• Odbierz prezent
OT LOGISTICS: raport finansowy (2021-09-24 19:03)
TRUEskorygowany
KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO
Skonsolidowany raport półroczny PSr 2021
(rok)
(zgodnie z § 60 ust. 2 i § 62 ust. 3 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 29 marca 2018 r.)
dlaemitentów papierów wartościowych prowadzących działalność wytwórczą, budowlaną, handlową lub usługową
(rodzaj emitenta)
za półrocze roku obrotowego2021 obejmujące okresod 2021-01-01 do 2021-06-30
zawierający skonsolidowane sprawozdanie finansowe według MSF
w walucie
oraz skrócone sprawozdanie finansowe wedługUoP
w walucie
data przekazania: 2021-09-24
OT LOGISTICS S.A.
(pełna nazwa emitenta)
OT LOGISTICSUsługi inne (uin)
(skrócona nazwa emitenta)(sektor wg klasyfikacji GPW w Warszawie / branża)
71-430Szczecin
(kod pocztowy)(miejscowość)
Zbożowa4
(ulica)(numer)
+48 609 130 265
(telefon)(fax)
info@otlogistics.plwww.otlogistics.pl
(e-mail)(www)
8960000049930055366
(NIP)(REGON)
Grant Thorton Polska Sp.z o.o. sp. k.
(firma audytorska)
WYBRANE DANE FINANSOWEw tys.w tys. EUR
półrocze / 2021półrocze /2020półrocze / 2021półrocze /2020
Dane finansowe skróconego skonsolidowanego sprawozdania finansowego
Przychody ze sprzedaży460 526421 469101 27794 898
Zysk (strata) na działalności operacyjnej38 591-16 3878 487-3 690
Zysk (strata) przed opodatkowaniem59 247-59 92213 029-13 492
Zysk (strata) netto58 242-58 18812 808-13 102
Zysk (strata) netto przypadający akcjonariuszom jednostki dominującej56 665-50 44212 462-11 357
Środki pieniężne netto z działalności operacyjnej 26 47054 4625 82112 263
Środki pieniężne netto z działalności inwestycyjnej14 434-7 0833 174-1 595
Środki pieniężne netto wykorzystane w działalności finansowej-47 971-54 160-10 550-12 195
Zwiększenie netto środków pieniężnych i ich ekwiwalentów-7 067-6 781-1 554-1 527
Liczba akcji (szt.) 11 998 78011 998 78011 998 78011 998 780
Zysk (strata) netto na jedną akcję zwykłą4,9-4,8 1,1 -1,1
Zysk (strata) netto przypisany akcjonariuszom jednostki dominującej na jedną akcję zwykłą 4,7-4,2 1,0 -0,9
Dane bilansowe*
Aktywa trwałe613 209728 898135 642157 948
Aktywa obrotowe211 805139 94546 85130 325
Aktywa razem825 014868 843182 493188 273
Zobowiązania długoterminowe428 860438 47294 86495 014
Zobowiązania krótkoterminowe431 026516 43395 343111 908
Kapitał własny -34 872-86 062-7 714-18 649
Wyemitowany kapitał akcyjny2 8802 880637624
Liczba akcji (szt.)11 998 78011 998 78011 998 78011 998 780
Wartość księgowa na jedną akcję-2,9-7,2-0,6-1,6
Zadeklarowana dywidenda na jedną akcję za bieżący rok obrotowy 0,00,00,00,0
Wypłacona dywidenda na jedną akcję za poprzednie lata obrotowe 0,00,00,00,0
Dane dotyczące skróconego jednostkowego sprawozdania finansowego
Przychody ze sprzedaży95 93089 53421 09620 160
Zysk (strata) na działalności operacyjnej13 324-2 5752 930-580
Zysk (strata) przed opodatkowaniem60 145-40 87513 227-9 204
Zysk (strata) netto60 053-38 67113 207-8 707
Środki pieniężne netto z działalności operacyjnej 13 21316 0762 9063 620
Środki pieniężne netto z działalności inwestycyjnej2 869587631132
Środki pieniężne netto wykorzystane w działalności finansowej-15 921-23 673-3 501-5 330
Zwiększenie netto środków pieniężnych i ich ekwiwalentów161-7 01135-1 579
Liczba akcji (szt.) 11 998 78011 998 78011 998 78011 998 780
Zysk (strata) netto na jedną akcję zwykłą5,00-3,221,10-0,73
Dane bilansowe*
Aktywa trwałe329 445385 73472 87383 586
Aktywa obrotowe88 32649 20319 53810 662
Aktywa razem417 771434 93792 41194 248
Rezerwy na zobowiązania i rozliczenia międzyokresowe17 56421 4603 8854 650
Zobowiązania długoterminowe151 797125 26233 57827 144
Zobowiązania krótkoterminowe234 233334 09151 81272 396
Kapitał własny 14 177-45 8763 136-9 941
Wyemitowany kapitał akcyjny2 8802 880637624
Liczba akcji (szt.)11 998 78011 998 78011 998 78011 998 780
Wartość księgowa na jedną akcję1,2-3,80,3-0,8
Zadeklarowana dywidenda na jedną akcję za bieżący rok obrotowy 0,00,00,00,0
Wypłacona dywidenda na jedną akcję za poprzednie lata obrotowe 0,00,00,00,0

*Dane bilansowe w kolumnie półrocze/2021 prezentowane są na dzień 30.06.2021 r., natomiast w kolumnie półrocze/2020 na dzień 31.12.2020 r.


Wybrane dane ze skonsolidowanego sprawozdania z sytuacji finansowej, skonsolidowanego sprawozdania z wyniku finansowego i całkowitych dochodów oraz skonsolidowanego sprawozdania z przepływów pieniężnych zostały przeliczone ze złotych na EUR według następujących zasad:

-    poszczególne pozycje aktywów i pasywów ze skonsolidowanego sprawozdania z sytuacji finansowej zostały przeliczone według kursu średniego obowiązującego na ostatni dzień okresu, ogłoszonego przez Narodowy Bank Polski dla EUR.

-    poszczególne pozycje skonsolidowanego sprawozdania z całkowitych dochodów oraz skonsolidowanego sprawozdania z przepływów pieniężnych zostały przeliczone według kursu stanowiącego średnią arytmetyczną średnich kursów ogłoszonych przez Narodowy Bank Polski na ostatni dzień każdego miesiąca okresu obrotowego dla EUR.

Wybrane dane ze skonsolidowanego sprawozdania z sytuacji finansowej, skonsolidowanego sprawozdania z wyniku finansowego i całkowitych dochodów oraz skonsolidowanego sprawozdania z przepływów pieniężnych zostały przeliczone ze złotych na EUR według następujących zasad:

-    poszczególne pozycje aktywów i pasywów ze skonsolidowanego sprawozdania z sytuacji finansowej zostały przeliczone według kursu średniego obowiązującego na ostatni dzień okresu, ogłoszonego przez Narodowy Bank Polski dla EUR.

-    poszczególne pozycje skonsolidowanego sprawozdania z całkowitych dochodów oraz skonsolidowanego sprawozdania z przepływów pieniężnych zostały przeliczone według kursu stanowiącego średnią arytmetyczną średnich kursów ogłoszonych przez Narodowy Bank Polski na ostatni dzień każdego miesiąca okresu obrotowego dla EUR.

Kurs obowiązujący na ostatni dzień okresu (EUR/PLN):
30.06.2021 - 4,5208
30.06.2020 - 4,4660
31.12.2021 - 4,6148

Średni kurs okresu (EUR/PLN):
01.01.2021 - 30.06.2021 - 4,5472
01.01.2020 - 30.06.2020 - 4,4413
01.01.2020 - 31.12.2020 - 4,4742

W przypadku prezentowania wybranych danych finansowych z półrocznego skróconego sprawozdania finansowego dane te należy odpowiednio opisać.

Wybrane dane finansowe ze skonsolidowanego bilansu (skonsolidowanego sprawozdania z sytuacji finansowej) lub odpowiednio z bilansu (sprawozdania z sytuacji finansowej) prezentuje się na koniec półrocza bieżącego roku obrotowego i na koniec poprzedniego roku obrotowego, co należy odpowiednio opisać.

Raport powinien zostać przekazany Komisji Nadzoru Finansowego, spółce prowadzącej rynek regulowany oraz do publicznej wiadomości za pośrednictwem agencji informacyjnej zgodnie z przepisami prawa.

INFORMACJA O KOREKCIE RAPORTU
Skorygowany raportem bieżącym nr 60/2021z dnia2021-09-24o treści:

Zarząd OT Logistics S.A. (OTL, Spółka) informuje o korekcie niektórych pozycji śródrocznego skróconego skonsolidowanego sprawozdania z przepływów pieniężnych za okres 6 miesięcy zakończony dnia 30.06.2021 r. będącego elementem „Śródrocznego skróconego skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej OT Logistics” opublikowanego w ramach publikacji skonsolidowanego raportu za I półrocze 2021 r. w dniu 21.09.2021 r. 

W ww. skonsolidowanym sprawozdaniu finansowym:

- w pkt III „Śródroczne skrócone skonsolidowane sprawozdanie z przepływów pieniężnychza okres 6 miesięcy zakończony dnia 30.06.2021 r. oraz dane porównawcze za okres 6 miesięcy zakończony dnia 30.06.2020 r. (w tysiącach złotych)” dokonuje się następującej korekty:

Przepływy pieniężne z działalności operacyjnej

1.       [Zwiększenie]/zmniejszenie stanu należności:

Było: [44 556]

A powinno być: [31 032]

2.       (Zwiększenie)/zmniejszenie stanu zobowiązań:

Było: 240806

A powinno być: 10 283

Przepływy pieniężne z działalności inwestycyjnej

1.       Pozostałe

Było: 63

A powinno być: [63]

- w pkt V „Dodatkowe informacje i objaśnienia” dokonuje się następującej korekty:

Zysk przypadający na jedną akcję

1.       Zysk [strata] netto przypadający akcjonariuszom jednostki dominującej za okres 01.01.2021 – 30.06.2021:

Było:  56 66

A powinno być: 56 665

Opisane powyżej korekty nie mają wpływu na pozostałe informacje i dane finansowe zawarte w „Skonsolidowanym raporcie półrocznym Grupy OT Logistics za I półrocze 2021 roku”.

PlikOpis

ZAWARTOŚĆ RAPORTU
„Rozszerzony” skonsolidowany raport półroczny powinien zawierać składniki i informacje zgodnie z przepisami Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 29 marca 2018 r. lub odpowiednio zgodnie z art. 56 ust. 1 pkt 2 lit. b i art. 61 ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. lub odpowiednio zgodnie z art. 56 ust. 1 pkt 2 i ust. 6 tej ustawy
PlikOpis
1.2021_06_OTL_GK_Skonsolidowane_Sprawozdanie_Finansowe.pdfŚródroczne skrócone skonsolidowane sprawozdanie finansowe GK OTL za 1P2021
2.2021_06_OTL_SA_Polroczne_Jednostkowe_Sprawozdanie_Finansowe.pdfŚródroczne skrócone sprawozdanie finansowe dla OTL SA za 1P2021
3.2021_06_OTL_GK_Sprawozdanie_Zarzadu_z_Dzialalnosci.pdfSprawozdanie Zarządu z działalności za 1P2021
4.2021_06_OTL_GK_Raport_z_przegladu_skonsolidowanego_sprawozdania_finansowego.pdfRaport niezależnego biegłego rewidenta z przeglądu śródrocznego skróconego skonsolidowanego sprawozdania finansowego GK OTL za 1P2021
5.2021_06_OTL_SA_Raport_z_przegladu_jednostkowego_sprawozdania_finansowego.pdfRaport niezależnego biegłego rewidenta z przeglądu śródrocznego skróconego sprawozdania finansowego OTL SA za 1P2021

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
DataImię i NazwiskoStanowisko/FunkcjaPodpis
2021-09-24Konrad HernikPrezes Zarządu
2021-09-24Kamil JedynakWiceprezes Zarządu
2021-09-24Artur SzczepaniakCzłonek Zarządu


ESPI

ESPI - Komunikaty spółek

Przejdź do artykułów autora
Artykuły, które powinny Cię zaciekawić..
Zamknij

Koszyk