• Odbierz prezent
OXY: Zarejestrowanie przez Sąd podwyższenia kapitału zakładowego i zmian w Statucie Spółki (2021-03-03 21:19)
fot. freepik.com
Zarząd Oxygen SA z siedzibą we Wrocławiu (dalej: Spółka) informuje, że w dniu dzisiejszym Spółka powzięła na podstawie aktualnego odpisu z Rejestru Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego informacje o zarejestrowaniu przez Sąd Rejonowy dla Wrocławia-Fabrycznej we Wrocławiu, VI Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, w dniu 2 marca 2021 r. podwyższenia kapitału zakładowego z kwoty 5.261.506,00 zł do kwoty 5.885.371,70 zł, dokonanego w drodze emisji 6.238.657 akcji serii F o wartości nominalnej 0,10 zł każda akcja.

W związku z podwyższeniem kapitału zakładowego zarejestrowane zostały również odpowiednie zmiany w §8 ust. 1 Statutu Spółki, wynikające z treści uchwały emisyjnej akcji serii F, nr 05/03/2020 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki z dn. 17 marca 2020 r. (raport EBI nr 8/2020 z dnia 18 marca 2020 r.) oraz oświadczenia Zarządu Spółki z dn. 14 lipca 2020 r. w sprawie dookreślenia wysokości kapitału zakładowego w drodze emisji akcji serii F.

Dotychczasowe brzmienie §8 ust. 1 Statutu Spółki:
„1. Kapitał zakładowy Spółki wynosi 5.261.506,00 zł (pięć milionów dwieście sześćdziesiąt jeden tysięcy pięćset sześć złotych 00/100) i dzieli się 52.615.060 (pięćdziesiąt dwa miliony sześćset piętnaście tysięcy sześćdziesiąt) akcji, tj.:
1)2.500.000 (dwa miliony pięćset tysięcy) akcji zwykłych na okaziciela serii A, o wartości nominalnej 0,10 zł (dziesięć groszy) każda akcja, oznaczonych numerami od 0000001 do 2500000;
2)462.500 (czterysta sześćdziesiąt dwa tysiące pięćset) akcji zwykłych na okaziciela serii B, o wartości nominalnej 0,10 zł (dziesięć groszy) każda akcja, oznaczonych numerami od 000001 do 42500;
3)308.000 (trzysta osiem tysięcy) akcji zwykłych na okaziciela serii C, o wartości nominalnej 0,10 zł (dziesięć groszy) każda akcja, oznaczonych numerami od 000001 do 308000;
4)5.929.500 (pięć milionów dziewięćset dwadzieścia dziewięć tysięcy pięćset) akcji zwykłych na okaziciela serii D, o wartości nominalnej 0,10 zł (dziesięć groszy) każda akcja, oznaczonych numerami od 0000001 do 5929500;
5)43.415.060 (czterdzieści trzy miliony czterysta piętnaście tysięcy sześćdziesiąt)) akcji zwykłych na okaziciela serii E, o wartości nominalnej 0,10 zł (dziesięć groszy) każda akcja, oznaczonych numerami od 00000001 do 43415060.”

Obecnie obowiązujące brzmienie §8 ust. 1 Statutu Spółki:
„1. Kapitał zakładowy Spółki wynosi 5.885.371,70 zł (słownie: pięć milionów osiemset osiemdziesiąt pięć tysięcy trzysta siedemdziesiąt jeden złotych 70/100) i dzieli się na 58.853.717 (pięćdziesiąt osiem milionów osiemset pięćdziesiąt trzy tysiące siedemset siedemnaście) akcji tj.:
1/ 2.500.000 (dwa miliony pięćset tysięcy) akcji zwykłych na okaziciela serii A o wartości nominalnej 10 gr (dziesięć groszy) każda, o numerach od 0000001 (jeden) do 2.500.000 (dwa miliony pięćset tysięcy);

2/ 462.500 (czterysta sześćdziesiąt dwa tysiące pięćset) akcji zwykłych na okaziciela serii B o wartości nominalnej 10 gr (dziesięć groszy) każda, o numerach od 000001 (jeden) do 462.500 (czterysta sześćdziesiąt dwa tysiące pięćset);
3/ 308.000 (trzysta osiem tysięcy) akcji zwykłych na okaziciela serii C o wartości nominalnej 10 gr (dziesięć groszy) każda, o numerach od 000001 (jeden) do 308.000 (trzysta osiem tysięcy);
4/ 5.929.500 (pięć milionów dziewięćset dwadzieścia dziewięć tysięcy pięćset) akcji zwykłych na okaziciela serii D, o wartości nominalnej 0,10 zł (dziesięć groszy) każda akcja, oznaczonych numerami od 0000001 do 59295000;
5/ 43.415.060 (czterdzieści trzy miliony czterysta piętnaście tysięcy sześćdziesiąt) akcji zwykłych na okaziciela serii E, o wartości nominalnej 0,10 zł (dziesięć groszy) każda akcja, oznaczona numerami 00000001 do 43415060;
6/ 6.238.657 (szczęść milionów dwieście trzydzieści osiem tysięcy sześćset pięćdziesiąt siedem) akcji zwykłych na okaziciela serii F, o wartości nominalnej 0,10 zł (dziesięć groszy) każda akcja, oznaczona numerami 00000001 do 6238657.”

W załączeniu Spółka przekazuje aktualny tekst jednolity Statutu.

Podstawa prawna: §3 ust. 1 pkt 2) oraz §4 ust. 2 pkt 2) Załącznika nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu „Informacje bieżące i okresowe przekazywane w alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect”.
Data
Imię i Nazwisko
Stanowisko
Podpis
2021-03-03 21:19:56Edward MężykPrezes Zarządu

EBI

EBI - Komunikaty ze spółek 

Przejdź do artykułów autora
Artykuły, które powinny Cię zaciekawić..
Zamknij

Koszyk