• Odbierz prezent
ORANGEPL: Powołanie osób zarządzających na kolejne kadencje. (2021-02-16 16:26)

KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO


Raport bieżący nr2/2021Data sporządzenia:

Skrócona nazwa emitenta

ORANGEPL
Temat


Powołanie osób zarządzających na kolejne kadencje.

Podstawa prawna
Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresoweTreść raportu:

Na podstawie § 5 pkt 5 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 29 marca 2018 roku w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim, Zarząd Orange Polska S.A.(„Orange Polska”) informuje o powołaniu osób zarządzających na kolejne kadencje.

Bożena Leśniewska, Jolanta Dudek, Witold Drożdż oraz Piotr Jaworski powołani na kolejne kadencje do Zarządu Orange Polska.

W dniu 16 lutego 2021 roku: Rada Nadzorcza Orange Polska powołała następujące osoby na stanowiska członków Zarządu, na kolejne kadencje: panią Bożenę Leśniewską, panią Jolantę Dudek, pana Witolda Drożdża, pana Piotra Jaworskiego. Powołanie zostało dokonane przed upływem obecnej kadencji. Kadencje rozpoczną się w dniu najbliższego Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia zatwierdzającego sprawozdanie finansowe Orange Polska za 2020 rok i potrwają trzy lata. Pani Bożena Leśniewska pełni funkcję Wiceprezesa Zarządu ds. Rynku Biznesowego, pani Jolanta Dudek pełni funkcję Członka Zarządu ds. Doświadczeń Klientów, pan Witold Drożdż pełni funkcję Członka Zarządu ds. Strategii i Spraw Korporacyjnych, pan Piotr Jaworski pełni funkcję Członka Zarządu ds. Sieci i Technologii.

Życiorysy

Bożena Leśniewska (ur. 1965), Wiceprezes Zarządu. Odpowiada za rynek biznesowy oraz spółki Integrated Solutions oraz BlueSoft. Od ponad dwudziestu lat zawodowo związana z zarządzaniem i branżą technologiczną. Konsekwentnie przechodziła przez kolejne szczeble kariery, zaczynając od stanowiska przedstawiciela handlowego (DHL), przez kierownika i dyrektora regionalnego (Polkomtel), dyrektora departamentów w centralach firm (Polkomtel, PTK Centertel Sp. z o.o., Telekomunikacja Polska S.A.), dyrektora wykonawczego, po stanowisko Członka Zarządu w Orange Polska. Absolwentka Uniwersytetu Jagiellońskiego, APP w Szkole Biznesu Politechniki Warszawskiej oraz AMP na INSEAD. Sprawuje funkcje członka Rady Odpowiedzialnego Przywództwa przy Forum Odpowiedzialnego Biznesu, stowarzyszenia Professional Women Network oraz Prezeski Stowarzyszenia LiderShe. Aktywna mentorka w programach mentoringowych, m.in. Fundacji Vital Voices i Fundacji Edukacyjnej Perspektywy.
Zgodnie ze złożonym oświadczeniem pani Bożena Leśniewska nie prowadzi działalności poza przedsiębiorstwem Orange Polska, nie uczestniczy w spółce konkurencyjnej wobec Orange Polska jako wspólnik spółki jawnej, spółki osobowej ani jako członek organu spółki kapitałowej, bądź jako członek organu w innej konkurencyjnej osobie prawnej. Nie została wpisana do rejestru Dłużników Niewypłacalnych prowadzonego na podstawie Ustawy o KRS.

Jolanta Dudek (ur. 1964), od 2015 roku pełni funkcję Członka Zarządu Orange Polska odpowiedzialnego za obszar Doświadczeń Klientów. Karierę w branży telekomunikacyjnej rozpoczęła w 2000 roku w PTK Centertel na stanowiskach menedżerskich związanych z zarządzaniem obsługą klientów Indywidualnych. W latach 2004-2010 pełniła funkcję Dyrektora Obsługi Klientów Biznesowych sieci komórkowej Orange. W październiku 2010 roku objęła stanowisko Dyrektora Obsługi Klientów Biznesowych w Orange Customer Service. Od listopada 2013 roku była Dyrektorem Wykonawczym ds. Obsługi Klientów w Orange Polska. Do czasu włączenia obszaru Obsługi Klienta do struktur Orange Polska pełniła funkcję Prezesa Zarządu Orange Customer Service (do roku 2016). Od 2014 odpowiada za obszar Doświadczeń i Relacji z Klientami Orange Polska.
Jolanta Dudek ukończyła Wydział Filologiczny Uniwersytetu Śląskiego oraz studia podyplomowe z zakresu Zarządzania Gospodarką Europejską, uzyskując dyplom francuskiej Ecole des Hautes Etudes Commerciales (HEC) oraz Szkoły Głównej Handlowej (SGH) w Warszawie. Jest również absolwentką Akademii Psychologii Przywództwa (2013) i Szkoły Mentorów (2015) przy Szkole Biznesu Politechniki Warszawskiej. Posiada doświadczenie jako Audytor Wiodący Systemu Zarządzania Jakością ISO 2002 oraz jako Koordynator COPC® Customer Operations Performance Center.
Zgodnie ze złożonym oświadczeniem pani Jolanta Dudek nie prowadzi działalności poza przedsiębiorstwem Orange Polska, nie uczestniczy w spółce konkurencyjnej wobec Orange Polska jako wspólnik spółki jawnej, spółki osobowej ani jako członek organu spółki kapitałowej, bądź jako członek organu w innej konkurencyjnej osobie prawnej. Nie została wpisana do rejestru Dłużników Niewypłacalnych prowadzonego na podstawie Ustawy o KRS.

Witold Drożdż (ur. 1974), od 2012 roku w Orange Polska, w tym od 2012 do listopada 2018 Dyrektor Wykonawczy ds. Korporacyjnych, od listopada 2018 Członek Zarządu ds. Strategii i Spraw Korporacyjnych. W latach 2010-2012, Wiceprezes Zarządu, a następnie p.o. Prezesa Zarządu PGE Energia Jądrowa S.A. W latach 2007-2010, był Wiceministrem Spraw Wewnętrznych i Administracji, odpowiedzialnym za rozwój społeczeństwa informacyjnego i rejestry publiczne, a także przewodniczącym rządowego Zespołu „Polska Cyfrowa” oraz członkiem rządowego Zespołu ds. Bezpieczeństwa Energetycznego i międzyresortowego Zespołu ds. Telewizji i Radiofonii Cyfrowej.
Jest laureatem nagród: Info-Star (2009), INFOSTAT (2009) i Ambasador Gospodarki Elektronicznej (2008). Zasiada w Radzie Fundacji Orange oraz Radzie Współpracy i Dialogu Uniwersytetu Warszawskiego.
Ukończył prawo i stosunki międzynarodowe na Uniwersytecie Warszawskim oraz Stanford Executive Program na Uniwersytecie Stanforda.
Zgodnie ze złożonym oświadczeniem pan Witold Drożdż nie prowadzi działalności poza przedsiębiorstwem Orange Polska, nie uczestniczy w spółce konkurencyjnej wobec Orange Polska jako wspólnik spółki jawnej, spółki osobowej ani jako członek organu spółki kapitałowej, bądź jako członek organu w innej konkurencyjnej osobie prawnej. Nie został wpisany do rejestru Dłużników Niewypłacalnych prowadzonego na podstawie Ustawy o KRS.

Piotr Jaworski (ur. 1961), od listopada 2018 roku Członek Zarządu ds. Sieci i Technologii. Od września 2016 roku był Dyrektorem Wykonawczym ds. Sieci i Technologii w Orange Polska. Członek Komitetu Operacyjnego Ekspertów Sieci Orange. Przewodniczący Rady Nadzorczej TP Teltech oraz NetWorkS!
Od 1991 roku związany z Orange Polska (dawniej Telekomunikacja Polska), gdzie pełnił m.in. funkcję Zastępcy Dyrektora ds. Techniki Zakładu Telekomunikacji w Białymstoku, a później, w centrali TP; Dyrektora Departamentu Kontaktów z Klientami Biznesowymi i Regionalnego Dyrektora Wykonawczego (Region Południe i Centrum). W latach 2007-2013 zajmował stanowisko Dyrektora Technicznej Obsługi Klienta, a następnie, do 2016 roku, Dyrektora Dostarczania i Serwisu Usług, odpowiadając za procesy technicznego dostarczania i utrzymania usług dla klientów Orange Polska i operatorów alternatywnych, realizację inwestycji sieciowych (w tym projektu VHBB-FTTH) oraz utrzymanie sieci aktywnej. W latach 2007-2020 Członek Komisji ds. Etyki Orange Polska. Lider wielu projektów z zakresu budowania i poprawy doświadczeń klientów. Od lat zaangażowany w działalność charytatywną.
Absolwent Wydziału Elektroniki Politechniki Warszawskiej oraz podyplomowych studiów MBA na Uniwersytecie Gdańskim oraz Uniwersytecie Strathclyde w Glasgow.
Zgodnie ze złożonym oświadczeniem pan Piotr Jaworski nie prowadzi działalności poza przedsiębiorstwem Orange Polska, nie uczestniczy w spółce konkurencyjnej wobec Orange Polska jako wspólnik spółki jawnej, spółki osobowej ani jako członek organu spółki kapitałowej, bądź jako członek organu w innej konkurencyjnej osobie prawnej. Nie został wpisany do rejestru Dłużników Niewypłacalnych prowadzonego na podstawie Ustawy o KRS.MESSAGE (ENGLISH VERSION)

Current report 2/2021
Orange Polska S.A. – Warsaw, Poland
16 February 2021

(translation of Polish version)
title: Managing persons reapppointed for the next terms of office

Pursuant to art. 5, item 5 of the Decree of the Minister of Finance of 29 March 2018 on current and periodic information disclosed by issuers of securities and the terms governing recognition of information required by the laws of a non-member state as equivalent information, the Management Board of Orange Polska S.A. (“Orange Polska”) informs about appointment of managing persons for the new terms of office.

Bożena Leśniewska, Jolanta Dudek, Witold Drożdż and Piotr Jaworski reappointed for the new terms of office to the Orange Polska Management Board

On February 16, 2021: the Supervisory Board of Orange Polska reappointed Ms. Bożena Leśniewska, Ms. Jolanta Dudek, Mr. Witold Drożdż, Mr. Piotr Jaworski for the next terms of office as members of the Management Board. The renewals were made before the expiration of the current terms of office. The new terms of office start on the day of the next Annual General Meeting that will accept the financial statements of Orange Polska for 2020, for a period of three years. Bożena Leśniewska is the Vice President in charge of Business Market, Witold Drożdż is the Board Member in charge of Strategy and Corporate Affairs, Jolanta Dudek is the Board Member in charge of Customer Experience, Piotr Jaworski is the Board Member in charge of Networks and Technology.

Resumes

Ms. Bożena Leśniewska (born 1965), Vice-President of the Management Board in charge of Business Market and responsible for Integrated Solutions and BlueSoft. She has over twenty years’ experience in management and technology. She consistently moved up the ladder, from a sales representative (DHL), manager and regional director (Polkomtel) and HQ department director (Polkomtel, PTK Centertel, Telekomunikacja Polska S.A.) to Executive Director and Management Board Member at Orange Polska.

She is a graduate of the Jagiellonian University, the Academy of Leadership Psychology at Warsaw University of Technology Business School, and AMP at INSEAD. She is a member of the Responsible Leadership Council of the Responsible Business Forum, a member of the Professional Women Network and the President of LiderShe. Furthermore, she is has been an active mentor in mentoring programmes held by Vital Voics, Perspektywy Education Foundation and others.

According to her statement, Ms. Bożena Leśniewska does not conduct any business activity outside Orange Polska and is not a partner in any partnership under civil law or another type of partnership, or a member of a governing body of any incorporated company or any other legal entity which would be competitive to Orange Polska. Ms. Bożena Leśniewska is not listed in the Register of Insolvent Debtors maintained pursuant to the National Court Register Act.

Ms. Jolanta Dudek (born 1964), Management Board Member in charge of Customer Experience since 2015. She began her career in telecommunications at PTK Centertel in 2000, holding management positions related to mass customer care and taking part in the development of customer service for the “Idea” mobile network. Between 2004 and 2010, she served as Director of Business Customer Service for the Orange network. In October 2010, she was appointed Director of Mobile Business Customer Service in Orange Customer Service. From November 2013, she was the Executive Director in charge of Customer Care in Orange Polska. Until incorporation of Orange Customer Service into Orange Polska’s main structure in 2016, she served as CEO of Orange Customer Service. She has been responsible for the area of Customer Care and Customer Excellence in Orange Polska since 2014.

She is a graduate of the Faculty of Philology at the University of Silesia and postgraduate studies in European Economy Management with a diploma from French Ecole des Hautes Etudes Commerciales (HEC) and the Warsaw School of Economics (SGH). She is also a graduate of postgraduate studies at the Academy of Leadership Psychology at Warsaw University of Technology Business School. She is also an experienced Lead Auditor of Quality Management System ISO 2002 and Customer Operations Performance Center (COPC®) Co-ordinator.

According to her statement, Ms. Jolanta Dudek does not conduct any business activity outside Orange Polska and is not a partner in any partnership under civil law or another type of partnership, or a member of a governing body of any incorporated company or any other legal entity which would be competitive to Orange Polska. Ms. Jolanta Dudek is not listed in the Register of Insolvent Debtors maintained pursuant to the National Court Register Act.

Mr. Witold Drożdż (born 1974). In Orange Polska since 2012, namely as Executive Director in charge of Corporate Affairs from 2012 to 2018, and Management Board Member in charge of Strategy and Corporate Affairs since 2018. From 2010 to 2012, he was the Vice-President of the Management Board and then acting President of the Management Board of PGE Energia Jądrowa S.A. Between 2007 and 2010, he served as Deputy Minister of Interior and Administration, responsible for the development of information society and public records, as well as Chairman of the government Digital Poland Committee and a member of the government Committee for Energy Security and the inter-ministerial Committee for Digital TV and Radio Broadcasting.

He was awarded Info-Star (2009), INFOSTAT (2009) and Electronic Economy Ambassador (2008) awards. He sits on the Orange Foundation Board and the dialogue and the University of Warsaw Co-operation and Dialogue Council. He is a graduate of Law and International Relations at the University of Warsaw and has completed the Stanford Executive Program at Stanford University.

According to his statement, Mr. Witold Drożdż does not conduct any business activity outside Orange Polska and is not a partner in any partnership under civil law or another type of partnership, or a member of a governing body of any incorporated company or any other legal entity which would be competitive to Orange Polska. Mr. Witold Drożdż is not listed in the Register of Insolvent Debtors maintained pursuant to the National Court Register Act.

Mr. Piotr Jaworski (born 1961), Management Board Member in charge of Network and Technology since November 2018. From September 2016 he held the position of Executive Director in charge of Network and Technology in Orange Polska. He is a member of the Orange Network Experts Committee. He is also the Chairman of the Supervisory Boards of TP Teltech and NetWorkS!

Piotr Jaworski has been working at Orange Polska (formerly Telekomunikacja Polska) since 1991, initially as the Technical Manager in the Białystok Technical Unit, then, in the Company’s headquarters, as the Director of the Business Customer Relations Department and Regional Executive Director (for South and Central Regions). Between 2007 and 2013, he was the Technical Customer Service Director. Then, until 2016, he worked as the Service Delivery and Maintenance Director, responsible for technical processes of service provision and maintenance (for both Orange customers and alternative operators), network investments (including VHBB FTTH roll-out) and active network maintenance. He has been the leader of several projects in customer experience development. He has been involved in charity work for years.

He graduated in electronic engineering from the Warsaw University of Technology and holds MBA qualifications from the University of Gdańsk and the University of Strathclyde in Glasgow.

According to his statement, Mr. Piotr Jaworski does not conduct any business activity outside Orange Polska and is not a partner in any partnership under civil law or another type of partnership, or a member of a governing body of any incorporated company or any other legal entity which would be competitive to Orange Polska. Mr. Piotr Jaworski is not listed in the Register of Insolvent Debtors maintained pursuant to the National Court Register Act.

ORANGE POLSKA SA
(pełna nazwa emitenta)
ORANGEPLTelekomunikacja (tel)
(skrócona nazwa emitenta)(sektor wg. klasyfikacji GPW w W-wie)
02-326Warszawa
(kod pocztowy)(miejscowość)
Al. Jerozolimskie160
(ulica)(numer)
22 527 23 2322 527 23 41
(telefon)(fax)
investors@orange.comwww.orange.pl
(e-mail)(www)
526-02-50-995012100784
(NIP)(REGON)PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

DataImię i NazwiskoStanowisko/FunkcjaPodpis

2021-02-16Julien DucarrozPrezes Zarządu


2021-02-16Jacek KunickiCzłonek Zarządu
ESPI

ESPI - Komunikaty spółek

Przejdź do artykułów autora
Artykuły, które powinny Cię zaciekawić..
Zamknij

Koszyk