Advertisement
  • Odbierz prezent
P.A. NOVA S.A.: raport finansowy (2021-04-22 23:11)
FALSEskorygowany
KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO
Raport roczny RR 2020
(rok)
(zgodnie z § 60 ust. 1 pkt 3 Rozporządzenia w sprawie informacji bieżących i okresowych)
dlaemitentów papierów wartościowych prowadzących działalność wytwórczą, budowlaną, handlową lub usługową
(rodzaj emitenta – w przypadku wyboru opcji „dla innych emitentów”)
za rok obrotowy 2020 obejmujący okres od2020-01-01do2020-12-31
zawierający sprawozdanie finansowe według MSR
w walucie
data przekazania: 2021-04-22
P.A. NOVA SPÓŁKA AKCYJNA
(pełna nazwa emitenta)
P.A. NOVA S.A.Budownictwo (bud)
(skrócona nazwa emitenta)(sektor wg klasyfikacji GPW w Warszawie)
44-100Gliwice
(kod pocztowy)(miejscowość)
Górnych Wałow42
(ulica)(numer)
32 400410032 4004110
(telefon)(fax)
pa-nova@pa-nova.com.plwww.pa-nova.com.pl
(e-mail)(www)
6310200417003529385
(NIP)(REGON)
2594008TBOIVL14UFL470000272669
(LEI) (KRS)
UHY ECA Audyt Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Spółka komandytowa z siedzibą w Warszawie
(firma audytorska)
WYBRANE DANE FINANSOWEw tys.w tys. EUR
20202 01920202 019
Przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów96 825,00186 600,0021 640,0043 377,00
Zysk (strata) z działalności operacyjnej2 262,001 395,00506,00324,00
Zysk (strata) brutto4 983,0032 832,001 114,007 632,00
Zysk (strata) netto3 643,0025 913,00814,006 024,00
Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej55 193,00-47 644,0012 336,00-11 075,00
Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej-7 267,0061 454,00-1 624,0014 286,00
Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej-51 397,00-12 218,00-11 487,00-2 840,00
Przepływy pieniężne netto, razem-3 471,001 592,00-776,00370,00
Zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł/ EUR)0,362,590,080,60
Rozwodniony zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł/EUR)0,362,590,080,60
Aktywa, razem388 760,00483 383,0084 242,00113 510,00
Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania69 472,00175 880,0015 054,0041 301,00
Zobowiązania długoterminowe20 406,0060 418,004 422,0014 188,00
Zobowiązania krótkoterminowe49 066,00115 462,0010 632,0027 113,00
Kapitał własny319 288,00307 503,0069 188,0072 209,00
Kapitał zakładowy10 000,0010 000,002 167,002 348,00
Liczba akcji (w szt.)10 000 000,0010 000 000,0010 000 000,0010 000 000,00
Wartość księgowa na jedną akcję (w zł/EUR)31,9330,756,927,22
Rozwodniona wartość księgowa na jedną akcję (w zł/EUR)31,9330,756,927,22
Zadeklarowana lub wypłacona dywidenda na jedną akcję (w zł/EUR)0,000,000,000,00
Raport powinien zostać przekazany Komisji Nadzoru Finansowego, spółce prowadzącej rynek regulowany oraz do publicznej wiadomości za pośrednictwem agencji informacyjnej zgodnie z przepisami prawa

INFORMACJA O KOREKCIE RAPORTU
Skorygowany raportem bieżącym nr z dniao treści:
PlikOpis

ZAWARTOŚĆ RAPORTU
Raport roczny powinien zawierać składniki i informacje zgodnie z przepisami Rozporządzenia w sprawie informacji bieżących i okresowych lub odpowiednio zgodnie z art. 56 ust. 1 pkt 2 lit. b i art. 61 Ustawy o ofercie lub odpowiednio zgodnie z art. 56 ust. 1 pkt 2 i ust. 6 tej Ustawy
PlikOpis
List prezesa zarządu jedn.xhtmlList Prezesa Zarządu
20201231_JSF_PA_NOVA_SzB_22042021.xhtmlSprawozdanie z badania
20201231_JSF_PA_NOVA_SzB_22042021.xhtml.xadesSprawozdanie z badania - podpisy
PANOVA JSF 2020.xhtmlJednostkowe sprawozdanie finanowe za rok 2020
PANOVA JSF 2020.xhtml.xadesJednostkowe sprawozdanie finanowe za rok 2020 - podpisy
sprawozdanie z działalności 2020.xhtmlSprawozdanie z działalności za rok 2020
sprawozdanie z działalności 2020.xhtml.xadesSprawozdanie z działalności za rok 2020 - podpisy
Ocena RN jedn.xhtmlOcena Rady Nadzorczej w sprawie sprawozdań
Oświadczenie RN_audytor_jedn.xhtmlOświadczenie Rady Nadzorczej w sprawie firmy audytorskiej
Oświadczenie zarządu jedn.xhtmlOświadczenie Zarządu
Oświadczenie zarządu jedn.xhtml.xadesOświadczenie Zarządu - podpisy
Informacja zarządu jedn.xhtmlInformacja Zarządu dot. wyboru firmy audytorskiej
Informacja zarządu jedn.xhtml.xadesInformacja Zarządu dot. wyboru firmy audytorskiej - podpisy

ESPI

ESPI - Komunikaty spółek

Przejdź do artykułów autora
Artykuły, które powinny Cię zaciekawić..
Zamknij

Koszyk