• Odbierz prezent
OXYGEN S.A.: Zmiana udziału w głosach (2021-03-09 14:34)
fot. freepik.com
KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO

Raport bieżący nr2/2021
Data sporządzenia: 2021-03-09
Skrócona nazwa emitenta
OXYGEN S.A.
Temat
Zmiana udziału w głosach
Podstawa prawna
Art. 70 pkt 1 Ustawy o ofercie - nabycie lub zbycie znacznego pakietu akcji
Treść raportu:
Zarząd spółki Oxygen S.A. z siedzibą we Wrocławiu (dalej: Spółka) informuje, iż w dniu dzisiejszym do Spółki wpłynęło zawiadomienie od Pana Januarego Ciszewskiego, w sprawie przekroczenia bezpośrednio 5% udziału w ogólnej liczbie głosów na walnym zgromadzeniu Spółki.

Poniżej pełna treść zawiadomienia:
„Na podstawie art. 69 ust. 1 pkt 1) Ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych ("Ustawa"), niniejszym zawiadamiam o przekroczeniu bezpośrednio progu 5% ogólnej liczby głosów na walnym zgromadzeniu Oxygen S.A.("Spółka").
1. Data i rodzaj zdarzenia, powodującego zmianę udziału, którego dotyczy zawiadomienie:
Zmiana dotychczas posiadanego udziału została spowodowana objęciem przeze mnie 920 000 nowych akcji zwykłych na okaziciela serii F Spółki oraz zarejestrowaniem podwyższenia kapitału zakładowego w drodze emisji akcji serii F w dniu 2 marca 2021 r., o czym dowiedziałem się w dniu 3 marca 2021 r.
2. Liczba akcji posiadanych przed zmianą udziału i ich procentowy udział w kapitale zakładowym spółki oraz liczba głosów z tych akcji i ich procentowy udział w ogólnej liczbie głosów:
Przed zmianą udziału:
- bezpośrednio posiadałem 2 474 637 akcji stanowiących 4,70% udziału w kapitale zakładowym, uprawniających do wykonywania z nich 2 474 637 głosów, co stanowiło 4,70% głosów na walnym zgromadzeniu Spółki,
- pośrednio wraz z podmiotem zależnym, tj. JR HOLDING Alternatywna Spółka Inwestycyjna Spółka Akcyjna posiadałem 4 439 387 akcji stanowiących 8,44% udziału w kapitale zakładowym, uprawniających do wykonywania z nich 4 439 387 głosów, co stanowiło 8,44% głosów na walnym zgromadzeniu Spółki.
3. Liczba aktualnie posiadanych akcji i ich procentowy udział w kapitale zakładowym spółki oraz liczba głosów z tych akcji i ich procentowy udział w ogólnej liczbie głosów:
Aktualnie:
- bezpośrednio posiadam 3 394 637 akcji stanowiących 5,77% udziału w kapitale zakładowym, uprawniających do wykonywania z nich 3 394 637 głosów, co stanowi 5,77% głosów na walnym zgromadzeniu Spółki,
- pośrednio wraz z podmiotem zależnym, tj. JR HOLDING Alternatywna Spółka Inwestycyjna Spółka Akcyjna posiadam 5 359 387 akcji stanowiących 9,11% udziału w kapitale zakładowym, uprawniających do wykonywania z nich 5 359 387 głosów, co stanowi 9,11% głosów na walnym zgromadzeniu Spółki.
4. Podmioty zależne od akcjonariusza dokonującego zawiadomienia, posiadające akcje spółki:
JR HOLDING Alternatywna Spółka Inwestycyjna Spółka Akcyjna, posiadająca 1 964 750 akcji stanowiących 3,34% udziału w kapitale zakładowym, uprawniających do wykonywania z nich 1 964 750 głosów, co stanowi 3,34% głosów na walnym zgromadzeniu Spółki.
5. Osoby, o których mowa w art. 87 ust. 1 pkt 3 lit. c ustawy o ofercie publicznej:
Nie dotyczy.
6. Liczba głosów z akcji, obliczona w sposób określony w art. 69b ust. 2, do których nabycia jest uprawniony lub zobowiązany jako posiadacz instrumentów finansowych, o których mowa w art. 69b ust. 1 pkt 1, oraz instrumentów finansowych, o których mowa w art. 69b ust. 1 pkt 2, które nie są wykonywane wyłącznie przez rozliczenie pieniężne, rodzaj lub nazwa tych instrumentów finansowych, data ich wygaśnięcia oraz data lub termin, w którym nastąpi lub może nastąpić nabycie akcji:
Nie dotyczy.
7. Liczba głosów z akcji, obliczona w sposób określony w art. 69b ust. 3, do których w sposób pośredni lub bezpośredni odnoszą się instrumenty finansowe, o których mowa w art. 69b ust. 1 pkt 2, rodzaj lub nazwa tych instrumentów finansowych oraz data wygaśnięcia tych instrumentów finansowych:
Nie dotyczy.
8. Łączna suma liczby głosów wskazanych na podstawie pkt 3, 6 i 7 i jej procentowy udział w ogólnej liczbie głosów:
Bezpośrednio posiadam 3 394 637 głosów, co stanowi 5,77% głosów na walnym zgromadzeniu Spółki,
Pośrednio wraz z podmiotem zależnym, tj. JR HOLDING Alternatywna Spółka Inwestycyjna Spółka Akcyjna posiadam 5 359 387 głosów, co stanowi 9,11% głosów na walnym zgromadzeniu Spółki.

MESSAGE (ENGLISH VERSION)

OXYGEN SPÓŁKA AKCYJNA
(pełna nazwa emitenta)
OXYGEN S.A.Handel (han)
(skrócona nazwa emitenta)(sektor wg. klasyfikacji GPW w W-wie)
50-224Wrocław
(kod pocztowy)(miejscowość)
plac Strzelecki25
(ulica)(numer)
(telefon)(fax)
biuro@oxygen.com.plwww.oxygen.com.pl
(e-mail)(www)
524-25-25-571140027660
(NIP)(REGON)
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
DataImię i NazwiskoStanowisko/FunkcjaPodpis
2021-03-09Edward MężykPrezez ZarząduEdward Mężyk

ESPI

ESPI - Komunikaty spółek

Przejdź do artykułów autora
Artykuły, które powinny Cię zaciekawić..
Zamknij

Koszyk