• Odbierz prezent
ORZEŁ BIAŁY S.A.: Wstępne szacunkowe wyniki „Orzeł Biały” S.A. i Grupy Kapitałowej „Orzeł Biały” za 2020 rok oraz informacja o rekomendacji Zarządu dotyczącej przeznaczenia zysku za 2020 rok. (2021-03-31 14:41)
fot. freepik.com
KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO

Raport bieżący nr6/2021
Data sporządzenia: 2021-03-31
Skrócona nazwa emitenta
ORZEŁ BIAŁY S.A.
Temat
Wstępne szacunkowe wyniki „Orzeł Biały” S.A. i Grupy Kapitałowej „Orzeł Biały” za 2020 rok oraz informacja o rekomendacji Zarządu dotyczącej przeznaczenia zysku za 2020 rok.
Podstawa prawna
Art. 17 ust. 1 MAR - informacje poufne.
Treść raportu:
Zarząd Spółki „Orzeł Biały” S.A. („Emitent”, „Spółka”), przekazuje szacunkowe wybrane dane finansowe Spółki oraz Grupy Kapitałowej Orzeł Biały, za 2020 rok [w mln zł]:

Orzeł Biały S.A.:
Przychody z umów z klientami: 506,1 mln zł
Zysk netto ze sprzedaży: 38,4 mln zł
Zysk Brutto: 39,7 mln zł
EBITDA: 47,9 mln zł


Grupa Kapitałowa Orzeł Biały:
Przychody z umów z klientami: 512,4 mln zł
Zysk netto ze sprzedaży: 36,9 mln zł
Zysk Brutto: 57,9 mln zł
EBITDA: 67,3 mln zł


Wstępne szacunkowe wyniki finansowe Spółki oraz Grupy uwzględniają rezerwę związana z wypłatą premii rocznych dla Członków Zarządu Spółki w wysokości łącznej ok. 3 mln zł. Kwoty należnych świadczeń z tytułu premii rocznej są zgodne z przyjętą w Spółce Polityką Wynagrodzeń Członków Zarządu i Członków Rady Nadzorczej.

Na skonsolidowane wyniki finansowe Grupy kapitałowej Orzeł Biały, , wpływ miała sprzedaż w IV kwartale 2020 roku zorganizowanej części przedsiębiorstwa spółki zależnej Centralna Pompownia Bolko, o którym to zdarzeniu Emitent informował raportem bieżącym nr 25/2020 z dnia 31.12.2020 r.

Ostateczne skonsolidowane oraz jednostkowe dane finansowe za 2020 rok Emitent poda w jednostkowym oraz skonsolidowanym raporcie rocznym za 2020 rok, których publikacja nastąpi zgodnie z terminami o których Emitent informował raportem bieżącym nr 2/2021 z dnia 25.01.2021 roku.

W związku z zwiększoną niepewnością na rynku krajowym i międzynarodowym oraz dynamicznie zmieniająca się sytuacją epidemiczną związaną z pandemią COVID – 19, Zarząd Spółki, w celu ograniczenia wystąpienia możliwych ryzyk, podjął decyzję o zarekomendowaniu Zwyczajnemu Walnemu Zgromadzeniu „Orzeł Biały” S.A. przeznaczenia zysku netto za rok obrachunkowy 2020 w całości na kapitał zapasowy Spółki. Niniejsza propozycja zostanie przedstawiona do zaopiniowania Radzie Nadzorczej Spółki, a następnie skierowana do zatwierdzenia przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki, które podejmie ostateczną decyzję w tym przedmiocie, z zastrzeżeniem, że w przypadku gdy ostateczne opublikowane wyniki finansowe będą istotnie odbiegały od wyników szacunkowych, Zarząd ma prawo do zmiany wskazanej w uchwale rekomendacji.

Podstawa prawna: Art. 17 ust. 1 MAR - informacje poufne

MESSAGE (ENGLISH VERSION)

ORZEŁ BIAŁY SPÓŁKA AKCYJNA
(pełna nazwa emitenta)
ORZEŁ BIAŁY S.A.Metalowy (met)
(skrócona nazwa emitenta)(sektor wg. klasyfikacji GPW w W-wie)
41-946Piekary Śląskie
(kod pocztowy)(miejscowość)
ul. Harcerska23
(ulica)(numer)
032 2815770032 2899935
(telefon)(fax)
ir@orzel-bialy.com.plwww.orzel-bialy.com.pl
(e-mail)(www)
6260003139270647152
(NIP)(REGON)
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
DataImię i NazwiskoStanowisko/FunkcjaPodpis
2021-03-31Konrad SznajderPrezes Zarządu
2021-03-31Tomasz LewickiWiceprezes Zarządu

ESPI

ESPI - Komunikaty spółek

Przejdź do artykułów autora
Artykuły, które powinny Cię zaciekawić..
Zamknij

Koszyk