• Odbierz prezent
OT LOGISTICS: Korekta skonsolidowanego raportu za I półrocze 2021 roku (2021-09-24 19:00)
KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO

Raport bieżący nr60/2021
Data sporządzenia: 2021-09-24
Skrócona nazwa emitenta
OT LOGISTICS
Temat
Korekta skonsolidowanego raportu za I półrocze 2021 roku
Podstawa prawna
Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe
Treść raportu:
Zarząd OT Logistics S.A. (OTL, Spółka) informuje o korekcie niektórych pozycji śródrocznego skróconego skonsolidowanego sprawozdania z przepływów pieniężnych za okres 6 miesięcy zakończony dnia 30.06.2021 r. będącego elementem „Śródrocznego skróconego skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej OT Logistics” opublikowanego w ramach publikacji skonsolidowanego raportu za I półrocze 2021 r. w dniu 21.09.2021 r.

W ww. skonsolidowanym sprawozdaniu finansowym:
- w pkt III „Śródroczne skrócone skonsolidowane sprawozdanie z przepływów pieniężnych za okres 6 miesięcy zakończony dnia 30.06.2021 r. oraz dane porównawcze za okres 6 miesięcy zakończony dnia 30.06.2020 r. (w tysiącach złotych)” dokonuje się następującej korekty:
Przepływy pieniężne z działalności operacyjnej
1. [Zwiększenie]/zmniejszenie stanu należności:
Było: [44 556]
A powinno być: [31 032]
2. (Zwiększenie)/zmniejszenie stanu zobowiązań:
Było: 240806
A powinno być: 10 283
Przepływy pieniężne z działalności inwestycyjnej
1. Pozostałe
Było: 63
A powinno być: [63]

- w pkt V „Dodatkowe informacje i objaśnienia” dokonuje się następującej korekty:
Zysk przypadający na jedną akcję
1. Zysk [strata] netto przypadający akcjonariuszom jednostki dominującej za okres 01.01.2021 – 30.06.2021:
Było: 56 66
A powinno być: 56 665

Opisane powyżej korekty nie mają wpływu na pozostałe informacje i dane finansowe zawarte w „Skonsolidowanym raporcie półrocznym Grupy OT Logistics za I półrocze 2021 roku”.

W związku z powyższym Spółka w dniu dzisiejszym przekaże do publicznej wiadomości skorygowany ww. raport okresowy.

Podstawa prawna: § 15 pkt 4 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 29 marca 2018 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim.

MESSAGE (ENGLISH VERSION)

OT LOGISTICS S.A.
(pełna nazwa emitenta)
OT LOGISTICSUsługi inne (uin)
(skrócona nazwa emitenta)(sektor wg. klasyfikacji GPW w W-wie)
71-430Szczecin
(kod pocztowy)(miejscowość)
Zbożowa4
(ulica)(numer)
+48 609 130 265
(telefon)(fax)
info@otlogistics.plwww.otlogistics.pl
(e-mail)(www)
8960000049930055366
(NIP)(REGON)
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
DataImię i NazwiskoStanowisko/FunkcjaPodpis
2021-09-24Konrad HernikPrezes Zarządu
2021-09-24Kamil JedynakWiceprezes Zarządu

ESPI

ESPI - Komunikaty spółek

Przejdź do artykułów autora
Artykuły, które powinny Cię zaciekawić..
Zamknij

Koszyk