• Odbierz prezent
OXY: Zmiana terminu publikacji raportów okresowych (2021-03-19 17:09)

Spis załączników:

Zarząd Oxygen SA z siedzibą we Wrocławiu (dalej: Spółka), w nawiązaniu do raportu bieżącego EBI nr 2/2021 z dn. 27 stycznia 2021 r., w którym przekazał harmonogram publikacji raportów okresowych w 2021 r. informuje o zmianie terminu publikacji raportów rocznych jednostkowego i skonsolidowanego za 2020 r. z 22 marca 2021 r. na 30 kwietnia 2021 r.
Zarząd wskazuje, iż w związku z przesunięciem terminu publikacji raportów rocznych jednostkowego i skonsolidowanego za 2020 r. na termin wykraczający poza okres 80 dni od zakończenia 2020 roku obrotowego, 22 marca 2021 r. Spółka przekaże jednostkowy i skonsolidowany raport za IV kwartał 2020 r.

Jednocześnie Zarząd informuje o naruszeniu obowiązku informacyjnego o którym mowa w §6 ust. 9 i 10 w zw. z §5 ust. 1 pkt 1) Załącznika nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu, tj. niedochowania terminu 45 dni od zakończenia kwartału na przekazanie raportów jednostkowego i skonsolidowanego za IV kwartał 2020 r. Niniejsze naruszenie nie miało charakteru celowego i wynikało z pierwotnego zamiaru opublikowania raportów rocznych jednostkowego i skonsolidowanego za 2020 r. w terminie do 80 dni od zakończenia 2020 roku obrotowego. Jednocześnie Zarząd wskazuje, iż przesunięcie terminu publikacji raportów rocznych jednostkowego i skonsolidowanego za 2020 r. związane jest z niezakończeniem przez biegłego rewidenta czynności związanych z badaniem sprawozdania finansowego. Zarząd podejmie działania, celem wyeliminowania podobnych sytuacji w przyszłości.

Podstawa prawna:
- § 6 ust. 14.2. Załącznika nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu „Informacje bieżące i okresowe przekazywane w alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect";
- pkt 16a Załącznika nr 1 do Uchwały Nr 795/2008 Zarządu Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie SA z dnia 31 października 2008 r. "Dobre praktyki spółek notowanych na NewConnect" (zmienionej Uchwałą Nr 293/2010 Zarządu Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie SA z dnia 31 marca 2010 r. w sprawie zmiany dokumentu "Dobre Praktyki Spółek Notowanych na NewConnect").
Data
Imię i Nazwisko
Stanowisko
Podpis
2021-03-19 17:09:46Edward MężykPrezes Zarządu

EBI

EBI - Komunikaty ze spółek 

Przejdź do artykułów autora
Artykuły, które powinny Cię zaciekawić..
Zamknij

Koszyk