyskach00
spłata udzielonych pożyczek długoterminowych00
odsetki00
inne wpływy z aktywów finansowych00
Inne wpływy inwestycyjne5713 858
Wydatki7 2449 092
Nabycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych2 0707 080
Inwestycje w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne412
Na aktywa finansowe, w tym:5 1702 000
w jednostkach powiązanych5 1702 000
nabycie aktywów finansowych00
udzielone pożyczki długoterminowe02 000
udzielone pożyczki krótkoterminowe5 1700
w pozostałych jednostkach00
nabycie aktywów finansowych00
udzielone pożyczki długoterminowe00
Inne wydatki inwestycyjne00
Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej (I-II)4 865-2 005
Przepływy środków pieniężnych z działalności finansowej
Wpływy24 29214 320
Wpływy netto z emisji akcji (wydania udziałów) i innych instrumentów kapitałowych oraz dopłat do kapitału00
Kredyty i pożyczki21 65912 882
Emisja dłużnych papierów wartościowych00
Inne wpływy finansowe2 6331 438
Wydatki24 45319 538
Nabycie akcji (udziałów) własnych00
Dywidendy i inne wypłaty na rzecz właścicieli00
Inne, niż wypłaty na rzecz właścicieli, wydatki z tytułu podziału zysku00
Spłaty kredytów i pożyczek19 38613 095
Wykup dłużnych papierów wartościowych00
Z tytułu innych zobowiązań finansowych00
Płatności zobowiązań z tytułu umów leasingu finansowego3 3572 596
Odsetki1 7101 962
Inne wydatki finansowe01 885
Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej (I-II)-161-5 218
Przepływy pieniężne netto, razem (A.III+/-B.III+/-C.III)4 113-2 958
Bilansowa zmiana stanu środków pieniężnych, w tym:4 183-2 959
zmiana stanu środków pieniężnych z tytułu różnic kursowych70-1
Środki pieniężne na początek okresu3 5366 494
Środki pieniężne na koniec okresu (F+/- D), w tym:7 6493 536
o ograniczonej możliwości dysponowania6034

Rachunek przepływów pieniężnych może być sporządzony metodą bezpośrednią lub pośrednią, zależnie od wyboru dokonanego przez emitenta (odpowiedni wariant lit. A wypełnić zależnie od wybranej metody)

Pozycję "Udział w (zyskach) stratach netto jednostek podporządkowanych wycenionych metodą praw własności" wykazuje się, jeżeli w sprawozdaniu finansowym do wyceny udziałów lub akcji w jednostkach podporządkowanych stosowana jest metoda praw własności

Dodatkowe informacje i objaśnienia powinny zawierać istotne dane i objaśnienia niezbędne do tego, aby sprawozdanie finansowe oraz odpowiednio dane porównywalne odpowiadały warunkom określonym w art. 4 ust. 1, 1a i 4a ustawy o rachunkowości, we wskazanym poniżej zakresie
Przy odpowiednich pozycjach aktywów należy przedstawić informację o obciążeniach aktywów o charakterze prawnorzeczowym i obligacyjnym oraz o wysokości odpisów aktualizujących, z wyjaśnieniem przyczyn
WARTOŚCI NIEMATERIALNE I PRAWNEw tys.
20202019
koszty zakończonych prac rozwojowych00
wartość firmy00
koncesje, patenty, licencje i podobne wartości, w tym:1 49373
oprogramowanie komputerowe2373
inne wartości niematerialne i prawne991 972
zaliczki na wartości niematerialne i prawne80
Wartości niematerialne i prawne, razem1 6002 045

Należy wskazać i wyjaśnić okres dokonywania odpisów zakończonych prac rozwojowych oraz odpisów amortyzacyjnych od wartości firmy
ZMIANY WARTOŚCI NIEMATERIALNYCH I PRAWNYCH (WG GRUP RODZAJOWYCH)
w tys.
abcdeWartości niematerialne i prawne, razem
koszty zakończonych prac rozwojowychwartość firmykoncesje, patenty, licencje i podobne wartości, w tym:inne wartości niematerialne i prawnezaliczki na wartości niematerialne i prawne
- oprogramowanie komputerowe
wartość brutto wartości niematerialnych i prawnych na początek okresu003 4603691 98005 440
zwiększenia (z tytułu)00272204471
zakup00272204471
zmniejszenia (z tytułu)0037370037
likwidacja0037370037
wartość brutto wartości niematerialnych i prawnych na koniec okresu003 4503541 980445 474
skumulowana amortyzacja (umorzenie) na początek okresu001 6563231 78203 438
amortyzacja za okres (z tytułu)003017990400
planowe odpisy amortyzacyjne0033844990437
likwidacja0037370037
skumulowana amortyzacja (umorzenie) na koniec okresu001 9573301 88103 838
odpisy z tytułu trwałej utraty wartości na początek okresu0000000
zwiększenia000003636
zmiejszenia0000000
odpisy z tytułu trwałej utraty wartości na koniec okresu000003636
wartość netto wartości niematerialnych i prawnych na koniec okresu001 493249981 600

Odpis aktualizujący wartości niematerialne i prawne w budowie wynosi na dzień bilansowy 36 tys.zł.

WARTOŚCI NIEMATERIALNE I PRAWNE (STRUKTURA WŁASNOŚCIOWA)w tys.
20202019
własne1 5972 016
używane na podstawie umowy najmu, dzierżawy lub innej umowy, w tym umowy leasingu, w tym:329
00
Wartości niematerialne i prawne, razem1 6002 045

RZECZOWE AKTYWA TRWAŁEw tys.
20202019
środki trwałe, w tym:34 61934 481
grunty (w tym prawo użytkowania wieczystego gruntu)565993
budynki, lokale, prawa do lokali i obiekty inżynierii lądowej i wodnej10 35112 782
urządzenia techniczne i maszyny21 71718 732
środki transportu1 8501 816
inne środki trwałe136158
środki trwałe w budowie81 512
zaliczki na środki trwałe w budowie82774
Rzeczowe aktywa trwałe, razem34 70936 767

Odpis aktualizujący wartość środków trawałych w budowie wynosi na dzień bilansowy 409 tys.zł.

ZMIANY ŚRODKÓW TRWAŁYCH (WG GRUP RODZAJOWYCH)
w tys.
- grunty (w tym prawo użytkowania wieczystego gruntu)- budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej- urządzenia techniczne i maszyny- środki transportu- inne środki trwałeŚrodki trwałe, razem
wartość brutto środków trwałych na początek okresu99326 46949 9276 3741 90085 664
zwiększenia (z tytułu)01676 2241 120197 529
zakup1 62850191 697
modernizacja1678341 001
leasing finansowy3 7621 0704 832
zmniejszenia (z tytułu)4282 6573 7161 7962598 857
sprzedaż4282 6577201 275135 095
likwidacja2 9965202463 762
wartość brutto środków trwałych na koniec okresu56523 97952 4355 6981 66084 337
skumulowana amortyzacja (umorzenie) na początek okresu013 68731 1954 5591 74251 183
amortyzacja za okres (z tytułu)1 8603 203825395 927
skumulowana amortyzacja (umorzenie) sprzedaż1 9197021 019133 653
skumulowana amortyzacja (umorzenie) likwidacja2 9785172443 738
skumulowana amortyzacja (umorzenie) na koniec okresu013 62830 7183 8491 52449 719
odpisy z tytułu trwałej utraty wartości na początek okresu
zwiększenia
zmniejszenia
odpisy z tytułu trwałej utraty wartości na koniec okresu
wartość netto środków trwałych na koniec okresu56510 35121 7171 85013634 618

Na dzień 31.12.2020r. spółka nie utworzyła odpisów aktualizujących dotyczących pozycji środków trwałych.

ŚRODKI TRWAŁE BILANSOWE (STRUKTURA WŁASNOŚCIOWA)w tys.
20202019
własne24 55426 709
używane na podstawie umowy najmu, dzierżawy lub innej umowy, w tym umowy leasingu, w tym:10 0647 772
10 0647 772
Środki trwałe bilansowe, razem34 61834 481

Struktura własnościowa nie obejmuje zaliczek na środki trwałe i środków trwałych w trakcie wytwarzania.

ŚRODKI TRWAŁE WYKAZYWANE POZABILANSOWOw tys.
20202019
używane na podstawie umowy najmu, dzierżawy lub innej umowy, w tym umowy leasingu, w tym:1 1641 510
Środki trwałe wykazywane pozabilansowo, razem

Spółka korzysta ze środków trwałych na podstawie umów najmu i umów o podobnym charakterze.

NALEŻNOŚCI DŁUGOTERMINOWEw tys.
20202019
należności od jednostek powiązanych, w tym:
od jednostek zależnych (z tytułu)
od jednostki dominującej (z tytułu)
od pozostałych jednostek, w których emitent posiada zaangażowanie w kapitale, w tym:
od jednostek współzależnych (z tytułu)
od jednostek stowarzyszonych (z tytułu)
od innych jednostek (z tytułu)
od pozostałych jednostek (z tytułu), w tym:
od wspólnika jednostki współzależnej (z tytułu)
od znaczącego inwestora (z tytułu)
od innych jednostek (z tytułu)
Należności długoterminowe netto
odpisy aktualizujące wartość należności
Należności długoterminowe brutto

Należności długoterminowe - nie występują.

ZMIANA STANU NALEŻNOŚCI DŁUGOTERMINOWYCH (WG TYTUŁÓW)w tys.
20202019
stan na początek okresu
zwiększenia (z tytułu)
zmniejszenia (z tytułu)
stan na koniec okresu

Zmiana stanu należności długoterminowych (wg tytułów) - nie występuje.

ZMIANA STANU ODPISÓW AKTUALIZUJĄCYCH WARTOŚĆ NALEŻNOŚCI DŁUGOTERMINOWYCHw tys.
20202019
Stan na początek okresu
zwiększenia (z tytułu)
zmniejszenia (z tytułu)
Stan odpisów aktualizujących wartość należności długoterminowych na koniec okresu

Zmiana stanu odpisów aktualizujących wartość należności długoterminowych - nie występuje.

NALEŻNOŚCI DŁUGOTERMINOWE (STRUKTURA WALUTOWA)jednostkawalutaw tys.
20202019
w walucie polskiej
w walutach obcych (wg walut i po przeliczeniu na zł)
b1. w walucie
po przeliczeniu na tys. zł
-
pozostałe waluty w tys. zł
Należności długoterminowe, razem

Należności długoterminowe (struktura walutowa) - nie wystepują.

ZMIANA STANU NIERUCHOMOŚCI (WG GRUP RODZAJOWYCH)w tys.
20202019
stan na początek okresu3 8844 453
nieruchomości inwestycyjne 3 8844 453
zwiększenia (z tytułu)40
nabycie nieruchomości inwestycyjnej40
przejęcie za długi nieruchomości inwestycyjnej00
zmniejszenia (z tytułu)388569
sprzedaż nieruchomości inwestycyjnej0527
odpis aktualizujący wartość nieruchomości38842
przeniesienie budynku na środki trwałe00
stan na koniec okresu3 5003 884
nieruchomości inwestycyjne3 5003 884

Odpis aktualizujący inwestycje w nieruchomości wynosi na dzień bilansowy 525tys.zł.

ZMIANA STANU WARTOŚĆI NIEMATERIALNYCH I PRAWNYCH (WG GRUP RODZAJOWYCH)w tys.
20202019
stan na początek okresu
zwiększenia (z tytułu)
zmniejszenia (z tytułu)
stan na koniec okresu

DŁUGOTERMINOWE AKTYWA FINANSOWEw tys.
20202019
w jednostkach powiązanych, w tym:71 36376 163
aa) w jednostkach zależnych71 36376 163
udziały lub akcje70 83370 833
dłużne papiery wartościowe00
inne papiery wartościowe (wg rodzaju)00
00
udzielone pożyczki5305 330
inne długoterminowe aktywa finansowe (wg rodzaju)00
00
ab) w jednostce dominującej00
udziały lub akcje00
dłużne papiery wartościowe00
inne papiery wartościowe (wg rodzaju00
udzielone pożyczki00
inne długoterminowe aktywa finansowe (wg rodzaju)00
w pozostałych jednostkach, w których emitent posiada zaangażowanie w kapitale, w tym:00
ba) w jednostkach współzależnych00
udziały lub akcje00
dłużne papiery wartościowe00
inne papiery wartościowe (wg rodzaju)00
00
udzielone pożyczki00
inne długoterminowe aktywa finansowe (wg rodzaju)00
00
bb) w jednostkach stowarzyszonych00
udziały lub akcje00
dłużne papiery wartościowe00
inne papiery wartościowe (wg rodzaju)00
00
udzielone pożyczki00
inne długoterminowe aktywa finansowe (wg rodzaju)00
00
bc) w innych jednostkach00
udziały lub akcje00
dłużne papiery wartościowe00
inne papiery wartościowe (wg rodzaju)00
udzielone pożyczki00
inne długoterminowe aktywa finansowe (wg rodzaju)00
w pozostałych jednostkach, w tym:00
ca) we wspólniku jednostki współzależnej00
udziały lub akcje00
dłużne papiery wartościowe00
inne papiery wartościowe (wg rodzaju)00
udzielone pożyczki00
inne długoterminowe aktywa finansowe (wg rodzaju)00
cb) w znaczącym inwestorze00
udziały lub akcje00
dłużne papiery wartościowe00
inne papiery wartościowe (wg rodzaju)00
00
udzielone pożyczki00
inne długoterminowe aktywa finansowe (wg rodzaju)00
00
cc) w pozostałych jednostkach00
udziały lub akcje00
dłużne papiery wartościowe00
inne papiery wartościowe (wg rodzaju)00
00
udzielone pożyczki00
inne długoterminowe aktywa finansowe (wg rodzaju)00
00
Długoterminowe aktywa finansowe, razem71 36376 163

UDZIAŁY LUB AKCJE W JEDNOSTKACH PODPORZĄDKOWANYCH WYCENIANE METODĄ PRAW WŁASNOŚCI, W TYM:w tys.
20202019
wartość firmy jednostek podporządkowanych
jednostek zależnych
jednostek współzależnych
jednostek stowarzyszonych
ujemna wartość firmy jednostek podporządkowanych
jednostek zależnych
jednostek współzależnych
jednostek stowarzyszonych

Udziały lub akcje w jednostkach podporządkowanych wyceniane metodą praw własności - nie występują.

ZMIANA STANU WARTOŚCI FIRMY - JEDNOSTKI ZALEŻNEw tys.
20202019
wartość firmy brutto na początek okresu
zwiększenia (z tytułu)
zmniejszenia (z tytułu)
wartość firmy brutto na koniec okresu
odpis wartości firmy na początek okresu
odpis wartości firmy za okres (z tytułu)
odpis wartości firmy na koniec okresu
wartość firmy netto na koniec okresu

Zmiana stanu wartości firmy (jednostki zależne) - nie występuje.

ZMIANA STANU WARTOŚCI FIRMY - JEDNOSTKI WSPÓŁZALEŻNEw tys.
20202019
wartość firmy brutto na początek okresu
zwiększenia (z tytułu)
zmniejszenia (z tytułu)
wartość firmy brutto na koniec okresu
odpis wartości firmy na początek okresu
odpis wartości firmy za okres (z tytułu)
odpis wartości firmy na koniec okresu
wartość firmy netto na koniec okresu

Zmiana stanu wartości firmy (jednostki współzależne) - nie występuje.

ZMIANA STANU WARTOŚCI FIRMY - JEDNOSTKI STOWARZYSZONEw tys.
20202019
wartość firmy brutto na początek okresu
zwiększenia (z tytułu)
zmniejszenia (z tytułu)
wartość firmy brutto na koniec okresu
odpis wartości firmy na początek okresu
odpis wartości firmy za okres (z tytułu)
odpis wartości firmy na koniec okresu
wartość firmy netto na koniec okresu

Zmiana stanu wartości firmy (jednostki stowarzyszone) - nie występuje.

ZMIANA STANU UJEMNEJ WARTOŚCI FIRMY - JEDNOSTKI ZALEŻNEw tys.
20202019
ujemna wartość firmy brutto na początek okresu
zwiększenia (z tytułu)
zmniejszenia (z tytułu)
ujemna wartość firmy brutto na koniec okresu
odpis ujemnej wartości firmy na początek okresu
odpis ujemnej wartości firmy za okres (z tytułu)
odpis ujemnej wartości firmy na koniec okresu
ujemna wartość firmy netto na koniec okresu

Zmiana stanu ujemnej wartości firmy (jednostki zależne) - nie występuje.

ZMIANA STANU UJEMNEJ WARTOŚCI FIRMY - JEDNOSTKI WSPÓŁZALEŻNEw tys.
20202019
ujemna wartość firmy brutto na początek okresu
zwiększenia (z tytułu)
zmniejszenia (z tytułu)
ujemna wartość firmy brutto na koniec okresu
odpis ujemnej wartości firmy na początek okresu
odpis ujemnej wartości firmy za okres (z tytułu)
odpis ujemnej wartości firmy na koniec okresu
ujemna wartość firmy netto na koniec okresu

Zmiana stanu ujemnej wartości firmy (jednostki współzależne) - nie występuje.

ZMIANA STANU UJEMNEJ WARTOŚCI FIRMY - JEDNOSTKI STOWARZYSZONEw tys.
20202019
ujemna wartość firmy brutto na początek okresu
zwiększenia (z tytułu)
zmniejszenia (z tytułu)
ujemna wartość firmy brutto na koniec okresu
odpis ujemnej wartości firmy na początek okresu
odpis ujemnej wartości firmy za okres (z tytułu)
odpis ujemnej wartości firmy na koniec okresu
ujemna wartość firmy netto na koniec okresu

Zmiana stanu ujemnej wartości firmy (jednostki stowarzyszone) - nie występuje.

Należy podać wartość firmy jednostek podporządkowanych i ujemną wartość firmy jednostek podporządkowanych dla każdej jednostki osobno, ze wskazaniem sposobu ich ustalenia oraz wysokości dotychczas dokonanych odpisów

Pozycje :"Udziały lub akcje w jednostkach podporządkowanych wyceniane metodą praw własności", "Zmiana stanu wartości firmy - jednostki zależne", "Zmiana stanu wartości firmy - jednostki współzależne", "Zmiana stanu wartości firmy - jednostki stowarzyszone", "Zmiana stanu ujemnej wartości firmy - jednostki zależne", "Zmiana stanu ujemnej wartości firmy - jednostki współzależne", "Zmiana stanu ujemnej wartości firmy - jednostki stowarzyszone" wykazywane w sprawozdaniu finansowym w przypadku zastosowania metody praw własności do wyceny udziałów lub akcji w jednostkach podporządkowanych
ZMIANA STANU DŁUGOTERMINOWYCH AKTYWÓW FINANSOWYCH (WG GRUP RODZAJOWYCH)w tys.
20202019
stan na początek okresu80 04780 616
udziały w jednostkach zależnych70 83370 833
udzielone pożyczki 5 3305 330
nieruchomości 3 8844 453
zwiększenia (z tytułu)40
zakup udziałów spółki zależnej00
zakup nieruchomości40
przejęcie nieruchomości za dług00
udzielenie pożyczki jednostce zależnej00
naliczenie odsetek od pożyczki00
zmniejszenia (z tytułu)5 188569
spłata pożyczki4 8000
przekwalifikowanie na środki trwałe00
sprzedaż nieruchomości0527
odpis aktualizujący wartość nieruchomości38842
spłata odsetek00
stan na koniec okresu74 86280 047
udziały w jednostkach zależnych70 83370 833
udzielone pożyczki 5305 330
nieruchomości 3 5003 884

UDZIAŁY LUB AKCJE W JEDNOSTKACH PODPORZĄDKOWANYCH
Lp.w tys.
abcdefghijkl
nazwa (firma) jednostki, ze wskazaniem formy prawnejsiedzibaprzedmiot przedsiębiorstwacharakter powiązania (jednostka zależna, jednostka współzależna, jednostka stowarzyszona, z wyszczególnieniem powiązań bezpośrednich i pośrednich)zastosowana metoda konsolidacji/wycena metodą praw własności/wycena metodą proporcjonalną, bądź wskazanie, że jednostka nie podlega konsolidacji/wycenie metodą praw własności/wycenie metodą proporcjonalnądata objęcia kontroli / współkontroli / uzyskania znaczącego wpływuwartość udziałów / akcji według ceny nabyciakorekty aktualizujące wartość (razem)wartość bilansowa udziałów / akcjiprocent posiadanego kapitału zakładowegoudział w ogólnej liczbie głosów na walnym zgromadzeniuwskazanie, innej niż określona pod lit j) lub k), podstawy kontroli / współkontroli / znaczącego wpływu
WZPOW Sp. z o.o.KwidzynPrzetwórstwo owoców i warzywjedn.zależnapełna08.12.200570 24324 23646 00797,1397,13
Mitmar Sp. z o.o.GłownoProdukcja mięsa i przetwórstwojedn.zależnapełna31.05.200724 826024 826100,00100,00
UDZIAŁY LUB AKCJE W JEDNOSTKACH PODPORZĄDKOWANYCH
Lp.w tys.
amnoprst
nazwa jednostkikapitał własny jednostki, w tym:zobowiązania i rezerwy na zobowiązania jednostki, w tym:należności jednostki, w tym:aktywa jednostki, razemprzychody ze sprzedażynieopłacona przez emitenta wartość udziałów / akcji w jednostceotrzymane lub należne dywidendy od jednostki za ostatni rok obrotowy
- kapitał zakładowy- kapitał zapasowy- pozostały kapitał własny, w tym:- zobowiązania długoterminowe- zobowiązania krótkoterminowe- należności długoterminowe- należności krótkoterminowe
zysk (strata) z lat ubiegłychzysk (strata) netto
WZPOW SP. z o.o.13 74637 2313-23 488-23 106478134 17516 050112 39929 817129 816147 920191 74600
MITMAR SP. z o.o.21 87210 5006 1895 18305 70564 3573 96451 70527 073027 07386 229286 77701 000

UDZIAŁY LUB AKCJE W POZOSTAŁYCH JEDNOSTKACH
w tys.
abcdefghi
Lp.nazwa (firma) jednostki, ze wskazaniem formy prawnejsiedzibaprzedmiot przedsiębiorstwawartość bilansowa udziałów / akcjikapitał własny jednostki, w tym:procent posiadanego kapitału zakładowegoudział w ogólnej liczbie głosów na walnym zgromadzeniunieopłacona przez emitenta wartość udziałów / akcjiotrzymane lub należne dywidendy za ostatni rok obrotowy
- kapitał zakładowy

Udziały lub akcje w pozostałych jednostkach - nie występują.

Udziały i akcje zapewniające mniej niż 5% kapitału i ogólnej liczby głosów w walnym zgromadzeniu jednostki można wykazać łącznie w pozycji "inne", o ile nie są one istotne ze względu na wartość (godziwą) lub politykę inwestycyjną emitenta
PAPIERY WARTOŚCIOWE, UDZIAŁY I INNE DŁUGOTERMINOWE AKTYWA FINANSOWE (STRUKTURA WALUTOWA)jednostkawalutaw tys.
20202019
w walucie polskiejw tys. 70 83370 833
w walutach obcych (wg walut i po przeliczeniu na zł)w tys. 00
b1. w walucie00
po przeliczeniu na tys. zł00
-00
pozostałe waluty w tys. złw tys. 00
Papiery wartościowe, udziały i inne długoterminowe aktywa finansowe, razemw tys. 70 83370 833
PAPIERY WARTOŚCIOWE, UDZIAŁY I INNE DŁUGOTERMINOWE AKTYWA FINANSOWE
(WG ZBYWALNOŚCI)
w tys.
20202019
Z nieograniczoną zbywalnością, notowane na giełdach (wartość bilansowa)00
akcje (wartość bilansowa):00
korekty aktualizujące wartość (za okres)00
wartość na początek okresu00
wartość według cen nabycia00
obligacje (wartość bilansowa):00
korekty aktualizujące wartość (za okres)00
wartość na początek okresu00
wartość według cen nabycia00
inne - wg grup rodzajowych (wartość bilansowa):00
c1).....00
korekty aktualizujące wartość (za okres)00
wartość na początek okresu00
wartość według cen nabycia00
c2).....00
Z nieograniczoną zbywalnością, notowane na rynkach pozagiełdowych (wartość bilansowa)00
akcje (wartość bilansowa):00
korekty aktualizujące wartość (za okres)00
wartość na początek okresu00
wartość według cen nabycia00
obligacje (wartość bilansowa):00
korekty aktualizujące wartość (za okres)00
wartość na początek okresu00
wartość według cen nabycia00
inne - wg grup rodzajowych (wartość bilansowa):00
c1).....00
korekty aktualizujące wartość (za okres)00
wartość na początek okresu00
wartość według cen nabycia00
c2).....00
Z nieograniczoną zbywalnością, nienotowane na rynku regulowanym (wartość bilansowa)70 83370 833
akcje (wartość bilansowa):00
korekty aktualizujące wartość (za okres)00
wartość na początek okresu00
wartość według cen nabycia00
obligacje (wartość bilansowa):00
korekty aktualizujące wartość (za okres)00
wartość na początek okresu00
wartość według cen nabycia00
inne - wg grup rodzajowych (wartość bilansowa):70 83370 833
c1) udziały w spółkach zależnych70 83370 833
korekty aktualizujące wartość (za okres)00
wartość na początek okresu70 83370 833
wartość według cen nabycia95 06995 069
c2).....00
Z ograniczoną zbywalnością (wartość bilansowa)00
udziały i akcje (wartość bilansowa):00
korekty aktualizujące wartość (za okres)00
wartość na początek okresu00
wartość według cen nabycia00
obligacje (wartość bilansowa):00
korekty aktualizujące wartość (za okres)00
wartość na początek okresu00
wartość według cen nabycia00
inne - wg grup rodzajowych (wartość bilansowa):00
c1).....00
korekty aktualizujące wartość (za okres)00
wartość na początek okresu00
wartość według cen nabycia00
c2).....00
Wartość według cen nabycia, razem00
Wartość na początek okresu, razem00
Korekty aktualizujące wartość (za okres), razem00
Wartość bilansowa, razem70 83370 833
UDZIELONE POŻYCZKI DŁUGOTERMINOWE (STRUKTURA WALUTOWA)jednostkawalutaw tys.
20202019
w walucie polskiej5305 330
w walutach obcych (wg walut i po przeliczeniu na zł)00
b1. w walucie00
po przeliczeniu na tys. zł00
-00
pozostałe waluty w tys. zł00
Papiery wartościowe, udziały i inne długoterminowe aktywa finansowe, razem5305 330
INNE INWESTYCJE DŁUGOTERMINOWE (WG RODZAJU)w tys.
20202019
Inne inwestycje długoterminowe, razem

Inne inwestycje długoterminowe (wg rodzaju)- nie występują

ZMIANA STANU INNYCH INWESTYCJI DŁUGOTERMINOWYCH (WG GRUP RODZAJOWYCH)w tys.
20202019
stan na początek okresu
zwiększenia (z tytułu)
zmniejszenia (z tytułu)
stan na koniec okresu

Zmiana stanu inwestycji długoterminowych (wg grup rodzajowych) - nie występuje.

INNE INWESTYCJE DŁUGOTERMINOWE (STRUKTURA WALUTOWA)jednostkawalutaw tys.
20202019
w walucie polskiej
w walutach obcych (wg walut i po przeliczeniu na zł)
b1. w walucie
po przeliczeniu na tys. zł
-
pozostałe waluty w tys. zł
Inne inwestycje długoterminowe, razem

Inne inwestycje długoterminowe (struktura walutowa) - nie występują.

ZMIANA STANU AKTYWÓW Z TYTUŁU ODROCZONEGO PODATKU DOCHODOWEGOw tys.
20202019
Stan aktywów z tytułu odroczonego podatku dochodowego na początek okresu, w tym:4 4614 323
odniesionych na wynik finansowy4 4614 323
niezapłacone wynagrodzenia00
niezapłacone składki ZUS146151
rezerwa od świaczeń emerytalnych i urlopowych314313
odpis aktualizujący wartość zapasów239107
odpis aktualizujący wartość środków trwałych w budowie080
rezerwa na koszty12869
odpis aktualizujący wartość udziałów spólki zależnej3 3473 347
odpis aktualizujący środków trwałych i inwestycji1240
faktury korygujące sprzedaż dotyczące przełomu lat wg zasad CIT161256
różnice kursowe z wyceny20
odniesionych na kapitał własny00
straty podatkowe z lat ubiegłych00
odniesionych na wartość firmy lub ujemną wartość firmy00
00
Zwiększenia691238
odniesione na wynik finansowy okresu w związku z ujemnymi różnicami przejściowymi (z tytułu)6910
odsetki od pożyczek80
rezerwa na świadczenia pracownicze emerytalne i urlopowe231
odpis aktualizujący wartość zapasów - aktualizacja00
odpis aktualizujący wartość środków trwałych w budowie00
odpis aktualizujący wartość zapasów 383132
odpis na środki trwałe i inwestycje1544
odpis aktualizujący wartość należności00
rezerwa na koszty26259
niezapłacone składki ZUS00
faktury korygujące sprzedaż dotyczące przełomu lat wg zasad CIT - aktualizacja00
różnice kursowe z wyceny02
odniesione na wynik finansowy okresu w związku ze stratą podatkową (z tytułu)00
odniesione na kapitał własny w związku z ujemnymi różnicami przejściowymi (z tytułu)
odniesione na kapitał własny w związku ze stratą podatkową (z tytułu)
odniesione na wartość firmy lub ujemną wartość firmy w związku z ujemnymi różnicami przejściowymi (z tytułu)
Zmniejszenia167100
odniesione na wynik finansowy okresu w związku z ujemnymi różnicami przejściowymi (z tytułu)1670
odpis aktualizujący wartość należności nkup00
rezerwa na koszty - aktualizacja00
odsetki od niezapłaconych zobowiązań - aktualizacja00
odpis aktualizujący wartość zapasów - aktualizacja00
faktury korygujące sprzedaż dotyczące przełomu lat wg zasad CIT - aktualizacja16195
niezapłacone wynagrodzenia, ZUS i delegacje - aktualizacja00
wycena instrumentów finansowych - aktualizacja00
niezapłacone składki ZUS45
różnice kursowe z wyceny20
odniesione na wynik finansowy okresu w związku ze stratą podatkową (z tytułu)00
wykorzystanie straty podatkowej za rok 201400
odniesione na kapitał własny w związku z ujemnymi różnicami przejściowymi (z tytułu)00
00
odniesione na kapitał własny w związku ze stratą podatkową (z tytułu)00
00
odniesione na wartość firmy lub ujemną wartość firmy w związku z ujemnymi różnicami przejściowymi (z tytułu)00
00
Stan aktywów z tytułu odroczonego podatku dochodowego na koniec okresu, razem, w tym:4 9854 461
odniesionych na wynik finansowy4 9854 461
niezapłacone składki ZUS142146
odsetki od pożyczek80
odsetki od zobowiązań00
rezerwa od świaczeń emerytalnych i urlopowych337314
wycena instrumentów finansowych 00
odpis aktualizujący wartość zapasów622239
rezerwa na koszty390128
różnice kursowe z wyceny02
straty podatkowe z lat ubiegłych00
odpis na środki trwałe i inwestycje139124
odpis na wartość udziałów3 3473 347
faktury korygujące sprzedaż dotyczące przełomu lat wg zasad CIT - aktualizacja0161
odniesionych na kapitał własny00
00
odniesionych na wartość firmy lub ujemną wartość firmy00
00
Zmniejszenia i zwiększenia stanu aktywów z tytułu odroczonego podatku dochodowego należy przedstawić odpowiednio co najmniej według poniższych tytułów, ze wskazaniem podstawowych grup aktywów i zobowiązań, których dotyczą:

Zwiększenia z tytułu:
- powstania różnic przejściowych
- zmiany stawek podatkowych
- nieujętej różnicy przejściowej poprzedniego okresu
- powstania straty podatkowej
- nieujętej w poprzednich okresach straty podatkowej

Zmniejszenia z tytułu:
- odwrócenia się różnic przejściowych
- zmiany stawek podatkowych
- odpisania aktywów z tytułu odroczonego podatku dochodowego
- wykorzystania straty podatkowej

Odnośnie ujemnych różnic przejściowych dodatkowo należy ujawnić, oddzielnie dla podstawowych grup aktywów i zobowiązań:
- kwotę ujemnych różnic przejściowych na początek i koniec okresu,
- datę wygaśnięcia ujemnych różnic przejściowych
INNE ROZLICZENIA MIĘDZYOKRESOWEw tys.
20202019
czynne rozliczenia międzyokresowe kosztów, w tym:
stanowiące różnicę między wartością otrzymanych finansowych składników aktywów a zobowiązaniem zapłaty za nie
pozostałe rozliczenia międzyokresowe, w tym:
Inne rozliczenia międzyokresowe, razem

Inne rozliczenia międzyokresowe - nie występują.

ZAPASYw tys.
20202019
materiały11 3138 927
półprodukty i produkty w toku5 26825
produkty gotowe16 67924 159
towary412412
zaliczki na dostawy i usługi7221 324
Zapasy, razem34 39434 847

Na dzień 31.12.2020r. odpisy aktualizujące wartość zapasów wynosiły 3.275 tys. zł (31.12.2019 rok: 1.260 tys. zł).

NALEŻNOŚCI KRÓTKOTERMINOWEw tys.
20202019
od jednostek powiązanych5586
z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty:5564
do 12 miesięcy5564
powyżej 12 miesięcy00
dochodzone na drodze sądowej00
inne022
od pozostałych jednostek, w których emitent posiada zaangażowanie w kapitale00
z tytułu dostaw i usług, o kresie spłaty:00
do 12 miesięcy00
powyżej 12 miesięcy00
dochodzone na drodze sądowej00
inne00
należności od pozostałych jednostek22 66930 029
z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty:18 44026 345
do 12 miesięcy18 44026 345
powyżej 12 miesięcy00
z tytułu podatków, dotacji, ceł ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publiczno-prawnych3 9641 883
dochodzone na drodze sądowej048
inne2651 753
Należności krótkoterminowe netto, razem22 72430 115
odpisy aktualizujące wartość należności3 0212 634
Należności krótkoterminowe brutto, razem25 74432 749

NALEŻNOŚCI KRÓTKOTERMINOWE OD JEDNOSTEK POWIĄZANYCHw tys.
20202019
z tytułu dostaw i usług, w tym:5564
od jednostek zależnych5564
od jednostki dominującej00
inne, w tym:022
od jednostek zależnych022
od jednostki dominującej00
dochodzone na drodze sądowej, w tym:00
od jednostek zależnych00
od jednostki dominującej00
Należności krótkoterminowe od jednostek powiązanych netto, razem5586
odpisy aktualizujące wartość należności od jednostek powiązanych00
Należności krótkoterminowe od jednostek powiązanych brutto, razem5586

Należności dochodzonych na drodze sądowej w roku 2020 nie ma, natomiast w roku 2019 wynosiły 48 tys.zł. Należności te prezentowane były w pełnej wartości, ponieważ Spółka otrzymywała comiesięczne spłaty zgodnie z podpisanymi porozumieniami, a całość długu zabezpieczona była na nieruchomościach dłużników.

NALEŻNOŚCI KRÓTKOTERMINOWE OD POZOSTAŁYCH JEDNOSTEK, W KTÓRYCH EMITENT POSIADA ZAANGAŻOWANIE W KAPITALEw tys.
20202019
z tytułu dostaw i usług, w tym:
od jednostek współzależnych
od jednostkek stowarzyszonych
od innych jednostek
inne, w tym:
od jednostek współzależnych
od jednostkek stowarzyszonych
od innych jednostek
dochodzone na drodze sądowej, w tym:
od jednostek współzależnych
od jednostkek stowarzyszonych
od innych jednostek
Należności krótkoterminowe od pozostałych jednostek, w których emitent posiada zaangażowanie w kapitale netto, razem
odpisy aktualizujące wartość należności od pozostałych jednostek, w których emitent posiada zaangażowanie w kapitale
Należności krótkoterminowe od pozostałych jednostek, w których emitent posiada zaangażowanie w kapitale brutto, razem

Należności krótkoterminowe od pozostałych jednostek, w których emitent posiada zaangażowenie w kapitale - nie występują.

NALEŻNOŚCI KRÓTKOTERMINOWE OD POZOSTAŁYCH JEDNOSTEKw tys.
20202019
z tytułu dostaw i usług, w tym:18 44026 345
od wspólnika jednostki współzależnej00
od znaczącego inwestora 00
od innych jednostek18 44026 345
z tytułu podatków, dotacji, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych3 9641 883
inne, w tym:2651 753
od wspólnika jednostki współzależnej00
od znaczącego inwestora 00
od innych jednostek2651 753
dochodzone na drodze sądowej, w tym:048
od wspólnika jednostki współzależnej00
od znaczącego inwestora 00
od innych jednostek048
Należności krótkoterminowe od pozostałych jednostek netto, razem22 66930 029
odpisy aktualizujące wartość należności od pozostałych jednostek3 0212 634
Należności krótkoterminowe od pozostałych jednostek brutto, razem25 69032 663

ZMIANA STANU ODPISÓW AKTUALIZUJĄCYCH WARTOŚĆ NALEŻNOŚCI KRÓTKOTERMINOWYCHw tys.
20202019
Stan na początek okresu2 6342 274
zwiększenia (z tytułu)1 364360
odpis aktualizujący wartość należności wątpliwych 1 364360
zmniejszenia (z tytułu)977
wykorzystanie odpisu977
rozwiazanie odpisu 0
Stan odpisów aktualizujących wartość należności krótkoterminowych na koniec okresu3 0212 634

NALEŻNOŚCI KRÓTKOTERMINOWE BRUTTO (STRUKTURA WALUTOWA)jednostkawalutaw tys.
20202019
w walucie polskiejw tys. 22 61228 649
w walutach obcych (wg walut i po przeliczeniu na zł)w tys. 3 1334 100
b1. w waluciew tys. EUR427498
po przeliczeniu na tys. zł1 9712 121
b2. w waluciew tys. USD309405
po przeliczeniu na tys. zł1 1621 538
pozostałe waluty w tys. złw tys. 0441
Należności krótkoterminowe, razemw tys. 25 74532 749
NALEŻNOŚCI Z TYTUŁU DOSTAW I USŁUG (BRUTTO) - O POZOSTAŁYM OD DNIA BILANSOWEGO OKRESIE SPŁATY:w tys.
20202019
do 1 miesiąca11 49410 186
powyżej 1 miesiąca do 3 miesięcy4 7187 420
powyżej 3 miesięcy do 6 miesięcy335480
powyżej 6 miesięcy do 1 roku1312
powyżej 1 roku014
należności przeterminowane4 95610 931
Należności z tytułu dostaw i usług, razem (brutto)21 51629 043
odpisy aktualizujące wartość należności z tytułu dostaw i usług3 0212 634
Należności z tytułu dostaw i usług, razem (netto)18 49526 409

Termin płatności związany z normalnym tokiem sprzedaży przez emitenta wynosi 60 dni.

W odniesieniu do należności z tytułu dostaw i usług należy wskazać, które przedziały czasowe spłacania należności związane są z normalnym tokiem sprzedaży przez emitenta
NALEŻNOŚCI Z TYTUŁU DOSTAW I USŁUG, PRZETERMINOWANE (BRUTTO) - Z PODZIAŁEM
NA NALEŻNOŚCI NIESPŁACONE W OKRESIE:
w tys.
20202019
do 1 miesiąca1 5896 399
powyżej 1 miesiąca do 3 miesięcy7821 727
powyżej 3 miesięcy do 6 miesięcy257242
powyżej 6 miesięcy do 1 roku933336
powyżej 1 roku1 3942 227
Należności z tytułu dostaw i usług, przeterminowane, razem (brutto)4 95610 931
odpisy aktualizujące wartość należności z tytułu dostaw i usług, przeterminowane3 0212 634
Należności z tytułu dostaw i usług, przeterminowane, razem (netto)1 9358 297

Na dzień 31.12.2020r. spółka utworzyła odpis aktualizujący wartość należności w pełnej wysokości na należności przeterminowane powyżej 1 roku i należności sądowe w tym objęte postępowaniem upadłościowym, układowym i sanacyjnym oraz na należności wątpliwe, których termin wymagalności nie przekroczył 1 roku.

W odniesieniu do łącznej wartości należności (długo- i krótkoterminowych) należy podać kwoty należności spornych oraz należności przeterminowanych (z podziałem wg tytułów), w tym od których nie dokonano odpisów aktualizujących i nie wykazanych jako „Należności dochodzone na drodze sądowej”

PlikOpis
KRÓTKOTERMINOWE AKTYWA FINANSOWEw tys.
20202019
w jednostkach zależnych2 4000
udziały lub akcje00
należności z tytułu dywidend i innych udziałów w zyskach00
dłużne papiery wartościowe00
inne papiery wartościowe (wg rodzaju)00
00
udzielone pożyczki2 4000
inne krótkoterminowe aktywa finansowe (wg rodzaju)00
00
w jednostkach współzależnych00
udziały lub akcje00
należności z tytułu dywidend i innych udziałów w zyskach00
dłużne papiery wartościowe00
inne papiery wartościowe (wg rodzaju)00
00
udzielone pożyczki00
inne krótkoterminowe aktywa finansowe (wg rodzaju)00
00
w jednostkach stowarzyszonych00
udziały lub akcje00
należności z tytułu dywidend i innych udziałów w zyskach00
dłużne papiery wartościowe00
inne papiery wartościowe (wg rodzaju)00
00
udzielone pożyczki00
inne krótkoterminowe aktywa finansowe (wg rodzaju)00
00
w znaczącym inwestorze00
udziały lub akcje00
należności z tytułu dywidend i innych udziałów w zyskach00
dłużne papiery wartościowe00
inne papiery wartościowe (wg rodzaju)00
00
udzielone pożyczki00
inne krótkoterminowe aktywa finansowe (wg rodzaju)00
00
we wspólniku jednostki współzależnej00
udziały lub akcje00
należności z tytułu dywidend i innych udziałów w zyskach00
dłużne papiery wartościowe00
inne papiery wartościowe (wg rodzaju)00
00
udzielone pożyczki00
inne krótkoterminowe aktywa finansowe (wg rodzaju)00
00
w jednostce dominującej00
udziały lub akcje00
należności z tytułu dywidend i innych udziałów w zyskach00
dłużne papiery wartościowe00
inne papiery wartościowe (wg rodzaju)00
00
udzielone pożyczki00
inne krótkoterminowe aktywa finansowe (wg rodzaju)00
00
w pozostałych jednostkach00
udziały lub akcje00
należności z tytułu dywidend i innych udziałów w zyskach00
dłużne papiery wartościowe00
inne papiery wartościowe (wg rodzaju)00
00
udzielone pożyczki00
inne krótkoterminowe aktywa finansowe (wg rodzaju)00
00
środki pieniężne i inne aktywa pieniężne7 7293 547
środki pieniężne w kasie i na rachunkach7 7293 547
inne środki pieniężne00
inne aktywa pieniężne00
Krótkoterminowe aktywa finansowe, razem10 1293 547

PAPIERY WARTOŚCIOWE, UDZIAŁY I INNE KRÓTKOTERMINOWE AKTYWA FINANSOWE (STRUKTURA WALUTOWA)jednostkawalutaw tys.
20202019
w walucie polskiejw tys. 0
w walutach obcych (wg walut i po przeliczeniu na zł)w tys. 0
b1. w walucie0
po przeliczeniu na tys. zł
-0
pozostałe waluty w tys. złw tys.
Papiery wartościowe, udziały i inne krótkoterminowe aktywa finansowe, razemw tys. 0

Papiery wartościowe, udziały i inne krótkoterminowe aktywa finansowe - nie występują.

PAPIERY WARTOŚCIOWE, UDZIAŁY I INNE KRÓTKOTERMINOWE AKTYWA FINANSOWE
(WG ZBYWALNOŚCI)
w tys.
20202019
Z nieograniczoną zbywalnością, notowane na giełdach (wartość bilansowa)00
akcje (wartość bilansowa):00
wartość godziwa00
wartość rynkowa00
wartość według cen nabycia00
obligacje (wartość bilansowa):00
wartość godziwa00
wartość rynkowa00
wartość według cen nabycia00
inne - wg grup rodzajowych (wartość bilansowa):00
c1).....00
wartość godziwa00
wartość rynkowa00
wartość według cen nabycia00
c2).....00
Z nieograniczoną zbywalnością, notowane na rynkach pozagiełdowych (wartość bilansowa)00
akcje (wartość bilansowa):00
wartość godziwa00
wartość rynkowa00
wartość według cen nabycia00
obligacje (wartość bilansowa):00
wartość godziwa00
wartość rynkowa00
wartość według cen nabycia00
inne - wg grup rodzajowych (wartość bilansowa):00
c1).....00
wartość godziwa00
wartość rynkowa00
wartość według cen nabycia00
c2).....00
Z nieograniczoną zbywalnością, nienotowane na rynku regulowanym (wartość bilansowa)00
akcje (wartość bilansowa):00
wartość godziwa00
wartość rynkowa00
wartość według cen nabycia00
obligacje (wartość bilansowa):00
wartość godziwa00
wartość rynkowa00
wartość według cen nabycia00
inne - wg grup rodzajowych (wartość bilansowa):00
c1).....00
wartość godziwa00
wartość rynkowa00
wartość według cen nabycia00
c2).....00
Z ograniczoną zbywalnością (wartość bilansowa)00
udziały i akcje (wartość bilansowa):00
wartość godziwa00
wartość rynkowa00
wartość według cen nabycia00
obligacje (wartość bilansowa):00
wartość godziwa00
wartość rynkowa00
wartość według cen nabycia00
inne - wg grup rodzajowych (wartość bilansowa):00
c1).....00
wartość godziwa00
wartość rynkowa00
wartość według cen nabycia00
c2).....00
Wartość według cen nabycia, razem00
Wartość na początek okresu, razem00
Korekty aktualizujące wartość (za okres), razem00
Wartość bilansowa, razem00

Papiery wartościowe, udziały i inne krótkoterminowe aktywa finansowe - nie występują.

UDZIELONE POŻYCZKI KRÓTKOTERMINOWE (STRUKTURA WALUTOWA)jednostkawalutaw tys.
20202019
w walucie polskiejw tys. 2 4000
w walutach obcych (wg walut i po przeliczeniu na zł)w tys. 00
b1. w walucie00
po przeliczeniu na tys. zł00
pozostałe waluty w tys. złw tys. 00
Udzielone pożyczki krótkoterminowe, razemw tys. 2 4000

ŚRODKI PIENIĘŻNE I INNE AKTYWA PIENIĘŻNE (STRUKTURA WALUTOWA)jednostkawalutaw tys.
20202019
w walucie polskiejw tys. 5 3913 041
w walutach obcych (wg walut i po przeliczeniu na zł)w tys. 2 338506
b1. w waluciew tys. EUR37598
po przeliczeniu na tys. zł1 732418
w walucie w tys. USD16023
po przeliczeniu na tys. zł60188
w walucie w tys. GBP10
po przeliczeniu na tys. zł50
pozostałe waluty w tys. złw tys. 00
Środki pieniężne i inne aktywa pieniężne, razemw tys. 7 7293 547

INNE INWESTYCJE KRÓTKOTERMINOWE (WG RODZAJU)w tys.
20202019
Inne inwestycje krótkoterminowe, razem

Inne inwestycje krótkoterminowe (wg rodzaju) - nie występują.

INNE INWESTYCJE KRÓTKOTERMINOWE (STRUKTURA WALUTOWA)jednostkawalutaw tys.
20202019
w walucie polskiejw tys.
w walutach obcych (wg walut i po przeliczeniu na zł)w tys.
b1. w walucie
po przeliczeniu na tys. zł
-
pozostałe waluty w tys. złw tys.
Inne inwestycje krótkoterminowe, razemw tys.

Inne inwestycje krótkoterminowe (struktura walutowa) - nie występują.

KRÓTKOTERMINOWE ROZLICZENIA MIĘDZYOKRESOWEw tys.
20202019
czynne rozliczenia międzyokresowe kosztów, w tym:353306
stanowiące różnicę pomiędzy wartością otrzymanych finansowych składników aktywów a zobowiązaniem zapłaty za nie
koszty ubezpieczeń rozliczane wq czasie 344283
opłata za prenumeraty, abonamenty i pozostałe923
pozostałe rozliczenia międzyokresowe, w tym:
Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe, razem353306
AKCJE (UDZIAŁY) WŁASNE
w tys.
LiczbaWartość wg ceny nabyciaWartość bilansowaCel nabyciaPrzeznaczenie

Akcje i udziały własne - nie występują.

Należy wskazać informacje o zmianie stanu akcji (udziałów) własnych w okresie sprawozdawczym, w tym o ich nabyciu, zbyciu i umorzeniu
AKCJE (UDZIAŁY) EMITENTA BĘDĄCE WŁASNOŚCIĄ JEDNOSTEK PODPORZĄDKOWANYCH
w tys.
Nazwa (firma) jednostki, siedzibaLiczbaWartość wg ceny nabyciaWartość bilansowa

Akcje (udziały) emitenta będące własnością jednostek podporządkowanych - nie występują.

Jeżeli łączna kwota odpisów aktualizujących z tytułu trwałej utraty wartości ujętych / odwróconych jest istotna należy ujawnić:
a) główne składniki lub grupy składników aktywów, do których odnosiły się odpisy lub ich odwrócenie,
b) główne zdarzenia i okoliczności, które doprowadziły do dokonania lub odwrócenia odpisów,
c) dla każdej z wyodrębnionych grup składników aktywów: kwotę dokonanych odpisów aktualizujących, w tym odniesioną bezpośrednio na kapitał własny lub kwotę odwrócenia odpisów aktualizujących, w tym odniesioną bezpośrednio na kapitał własny

PlikOpis
KAPITAŁ ZAKŁADOWY (STRUKTURA)
w tys.
Seria / emisjaRodzaj akcjiRodzaj uprzywilejowania akcjiRodzaj ograniczenia praw do akcjiLiczba akcjiWartość serii/ emisji wg wartości nominalnejSposób pokrycia kapitałuData rejestracjiPrawo do dywidendy (od daty)
Aakcje zwykłe na okazicielabrak17 166 70017 166 700aport30.06.2004tak
Bakcje zwykłe na okazicielabrak6 000 0006 000 000wkład pieniężny14.07.2006tak
C akcje zwykłe na okazicielabrak8 262 2508 262 250wkład pieniężny05.02.2015tak
D akcje zwykłe na okazicielabrak3 321 1003 321 100wkład pieniężny09.10.2015tak
Liczba akcji, razem34 750 050
Kapitał zakładowy, razem34 750 050
Wartość nominalna jednej akcji (w zł)1,00

Kapitał zakładowy Spółki wynosi 34.750.050 zł i dzieli się na 34.750.050 akcji o wartości nominalnej 1 zł każda.

W okresie od 01 stycznia 2020r. do 31 grudnia 2020r. według najlepszej wiedzy Emitenta wykaz akcjonariuszy posiadających bezpośrednio lub pośrednio przez podmioty zależne co najmniej 5% ogólnej liczby głosów na Walnym Zgromadzeniu Akcjonariuszy przedstawiał się następująco:

Amerykanka Struktura sp. z o.o. sp.k. posiadała bezpośrednio, a Paweł Szataniak i Mariusz Szataniak łącznie posiadali pośrednio (poprzez Amerykanka Struktura sp. z o.o. sp.k., która jest kontrolowana w 100% przez Pawła Szataniak i Mariusza Szataniak) 28.247.407 akcji Pamapol S.A., co stanowiło 81,29% kapitału zakładowego Pamapol S.A. i uprawniało do 28.247.407 głosów na Walnym Zgromadzeniu, tj. stanowiło 81,29% ogólnej liczby głosów. Paweł Szataniak i Mariusz Szataniak nie posiadają bezpośrednio akcji Pamapol S.A.

W okresie od 01 stycznia 2021r. do dnia sporządzania niniejszego sprawozdania nie miały miejsca żadne zmiany w stanie posiadania znaczących akcjonariuszy.
Należy przedstawić informacje o wszelkich zmianach w kapitale zakładowym, w szczególności o:
- liczbie, rodzaju, wartości nominalnej, cenie emisyjnej oferowanych akcji
- zmianach wartości nominalnej akcji
- zmianach praw z akcji
oraz informacje o przewidywanych zmianach kapitału zakładowego w wyniku podwyższenia kapitału zakładowego w granicach kapitału docelowego lub warunkowego podwyższenia kapitału zakładowego

Ponadto należy podać informację o strukturze własności kapitału podstawowego emitenta, z wyodrębnieniem liczby i wartości akcji, w tym uprzywilejowanych, będących w posiadaniu emitenta lub w posiadaniu innych jednostek powiązanych oraz należy wskazać akcjonariuszy posiadających bezpośrednio lub pośrednio przez jednostki zależne co najmniej 5% kapitału zakładowego emitenta lub co najmniej 5% ogólnej liczby głosów na walnym zgromadzeniu akcjonariuszy, z wyodrębnieniem liczby i wartości akcji, w tym uprzywilejowanych, oraz informacji o udziale w kapitale zakładowym i udziale w zarządzaniu

Jeżeli emitent nie jest spółką akcyjną, to przedstawia odpowiednie dane dla kapitału podstawowego
KAPITAŁ ZAPASOWYw tys.
20202019
ze sprzedaży akcji powyżej ich wartości nominalnej56 49656 496
utworzony ustawowo11 58311 583
utworzony zgodnie ze statutem / umową, ponad wymaganą ustawowo (minimalną) wartość12 15121 348
z dopłat akcjonariuszy / wspólników00
inny (wg rodzaju)00
Kapitał zapasowy, razem80 23089 427

KAPITAŁ Z AKTUALIZACJI WYCENYw tys.
20202019
z tytułu aktualizacji wartości godziwej
z tytułu zysków / strat z wyceny instrumentów finansowych, w tym
z wyceny instrumentów zabezpieczających
z tytułu podatku odroczonego
różnice kursowe z przeliczenia oddziałów zagranicznych
inny (wg rodzaju)
Kapitał z aktualizacji wyceny, razem

Kapitał z aktualizacji wyceny - nie występuje.

POZOSTAŁE KAPITAŁY REZERWOWE (WEDŁUG CELU PRZEZNACZENIA)w tys.
20202019
a) utworzony zgodnie z statutem/umową
b) na akcje (udziały) własne
Pozostałe kapitały rezerwowe, razem

Pozostałe kapitały rezerwowe (według celu przeznaczenia) - nie występują.

ODPISY Z ZYSKU NETTO W CIĄGU ROKU OBROTOWEGO (Z TYTUŁU)w tys.
20202019
Odpisy z zysku netto w ciągu roku obrotowego, razem

Odpisy z zysku netto w ciągu roku obrotowego (z tytułu) - nie występują.

ZMIANA STANU REZERWY Z TYTUŁU ODROCZONEGO PODATKU DOCHODOWEGOw tys.
20202019
Stan rezerwy z tytułu odroczonego podatku dochodowego na początek okresu, w tym:1 3331 277
odniesionej na wynik finansowy1 3331 277
aktualizacja rezerwy na naliczone odsetki od należności i pożyczek1818
przekształcenie leasingu410353
różnice pomiędzy amortyzacją bilansową a podatkową środków trwałych856838
różnice kursowe z wyceny09
różnice pomiędzy wartością bilansową a podatkową nieruchomości inwestycyjnych4959
odniesionej na kapitał własny00
00
odniesionej na wartość firmy lub ujemną wartość firmy00
00
Zwiększenia21993
odniesione na wynik finansowy okresu z tytułu dodatnich różnic przejściowych (z tytułu)21993
aktualizacja rezerwy na naliczone odsetki od należności i pożyczek120
różnice pomiędzy amortyzacją bilansową a podatkową środków trwałych3735
przekształcenie leasingu16258
różnice kursowe z wyceny80
różnice pomiędzy wartością bilansową a podatkową nieruchomości inwestycyjnych00
odniesione na kapitał własny w związku z dodatnimi różnicami przejściowymi (z tytułu)00
odniesione na wartość firmy lub ujemną wartość firmy w związku z dodatnimi różnicami przejściowymi (z tytułu)00
Zmniejszenia037
odniesione na wynik finansowy okresu w związku z dodatnimi różnicami przejściowymi (z tytułu)037
aktualizacja rezerwy na naliczone odsetki od należności i pożyczek00
różnice pomiędzy amortyzacją bilansową a podatkową środków trwałych018
różnice pomiędzy wartością bilansową a podatkową nieruchomości inwestycyjnych010
przekształcenie leasingu0
różnice kursowe z wyceny09
odniesione na kapitał własny w związku z dodatnimi różnicami przejściowymi (z tytułu)00
0
odniesione na wartość firmy lub ujemną wartość firmy w związku z dodatnimi różnicami przejściowymi (z tytułu)00
Stan rezerwy z tytułu odroczonego podatku dochodowego na koniec okresu, razem1 5521 333
odniesionej na wynik finansowy1 5521 333
aktualizacja rezerwy na naliczone odsetki od należności i pożyczek3018
przekształcenie leasingu572410
różnice pomiędzy amortyzacją bilansową a podatkową środków trwałych893856
różnice kursowe z wyceny80
różnice pomiędzy wartością bilansową a podatkową nieruchomości inwestycyjnych4949
odniesionej na kapitał własny00
odniesionej na wartość firmy lub ujemną wartość firmy00
Zmniejszenia i zwiększenia stanu rezerwy z tytułu odroczonego podatku dochodowego należy przedstawić odpowiednio co najmniej według poniższych tytułów, ze wskazaniem podstawowych grup aktywów i zobowiązań, których dotyczą:

Zwiększenia z tytułu:
- powstania różnic przejściowych
- zmiany stawek podatkowych
- nieujętej różnicy przejściowej poprzedniego okresu

Zmniejszenia z tytułu:
- odwrócenia się różnic przejściowych (wykorzystania rezerwy na odroczony podatek dochodowy)
- zmiany stawek podatkowych
- rozwiązania rezerwy wskutek braku możliwości jej wykorzystania

Odnośnie dodatnich różnic przejściowych dodatkowo należy ujawnić, oddzielnie dla podstawowych grup aktywów i zobowiązań:
- kwotę dodatnich różnic przejściowych na początek i koniec okresu,
- datę wygaśnięcia dodatnich różnic przejściowych
- łączną kwotę różnic przejściowych związanych z inwestycjami w jednostkach podporządkowanych i oddziałach oraz we wspólnych przedsięwzięciach, na które nie utworzono rezerwy na podatek odroczony
ZMIANA STANU DŁUGOTERMINOWEJ REZERWY NA ŚWIADCZENIA EMERYTALNE I PODOBNE
(WG TYTUŁÓW)
w tys.
20202019
stan na początek okresu500466
rezerwa na odprawy emerytalne500466
zwiększenia (z tytułu)10034
aktualizacja rezerwy na odprawy emerytalne10034
wykorzystanie (z tytułu)00
rozwiązanie (z tytułu)00
stan na koniec okresu600500
rezerwa na odprawy emerytalne600500

ZMIANA STANU KRÓTKOTERMINOWEJ REZERWY NA ŚWIADCZENIA EMERYTALNE I PODOBNE
(WG TYTUŁÓW)
w tys.
20202019
stan na początek okresu1 1501 179
rezerwa na świadczenia urlopowe1 1501 179
zwiększenia (z tytułu)1871
aktualizacja rezerwy na świadczenia urlopowe 1871
wykorzystanie (z tytułu)00
00
rozwiązanie (z tytułu)0100
aktualizacja rezerwy na świadczenia urlopowe 0100
stan na koniec okresu1 1681 150
rezerwa na świadczenia urlopowe1 1681 150

ZMIANA STANU POZOSTAŁYCH REZERW DŁUGOTERMINOWYCH (WG TYTUŁÓW)w tys.
20202019
stan na początek okresu
zwiększenia (z tytułu)
wykorzystanie (z tytułu)
rozwiązanie (z tytułu)
stan na koniec okresu

Zmiana stanu pozostałych rezerw długoterminowych (wg tytułów) - nie wystepuje.

ZMIANA STANU POZOSTAŁYCH REZERW KRÓTKOTERMINOWYCH (WG TYTUŁÓW)w tys.
20202019
stan na początek okresu674363
rezerwa na rekrutację pracowników 900
rezerwa na sprawy sądowe00
rezerwa na koszty marketingowe179153
rezerwa na kary 00
rezerwa na doradztwo podatkowe17590
rezerwa na premie00
rezerwa na audyt finansowy180120
rezerwa na koszty sprzedaży nieruchomości500
zwiększenia (z tytułu)2 622639
rezerwa na rekrutację pracowników090
rezerwa na kary1700
rezerwa na koszty marketingowe1 084179
rezerwa na audyt finansowy172180
rezerwa na premie6500
rezerwa na zobowiązania sporne3700
rezerwa na opłaty za korzystanie ze środowiska300
rezerwa na palety600
rezerwa na doradztwo podatkowe86140
rezerwa na koszty sprzedaży nieruchomości050
wykorzystanie (z tytułu)454278
rezerwa na sprawy sądowe 00
rezerwa na koszty marketingowe167114
rezerwa na rekrutację pracowników900
rezerwa na premie00
rezerwa na doradztwo podatkowe5145
rezerwa na koszty sprzedaży nieruchomości110
rezerwa na audyt finansowy136119
rozwiązanie (z tytułu)10850
rezerwa na koszty marketingowe1239
rezerwa na audyt finansowy441
rezerwa na koszty sprzedaży nieruchomości390
rezerwa na doradztwo podatkowe1310
rezerwa na kary - braki w dostawach00
stan na koniec okresu2 734674
rezerwa na rekrutację pracowników090
rezerwa na kary1700
rezerwa na koszty marketingowe1 084179
rezerwa na koszty sprzedaży nieruchomości050
rezerwa na audyt finansowy172180
rezerwa na doradztwo podatkowe198175
rezerwa na premie6500
rezerwa na zobowiązania sporne3700
rezerwa na opłaty za korzystanie ze środowiska300
rezerwa na palety600

ZOBOWIĄZANIA DŁUGOTERMINOWEw tys.
20202019
wobec jednostek powiązanych, w tym:1 2120
aa) wobec jednostek zależnych00
kredyty i pożyczki00
z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych00
inne zobowiązania finansowe, w tym:00
00
umowy leasingu finansowego00
zobowiązania wekslowe00
inne (wg rodzaju)00
00
ab) wobec jednostki dominującej1 2120
kredyty i pożyczki00
z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych00
inne zobowiązania finansowe, w tym:00
00
umowy leasingu finansowego1 2120
zobowiązania wekslowe00
inne (wg rodzaju)00
wobec pozostałych jednostek, w których emitent posiada zaangażowanie w kapitale, w tym:00
ba) wobec jednostek współzależnych00
kredyty i pożyczki00
z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych00
inne zobowiązania finansowe, w tym:00
00
umowy leasingu finansowego00
zobowiązania wekslowe00
inne (wg rodzaju)00
00
bb) wobec jednostek stowarzyszonych00
kredyty i pożyczki00
z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych00
inne zobowiązania finansowe, w tym:00
00
umowy leasingu finansowego00
zobowiązania wekslowe00
inne (wg rodzaju)00
00
wobec pozostałych jednostek, w tym00
ca) wobec wspólnika jednostki współzależnej00
kredyty i pożyczk00
z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych00
inne zobowiązania finansowe, w tym:00
00
umowy leasingu finansowego00
zobowiązania wekslowe00
inne (wg rodzaju)00
cb) wobec znaczącego inwestora00
kredyty i pożyczki00
z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych00
inne zobowiązania finansowe, w tym:00
00
umowy leasingu finansowego00
zobowiązania wekslowe00
inne (wg rodzaju)00
00
cc) wobec innych jednostek7 86611 945
kredyty i pożyczki4 5458 571
z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych00
inne zobowiązania finansowe, w tym:00
umowy leasingu finansowego3 3213 374
zobowiązania wekslowe00
inne (wg rodzaju)00
Zobowiązania długoterminowe, razem9 07811 945

ZOBOWIĄZANIA DŁUGOTERMINOWE, O POZOSTAŁYM OD DNIA BILANSOWEGO OKRESIE
SPŁATY
w tys.
20202019
powyżej 1 roku do 3 lat7 29211 107
powyżej 3 do 5 lat1 786838
powyżej 5 lat00
Zobowiązania długoterminowe, razem9 07811 945

ZOBOWIĄZANIA DŁUGOTERMINOWE (STRUKTURA WALUTOWA)jednostkawalutaw tys.
20202019
w walucie polskiejw tys. 9 07811 945
w walutach obcych (wg walut i po przeliczeniu na zł)w tys. 00
b1. w walucie00
po przeliczeniu na tys. zł00
00
pozostałe waluty w tys. złw tys. 00
Zobowiązania długoterminowe, razemw tys. 9 07811 945
ZOBOWIĄZANIA DŁUGOTERMINOWE Z TYTUŁU KREDYTÓW I POŻYCZEK
w tys.
Nazwa (firma) jednostki, ze wskazaniem formy prawnejSiedzibaKwota kredytu / pożyczki wg umowyKwota kredytu / pożyczki pozostała do spłatyWarunki oprocentowaniaTermin spłatyZabezpieczeniaInne
w tys. złw waluciejednostkawalutaw tys. złw waluciejednostkawaluta
w tys.
Kredyt konsorcjalny
Kredyt E w PLN (inwestycyjny)
PKO BP S.A
Warszawa7 725w tys.2 273w tys.WIBOR 1M+2,3%marży31.12.2025Zabezpieczenie Kredytu Konsorcjalnego opisane zostało pod niniejszą tabelą
Kredyt konsorcjalny
Kredyt E w PLN (inwestycyjny) CA BP S.A.
Wrocław7 725w tys.2 273w tys.WIBOR 1M+2,3%marży31.12.2025Zabezpieczenie Kredytu Konsorcjalnego opisane zostało pod niniejszą tabelą

Zgodnie z treścią Aneksu i Umową Kredytu zabezpieczenie wierzytelności Banków z tytułu udzielonego kredytu stanowią w szczególności:
- przelew wierzytelności pienieżnej z umowy/umów ubezpieczenia nieruchomości, mienia ruchomego oraz środków obrotowych (zapasów) znajdujących się w zakładach Kredytobiorców,
-weksel własny in blanco Kredytobiorców wraz z deklaracją wekslową,
- pełnomocnictwo do dysponowania wszystkimi rachunkami bankowymi Kredytobiorcy we wszystkich bankach prowadzących obsługę Kredytobiorców,
- zastaw rejestrowy i finansowy wraz z blokadą na rachunku maklerskim na aktywów nie będących własnością Kredytobiorców z zastrzeżeniem, że zastaw ten będzie stanowić jedynie zabezpieczenie całości finansowania w obu Bankach udzielonego WZPOW,
- hipoteki umowne łączne do kwoty łącznej 262 mln PLN na nieruchomościach gruntowych zabudowanych stanowiących własność Emitenta położonych w Ruścu i nieruchomości położonej we Wrześni, oraz na nieruchomościach położonych w Kwidzynie znajdujących się w wieczystym użytkowaniu WZPOW, a także nieruchomościach położonych w Głownie będących własnością MITMAR,
- zastaw rejestrowy na środkach obrotowych (zapasach) Kredytobiorców,
- zastaw rejestrowy na zbiorze rzeczy ruchomych, środkach trwałych Kredytobiorców, w tym również na środkach trwałych finansowanych z Kredytu Inwestycyjnego,
- umowa wsparcia na zasadach ogólnych zawarta m.in.przez podmioty trzecie, w tym znaczących akcjonariuszy PAMAPOL.

W przypadku kredytów i pożyczek w walutach obcych należy podać kwotę w danej walucie i po przeliczeniu na zł
ZOBOWIĄZANIA DŁUGOTERMINOWE Z TYTUŁU WYEMITOWANYCH DŁUŻNYCH INSTRUMENTÓW FINANSOWYCH
w tys.
Dłużne instrumenty finansowe wg rodzajuWartość nominalnaWarunki oprocentowaniaTermin wykupuGwarancje / zabezpieczeniaDodatkowe prawaRynek notowańInne

Zobowiązania długoterminowe z tytułu wyemitowanych dłużnych instrumentów finansowych - nie występują.

Należy przedstawić wykaz grup zobowiązań długoterminowych zabezpieczonych na majątku emitenta (ze wskazaniem rodzaju zabezpieczeń)
ZOBOWIĄZANIA KRÓTKOTERMINOWEw tys.
20202019
) wobec jednostek powiązanych, w tym:6 65212 442
kredyty i pożyczki, w tym:00
aa) wobec jednostek zależnych4 37912 442
długoterminowe w okresie spłaty00
z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych00
z tytułu dywidend00
inne zobowiązania finansowe, w tym:00
z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności:4 37912 442
do 12 miesięcy4 37912 442
powyżej 12 miesięcy00
zaliczki otrzymane na dostawy i usługi00
zobowiązania wekslowe00
inne (wg rodzaju)00
leasing00
kredyty i pożyczki00
ab) wobec jednostki dominującej2 2730
kredyty i pożyczki, w tym: 2 0430
pożyczki2 043
długoterminowe w okresie spłaty00
z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych00
z tytułu dywidend00
inne zobowiązania finansowe, w tym:2310
leasing231
z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności: 00
do 12 miesięcy00
powyżej 12 miesięcy00
zaliczki otrzymane na dostawy i usługi00
zobowiązania wekslowe00
inne (wg rodzaju)00
wobec pozostałych jednostek, w których emitent posiada zaangażowanie w kapitale, w tym:00
ba) wobec jednostek współzależnych00
kredyty i pożyczki, w tym:00
długoterminowe w okresie spłaty00
z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych00
z tytułu dywidend00
inne zobowiązania finansowe, w tym:00
00
z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności:00
do 12 miesięcy00
powyżej 12 miesięcy00
zaliczki otrzymane na dostawy i usługi00
zobowiązania wekslowe00
inne (wg rodzaju)00
00
bb) wobec jednostek stowarzyszonych00
kredyty i pożyczki, w tym:00
długoterminowe w okresie spłaty00
z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych00
z tytułu dywidend00
inne zobowiązania finansowe, w tym:00
00
z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności:00
do 12 miesięcy00
powyżej 12 miesięcy00
zaliczki otrzymane na dostawy i usługi”00
zobowiązania wekslowe00
inne (wg rodzaju)00
00
bc) wobec innych jednostek00
kredyty i pożyczki, w tym: 00
długoterminowe w okresie spłaty00
z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych00
z tytułu dywidend00
inne zobowiązania finansowe, w tym:00
z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności:00
do 12 miesięcy00
powyżej 12 miesięcy00
zaliczki otrzymane na dostawy i usługi00
zobowiązania wekslowe00
inne (wg rodzaju)00
wobec pozostałych jednostek, w tym:00
ca) wobec wspólnika jednostki współzależnej00
kredyty i pożyczki, w tym: 00
długoterminowe w okresie spłaty00
z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych00
z tytułu dywidend00
inne zobowiązania finansowe, w tym:00
z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności: 00
do 12 miesięcy00
powyżej 12 miesięcy00
zaliczki otrzymane na dostawy i usługi00
zobowiązania wekslowe00
inne (wg rodzaju)00
cb) wobec znaczącego inwestora00
kredyty i pożyczki, w tym:00
długoterminowe w okresie spłaty00
z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych00
z tytułu dywidend00
inne zobowiązania finansowe, w tym:00
00
z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności:00
do 12 miesięcy00
powyżej 12 miesięcy00
zaliczki otrzymane na dostawy i usługi00
zobowiązania wekslowe00
inne (wg rodzaju)00
00
cc) wobec pozostałych jednostek39 90446 416
kredyty i pożyczki, w tym:7 8643 566
kredyty7 8643 516
pożyczki050
długoterminowe w okresie spłaty00
z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych00
z tytułu dywidend00
inne zobowiązania finansowe, w tym:5 1072 419
leasing finansowy 2 2952 240
faktoring2 813179
z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności:22 23336 259
do 12 miesięcy22 23336 259
powyżej 12 miesięcy00
zaliczki otrzymane na dostawy i usługi00
zobowiązania wekslowe00
z tytułu podatków, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych2 7311 652
z tytułu wynagrodzeń1 8541 665
inne (wg tytułów)115855
fundusze specjalne (wg tytułów)11759
ZFŚS11759
Zobowiązania krótkoterminowe, razem46 67258 917

ZOBOWIĄZANIA KRÓTKOTERMINOWE (STRUKTURA WALUTOWA)jednostkawalutaw tys.
20202019
w walucie polskiejw tys. 44 40756 204
w walutach obcych (wg walut i po przeliczeniu na zł)w tys. 2 2662 713
b1. w waluciew tys. EUR474624
po przeliczeniu na tys. zł2 1892 657
b2. w waluciew tys. GBP68
po przeliczeniu na tys. zł2938
b3. w waluciew tys. USD135
po przeliczeniu na tys. zł4818
pozostałe waluty w tys. złw tys. 00
Zobowiązania krótkoterminowe, razemw tys. 46 67258 917
ZOBOWIĄZANIA KRÓTKOTERMINOWE Z TUTUŁU KREDYTÓW I POŻYCZEK
w tys.
Nazwa (firma) jednostkiSiedzibaKwota kredytu/ pożyczki wg umowyKwota kredytu/ pożyczki pozostała do spłatyWarunki oprocentowaniaTermin spłatyZabezpieczeniaInne
w tys. złw waluciejednostkawalutaw tys. złw waluciejednostkawaluta
Kredyt konsorcjalny Kredyt A w PLN w rachunku bieżącym PKO BP S.A.Warszawa2 500w tys.0w tys.WIBOR 1M+2%marży20.09.2021Zabezpieczenie Kredytu Konsorcjalnego opisane zostało pod niniejszą tabelą
Kredyt konsorcjalny Kredyt A w PLN w rachunku bieżącym w CA BP S.A.Wrocław2 500w tys.0w tys.WIBOR 1M+2%marży20.09.2021Zabezpieczenie Kredytu Konsorcjalnego opisane zostało pod niniejszą tabelą
Kredyt konsorcjalny Kredyt B w PLN w rachunku kredytowym w PKO BP S.A.Warszawa7 500w tys.2 864w tys.WIBOR 1M+2%marży20.09.2021Zabezpieczenie Kredytu Konsorcjalnego opisane zostało pod niniejszą tabelą
Kredyt konsorcjalny Kredyt B w PLN w rachunku kredytowym w CA BP S.A.Wrocław7 500w tys.2 864w tys.WIBOR 1M+2% marży20.09.2021Zabezpieczenie Kredytu Konsorcjalnego opisane zostało pod niniejszą tabelą
Kredyt konsorcjalny
Kredyt E w PLN (Inwestycyjny) PKO BP S.A.
Warszawa7 725w tys.568w tys.WIBOR 1M+2,3% marży31.12.2025Zabezpieczenie kredytu konsorcjalnego opisane zostało po niniejszą tabelą
Kredyt konsorcjalny
Kredyt E w PLN (Inwestycyjny) CA BP S.A.
Wrocław7 725w tys.568w tys.WIBOR 1M+2,3% marży31.12.2025Zabezpieczenie kredytu konsorcjalnego opisane zostało po niniejszą tabelą
Kredyt obrotowy w PLN w CA BP S.A.Wrocław7 500w tys.1 000w tys.WIBOR 1M+2,6% marży30.08.2021Zabezpieczenie kredytu konsorcjalnego opisane zostało po niniejszą tabelą

Zgodnie z treścią Aneksu i Umową Kredytu zabezpieczenie wierzytelności Banków z tytułu udzielonego kredytu stanowią w szczególności:
- przelew wierzytelności pienieżnej z umowy/umów ubezpieczenia nieruchomości, mienia ruchomego oraz środków obrotowych (zapasów) znajdujących się w zakładach Kredytobiorców,
-weksel własny in blanco Kredytobiorców wraz z deklaracją wekslową,
- pełnomocnictwo do dysponowania wszystkimi rachunkami bankowymi Kredytobiorcy we wszystkich bankach prowadzących obsługę Kredytobiorców,
- zastaw rejestrowy i finansowy wraz z blokadą na rachunku maklerskim na aktywów nie będących własnością Kredytobiorców z zastrzeżeniem, że zastaw ten będzie stanowić jedynie zabezpieczenie całości finansowania w obu Bankach udzielonego WZPOW,
- hipoteki umowne łączne do kwoty łącznej 262 mln PLN na nieruchomościach gruntowych zabudowanych stanowiących własność Emitenta położonych w Ruścu i nieruchomości położonej we Wrześni, oraz na nieruchomościach położonych w Kwidzynie znajdujących się w wieczystym użytkowaniu WZPOW, a także nieruchomościach położonych w Głownie będących własnością MITMAR,
- zastaw rejestrowy na środkach obrotowych (zapasach) Kredytobiorców,
- zastaw rejestrowy na zbiorze rzeczy ruchomych, środkach trwałych Kredytobiorców, w tym również na środkach trwałych finansowanych z Kredytu Inwestycyjnego,
- umowa wsparcia na zasadach ogólnych zawarta m.in.przez podmioty trzecie, w tym znaczących akcjonariuszy PAMAPOL.

W przypadku kredytów i pożyczek w walutach obcych należy podać kwotę w danej walucie i po przeliczeniu na zł
ZOBOWIĄZANIA KRÓTKOTERMINOWE Z TYTUŁU WYEMITOWANYCH DŁUŻNYCH INSTRUMENTÓW FINANSOWYCH
w tys.
Dłużne instrumenty finansowe wg rodzajuWartość nominalnaWarunki oprocentowaniaTermin wykupuGwarancje / zabezpieczeniaDodatkowe prawaInne

Zobowiązania krótkoterminowe z tytułu wyemitowanych dłużnych instrumentów finansowych - nie występują.

Ponadto należy przedstawić wykaz grup zobowiązań krótkoterminowych zabezpieczonych na majątku emitenta (ze wskazaniem rodzaju zabezpieczeń)
ZMIANA STANU UJEMNEJ WARTOŚCI FIRMYw tys.
20202019
Stan na początek okresu
zwiększenia (z tytułu)
zmniejszenia (z tytułu)
Stan ujemnej wartości firmy na koniec okresu

Zmiana stanu ujemnej wartości firmy - nie występuje.

INNE ROZLICZENIA MIĘDZYOKRESOWEw tys.
20202019
bierne rozliczenia międzyokresowe kosztów00
długoterminowe (wg tytułów)00
00
krótkoterminowe (wg tytułów)00
00
rozliczenia międzyokresowe przychodów2 5052 637
długoterminowe (wg tytułów)2 2732 403
rozliczenie dotacji do zakupu środków trwałych 1 6631 826
otrzymane środki na poczet przyszłych świadczeń 610577
krótkoterminowe (wg tytułów)232234
rozliczenie dotacji do zakupu środków trwałych194196
dochodzone odszkodowania3838
Fundusz prewencyjny00
Inne rozliczenia międzyokresowe, razem2 5052 637
Należy przedstawić dodatkowe dane objaśniające sposób obliczenia wartości księgowej na jedną akcję oraz rozwodnionej wartości księgowej na jedną akcję

Wartość księgowa na jedną akcję została obliczona jako iloraz kapitałów własnych i liczby akcji.
Wartość księgowa na jedną akcję = rozwodniona wartość ksiegowa na jedną akcję.
Liczba akcji na dzień 31.12.2020 r.: 34.750.050 szt. Kapitały własne: 119.445 tys. zł
Liczba akcji na dzień 31.12.2019 r.: 34.750.050 szt. Kapitały własne: 114.980 tys. zł

PlikOpis
NALEŻNOŚCI WARUNKOWE (Z TYTUŁU)w tys.
20202019
otrzymanych gwarancji i poręczeń19 35119 062
od jednostek powiązanych, w tym: 15 22214 793
od jednostek zależnych15 22214 793
od jednostki dominującej00
od pozostałych jednostek, w których emitent posiada zaangażowanie w kapitale, w tym:00
od jednostek współzależnych00
od jednostek stowarzyszonych00
od innych jednostek00
od pozostałych jednostek, w tym: 4 1294 269
od wspólnika jednostki współzależnej00
od znaczącego inwestora00
od innych jednostek4 1294 269
00
pozostałe (z tytułu)00
od jednostek powiązanych, w tym: 00
od jednostek zależnych00
od jednostki dominującej00
od pozostałych jednostek, w których emitent posiada zaangażowanie w kapitale, w tym:00
od jednostek współzależnych00
od jednostek stowarzyszonych00
od innych jednostek0
od pozostałych jednostek, w tym: 00
od wspólnika jednostki współzależnej00
od znaczącego inwestora00
od innych jednostek00
00
Należności warunkowe, razem19 35119 062
ZOBOWIĄZANIA WARUNKOWE (Z TYTUŁU)w tys.
20202019
udzielonych gwarancji i poręczeń98 84996 085
na rzecz jednostek powiązanych, w tym: 94 71991 816
na rzecz jednostek zależnych94 71991 816
na rzecz jednostki dominującej00
na rzecz pozostałych jednostek, w których emitent posiada zaangażowanie w kapitale, w tym: 00
na rzecz jednostek współzależnych00
na rzecz jednostek stowarzyszonych00
na rzecz innych jednostek00
na rzecz pozostałych jednostek, w tym: 4 1294 269
na rzecz wspólnika jednostki współzależnej00
na rzecz znaczącego inwestora00
na rzecz innych jednostek4 1294 269
00
pozostałe (z tytułu)00
na rzecz jednostek powiązanych, w tym: 00
na rzecz jednostek zależnych00
na rzecz jednostki dominującej00
na rzecz pozostałych jednostek, w których emitent posiada zaangażowanie w kapitale, w tym:00
na rzecz jednostek współzależnych00
na rzecz jednostek stowarzyszonych00
na rzecz innych jednostek00
na rzecz pozostałych jednostek, w tym:00
na rzecz wspólnika jednostki współzależnej00
na rzecz znaczącego inwestora00
na rzecz innych jednostek00
00
Zobowiązania warunkowe, razem98 84996 085
Należy wskazać zobowiązania warunkowe zabezpieczone na majątku emitenta/jednostek powiązanych/pozostałych jednostek, w których emitent
posiada zaangażowanie w kapitale/wspólnika jednostki współzależnej/znaczącego inwestora (ze wskazaniem rodzaju zabezpieczeń)
PRZYCHODY NETTO ZE SPRZEDAŻY PRODUKTÓW (STRUKTURA RZECZOWA-RODZAJE DZIAŁALNOŚCI)w tys.
20202019
a) Źywność przetworzona244 404202 674
od jednostek powiązanych, w tym:26819
od jednostek zależnych26819
od pozostałych jednostek, w których emitent posiada zaangażowanie w kapitale, w tym:00
od jednostek współzależnych00
od jednostek stowarzyszonych00
od innych jednostek00
od pozostałych jednostek244 136202 655
b) najem i transport239619
od jednostek powiązanych, w tym:4887
od jednostek zależnych4887
od pozostałych jednostek, w których emitent posiada zaangażowanie w kapitale, w tym:00
od jednostek współzależnych00
od jednostek stowarzyszonych00
od innych jednostek00
od pozostałych jednostek00
od pozostałych jednostek191532
Przychody netto ze sprzedaży produktów, razem244 643203 293
od jednostek powiązanych, w tym:316106
od jednostek zależnych316106
od pozostałych jednostek, w których emitent posiada zaangażowanie w kapitale, w tym:00
od jednostek współzależnych00
od jednostek stowarzyszonych 00
od innych jednostek00
od pozostałych jednostek244 327203 187
PRZYCHODY NETTO ZE SPRZEDAŻY PRODUKTÓW (STRUKTURA TERYTORIALNA)w tys.
20202019
kraj180 426157 225
od jednostek powiązanych, w tym: 316106
od jednostek zależnych316106
od pozostałych jednostek, w których emitent posiada zaangażowanie w kapitale, w tym:00
od jednostek współzależnych 00
od jednostek stowarzyszonych00
od innych jednostek00
od pozostałych jednostek180 110157 119
a1)żywność przetworzona180 187156 606
od jednostek powiązanych, w tym: 26819
od jednostek zależnych00
od pozostałych jednostek, w których emitent posiada zaangażowanie w kapitale, w tym:00
od jednostek współzależnych 00
od jednostek stowarzyszonych00
od innych jednostek00
od pozostałych jednostek179 919156 587
a2) najemi i transport239619
od jednostek powiązanych, w tym: 4887
od jednostek zależnych00
od pozostałych jednostek, w których emitent posiada zaangażowanie w kapitale, w tym:00
od jednostek współzależnych 00
od jednostek stowarzyszonych00
od innych jednostek00
od pozostałych jednostek191532
eksport64 21746 068
od jednostek powiązanych, w tym:00
od jednostek zależnych00
od pozostałych jednostek, w których emitent posiada zaangażowanie w kapitale, w tym:00
od jednostek współzależnych 00
od jednostek stowarzyszonych00
od innych jednostek00
od pozostałych jednostek64 21746 068
b1)żywność przetworzona64 21746 068
od jednostek powiązanych, w tym: 00
od jednostek zależnych00
od pozostałych jednostek, w których emitent posiada zaangażowanie w kapitale, w tym:00
od jednostek współzależnych 00
od jednostek stowarzyszonych00
od innych jednostek00
od pozostałych jednostek64 21746 068
b2) najemi i transport00
od jednostek powiązanych, w tym: 00
od jednostek zależnych00
od pozostałych jednostek, w których emitent posiada zaangażowanie w kapitale, w tym:00
od jednostek współzależnych 00
od jednostek stowarzyszonych 00
od innych jednostek00
od pozostałych jednostek00
Przychody netto ze sprzedaży produktów, razem244 643203 293
od jednostek powiązanych, w tym:316106
od jednostek zależnych00
od pozostałych jednostek, w których emitent posiada zaangażowanie w kapitale, w tym: 00
od jednostek współzależnych 00
od jednostek stowarzyszonych00
od innych jednostek00
od pozostałych jednostek244 327203 187

PRZYCHODY NETTO ZE SPRZEDAŻY TOWARÓW I MATERIAŁÓW (STRUKTURA RZECZOWA - RODZAJE DZIAŁALNOŚCI)w tys.
20202019
a) Przychody ze sprzedaży towarów11 8489 690
od jednostek powiązanych, w tym: 00
od jednostek zależnych00
od pozostałych jednostek, w których emitent posiada zaangażowanie w kapitale, w tym:00
od jednostek współzależnych 00
od jednostek stowarzyszonych 00
od innych jednostek00
od pozostałych jednostek11 8489 690
b) Przychody ze sprzedaży materiałów995449
od jednostek powiązanych, w tym: 2040
od jednostek zależnych2040
od pozostałych jednostek, w których emitent posiada zaangażowanie w kapitale, w tym:00
od jednostek współzależnych 00
od jednostek stowarzyszonych 00
od innych jednostek00
od pozostałych jednostek791449
Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów, razem12 84310 139
od jednostek powiązanych, w tym:2040
od jednostek zależnych2040
od pozostałych jednostek, w których emitent posiada zaangażowanie w kapitale, w tym:00
od jednostek współzależnych 00
od jednostek stowarzyszonych00
od innych jednostek00
od pozostałych jednostek12 63910 139
PRZYCHODY NETTO ZE SPRZEDAŻY TOWARÓW I MATERIAŁÓW (STRUKTURA TERYTORIALNA)w tys.
20202019
kraj9 6337 973
od jednostek powiązanych, w tym: 2040
od jednostek zależnych2040
od pozostałych jednostek, w których emitent posiada zaangażowanie w kapitale, w tym: 00
od jednostek współzależnych 00
od jednostek stowarzyszonych00
od innych jednostek00
od pozostałych jednostek9 4297 973
a1) Przychody ze sprzedaży towarów 8 8747 608
od jednostek powiązanych, w tym:00
od jednostek zależnych00
od pozostałych jednostek, w których emitent posiada zaangażowanie w kapitale, w tym:00
od jednostek współzależnych 00
od jednostek stowarzyszonych 00
od innych jednostek00
od pozostałych jednostek8 8747 608
a2) Przychody ze sprzedaży materiałów759365
od jednostek powiązanych, w tym:2040
od jednostek zależnych2040
od pozostałych jednostek, w których emitent posiada zaangażowanie w kapitale, w tym:00
od jednostek współzależnych 00
od jednostek stowarzyszonych 00
od innych jednostek00
od pozostałych jednostek555365
eksport3 2102 166
od jednostek powiązanych, w tym:00
od jednostek zależnych00
od pozostałych jednostek, w których emitent posiada zaangażowanie w kapitale, w tym: 00
od jednostek współzależnych 00
od jednostek stowarzyszonych 00
od innych jednostek00
od pozostałych jednostek3 2102 166
b1) Przychody ze sprzedaży towarów 2 9742 082
od jednostek powiązanych, w tym:00
od jednostek zależnych00
od pozostałych jednostek, w których emitent posiada zaangażowanie w kapitale, w tym:00
od jednostek współzależnych 00
od jednostek stowarzyszonych 00
od innych jednostek00
od pozostałych jednostek2 9742 082
b2) Przychody ze sprzedaży materiałów23684
od jednostek powiązanych, w tym:00
od jednostek zależnych00
od pozostałych jednostek, w których emitent posiada zaangażowanie w kapitale, w tym:00
od jednostek współzależnych 00
od jednostek stowarzyszonych 00
od innych jednostek00
od pozostałych jednostek2360
Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów, razem12 84310 139
od jednostek powiązanych, w tym:2040
od jednostek zależnych2040
od pozostałych jednostek, w których emitent posiada zaangażowanie w kapitale, w tym: 00
od jednostek współzależnych 00
od jednostek stowarzyszonych 00
od innych jednostek00
od pozostałych jednostek12 63910 139
KOSZTY WEDŁUG RODZAJUw tys.
20202019
amortyzacja5 7445 673
zużycie materiałów i energii167 246153 261
usługi obce26 38923 331
podatki i opłaty1 5011 493
wynagrodzenia27 48925 815
ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia, w tym emerytalne5 9545 439
pozostałe koszty rodzajowe (z tytułu)3 3453 038
koszty reprezentacji i reklamy1 5651 517
koszty ubezpieczenia1 6611 288
koszty podróży służbowych119233
Koszty według rodzaju, razem237 668218 050
Zmiana stanu zapasów, produktów i rozliczeń międzyokresowych909-6 709
Koszt wytworzenia produktów na własne potrzeby jednostki (wielkość ujemna)-2 614-1 836
Koszty sprzedaży (wielkość ujemna)-28 300-27 916
Koszty ogólnego zarządu (wielkość ujemna)-18 828-18 908
Koszt wytworzenia sprzedanych produktów188 835162 682

INNE PRZYCHODY OPERACYJNEw tys.
20202019
rozwiązane rezerwy (z tytułu)100150
rozwiązanie rezerwy na koszty marketingowe100150
pozostałe, w tym:1 5682 358
nadwyżki inwentaryzacyjne9831 455
odszkodowania, kary144275
sprzedaż złomu i odpadów118141
refaktury6153
spisane przedawinione zobowiązania263
rozwiązane odpisy aktualizujące zobowiązania niefinansowe00
pozostałe przychody291331
Inne przychody operacyjne, razem1 6682 508

INNE KOSZTY OPERACYJNEw tys.
20202019
utworzone rezerwy (z tytułu)438104
rezerwy na niewykorzystane urlopy i świadczenia emerytalne118104
rezerwy na przyszłe zobowiązania 3200
pozostałe, w tym:5 1734 831
likwidacja zapasów1 3681 228
niedobory inwentaryzacyjne1 8452 077
reklamacje405471
zapłacone kary, grzywny, odszkodowania488159
amortyzacja know-how9999
koszty napraw powypadkowych11889
koszty refakturowane6154
koszty sądowe28229
koszty utrzymania nieruchomości inwestycyjnej3638
koszty zaniechanej działalności basenowej3410
spisane należności nieściągalne00
darowizny35870
inne koszty operacyjne8134
niewykorzystane moce produkcyjne0183
Inne koszty operacyjne, razem5 6114 935
W odniesieniu do odpisów aktualizujących wartość aktywów niefinansowych należy wskazać ich wysokość w podziale wg tytułów oraz wyjaśnić przyczyny ich utworzenia
PRZYCHODY FINANSOWE Z TYTUŁU DYWIDEND I UDZIAŁÓW W ZYSKACHw tys.
20202019
od jednostek powiązanych, w tym:1 0000
od jednostek zależnych1 0000
od jednostki dominującej00
od pozostałych jednostek, w których emitent posiada zaangażowanie w kapitale, w tym: 00
od jednostek współzależnych00
od jednostek stowarzyszonych00
od innych jednostek00
od pozostałych jednostek, w tym: 00
od wspólnika jednostki współzależnej 00
od znaczącego inwestora 00
od innych jednostek00
Przychody finansowe z tytułu dywidend i udziałów w zyskach, razem1 0000
PRZYCHODY FINANSOWE Z TYTUŁU ODSETEKw tys.
20202019
z tytułu udzielonych pożyczek320
od jednostek powiązanych, w tym:320
od jednostek zależnych320
od jednostki dominującej00
od pozostałych jednostek, w których emitent posiada zaangażowanie w kapitale, w tym:00
od jednostek współzależnych00
od jednostek stowarzyszonych00
od innych jednostek00
od pozostałych jednostek, w tym: 00
od wspólnika jednostki współzależnej 00
od znaczącego inwestora 00
od innych jednostek00
pozostałe odsetki175222
od jednostek powiązanych, w tym:036
od jednostek zależnych036
od jednostki dominującej00
od pozostałych jednostek, w których emitent posiada zaangażowanie w kapitale, w tym:00
od jednostek współzależnych 00
od jednostek stowarzyszonych00
od innych jednostek00
od pozostałych jednostek, w tym:175186
od wspólnika jednostki współzależnej00
od znaczącego inwestora 00
od innych jednostek175186
Przychody finansowe z tytułu odsetek, razem207222

INNE PRZYCHODY FINANSOWEw tys.
20202019
dodatnie różnice kursowe2245
zrealizowane-30102
niezrealizowane52-57
rozwiązane rezerwy (z tytułu)00
00
pozostałe, w tym:7040
Inne przychody finansowe, razem9285
KOSZTY FINANSOWE Z TYTUŁU ODSETEKw tys.
20202019
od kredytów i pożyczek459555
dla jednostek powiązanych, w tym:660
dla jednostek zależnych660
dla jednostki dominującej00
dla pozostałych jednostek, w których emitent posiada zaangażowanie w kapitale, w tym:00
dla jednostek współzależnych 00
dla jednostek stowarzyszonych00
dla innych jednostek00
dla pozostałych jednostek, w tym: 393555
dla wspólnika jednostki współzależnej 00
dla znaczącego inwestora00
dla innych jednostek393555
00
pozostałe odsetki818984
dla jednostek powiązanych, w tym:056
dla jednostek zależnych056
dla jednostki dominującej00
dla pozostałych jednostek, w których emitent posiada zaangażowanie w kapitale, w tym:00
dla jednostek współzależnych 00
dla jednostek stowarzyszonych 00
dla innych jednostek00
dla pozostałych jednostek, w tym: 818928
dla wspólnika jednostki współzależnej00
dla znaczącego inwestora 00
dla innych jednostek818928
Koszty finansowe z tytułu odsetek, razem1 2771 539

INNE KOSZTY FINANSOWEw tys.
20202019
ujemne różnice kursowe, w tym:00
zrealizowane00
niezrealizowane00
utworzone rezerwy (z tytułu)00
00
pozostałe, w tym:591500
prowizje od kredytów241162
prowizje faktoringowe322304
pozostałe koszty finansowe2834
Inne koszty finansowe, razem591500

UDZIAŁ W ZYSKACH (STRATACH) NETTO JEDNOSTEK PODPORZĄDKOWANYCH
WYCENIANYCH METODĄ PRAW WŁASNOŚCI
w tys.
20202019
odpis wartości firmy jednostek podporządkowanych
odpis ujemnej wartości firmy jednostek podporządkowanych
odpis różnicy w wycenie aktywów netto

Udziały w zyskach (stratach) jednostek podporządkowanych wycenianych metodą praw własności - nie występują.

Pozycja „Udział w zyskach (stratach) jednostek podporządkowanych wycenianych metodą praw własności” wykazywana w sprawozdaniu finansowym w przypadku zastosowania metody praw własności do wyceny udziałów lub akcji w jednostkach podporządkowanych
Jeżeli emitent nie sporządza skonsolidowanego sprawozdania finansowego należy przedstawić informacje o wyniku na sprzedaży całości lub części udziałów (akcji) w poszczególnych jednostkach zależnych, współzależnych i stowarzyszonych, sposobie rozliczeń pomiędzy jednostką sprzedającą a kupującą udziały (akcje) oraz wartości księgowej każdej sprzedanej jednostki
PlikOpis
PODATEK DOCHODOWY BIEŻĄCYw tys.
20202019
Zysk (strata) brutto5 356-9 289
Korekty konsolidacyjne00
Różnice pomiędzy zyskiem (stratą) brutto a podstawą opodatkowania podatkiem dochodowym (wg tytułów)4054 025
przychody wyłączone z opodatkowania -1 420-359
przychody i zyski bilansowe przejściowo niestanowiące przychodu podatkowego 2701 439
przychody podatkowe nieujęte w wyniku roku obrotowego 781890
koszty i straty księgowe trwale niestanowiące kosztu uzyskania przychodu 2 4761 599
koszty i straty księgowe przejściowo niestanowiące kosztu uzyskania przychodu 10 0094 761
koszty podatkowo stanowiące koszt uzyskania przychodu, ale nieujęte w wyniku roku obrotowego-6 550-4 305
odliczenie strat podatkowych -5 0000
darowizny-160
Podstawa opodatkowania podatkiem dochodowym5 760-5 264
Podatek dochodowy według stawki 19 %1 0940
Zwiększenia, zaniechania, zwolnienia, odliczenia i obniżki podatku1010
Podatek dochodowy bieżący ujęty (wykazany) w deklaracji podatkowej okresu, w tym:1 1950
wykazany w rachunku zysków i strat1 1950
dotyczący pozycji, które zmniejszyły lub zwiększyły kapitał własny00
dotyczący pozycji, które zmniejszyły lub zwiększyły wartość firmy lub ujemną wartość firmy00
PODATEK DOCHODOWY ODROCZONY WYKAZANY W RACHUNKU ZYSKÓW I STRAT:w tys.
20202019
zmniejszenie (zwiększenie) z tytułu powstania i odwrócenia się różnic przejściowych-304-83
zmniejszenie (zwiększenie) z tytułu zmiany stawek podatkowych00
zmniejszenie (zwiększenie) z tytułu z poprzednio nieujętej straty podatkowej, ulgi podatkowej lub różnicy przejściowej poprzedniego okresu00
zmniejszenie (zwiększenie) z tytułu odpisania aktywów z tytułu odroczonego podatku dochodowego lub braku możliwości wykorzystania rezerwy na odroczony podatek dochodowy00
inne składniki podatku odroczonego (wg tytułów)00
00
Podatek dochodowy odroczony, razem-304-83
ŁĄCZNA KWOTA PODATKU ODROCZONEGOw tys.
20202019
ujętego w kapitale własnym
ujętego w wartości firmy lub ujemnej wartości firmy

Łączna kwota podatku odroczonego z ujętego w kapitale własnym i wartości firmy lub ujemnej wartości firmy - nie występuje.

Pozycja "Łączna kwota podatku odroczonego ujętego w wartości firmy lub ujemnej wartości firmy" dotyczy jednostkowych sprawozdań finansowych w przypadku połączenia
PODATEK DOCHODOWY WYKAZANY W RACHUNKU ZYSKÓW I STRAT DOTYCZĄCYw tys.
20202019
działalności zaniechanej
wyniku na operacjach o nadzwyczajnej wartości lub które wystąpiły incydentalnie

Podatek dochodowy wykazany w rachunku zysków i strat dotyczący wymienionych wyżej tytułów - nie występuje.

POZOSTAŁE OBOWIĄZKOWE ZMNIEJSZENIA ZYSKU (ZWIĘKSZENIA STRATY), Z TYTUŁU:w tys.
20202019
Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty), razem

Pozostałe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty) - nie występują.

Należy przedstawić sposób podziału zysku lub pokrycia straty za prezentowane lata obrotowe, a w przypadku niezakończonego roku obrotowego - propozycję podziału zysku lub pokrycia straty, ujawniając, odpowiednie dla ustalenia wielkości zysku lub straty, dane liczbowe

Zysk za rok obrotowy 2020 w pełnej wysokości 4.465tys.zł zostanie przeznaczony na zwiększenie kapitału zapasowego.

PlikOpis
Należy przedstawić dodatkowe dane objaśniające sposób obliczenia zysku (straty) na jedną akcję zwykłą oraz rozwodnionego zysku (straty) na jedną akcję zwykłą z uwzględnieniem podziału na wszystkie rodzaje akcji zwykłych, które różnią się między sobą prawem udziału w zysku netto danego okresu

Zysk/strata netto zanualizowany w sprawozdaniu rocznym równy jest zyskowi/stracie netto.
Zysk netto zanualizowany za 2020 rok: 4.465tys. zł
Strata netto zanualizowana za 2019 rok: -9.197tys. zł
Średnioważona liczba akcji zwykłych za 2020 rok = średnioważona rozwodniona liczba akcji zwykłych za rok 2020tj. 34.750.050 akcje.
Średnioważona liczba akcji zwykłych za 2019 rok = średnioważona rozwodniona liczba akcji zwykłych za rok 2019 tj. 34.750.050 akcje.
Zysk/strata na jedną akcję zwykłą = rozwodniony zysk/strata na jedną akcję zwykłą.
Zysk/strata na jedną akcję zwykłą został obliczony jako iloraz zysku/straty netto zanualizowanego (w tys. zł) i średnioważonej liczby akcji zwykłych (w tys. szt.)
Zysk na jedną akcję zwykłą za 2020 rok: 4.465 : 34.750 = 0,13zł/akcję
Strata na jedną akcję zwykłą za 2019 rok: -9.197 : 34.750 = -0,26zł/akcję

PlikOpis
Należy zdefiniować środki pieniężne przyjęte do rachunku przepływów pieniężnych, przedstawiając ich strukturę na początek i koniec okresu

W przypadku wystąpienia niezgodności pomiędzy bilansowymi zmianami stanu niektórych pozycji oraz zmianami stanu tych pozycji wykazanymi w rachunku przepływów pieniężnych, należy wskazać ich przyczyny

W odniesieniu do pozycji rachunku przepływów pieniężnych "Pozostałe korekty", "Pozostałe wpływy" i "Pozostałe wydatki", należy przedstawić wykaz tych korekt, wpływów i wydatków, których kwoty przekraczają 5% ogólnej sumy odpowiednio korekt, wpływów lub wydatków z danej działalności, a zostały ujęte w tych pozycjach

W przypadku gdy rachunek przepływów pieniężnych sporządzony jest metodą bezpośrednią, dodatkowo należy przedstawić notę objaśniającą zawierającą uzgodnienie przepływów pieniężnych netto z działalności operacyjnej metodą pośrednią do wartości wyliczonych metodą bezpośrednią

PlikOpis
Wyjaśnienie różnic w Rachunku przepływów pieniężnych 2020.pdfNOTA DO WYJAŚNIENIA RÓŻNIC W RACHUNKU PRZEPŁYWÓW 2020
PRZEPŁYWY ŚRODKÓW PIENIĘŻNYCH Z DZIAŁALNOŚCI OPERACYJNEJ (METODA POŚREDNIA)w tys.
20202019
Zysk (strata) netto4 465-9 197
Korekty razem-5 05613 462
Udział w (zyskach) stratach netto jednostek wycenianych metodą praw własności
Amortyzacja5 9435 892
(Zyski) straty z tytułu różnic kursowych-701
Odsetki i udziały w zyskach (dywidendy)7201 921
(Zysk) strata z działalności inwestycyjnej1-1 200
Zmiana stanu rezerw2 399321
Zmiana stanu zapasów453-9 518
Zmiana stanu należności6 9908 398
Zmiana stanu zobowiązań krótkoterminowych z wyjątkiem pożyczek i kredytów-20 7567 282
Zmiana stanu rozliczeń międzyokresowych-736365
Inne korekty
Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I+/-II)-5914 265

W dodatkowych notach objaśniających do sprawozdania finansowego i odpowiednio danych porównywalnych należy przedstawić:

1. Informacje o instrumentach finansowych
1.1. W odniesieniu do wszystkich aktywów i zobowiązań finansowych należy przedstawić instrumenty finansowe z podziałem co najmniej na:
a) aktywa finansowe przeznaczone do obrotu
b) zobowiązania finansowe przeznaczone do obrotu
c) pożyczki udzielone i należności własne
d) aktywa finansowe utrzymywane do terminu wymagalności
e) aktywa finansowe dostępne do sprzedaży

- przedstawiając stan na początek okresu, zwiększenia i zmniejszenia, ze wskazaniem tytułów, oraz stan na koniec okresu, z uwzględnieniem podziału na poszczególne grupy aktywów i zobowiązań, według podziału przyjętego w bilansie

1.2. Ponadto odnośnie wszystkich aktywów i zobowiązań finansowych, w podziale odpowiednio według kategorii instrumentów finansowych, określonych w pkt 1.1., oraz z uwzględnieniem podziału na grupy (klasy) aktywów i zobowiązań finansowych:
1.2.1. Należy zamieścić:
a) podstawową charakterystykę, ilość i wartość instrumentów finansowych, w tym opis istotnych warunków i terminów, które mogą wpłynąć na wielkość, rozkład w czasie oraz pewność przyszłych przepływów pieniężnych, a w odniesieniu do instrumentów pochodnych w szczególności:
- zakres i charakter instrumentu
- cel nabywania lub wystawiania instrumentu - np. zabezpieczenie
- kwotę (wielkość) będącą podstawą obliczenia przyszłych płatności
- sumę i termin przyszłych przychodów lub płatności kasowych
- termin ustalania cen, zapadalności, wygaśnięcia lub wykonania instrumentu
- możliwości wcześniejszego rozliczenia - okres lub dzień - jeśli istnieją
- cenę lub przedział cen realizacji instrumentu
- możliwości wymiany lub zamiany na inny składnik aktywów lub pasywów
- ustaloną stopę lub kwotę odsetek, dywidendy lub innych przychodów oraz terminu ich płatności
- dodatkowe zabezpieczenia związane z tym instrumentem, przyjęte lub złożone
- w/w informacji również dla instrumentu, na który dany instrument może być zamieniony
- inne warunki towarzyszące danemu instrumentowi
- rodzaj ryzyka związanego z instrumentem
- sumę istniejących zobowiązań z tytułu zajętych pozycji w instrumentach
b) opis metod i istotnych założeń przyjętych do ustalania wartości godziwej aktywów i zobowiązań finansowych wycenianych w takiej wartości

c) opis sposobu ujmowania skutków przeszacowania aktywów finansowych zaliczonych do kategorii dostępnych do sprzedaży, tj. czy odnosi się je do przychodów lub kosztów finansowych, czy też do kapitału z aktualizacji wyceny, jak również kwoty odniesione na ten kapitał lub z niego odpisane

d) objaśnienie przyjętych zasad wprowadzania do ksiąg rachunkowych instrumentów finansowych nabytych na rynku regulowanym

e) informacje na temat obciążenia ryzykiem stopy procentowej, a w szczególności informację o:
- wcześniej przypadającym terminie wykupu lub wynikającym z umowy terminie przeszacowania wartości
- efektywnej stopie procentowej, jeżeli jej ustalenie jest zasadne

f) informacje na temat obciążenia ryzykiem kredytowym, a w szczególności informację o:
- szacowanej maksymalnej kwocie straty na jaką jednostka jest narażona, bez uwzględniania wartości godziwej jakichkolwiek przyjętych lub poczynionych zabezpieczeń, w przypadku gdyby wierzyciel nie wywiązał się ze świadczenia
- koncentracji ryzyka kredytowego
1.2.2. Odnośnie aktywów finansowych dostępnych do sprzedaży lub przeznaczonych do obrotu, wycenianych w wysokości skorygowanej ceny nabycia, jeżeli brak jest możliwości wiarygodnego zmierzenia wartości godziwej tych aktywów, należy wskazać wartość bilansową, przyczyny, dla których nie można wiarygodnie ustalić wartości godziwej tych aktywów, a także – o ile to możliwe – określić granice przedziału, w którym wartość godziwa tych instrumentów może się zawierać

1.2.3. Odnośnie aktywów i zobowiązań finansowych, których nie wycenia się w wartości godziwej należy zamieścić:
a) dane o ich wartości godziwej; jeżeli z uzasadnionych przyczyn wartość godziwa takich aktywów lub zobowiązań nie została ustalona, to należy ten fakt ujawnić i podać podstawową charakterystykę instrumentów finansowych, które w innym przypadku byłyby wyceniane po cenie ustalonej na aktywnym regulowanym rynku, na którym następuje publiczny obrót instrumentami finansowymi, informacje zaś o tej cenie są ogólnie dostępne

b) w przypadku gdy wartość godziwa aktywów i zobowiązań finansowych jest niższa od ich wartości bilansowej - wartość bilansową i wartość godziwą danego składnika lub grupy składników, przyczyny zaniechania odpisów aktualizujących ich wartość bilansową oraz uzasadnienie przekonania o możliwości odzyskania wykazanej wartości w pełnej kwocie

1.2.4. W przypadku umowy, w wyniku której aktywa finansowe przekształca się w papiery wartościowe lub umowy odkupu, to odrębnie dla każdej transakcji należy przedstawić:
a) charakter i wielkość zawartych transakcji, w tym opis przyjętych lub udzielonych gwarancji i zabezpieczeń, dane przyjęte do wyliczenia wartości godziwej przychodów odsetkowych związanych z umowami zawartymi w danym okresie oraz transakcjami zawartymi w okresach poprzednich, zarówno zakończonymi jak i niezakończonymi w danym okresie

b) informację o aktywach finansowych wyłączonych z ksiąg rachunkowych

1.2.5. W przypadku przekwalifikowania aktywów finansowych wycenianych w wartości godziwej do aktywów wycenianych w skorygowanej cenie nabycia, należy podać powody zmiany zasad wyceny

1.2.6. W przypadku gdy dokonano odpisów aktualizujących z tytułu trwałej utraty wartości aktywów finansowych albo w związku z ustaniem przyczyny, dla której dokonano takich odpisów, zwiększono wartość składnika aktywów, należy podać kwoty odpisów obniżających i zwiększających wartość aktywów finansowych

1.2.7. Odnośnie dłużnych instrumentów finansowych, pożyczek udzielonych lub należności własnych należy podać przychody z odsetek wyliczone za pomocą stóp procentowych wynikających z zawartych kontraktów, z podziałem na kategorie aktywów, których odsetki te dotyczą, przy czym osobno należy wykazać odsetki naliczone i zrealizowane w danym okresie oraz odsetki naliczone, lecz niezrealizowane. Odsetki niezrealizowane należy wykazać z podziałem według terminów zapłaty:
- do 3 miesięcy
- powyżej 3 do 12 miesięcy
- powyżej 12 miesięcy

1.2.8. Odnośnie dokonanych odpisów aktualizujących wartość pożyczek udzielonych lub należności własnych z tytułu trwałej utraty ich wartości należy podać naliczone od tych wierzytelności odsetki, które nie zostały zrealizowane

1.2.9. Odnośnie zobowiązań finansowych należy podać koszty z tytułu odsetek od tych zobowiązań, wyliczonych za pomocą stóp procentowych wynikających z zawartych kontraktów, z podziałem na koszty odsetek związane ze zobowiązaniami zaliczonymi do przeznaczonych do obrotu, pozostałymi krótkoterminowymi zobowiązaniami finansowymi oraz długoterminowymi zobowiązaniami finansowymi; koszty odsetek naliczone i zrealizowane w danym okresie należy wykazać odrębnie od kosztów odsetek naliczonych lecz niezrealizowanych. Odsetki niezrealizowane należy wykazać z podziałem według terminów zapłaty:
- do 3 miesięcy
- powyżej 3 do 12 miesięcy
- powyżej 12 miesięcy
1.2.10. Należy podać informacje dotyczące celów i zasad zarządzania ryzykiem finansowym, z uwzględnieniem podziału na zabezpieczanie wartości godziwej, zabezpieczanie przepływów pieniężnych oraz zabezpieczanie udziałów w aktywach netto jednostek zagranicznych, a ponadto informacje obejmujące co najmniej:
a) opis rodzaju zabezpieczeń
b) opis instrumentu zabezpieczającego oraz jego wartość godziwą
c) charakterystykę zabezpieczanego rodzaju ryzyka

1.2.11. W przypadku zabezpieczenia planowanej transakcji lub uprawdopodobnionego przyszłego zobowiązania należy podać informacje dotyczące celów i zasad zarządzania ryzykiem finansowym, z uwzględnieniem podziału na zabezpieczanie podstawowych rodzajów planowanych transakcji lub uprawdopodobnionych przyszłych zobowiązań, a ponadto informacje obejmujące co najmniej:
a) opis zabezpieczanej pozycji, w tym przewidywany okres do zajścia planowanej transakcji lub powstania przyszłego zobowiązania
b) opis zastosowanych instrumentów zabezpieczających
c) kwoty wszelkich odroczonych lub nienaliczonych zysków lub strat i przewidywany termin uznania ich za przychody lub koszty finansowe

1.2.12. Jeżeli zyski lub straty z wyceny instrumentów zabezpieczających, zarówno będących pochodnymi instrumentami finansowymi, jak i aktywami lub zobowiązaniami o innym charakterze, w przypadku zabezpieczania przepływów pieniężnych, zostały odniesione na kapitał z aktualizacji wyceny, należy podać:
a) kwoty odpisów zwiększających i zmniejszających kapitał z aktualizacji wyceny
b) kwoty odpisane z kapitału z aktualizacji wyceny i zaliczone do przychodów lub kosztów finansowych
c) kwoty odpisane z kapitału z aktualizacji wyceny i dodane do ceny nabycia lub inaczej ustalonej wartości początkowej na dzień wprowadzenia do ksiąg rachunkowych składnika aktywów lub zobowiązań, który do tego dnia był objęty planowaną transakcją lub stanowił uprawdopodobnione przyszłe zobowiązanie poddane zabezpieczeniu

2. Informacje o posiadanych instrumentach finansowych z wbudowanymi instrumentami pochodnymi.

3. Informacje o liczbie oraz wartości posiadanych papierów wartościowych lub praw, w tym świadectw udziałowych, zamiennych dłużnych papierów wartościowych, warrantów i opcji, ze wskazaniem praw, jakie przyznają

4. W przypadku gdy składniki aktywów niebędące instrumentami finansowymi są wyceniane według wartości godziwej należy podać:
a) istotne założenia przyjęte do ustalenia wartości godziwej, w przypadku gdy dane przyjęte do ustalenia tej wartości nie pochodzą z aktywnego rynku,
b) dla każdej kategorii składnika aktywów niebędącego instrumentem finansowym – wartość godziwą wykazaną w bilansie, jak również odpowiednio skutki przeszacowania zaliczone do przychodów lub kosztów finansowych okresu sprawozdawczego lub odniesione na kapitał z aktualizacji wyceny w okresie sprawozdawczym,
c) tabelę zmian w kapitale z aktualizacji wyceny obejmującą stan kapitału na początek i koniec okresu sprawozdawczego oraz jego zwiększenia i zmniejszenia w ciągu roku obrotowego
5. Dane o pozycjach pozabilansowych, w szczególności zobowiązaniach warunkowych, w tym również udzielonych przez emitenta gwarancjach i poręczeniach (także wekslowych), z wyodrębnieniem udzielonych na rzecz jednostek powiązanych, pozostałych jednostek, w których emitent posiada zaangażowanie w kapitale, wspólnika jednostki współzależnej oraz znaczącego inwestora, a także informacje dotyczące zobowiązań warunkowych w zakresie emerytur i podobnych świadczeń

6. Dane dotyczące zobowiązań wobec budżetu państwa lub jednostek samorządu terytorialnego z tytułu uzyskania prawa własności budynków i budowli

7. Informacje o przychodach, kosztach i wynikach działalności zaniechanej w danym okresie lub przewidzianej do zaniechania w następnym okresie

8. Koszt wytworzenia środków trwałych w budowie, w tym odsetki oraz różnice kursowe, które powiększyły koszt wytworzenia środków trwałych w roku obrotowym oraz koszt wytworzenia środków trwałych na własne potrzeby

9. Odsetki oraz różnice kursowe, które powiększyły cenę nabycia towarów lub koszt wytworzenia produktów w roku obrotowym

10. Poniesione nakłady inwestycyjne oraz planowane w okresie najbliższych 12 miesięcy od dnia bilansowego nakłady inwestycyjne, w tym na niefinansowe aktywa trwałe; odrębnie należy wykazać poniesione i planowane nakłady na ochronę środowiska naturalnego

11. Informacje o przychodach i kosztach o nadzwyczajnej wartości lub które wystąpiły incydentalnie, w tym ich kwotę i charakter

12.1. Informacje o transakcjach zawartych przez emitenta/jednostkę powiązaną/ pozostałe jednostki, w których emitent posiada zaangażowanie w kapitale/wspólnika jednostki współzależnej/znaczącego inwestora z podmiotami powiązanymi na warunkach innych niż rynkowe, wraz z ich kwotami oraz informacjami określającymi charakter związku z podmiotami powiązanymi oraz innymi informacjami dotyczącymi transakcji niezbędnymi dla zrozumienia ich wpływu na sytuację majątkową, finansową i wynik finansowy

12.2. Dane liczbowe, dotyczące jednostek podporządkowanych, o:
a) wzajemnych należnościach i zobowiązaniach
b) kosztach i przychodach z wzajemnych transakcji
c) inne dane niezbędne do sporządzenia skonsolidowanego sprawozdania finansowego

13. Informacje o charakterze i celu gospodarczym zawartych przez emitenta umów nieuwzględnionych w bilansie w zakresie niezbędnym do oceny ich wpływu na sytuację majątkową, finansową i wynik finansowy

14. Informacje o wspólnych przedsięwzięciach, w tym:
a) nazwie, zakresie działalności wspólnego przedsięwzięcia
b) procentowym udziale
c) części wspólnie kontrolowanych rzeczowych składników aktywów trwałych, wartości niematerialnych i prawnych
d) zobowiązaniach zaciągniętych na potrzeby przedsięwzięcia lub zakupu używanych rzeczowych składników aktywów trwałych
e) części zobowiązań wspólnie zaciągniętych
f) przychodach uzyskanych ze wspólnego przedsięwzięcia i kosztach z nimi związanych
g) zobowiązaniach warunkowych i inwestycyjnych dotyczących wspólnego przedsięwzięcia

15. Informacje o przeciętnym zatrudnieniu, z podziałem na grupy zawodowe

16. Informacje o łącznej wartości wynagrodzeń, nagród lub korzyści, w tym wynikających z programów motywacyjnych lub premiowych opartych na kapitale emitenta, w tym programów opartych na obligacjach z prawem pierwszeństwa, zamiennych, warrantach subskrypcyjnych (w pieniądzu, naturze lub jakiejkolwiek innej formie), wypłaconych, należnych lub potencjalnie należnych, odrębnie dla każdej z osób zarządzających, nadzorujących albo członków organów administrujących emitenta w przedsiębiorstwie emitenta, bez względu na to, czy były one odpowiednio zaliczane w koszty, czy też wynikały z podziału zysku; w przypadku gdy emitentem jest jednostka dominująca, wspólnik jednostki współzależnej lub znaczący inwestor - oddzielnie informacje o wartości wynagrodzeń i nagród otrzymanych z tytułu pełnienia funkcji we władzach jednostek zależnych, współzależnych i stowarzyszonych

17. Informacje o wszelkich zobowiązaniach wynikających z emerytur i świadczeń o podobnym charakterze dla byłych osób zarządzających, nadzorujących albo byłych członków organów administrujących oraz zobowiązaniach zaciągniętych w związku z tymi emeryturami, ze wskazaniem kwoty ogółem dla każdej kategorii organu
18. informacje o wartości niespłaconych zaliczek, kredytów, pożyczek, gwarancji, poręczeń lub innych umów zobowiązujących do świadczeń na rzecz emitenta, jednostek od niego zależnych, współzależnych i z nim stowarzyszonych, udzielonych przez emitenta w przedsiębiorstwie emitenta oraz oddzielnie w przedsiębiorstwach jednostek od niego zależnych, współzależnych i z nim stowarzyszonych (dla każdej grupy osobno), osobom zarządzającym, nadzorującym albo członkom organów administrujących, odrębnie dla osób zarządzających, nadzorujących, członków organów administrujących oraz oddzielnie ich współmałżonkom, krewnym i powinowatym do drugiego stopnia, przysposobionym lub przysposabiającym oraz innym osobom, z którymi są one powiązane osobiście, ze wskazaniem ich głównych warunków, wysokości oprocentowania oraz wszelkich kwot spłaconych, odpisanych lub umorzonych

19. Informacje o:
a) dacie zawarcia przez emitenta umowy, z podmiotem uprawnionym do badania sprawozdań finansowych, o dokonanie badania lub przeglądu sprawozdania finansowego oraz okresie, na jaki została zawarta ta umowa
b) wynagrodzeniu biegłego rewidenta lub podmiotu uprawnionego do badania sprawozdań finansowych, wypłaconym lub należnym za rok obrotowy odrębnie za:
­ badanie sprawozdania finansowego
­ inne usługi poświadczające, w tym przegląd sprawozdania finansowego
­ usługi doradztwa podatkowego
­ pozostałe usługi
c) informacje określone w lit. b należy podać także dla poprzedniego roku obrotowego

20. Informacje o istotnych zdarzeniach, dotyczących lat ubiegłych, ujętych w sprawozdaniu finansowym za bieżący okres

21. Informacje o istotnych zdarzeniach, jakie nastąpiły po dniu bilansowym, a nieuwzględnionych w sprawozdaniu finansowym oraz ich wpływie na sytuację majątkową, finansową oraz wynik finansowy

22. Informacje o relacjach między prawnym poprzednikiem a emitentem oraz o sposobie i zakresie przejęcia aktywów i pasywów
23. Sprawozdanie finansowe i porównywalne dane finansowe, przynajmniej w odniesieniu do podstawowych pozycji bilansu oraz rachunku zysków i strat, skorygowane odpowiednim wskaźnikiem inflacji, z podaniem źródła wskaźnika oraz metody jego wykorzystania, z przyjęciem okresu ostatniego sprawozdania finansowego jako okresu bazowego - jeżeli skumulowana średnioroczna stopa inflacji z okresu ostatnich trzech lat działalności emitenta osiągnęła lub przekroczyła wartość 100%

24. Zestawienie oraz objaśnienie różnic pomiędzy danymi ujawnionymi w sprawozdaniu finansowym i porównywalnych danych finansowych, a uprzednio sporządzonymi i opublikowanymi sprawozdaniami finansowymi

25. Zmiany stosowanych zasad (polityki) rachunkowości i sposobu sporządzania sprawozdania finansowego, dokonanych w stosunku do poprzedniego roku obrotowego (lat obrotowych), ich przyczyny, tytuły oraz wpływ wywołanych tym skutków finansowych na sytuację majątkową i finansową, płynność oraz wynik finansowy i rentowność

26. Dokonane korekty błędów, ich przyczyny, tytuły oraz wpływ wywołanych tym skutków finansowych na sytuację majątkową i finansową, płynność oraz wynik finansowy i rentowność, w tym informacje o przychodach i kosztach z tytułu błędów popełnionych w latach ubiegłych odnoszonych w roku obrotowym na kapitał (fundusz) własny z podaniem ich kwot i rodzaju

27. W przypadku występowania niepewności co do możliwości kontynuowania działalności, opis tych niepewności oraz stwierdzenie, że taka niepewność występuje, oraz wskazanie, czy sprawozdanie finansowe zawiera korekty z tym związane. Informacja powinna zawierać również opis podejmowanych, bądź planowanych działań mających na celu eliminację niepewności
28. W przypadku sprawozdania finansowego sporządzonego za okres, w ciągu którego nastąpiło połączenie, wskazanie, że jest to sprawozdanie finansowe sporządzone po połączeniu spółek, oraz wskazanie dnia połączenia i zastosowanej metody rozliczenia połączenia (nabycia, łączenia udziałów):
- w przypadku rozliczenia metodą nabycia - nazwę (firmę) i opis przedmiotu działalności spółki przejętej, liczbę, wartość nominalną i rodzaj udziałów (akcji) wyemitowanych w celu połączenia, cenę przejęcia, wartość aktywów netto według wartości godziwej spółki przejętej na dzień połączenia, wartość firmy lub ujemną wartość firmy i opis zasad jej amortyzacji lub
- w przypadku rozliczenia metodą łączenia udziałów – nazwę (firmę) i opis przedmiotu działalności spółek, które w wyniku połączenia zostały wykreślone z rejestru, liczbę, wartość nominalną i rodzaj udziałów (akcji) wyemitowanych w celu połączenia, przychody i koszty, zyski i straty oraz zmiany w kapitałach własnych połączonych spółek za okres od początku roku obrotowego, w ciągu którego nastąpiło połączenie, do dnia połączenia

29. W przypadku niestosowania w sprawozdaniu finansowym do wyceny udziałów i akcji w jednostkach podporządkowanych
- metody praw własności - należy przedstawić skutki, jakie spowodowałoby jej zastosowanie, oraz wpływ na wynik finansowy
30. Jeżeli emitent nie sporządza skonsolidowanego sprawozdania finansowego, w dodatkowej nocie objaśniającej do sprawozdania finansowego należy przedstawić podstawę prawną niesporządzania skonsolidowanego sprawozdania finansowego, wraz z danymi uzasadniającymi odstąpienie od konsolidacji, wyceny metodą praw własności lub metodą proporcjonalną, nazwę i siedzibę jednostki sporządzającej skonsolidowane sprawozdanie finansowe na wyższym szczeblu grupy kapitałowej oraz miejsce jego publikacji, podstawowe wskaźniki ekonomiczno-finansowe, charakteryzujące działalność jednostek powiązanych, współzależnych i stowarzyszonych w danym i ubiegłym roku obrotowym, takie jak: wartość przychodów ze sprzedaży oraz przychodów finansowych, wynik finansowy netto oraz wartość kapitału własnego, z podziałem na grupy, wartość aktywów trwałych, przeciętne roczne zatrudnienie, rodzaj stosowanych standardów rachunkowości przez jednostki powiązane, współzależne i stowarzyszone oraz inne informacje jeżeli są wymagane na podstawie odrębnych przepisów

31. Nazwę, adres siedziby zarządu lub siedziby statutowej jednostki oraz formę prawną każdej z jednostek, których dana jednostka jest wspólnikiem ponoszącym nieograniczoną odpowiedzialność majątkową

Ponadto w przypadku innych dodatkowych informacji niż wskazane powyżej, wymaganych na podstawie obowiązujących przepisów o rachunkowości, lub innych informacji, mogących w istotny sposób wpłynąć na ocenę sytuacji majątkowej, finansowej, wyniku finansowego i ich zmian – należy ujawnić te informacje w odpowiedniej części sprawozdania finansowego
PlikOpis
Dodatkowe_informacje_i_objasnienia_za_2020_sig.pdfDODATKOWE OBJAŚNIENIA I INFORMACJE
W przypadku emitenta papierów wartościowych będącego alternatywną spółką inwestycyjną sprawozdanie finansowe i skonsolidowane sprawozdanie finansowe obejmuje dodatkowo zestawienie lokat oraz zestawienie informacji dodatkowych, których zakres został określony w rozporządzeniu Ministra Rozwoju i Finansów z dnia 12 grudnia 2016 r. w sprawie zakresu informacji wykazywanych w sprawozdaniu finansowym alternatywnych spółek inwestycyjnych.
PlikOpis
PODPISY WSZYSTKICH CZŁONKÓW ZARZĄDU
DataImię i NazwiskoStanowisko/FunkcjaPodpis
2021-03-31Bartosz PółgrabiaWiceprezes ZarząduBartosz Półgrabia
2021-03-31Krzysztof PółgrabiaWiceprezes ZarząduKrzysztof Półgrabia
2021-03-31Ryszard SzatkowskiWiceprezes ZarząduRyszard Szatkowski
2021-03-31Małgorzata Antczak MoszczyńskaCzłonek ZarząduMałgorzata Antczak Moszczyńska
2021-03-31Małgorzata BednarekCzłonek ZarząduMałgorzata Bednarek
PODPIS OSOBY, KTÓREJ POWIERZONO PROWADZENIE KSIĄG RACHUNKOWYCH
DataImię i NazwiskoStanowisko/FunkcjaPodpis
2021-03-31Wioleta BogdałaGłówny KsięgowyWioleta Bogdała


ESPI

ESPI - Komunikaty spółek

Przejdź do artykułów autora
Artykuły, które powinny Cię zaciekawić..
Zamknij

Koszyk