• Odbierz prezent
OXYGEN S.A.: Zawarcie umowy wydawniczej (2021-03-12 13:25)
fot. freepik.com
KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO

Raport bieżący nr3/2021
Data sporządzenia: 2021-03-12
Skrócona nazwa emitenta
OXYGEN S.A.
Temat
Zawarcie umowy wydawniczej
Podstawa prawna
Art. 17 ust. 1 MAR - informacje poufne.
Treść raportu:
Zarząd Oxygen SA z siedzibą we Wrocławiu (dalej: Oxygen) informuje, iż w dniu 12 marca 2021 r. spółka zależna Oxygen, tj. Mousetrap Games sp. z o.o. z siedzibą we Wrocławiu (dalej: MTG) zawarła z Daedalic Entertainment GmbH (z siedzibą w Niemczech; dalej: Wydawca) umowę wydawniczą (dalej: Umowa). Przedmiotem Umowy jest wydanie na komputery (Windows, Mac, Linux), Nintendo Switch gry o roboczym tytule „Jars” (dalej: Gra).
Na podstawie Umowy, MTG udzielił Wydawcy wyłącznej, zbywalnej licencji na wykorzystanie Gry we wszystkich formatach i mediach oraz wykorzystywania praw do Gry. Udzielana licencja nie zawiera praw do kodu źródłowego. W przypadku przygotowania przez MTG Gry na inne platformy, przyznaje wyłączne i zbywalne prawo Wydawcy na wydawanie Gry na tych platformach.
Umowa nie zawiera ograniczeń terytorialnych. Umowa wchodzi w życie z dnia jej podpisania i obowiązuje przez 5 lat od wydania ostatniej wersji Gry. W okresie 5 lat po komercyjnym wydaniu na ostatniej platformie, termin Umowy zostaje przedłużony każdorazowo o jeden rok. Jeżeli tantiemy z poprzedniego roku nie przekroczyły 10.000,00 euro, obie Strony mają prawo do rozwiązania Umowy z pisemnym powiadomieniem na trzy miesiące przed takim przedłużeniem. Każda ze Stron może rozwiązać niniejszą Umowę ze skutkiem natychmiastowym po pisemnym powiadomieniu drugiej Strony o rozwiązaniu umowy w przypadku, gdy taka druga Strona w istotny sposób naruszy jakiekolwiek istotne postanowienia niniejszej Umowy. W przypadku rozwiązania lub wygaśnięcia niniejszej Umowy, prawo Wydawcy do dystrybucji Gry zostanie wypowiedziane. W przypadku rozwiązania Umowy po publikacji komercyjnej Gry, Wydawca ma prawo do dalszej dystrybucji Gry fizycznie i cyfrowo przez okres sześciu miesięcy.
Wydawca na swój wyłączny koszt, przygotowuje, tworzy i produkuje materiały marketingowe, reklamowe i promocyjne dla Gry. Ponadto, Wydawca na własny koszt zapewnia, aby wszystkie niezbędne oceny zatwierdzenia wieku dla każdego danego kraju zostały zastosowane i przyznane.
Z tytułu realizacji Umowy, Wydawca zapłaci na rzecz MTG kwotę tytułem produkcji Gry (dalej: Wynagrodzenie), płatną w kwotach i terminach związanych ukończeniem poszczególnych etapów Gry przez MTG. Podział wpływów netto (po odzyskaniu Wynagrodzenia przez Wydawcę) będzie równy po 50% dla każdej Strony Umowy. Taki sam podział wpływów (po odliczeniu kosztów produkcji) będzie miał zastosowanie przy sprzedaży towarów merchandisingowych.
Strony uzgodniły zwolnienie odszkodowawcze z tytułu wszelkich strat lub szkód wynikających lub odnoszących się do jakiegokolwiek pozwu lub postępowania wniesionego przez osobę trzecią przeciwko którejkolwiek ze Stron.

MESSAGE (ENGLISH VERSION)

OXYGEN SPÓŁKA AKCYJNA
(pełna nazwa emitenta)
OXYGEN S.A.Handel (han)
(skrócona nazwa emitenta)(sektor wg. klasyfikacji GPW w W-wie)
50-224Wrocław
(kod pocztowy)(miejscowość)
plac Strzelecki25
(ulica)(numer)
(telefon)(fax)
biuro@oxygen.com.plwww.oxygen.com.pl
(e-mail)(www)
524-25-25-571140027660
(NIP)(REGON)
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
DataImię i NazwiskoStanowisko/FunkcjaPodpis
2021-03-12Edward MężykPrezes ZarząduEdward Mężyk

ESPI

ESPI - Komunikaty spółek

Przejdź do artykułów autora
Artykuły, które powinny Cię zaciekawić..
Zamknij

Koszyk