Advertisement
  • Odbierz prezent
P.A. NOVA S.A.: raport finansowy (2021-04-22 23:20)
FALSEskorygowany
KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO
Skonsolidowany raport roczny SRR 2020
(rok)
(zgodnie z § 60 ust. 2 Rozporządzenia w sprawie informacji bieżących i okresowych)
dlaemitentów papierów wartościowych prowadzących działalność wytwórczą, budowlaną, handlową lub usługową
(rodzaj emitenta – w przypadku wyboru opcji „dla innych emitentów”)
za rok obrotowy 2020 obejmujący okresod2020-01-01do2020-12-31
zawierający skonsolidowane sprawozdanie finansowe według MSR zatwierdzonych w UE
w walucie
data przekazania: 2021-04-22
P.A. NOVA SPÓŁKA AKCYJNA
(pełna nazwa emitenta)
P.A. NOVA S.A.Budownictwo (bud)
(skrócona nazwa emitenta)(sektor wg klasyfikacji GPW w Warszawie)
44-100Gliwice
(kod pocztowy)(miejscowość)
Górnych Wałow42
(ulica)(numer)
32 400410032 4004110
(telefon)(fax)
pa-nova@pa-nova.com.plwww.pa-nova.com.pl
(e-mail)(www)
6310200417003529385
(NIP)(REGON)
2594008TBOIVL14UFL4700272669
(LEI) (KRS)
UHY ECA Audyt Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Spółka komandytowa z siedzibą w Warszawie
(firma audytorska)
WYBRANE DANE FINANSOWEw tys.w tys. EUR
2020201920202019
Przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów161 677,00284 036,0036 135,0066 027,00
Zysk (strata) z działalności operacyjnej32 106,0046 033,007 176,0010 701,00
Zysk (strata) brutto19 820,0048 285,004 430,0011 224,00
Zysk (strata) netto15 674,0036 852,003 503,008 567,00
Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej83 453,0011 051,0018 652,002 569,00
Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej-16 860,0037 316,00-3 768,008 675,00
Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej-61 610,00-46 317,00-13 770,00-10 767,00
Przepływy pieniężne netto, razem4 983,002 050,001 114,00477,00
Zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł/ EUR)1,573,690,350,86
Rozwodniony zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł/EUR)1,573,690,350,86
Aktywa, razem828 026,00899 269,00179 428,00211 170,00
Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania433 260,00505 259,0093 885,00118 647,00
Zobowiązania długoterminowe349 620,00341 121,0075 761,0080 104,00
Zobowiązania krótkoterminowe83 640,00164 138,0018 124,0038 544,00
Kapitał własny394 766,00394 010,0085 543,0092 523,00
Kapitał zakładowy10 000,0010 000,002 167,002 348,00
Liczba akcji (w szt.)10 000 000,0010 000 000,0010 000 000,0010 000 000,00
Wartość księgowa na jedną akcję (w zł/EUR)39,4839,408,559,25
Rozwodniona wartość księgowa na jedną akcję (w zł/EUR)39,4839,408,559,25
Zadeklarowana lub wypłacona dywidenda na jedną akcję (w zł/EUR)0,000,000,000,00
Raport powinien zostać przekazany Komisji Nadzoru Finansowego, spółce prowadzącej rynek regulowany oraz do publicznej wiadomości za pośrednictwem agencji informacyjnej zgodnie z przepisami prawa

INFORMACJA O KOREKCIE RAPORTU
Skorygowany raportem bieżącym nr z dniao treści:
PlikOpis

ZAWARTOŚĆ RAPORTU
Skonsolidowany raport roczny powinien zawierać składniki i informacje zgodnie z przepisami Rozporządzenia w sprawie informacji bieżących i okresowych lub odpowiednio zgodnie z art. 56 ust. 1 pkt 2 lit. b i art. 61 Ustawy o ofercie lub odpowiednio zgodnie z art. 56 ust. 1 pkt 2 i ust. 6 tej Ustawy
PlikOpis
List prezesa zarządu skons.xhtmlList Prezesa Zarządu
20201231_SSF_PA_NOVA_SzB_22042021.xhtmlSprawozdanie z badania
20201231_SSF_PA_NOVA_SzB_22042021.xhtml.xadesSprawozdanie z badania - podpisy
PANOVA SSF 2020.zipSkonsolidowane sprawozdanie finansowe za rok 2020
PANOVA SSF 2020.zip.xadesSkonsolidowane sprawozdanie finansowe za rok 2020 - podpisy
sprawozdanie z działalności 2020.xhtmlSprawozdanie z działalności za rok 2020
sprawozdanie z działalności 2020.xhtml.xadesSprawozdanie z działalności za rok 2020 - podpisy
Ocena RN skons.xhtmlOcena Rady Nadzorczej dot. sprawozdań
Oświadczenie RN audytor skons.xhtmlOświadczenie Rady Nadzorczej w sprawie firmy audytorskiej
Informacja zarządu skons.xhtmlInformacja Zarządu dot. wyboru firmy audytorskiej
Informacja zarządu skons.xhtml.xadesInformacja Zarządu dot. wyboru firmy audytorskiej - podpisy
Oświadczenie skons.xhtmlOświadczenie Zarządu
Oświadczenie skons.xhtml.xadesOświadczenie Zarządu - podpisy

ESPI

ESPI - Komunikaty spółek

Przejdź do artykułów autora
Artykuły, które powinny Cię zaciekawić..
Zamknij

Koszyk