• Odbierz prezent
ORANGEPL: raport finansowy (2021-02-17 17:11)

FALSEskorygowany
KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO
Raport roczny RR 2020


(rok)


(zgodnie z § 60 ust. 1 pkt 3 Rozporządzenia w sprawie informacji bieżących i okresowych)dlaemitentów papierów wartościowych prowadzących działalność wytwórczą, budowlaną, handlową lub usługową
(rodzaj emitenta – w przypadku wyboru opcji „dla innych emitentów”)
za rok obrotowy 2020 obejmujący okres oddozawierający sprawozdanie finansowe według MSR

w walucie
data przekazania:ORANGE POLSKA SA(pełna nazwa emitenta)ORANGEPL
Telekomunikacja (tel)(skrócona nazwa emitenta)
(sektor wg klasyfikacji GPW w Warszawie)02-326
Warszawa(kod pocztowy)
(miejscowość)Al. Jerozolimskie
160(ulica)
(numer)22 527 23 23
22 527 23 41(telefon)

(fax)investors@orange.com
www.orange.pl(e-mail)

(www)526-02-50-995
012100784(NIP)

(REGON)259400TOMPUOLS65II22
0000010681

(LEI)


(KRS)Ernst & Young Audyt Polska Sp. z o.o. Sp. komandytowa

(firma audytorska)


WYBRANE DANE FINANSOWEw tys.w tys. EUR

20202 01920202 019

I. Przychody10 479 000,0010 646 000,002 342 095,002 474 778,00

II. Zysk z działalności operacyjnej382 000,00379 000,0085 378,0088 103,00

III. Zysk przed opodatkowaniem57 000,0095 000,0012 740,0022 084,00

IV. Zysk netto47 000,0079 000,0010 505,0018 364,00

V. Zysk na jedną akcję (w zł/EUR)0,040,060,010,01

VI. Średnia ważona liczba akcji (w milionach)1 312,001 312,001 312,001 312,00

VII. Całkowite dochody ogółem34 000,0051 000,007 599,0011 856,00

VIII. Środki pieniężne netto z działalności operacyjnej2 977 000,002 917 000,00665 370,00678 088,00

IX. Środki pieniężne netto z działalności inwestycyjnej-2 082 000,00-1 919 000,00-465 334,00-446 092,00

X. Środki pieniężne netto z działalności finansowej-941 000,00-1 193 000,00-210 317,00-277 326,00

XI. Zmiana stanu środków pieniężnych i ekwiwalentów środków pieniężnych, netto-46 000,00-195 000,00-10 281,00-45 330,00

stan na /31.12.2020 (I kol.) / 31.12.2019 (II kol.) / 31.12.2020 (III kol.) / 31.12.2019 (IV kol.)

XII. Aktywa obrotowe razem2 991 000,003 103 000,00648 132,00728 660,00

XIII. Aktywa trwałe razem20 913 000,0021 492 000,004 531 724,005 046 848,00

XIV. Suma aktywów23 904 000,0024 595 000,005 179 856,005 775 508,00

XV. Zobowiązania krótkoterminowe razem7 399 000,004 015 000,001 603 320,00942 820,00

XVI. Zobowiązania długoterminowe razem5 972 000,0010 090 000,001 294 097,002 369 379,00

XVII. Kapitał własny razem10 533 000,0010 490 000,002 282 439,002 463 309,00

XVIII. Kapitał zakładowy3 937 000,003 937 000,00853 125,00924 504,00
W celu przeliczenia pozycji sprawozdania z sytuacji finansowej w tabeli „Wybrane dane finansowe” na dzień 31 grudnia 2020 i 2019 roku, użyto średnich kursów NBP obowiązujących dla euro w tych dniach. Pozycje rachunku zysków i strat, sprawozdania z całkowitych dochodów oraz sprawozdania z przepływów pieniężnych za lata zakończone 31 grudnia 2020 i 2019 roku przeliczono według kursów będących średnią arytmetyczną ze średnich kursów NBP z ostatnich dni każdego miesiąca za lata zakończone 31 grudnia 2020 i 2019 roku.

Kursy walutowe użyte w celu przeliczenia pozycji sprawozdania z sytuacji finansowej, rachunku zysków i strat, sprawozdania z całkowitych dochodów oraz sprawozdania z przepływów pieniężnych zostały przedstawione poniżej:

1 euro / 31 grudnia 2020 / 31 grudnia 2019

Sprawozdanie z sytuacji finansowej / 4,6148 PLN / 4,2585 PLN

Rachunek zysków i strat,
sprawozdanie z całkowitych dochodów,
sprawozdanie z przepływów pieniężnych / 4,4742 PLN / 4,3018 PLN

Raport powinien zostać przekazany Komisji Nadzoru Finansowego, spółce prowadzącej rynek regulowany oraz do publicznej wiadomości za pośrednictwem agencji informacyjnej zgodnie z przepisami prawa

INFORMACJA O KOREKCIE RAPORTU


Skorygowany raportem bieżącym nr

z dnia
o treści:
PlikOpis

ZAWARTOŚĆ RAPORTU
Raport roczny powinien zawierać składniki i informacje zgodnie z przepisami Rozporządzenia w sprawie informacji bieżących i okresowych lub odpowiednio zgodnie z art. 56 ust. 1 pkt 2 lit. b i art. 61 Ustawy o ofercie lub odpowiednio zgodnie z art. 56 ust. 1 pkt 2 i ust. 6 tej Ustawy
PlikOpis
OPLSA-Dane-PL-2020-12-31.xhtmlWybrane dane Orange Polska SA
OPLGrupaCEO-PL-2020-12-31.xhtmlList Prezesa Zarządu do Akcjonariuszy
OPLSA-Audyt-PL-2020-12-31.xhtmlSprawozdanie biegłego rewidenta z badania sprawozdania finansowego za 2020 r.
OPLSA-MSSF-PL-2020-12-31.xhtmlSprawozdanie finansowe Orange Polska SA za 2020 r.
OPLGrupaMDA-PL-2020-12-31.xhtmlSprawozdanie Zarządu z działalności za 2020 r.
OPLSA-podpisy.zipPodpisy
OPLSA-Data-EN-2020-12-31.xhtmlWybrane dane Orange Polska SA - wersja ang (english version)
OPLGroupCEO-EN-2020-12-31.xhtmlList Prezesa Zarządu do Akcjonariuszy - wersja ang (english version)
OPLSA-Audit-EN-2020-12-31.xhtmlSprawozdanie biegłego rewidenta z badania sprawozdania finansowego za 2020 r. - wersja ang. (english version)
OPLSA-IFRS-EN-2020-12-31.xhtmlSprawozdanie finansowe Orange Polska SA za 2020 r.- wersja ang.(english version)
OPLGroupMDA-EN-2020-12-31.xhtmlSprawozdanie Zarządu z działalności za 2020 r. - wersja ang. (english version)

ESPI

ESPI - Komunikaty spółek

Przejdź do artykułów autora
Artykuły, które powinny Cię zaciekawić..
Zamknij

Koszyk