• Odbierz prezent
ORANGEPL: raport finansowy (2021-02-17 17:12)
FALSEskorygowany
KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO
Skonsolidowany raport roczny SRR 2020
(rok)
(zgodnie z § 60 ust. 2 Rozporządzenia w sprawie informacji bieżących i okresowych)
dlaemitentów papierów wartościowych prowadzących działalność wytwórczą, budowlaną, handlową lub usługową
(rodzaj emitenta – w przypadku wyboru opcji „dla innych emitentów”)
za rok obrotowy 2020 obejmujący okresod2020-01-01do2020-12-31
zawierający skonsolidowane sprawozdanie finansowe według MSR zatwierdzonych w UE
w walucie
data przekazania: 2021-02-17
ORANGE POLSKA SA
(pełna nazwa emitenta)
ORANGEPLTelekomunikacja (tel)
(skrócona nazwa emitenta)(sektor wg klasyfikacji GPW w Warszawie)
02-326Warszawa
(kod pocztowy)(miejscowość)
Al. Jerozolimskie160
(ulica)(numer)
22 527 23 2322 527 23 41
(telefon)(fax)
investors@orange.comwww.orange.pl
(e-mail)(www)
526-02-50-995012100784
(NIP)(REGON)
259400TOMPUOLS65II220000010681
(LEI) (KRS)
Ernst & Young Audyt Polska Sp. z o.o. Sp. komandytowa
(firma audytorska)
WYBRANE DANE FINANSOWEw tys.w tys. EUR
2020201920202019
I. Przychody11 508 000,0011 406 000,002 572 080,002 651 448,00
II. Zysk z działalności operacyjnej404 000,00415 000,0090 295,0096 471,00
III. Zysk przed opodatkowaniem62 000,00107 000,0013 857,0024 873,00
IV. Zysk netto46 000,0082 000,0010 281,0019 062,00
V. Zysk netto przypisany właścicielom Orange Polska S.A.46 000,0082 000,0010 281,0019 062,00
VI. Zysk na jedną akcję (w zł/EUR)0,040,060,010,01
VII. Średnia ważona liczba akcji (w milionach)1 312,001 312,001 312,001 312,00
VIII. Całkowite dochody ogółem33 000,0054 000,007 376,0012 553,00
IX. Całkowite dochody ogółem przypisane właścicielom Orange Polska S.A.33 000,0054 000,007 376,0012 553,00
X. Środki pieniężne netto z działalności operacyjnej3 005 000,002 858 000,00671 628,00664 373,00
XI. Środki pieniężne netto z działalności inwestycyjnej-2 064 000,00-1 919 000,00-461 311,00-446 092,00
XII. Środki pieniężne netto z działalności finansowej-989 000,00-1 146 000,00-221 045,00-266 400,00
XIII. Zmiana stanu środków pieniężnych i ekwiwalentów środków pieniężnych, netto-48 000,00-207 000,00-10 728,00-48 119,00
stan na /31.12.2020 (I kol.) / 31.12.2019 (II kol.) / 31.12.2020 (III kol.) / 31.12.2019 (IV kol.)
XIV. Aktywa obrotowe razem3 363 000,003 493 000,00728 742,00820 242,00
XV. Aktywa trwałe razem20 937 000,0021 429 000,004 536 925,005 032 053,00
XVI. Suma aktywów24 300 000,0024 922 000,005 265 667,005 852 295,00
XVII. Zobowiązania krótkoterminowe razem7 637 000,004 191 000,001 654 893,00984 149,00
XVIII. Zobowiązania długoterminowe razem6 064 000,0010 174 000,001 314 033,002 389 104,00
XIX. Kapitał własny razem10 599 000,0010 557 000,002 296 741,002 479 042,00
XX. Kapitał własny przypisany właścicielom Orange Polska S.A.10 597 000,0010 555 000,002 296 308,002 478 572,00
XXI. Kapitał zakładowy3 937 000,003 937 000,00853 125,00924 504,00
W celu przeliczenia pozycji skonsolidowanego sprawozdania z sytuacji finansowej w tabeli „Wybrane dane finansowe” na dzień 31 grudnia 2020 i 2019 roku, użyto średnich kursów NBP obowiązujących dla euro w tych dniach. Pozycje skonsolidowanego rachunku zysków i strat, skonsolidowanego sprawozdania z całkowitych dochodów oraz skonsolidowanego sprawozdania z przepływów pieniężnych za lata zakończone 31 grudnia 2020 i 2019 roku przeliczono według kursów będących średnią arytmetyczną ze średnich kursów NBP z ostatnich dni każdego miesiąca za lata zakończone 31 grudnia 2020 i 2019 roku.

Kursy walutowe użyte w celu przeliczenia pozycji skonsolidowanego sprawozdania z sytuacji finansowej, skonsolidowanego rachunku zysków i strat, skonsolidowanego sprawozdania z całkowitych dochodów oraz skonsolidowanego sprawozdania z przepływów pieniężnych zostały przedstawione poniżej:

1 euro / 31 grudnia 2020 / 31 grudnia 2019

Skonsolidowane sprawozdanie z sytuacji finansowej /4,6148 PLN / 4,2585 PLN

Skonsolidowany rachunek zysków i strat,
skonsolidowane sprawozdanie z całkowitych dochodów,
skonsolidowane sprawozdanie z przepływów pieniężnych / 4,4742 PLN / 4,3018 PLN
Raport powinien zostać przekazany Komisji Nadzoru Finansowego, spółce prowadzącej rynek regulowany oraz do publicznej wiadomości za pośrednictwem agencji informacyjnej zgodnie z przepisami prawa

INFORMACJA O KOREKCIE RAPORTU
Skorygowany raportem bieżącym nr z dniao treści:
PlikOpis

ZAWARTOŚĆ RAPORTU
Skonsolidowany raport roczny powinien zawierać składniki i informacje zgodnie z przepisami Rozporządzenia w sprawie informacji bieżących i okresowych lub odpowiednio zgodnie z art. 56 ust. 1 pkt 2 lit. b i art. 61 Ustawy o ofercie lub odpowiednio zgodnie z art. 56 ust. 1 pkt 2 i ust. 6 tej Ustawy
PlikOpis
OPLGrupaDane-PL-2020-12-31.xhtmlWybrane dane Grupy
OPLGrupaCEO-PL-2020-12-31.xhtmlList Prezesa Zarządu do Akcjonariuszy
OPLGrupaAudyt-PL-2020-12-31.xhtmlSprawozdanie biegłego rewidenta z badania skonsolidowanego sprawozdania finansowego za 2020 r.
esef-OPLGrupaMSSF-PL-2020-12-31.zipSkonsolidowane sprawozdanie finansowe Grupy za 2020 r.
OPLGrupaMDA-PL-2020-12-31.xhtmlSprawozdanie Zarządu z działalności za 2020 r.
OPLGrupa-podpisy.zipPodpisy
OPLGroupData-EN-2020-12-31.xhtmlWybrane dane Grupy - wersja ang (english version)
OPLGroupCEO-EN-2020-12-31.xhtmlList Prezesa Zarządu do Akcjonariuszy - wersja ang (english version)
OPLGroupAudit-EN-2020-12-31.xhtmlSprawozdanie biegłego rewidenta z badania skonsolidowanego sprawozdania finansowego za 2020 r. - wersja ang. (english version)
esef-OPLGroupIFRS-EN-2020-12-31.zipSkonsolidowane sprawozdanie finansowe Grupy za 2020 r.- wersja ang. (english version)
OPLGroupMDA-EN-2020-12-31.xhtmlSprawozdanie Zarządu z działalności za 2020 r. - wersja ang. (english version)

ESPI

ESPI - Komunikaty spółek

Przejdź do artykułów autora
Artykuły, które powinny Cię zaciekawić..
Zamknij

Koszyk