Advertisement
  • Odbierz prezent
P2B: Korekta raportu bieżącego nr 3/2017 – Zakończenie subskrypcji akcji serii G (2021-04-15 19:50)

Spis załączników:

Zarząd spółki Planet B2B S.A. z siedzibą w Warszawie („Spółka”) niniejszym informuje, że wskutek oczywistej pomyłki pisarskiej podczas sporządzania raportu bieżącego nr 3/2017 z dnia 7 lutego 2017 roku błędnie wskazano w pkt 3 liczbę instrumentów finansowych objętych subskrypcją lub sprzedażą i w pkt 5 liczbę instrumentów finansowych, które zostały przydzielone w ramach przeprowadzonej subskrypcji.
Biorąc pod uwagę powyższe skorygowano niniejszy raport bieżący wskazując prawidłowe liczby:

1) Liczba instrumentów finansowych objętych subskrypcją lub sprzedażą wykazana w raporcie (przed korektą) to: 41 779 028 (słownie czterdzieści jeden milionów siedemset siedemdziesiąt dziewięć tysięcy dwadzieścia osiem) akcji zwykłych na okaziciela serii G o wartości nominalnej 0,10 zł (słownie: dziesięć groszy) każda akcja.

Prawidłowa Liczba instrumentów finansowych objętych subskrypcją lub sprzedażą (po korekcie) to: 41 779 100 (słownie czterdzieści jeden milionów siedemset siedemdziesiąt dziewięć tysięcy sto) akcji zwykłych na okaziciela serii G o wartości nominalnej 0,10 zł (słownie: dziesięć groszy) każda akcja.

2) Liczba instrumentów finansowych, które zostały przydzielone w ramach przeprowadzonej subskrypcji wykazana w raporcie (przed korektą) to: 41 779 028 (słownie czterdzieści jeden milionów siedemset siedemdziesiąt dziewięć tysięcy dwadzieścia osiem) akcji zwykłych na okaziciela serii G o wartości nominalnej 0,10 zł (słownie: dziesięć groszy) każda akcja.

Prawidłowa liczba instrumentów finansowych, które zostały przydzielone w ramach przeprowadzonej subskrypcji to: 41 779 061 (słownie: czterdzieści jeden milionów siedemset siedemdziesiąt dziewięć tysięcy sześćdziesiąt jeden) akcji zwykłych na okaziciela serii G o wartości nominalnej 0,10 zł (słownie: dziesięć groszy) każda akcja.

Wszelkie pozostałe informacja opublikowane w ramach powyższego raportu bieżącego pozostają bez zmian. W związku z powyższym, Spółka ponownie przekazuje pełną treść raportu bieżącego nr 3/2017 z uwzględnieniem powyższej korekty.

„Zarząd spółki Produkty Klasztorne S.A. z siedzibą w Małej Wsi („Spółka"), w nawiązaniu do raportu nr 29/2016 z dnia 22 grudnia 2016 roku - Treść uchwał podjętych przez Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie spółki Produkty Klasztorne S.A., niniejszym informuje o zakończeniu subskrypcji akcji serii G i przydziale akcji:

1) Data rozpoczęcia i zakończenia subskrypcji lub sprzedaży.
Subskrypcja miała charakter oferty prywatnej i następowała poprzez złożenie oferty przez Spółkę i jej przyjęcia przez oznaczonych adresatów. Otwarcie subskrypcji nastąpiło w dniu 22 grudnia 2016 roku. Zakończenie subskrypcji nastąpiło w dniu 31 stycznia 2017 roku.
2) Data przydziału instrumentów finansowych.
Objęcie akcji nastąpiło w drodze subskrypcji prywatnej na podstawie umów objęcia akcji, w związku
z czym nie dokonywano przydziału akcji w rozumieniu art. 434 Kodeksu spółek handlowych.
3) Liczba instrumentów finansowych objętych subskrypcją lub sprzedażą.
Subskrypcja prywatna obejmowała 41 779 100 (słownie: czterdzieści jeden milionów siedemset siedemdziesiąt dziewięć tysięcy sto) akcji zwykłych na okaziciela serii G o wartości nominalnej 0,10 zł (słownie: dziesięć groszy) każda akcja.
4) Stopa redukcji w poszczególnych transzach w przypadku, gdy choć w jednej transzy liczba przydzielonych instrumentów finansowych była mniejsza od liczby instrumentów finansowych, na które złożono zapisy.
Subskrypcja została przeprowadzona bez dokonywania redukcji.
5) Liczba instrumentów finansowych, które zostały przydzielone w ramach przeprowadzonej subskrypcji lub sprzedaży.
W ramach przeprowadzonej subskrypcji prywatnej zostało objętych 41 779 061 (słownie: czterdzieści jeden milionów siedemset siedemdziesiąt dziewięć tysięcy sześćdziesiąt jeden) akcji zwykłych na okaziciela serii G o wartości nominalnej 0,10 zł (słownie: dziesięć groszy) każda akcja.
6) Cena, po jakiej instrumenty finansowe były nabywane (obejmowane).
Akcje serii G zostały objęte po cenie emisyjnej równej 0,12 zł (słownie: dwanaście groszy) za każdą akcję.
7) Liczba osób, które złożyły zapisy na instrumenty finansowe objęte subskrypcją lub sprzedażą
w poszczególnych transzach.
Na akcje serii G zapis złożyły 11 osoby.
8) Liczba osób, którym przydzielono instrumenty finansowe w ramach przeprowadzonej subskrypcji lub sprzedaży.
Umowy objęcia akcji zostały zawarte z 11 osobami.
9) Nazwy (firmy) subemitentów, którzy objęli instrumenty finansowe w ramach wykonywania umów o subemisję, z określeniem liczby instrumentów finansowych, które objęli wraz z faktyczną ceną jednostki instrumentu finansowego (cena emisyjna lub sprzedaży, po odliczeniu wynagrodzenia za objęcie jednostki instrumentu finansowego, w wykonaniu umowy subemisji, nabytej przez subemitenta).
Akcje serii G nie były obejmowane przez subemitentów. Nie została zawarta żadna umowa o subemisję.
10) Łączne określenie wysokości kosztów, które zostały zaliczone do kosztów emisji, ze wskazaniem wysokości kosztów według ich tytułów.
Łączna wysokość kosztów zaliczonych do kosztów emisji wyniosła 44.500 zł.
Kwota wskazana powyżej obejmuje w szczególności koszty:
a) przygotowania i przeprowadzenia oferty – 22.000,00 zł,
b) wynagrodzenia subemitentów, oddzielnie dla każdego z nich – 0 zł,
c) sporządzenia publicznego dokumentu informacyjnego lub dokumentu informacyjnego, z uwzględnieniem kosztów doradztwa – 22.500,00 zł,
d) promocji oferty – 0 zł.

Metody rozliczenia kosztów, o których mowa w punkcie 10 powyżej w księgach rachunkowych i sposób ich ujęcia w sprawozdaniu finansowym Spółki
Koszty emisji akcji według art. 36 ust. 2b Ustawy o rachunkowości, poniesione przy podwyższeniu kapitału zakładowego zmniejszają kapitał zapasowy do wysokości nadwyżki emisji nad wartością nominalną akcji („agio”) a pozostałą ich część zalicza się do kosztów finansowych.

Podstawa prawna: § 4 ust. 1 Załącznika Nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu "Informacje bieżące i okresowe przekazywane w alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect""
Data
Imię i Nazwisko
Stanowisko
Podpis
2021-04-15 19:50:26Paweł WieliczkoPrezes Zarządu

EBI

EBI - Komunikaty ze spółek 

Przejdź do artykułów autora
Artykuły, które powinny Cię zaciekawić..
Zamknij

Koszyk