• Odbierz prezent
ORZEŁ BIAŁY S.A.: Powołanie Członka Rady Nadzorczej w drodze kooptacji (2021-03-01 12:32)

KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO

Raport bieżący nr4/2021


Data sporządzenia:


Skrócona nazwa emitentaORZEŁ BIAŁY S.A.
Temat


Powołanie Członka Rady Nadzorczej w drodze kooptacji

Podstawa prawnaArt. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe


Treść raportu:

Zarząd Spółki Orzeł Biały S.A. (dalej "Spółka", „Emitent”) informuje, iż w związku z złożoną w dniu dzisiejszym przez Pana Michała Mielniczuka rezygnacją z pełnionej funkcji Członka Rady Nadzorczej, o której Emitent poinformował raportem bieżącym nr 3/2021 z dnia 1.03.2021 r., Rada Nadzorcza Orzeł Biały S.A., działając w oparciu o art. 14 ust. 3 Statutu Spółki, dokonała w dniu dzisiejszym uzupełnienia składu Rady Nadzorczej (dalej: „kooptacji”) powołując nowego Członka Rady Nadzorczej obecnej kadencji w osobie Pani Marzanny Iwińskiej – Mielniczuk.

Ponadto, w tym samym dniu, Rada Nadzorcza Spółki podjęła decyzję o powołaniu Pani Marzanny Iwińskiej – Mielniczuk do Komitetu Audytu i powierzeniu jej funkcji Wiceprzewodniczącej Komitetu Audytu.

Mandat nowo powołanego Członka Rady Nadzorczej w trybie określonym w art. 14 ust. 3 Statutu Spółki wygaśnie na najbliższym Walnym Zgromadzeniu Spółki.

Zgodnie ze złożonymi oświadczeniami, nowo powołany Członek Rady Nadzorczej nie prowadzi działalności konkurencyjnej wobec Spółki Orzeł Biały S.A., jak również nie uczestniczy w spółce konkurencyjnej jako wspólnik spółki cywilnej, spółki osobowej lub jako członek organu konkurencyjnej spółki kapitałowej lub członek organu jakiejkolwiek konkurencyjnej osoby prawnej.
Nowo powołany Członek Rady Nadzorczej nie jest wpisany w Rejestrze Dłużników Niewypłacalnych, prowadzonym na podstawie ustawy o KRS.

Informacje o wykształceniu, kwalifikacjach i przebiegu pracy zawodowej Członka Rady Nadzorczej XI kadencji powołanego w drodze kooptacji Spółka przekazuje w załączeniu.

Podstawa prawna:
§ 5 ust. 5 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 29 marca 2018 roku w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim.

Załączniki


PlikOpis

Życiorys Zawodowy Kandydata.pdfCurriculum Vitae - Pani Marzanna Iwińska - Mielniczuk

MESSAGE (ENGLISH VERSION)


ORZEŁ BIAŁY SPÓŁKA AKCYJNA
(pełna nazwa emitenta)
ORZEŁ BIAŁY S.A.Metalowy (met)
(skrócona nazwa emitenta)(sektor wg. klasyfikacji GPW w W-wie)
41-946Piekary Śląskie
(kod pocztowy)(miejscowość)
ul. Harcerska23
(ulica)(numer)
032 2815770032 2899935
(telefon)(fax)
ir@orzel-bialy.com.plwww.orzel-bialy.com.pl
(e-mail)(www)
6260003139270647152
(NIP)(REGON)
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ


DataImię i NazwiskoStanowisko/FunkcjaPodpis

2021-03-01Sławomir CzeszakWiceprezes Zarządu


2021-03-01Tomasz LewickiWiceprezes Zarządu
ESPI

ESPI - Komunikaty spółek

Przejdź do artykułów autora
Artykuły, które powinny Cię zaciekawić..
Zamknij

Koszyk