• Odbierz prezent
Orange PL - podsumowanie inwestycyjne

Jako jeden z największych graczy w trzech kluczowych segmentach rynku telekomunikacyjnego: stacjonarnym, komórkowym i szerokopasmowego Internetu, Orange PL jest silnie zależny od rozwoju sytuacji na tym rynku, który pozostaje pod wpływem utrzymującej się presji w związku z (i) wysokim stopniem penetracji rynku telefonii komórkowej (137% w I kw. 2018 r.) ograniczającym potencjał dalszego wzrostu, w połączeniu z agresywną strategią czwartego operatora Play, który konsekwentnie zwiększa swój udział w rynku (ok. 28,8%), (ii) malejącym rynkiem telefonii stacjonarnej (wskutek odpływu klientów do segmentu komórkowego i VoIP), (iii) zastojem na rynku Internetu szerokopasmowego (pomimo ostatnich inwestycji w program FTTH) w połączeniu ze skutecznością strategii operatorów telewizji kablowej, oraz (iv) działaniami UKE nieustającego w próbach pobudzenia konkurencji na rynku telekomunikacyjnym.

 

Magazyn: Rafał Zaorski - Zarobił 2,5 mln w 24h

Rafał Zaorski - Zarobił 2,5 mln w 24h
Jak stać się dobrym spekulantem - szczery wywiad z Rafałem Zaorskim Historia katastrofy większej niż Amber Gold Czy dało się zarobić na debiucie spółki Ferrari  Dlaczego rynek gamingowy jest przegrzany Czy Blockchain traci impet
Czytaj

 

Wśród kluczowych czynników odpowiadających za słabe wyniki Spółki upatrujemy (i) utrzymujące się szybkie tempo rozwodnienia ARPU komórkowego oraz (ii) nieprzerwanie ujemny wynik netto przyłączeń w segmencie stacjonarnym, głównie w sieci wąskopasmowej. Rosnąca liczba sprzedanych ofert konwergentnych oraz efekty restrukturyzacji (m.in. redukcja kosztów pracowniczych) do pewnego stopnia łagodzi niekorzystny wpływ tych czynników. Biorąc pod uwagę obniżenie naszych prognoz wyników fnansowych dla Spółki, które skutkuje obniżeniem naszej 12-miesięcznej wyceny docelowej i powstaniem potencjału spadkowego, obniżamy długoterminową rekomendację fundamentalną do Sprzedaj (poprzednio Trzymaj).

Zakładamy, że pogorszenie przepływów pieniężnych z dział. operacyjnej w związku z wydatkami inwestycyjnymi oraz zapłatą kary nałożonej przez KE skutkujące wzrostem wskaźnika Dług netto/EBITDA i brakiem dywidendy w nadchodzących latach nie powinno zaskoczyć rynku i w oczekiwaniu na podpisanie umowy o współpracy przy FTTH z T-Mobile i wyrok Trybunału odnośnie ewentualnej zapłaty kary (możliwe również odesłanie sprawy z powrotem do sądu niższej instancji), które mogą (aczkolwiek nie muszą) działać jako ewentualne pozytywne bodźce dla kursu akcji, podtrzymujemy krótkoterminową rekomendację relatywną Neutralnie.

 

Wykres ceny akcji Orange PL względem indeksu WIG

 

Orange PL - Prognozy fnansowe

Biorąc pod uwagę przyjęcie przez Orange PL standardu rachunkowości MSSF15 i wprowadzenie adekwatnych zmian w naszych prognozach odnośnie wolumenu netto usług sprzedanych i ewolucji ARPO nasze projekcje sprzedaży i zysku dla Spółki maleją. Oczekując przetargu na częstotliwości 5G w 2020 roku prognozujemy utrzymanie się wskaźnika dług netto/EBITDA powyżej 2,0x do końca 2021 roku. Zakładamy pierwszą wypłatę dywidendy w 2021 w wysokości 0,25 zł dywidendy na akcję (5,6% stopa dywidendy brutto). Nadal uwzględniamy w modelu zapłatę kary nałożonej przez KE w wysokości 620 mln zł w 2018 roku, aczkolwiek trzeba zastrzec, że Spółka nadal oczekuje na ostateczną decyzję.

 

Dane podstawowe Orange PL

 

Oczekiwania wyników fnansowych za II kw. 2018 roku

24 lipca br. Orange PL opublikuje swoje skonsolidowane wyniki fnansowe za II kwartał 2018 r. Na wyniki kwartalne Spółki znaczący wpływ będzie miało wprowadzenie standardu MSSF 15, który, zgodnie z szacunkami Spółki, obniży przychody i EBITDA za II kw. 2018 roku odpowiednio o 60 mln zł i 70 mln zł. Biorąc to pod uwagę oczekujemy średniego jednocyfrowego spadku przychodów oraz dwucyfrowego spadku skoryg. EBITDA w ujęciu rok-do-roku pod wpływem zmian w standardach rachunkowości.

Telefonia komórkowa. Zakładamy 23% spadek r/r przychodów segmentu komórkowego. Oczekujemy natomiast mocnego wyniku pod względem przyłączeń abonentów postpaid i jednoczesnego spadku liczby abonentów pre-paid w omawianym okresie (podobnie jak w I kwartale, po przejściowej stabilizacji bazy abonentów w IV kw. 2017). Zakładamy również kontynuację zauważalnej erozji ARPO w tym segmencie ze względu na (i) zaostrzenie konkurencji w segmencie B2B, (ii) zmianę zasad księgowania sprzedaży ratalnej akcesoriów komórkowych oraz (iii) rosnącą penetrację konwergentnych ofert. Reasumując przychody telefonii komórkowej Orange PL w II kw. br. prognozujemy na 675,6 mln zł.

Telefonia stacjonarna. Oczekujemy dalszego odpływu klientów sieci wąskopasmowej oraz spadku ARPO (w PLN; -1,6% r/r w I kw. 2018), co powinno skutkować dalszym spadkiem sprzedaży w tym segmencie dodatkowo odczuwającym nieprzerwany negatywny wpływ odpływu abonentów telefonii stacjonarnej. Prognozujemy 273,3 mln zł (-14% r/r)/223,5 mln zł (-14% r/r) przychodów w segmencie telefonii wąskopasmowej/ szerokopasmowej (w następstwie rezygnacji pod wpływem konkurencji ze strony konwergentnych ofert oraz erozji ARPO). W efekcie prognozujemy w II kw. br. spadek przychodów telefonii stacjonarnej, łącznie dla sieci wąsko – i szeroko pasmowej oraz B2B, do 607 mln zł (-12% r/r i -3% kw./kw.).

Usługi konwergentne B2C. Zakładamy, że Spółka zwiększyła bazę klientów w ciągu omawianego kwartału o 62 tys. kw./ kw./335 tys. r/r. Tak dynamiczny wzrost powinien przełożyć się na znaczący wzrost przychodów z usług konwergentnych do 332,3 mln zł (+30% r/r) pomimo oczekiwanego przez nas rozwodnienia ARPO (-5% r/r).

 

orange pl - najbliższe wydarzenia

Sprzedaż sprzętu. Zgodnie z naszymi szacunkami, przychody ze sprzedaży akcesoriów i sprzętu powinny nadal być solidne i wynieść 337,4 mln zł (+11% r/r).

Usługi IT i integracyjne. Zważywszy na ambitne plany Spółki rozwoju tego segmentu oczekujemy średnio jednocyfrowego wzrostu tej linii biznesowej w II kw. br. i prognozujemy 106 mln zł przychodów (+5% r/r).

Usługi hurtowe. Z jednej strony negatywnie na przychody hurtowe oddziałuje prawdopodobnie malejąca liczba linii WLR (spadek o 24 tys. kw./kw. w I kw. 2018, co naszym zdaniem wystąpi także w II kwartale), niemniej ten wpływ powinien z nawiązką zniwelować wzrost AUPU. Ostatecznie oczekujemy w omawianym kwartale 559,3 mln zł przychodów hurtowych (+7% r/r).

Pozostałe przychody. Przychody pozostałych linii biznesowych powinny pozostać stabilne. Prognozujemy je na 80,8 mln zł (-7% r/r ale +30% kw./kw.)

Sprzedaż ogółem. Oczekujemy w II kw. br. skonsolidowanych przychodów w wysokości 2 698,4 mln zł (-5% r/r).

Wynik operacyjny. Oczekujemy w II kw. 2018 roku pozytywnego wpływu na skor. EBITDA wynikającego z (i) istotnego obniżenia wydatków komercyjnych, (ii) restrukturyzacji kosztów pracowniczych oraz (iii) ograniczonego efektu ujemnej dźwigni operacyjnej. Natomiast wdrożenie standardu rachunkowego MSSF 15 powinno obniżyć – ceteris paribus – EBITDA Spółki o ok. 70 mln zł. W rezultacie prognozujemy skonsolidowaną skorygowaną EBITDA w II kw. 2018 r. na 676,8 mln zł (-17% r/r) i oczekujemy 35,8 mln zł zysku operacyjnego wobec 169 mln zł rok wcześniej (-79% r/r) dzięki niższej amortyzacji niż rok temu.

Koszty fnansowe i wynik netto. Oczekujemy, że w omawianym kwartale koszty fnansowe netto będą na nieco niższe od tych w okresie bazowym. Zakładamy rozpoznanie niewielkiego odroczonego aktywa podatkowego i prognozujemy w omawianym kwartale 35,2 mln zł straty netto.

 

Wycena Orange PL

Pod wpływem zmian opisanych w rozdziale Prognozy fnansowe nasza docelowa 12-miesięczna wycena walorów Orange PL metodą DCF maleje o 22% do 4,3 zł na akcję. Wycena metodą porównawczą jest wyższa. Jednakże biorąc pod uwagę (i) znacząco wyższy wskaźnik dług nett/EBITDA dla Orange PL niż w grupie porównywalnych spółek oraz (ii) brak wypłaty dywidendy (odmiennie niż w porównywalnych spółkach) w dalszym ciągu przykładamy 20% dyskonto do wyceny porównawczej. Ostatecznie nasza 12-miesięczna wycena docelowa będąca złożeniem wyceny DCF i wyceny porównawczej w stosunku 50%-50% spada o 21% do 4,3 zł na akcję (poprzednio 5,5 zł na akcję).

 

Sprawdź podstawowe pojęcia użyte w raporcie DM BOŚ.

 

Niniejszy raport został przygotowany przez Dom Maklerski Banku Ochrony Środowiska S.A. z siedzibą w Warszawie (dalej DM BOŚ).

Zakończenie prac nad niniejszym raportem: 18 lipca 2018 r., 7:30.

Dystrybucja niniejszego raportu: 18 lipca 2018 r., 7:40.

Raport jest badaniem inwestycyjnym w rozumieniu przepisów Rozporządzenia Delegowanego Komisji (UE) 2017/565 z dnia 25 kwietnia 2016 r. uzupełniającego dyrektywę Parlamentu Europejskiego i Rady 2014/65/UE w odniesieniu do wymogów organizacyjnych i warunków prowadzenia działalności przez frmy inwestycyjne oraz pojęć zdefniowanych na potrzeby tej dyrektywy.
Niniejszy raport stanowi rekomendację w rozumieniu przepisów „Rozporządzenia Delegowanego Komisji (UE) nr 2016/958 z dnia 9 marca 2016 r. uzupełniającego rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 596/2014 w odniesieniu do regulacyjnych standardów technicznych dotyczących środków technicznych do celów obiektywnej prezentacji rekomendacji inwestycyjnych lub innych informacji rekomendujących lub sugerujących strategię inwestycyjną oraz ujawniania interesów partykularnych lub wskazań kon?iktów interesów” i został sporządzony wyłącznie w celu informacyjnym. Niniejszy raport nie stanowi porady inwestycyjnej ani doradztwa inwestycyjnego, o którym mowa w art. 76 ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o obrocie instrumentami fnansowymi (t.j. Dz. U. 2014, poz. 94 z późn. zm.), porady prawnej lub podatkowej, ani też nie jest wskazaniem, iż jakakolwiek inwestycja jest odpowiednia w indywidualnej sytuacji inwestora. Żadne informacje ani opinie wyrażone w raporcie nie stanowią zaproszenia ani oferty kupna lub sprzedaży papierów wartościowych, o których mowa w niniejszym dokumencie. Wyrażane opinie inwestycyjne stanowią niezależne, aktualne opinie DM BOŚ. Niniejsze opracowanie zostało sporządzone z należytą starannością i rzetelnością. W raporcie wykorzystano publiczne źródła informacji tj. publikacje prasowe, publikacje branżowe, sprawozdania fnansowe emitenta, jego raporty bieżące oraz okresowe, a także informacje uzyskane na spotkaniach i podczas rozmów telefonicznych z przedstawicielami emitenta przed dniem wydania raportu. Wymienione źródła informacji DM BOŚ uważa za wiarygodne i dokładne, jednak nie gwarantuje ich kompletności. Wszelkie szacunki i opinie zawarte w niniejszym raporcie stanowią ocenę DM BOŚ na dzień jego wydania.
DM BOŚ jest frmą inwestycyjną w rozumieniu Ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o obrocie instrumentami fnansowymi (t.j. Dz. U. 2014, poz. 94 z póź. zm.). Nadzór nad DM BOŚ sprawuje Komisja Nadzoru Finansowego, Pl. Powstańców Warszawy 1, 00-950 Warszawa.
DM BOŚ, jego organy zarządcze, organy nadzorcze, ani pracownicy nie ponoszą odpowiedzialności za decyzje podjęte na podstawie raportu i zawartych w nim opinii inwestycyjnych oraz ich skutki. Odpowiedzialność za decyzje inwestycyjne podjęte na podstawie raportu ponoszą wyłącznie inwestorzy. Opracowanie jest przeznaczone do wyłącznego użytku własnego inwestorów – klientów detalicznych i profesjonalnych DM BOŚ. Żadna część raportu nie może być rozpowszechniana, reprodukowana lub przekazywana w jakiejkolwiek formie bez uprzedniej pisemnej zgody DM BOŚ. Raport ten udostępniany jest w dniu jego wydania Klientom profesjonalnym i detalicznym, na podstawie Umowy o udostępnianie rekomendacji sporządzonych przez DM BOŚ lub innej umowy zawierającej zobowiązanie DM BOŚ do udostępnienia rekomendacji na rzecz tych Klientów. Raport ten może być udostępniany innym Klientom DM BOŚ w terminach i na warunkach wskazanych przez Dyrektora DM BOŚ. Raport w skróconej wersji przekazywany jest do publicznej wiadomości nie wcześniej niż w siódmym dniu po dacie pierwszego udostępnienia.
W DM BOŚ obowiązują regulacje wewnętrzne służące aktywnemu zarządzaniu kon?iktami interesów, w których w szczególności określone zostały wewnętrzne rozwiązania organizacyjne i administracyjne oraz bariery informacyjne ustanowione w celu zapobiegania i unikania kon?iktów interesów dotyczących rekomendacji. Szczególnym środkiem organizacyjnym jest stworzenie „chińskich murów”, czyli barier informacyjnych uniemożliwiających niekontrolowany przepływ informacji pomiędzy poszczególnymi jednostkami organizacyjnymi lub pracownikami DM BOŚ, którymi zostały rozdzielone poszczególne jednostki organizacyjne DM BOŚ. W uzasadnionych przypadkach DM BOŚ tworzy „chińskie mury” również w związku z realizacją określonego projektu. Ewentualne kon?ikty interesów dotyczące konkretnej rekomendacji, która jest dostępna publicznie lub dla szerokiego kręgu osób, są ujawnione w rekomendacji albo w dołączonym do niej dokumencie. Osoba (osoby) sporządzające niniejszy raport otrzymują wynagrodzenie zmienne zależne pośrednio od wyników fnansowych DM BOŚ, które z kolei zależą – między innymi – od wyniku osiągniętego ze świadczenia usług maklerskich. DM BOŚ wysyła raporty za pośrednictwem poczty elektronicznej lub udostępnia je za pośrednictwem oprogramowania wskazanego przez DM BOŚ, zgodnie z dyspozycją odbioru złożoną przez Klienta we właściwej umowie świadczenia usług maklerskich.
DM BOŚ SA nie posiada długiej/krótkiej pozycji netto przekraczającej 0,5% w kapitale podstawowym emitenta łącznie dla wymienionych spółek.
W ciągu ostatnich 12 miesięcy DM BOŚ S.A. świadczył usługi maklerskie na TGE na rzecz PKN Orlen i otrzymywał wynagrodzenie z tego tytułu. DM BOŚ S.A. jest animatorem rynku dla akcji i kontraktów terminowych PKN Orlen.

Poza wyżej wymienionymi przypadkami, pomiędzy DM BOŚ, analitykiem/analitykami przygotowującymi niniejszy raport a emitentem/emitentami papierów wartościowych, których dotyczy niniejszy raport nie występują jakiekolwiek powiązania oraz okoliczności, co do których można w uzasadniony sposób oczekiwać, że będą miały negatywny wpływ na obiektywność Rekomendacji, z uwzględnieniem interesów lub kon?iktów interesów, z ich strony lub ze strony jakiejkolwiek osoby fzycznej lub prawnej, dotyczących instrumentu fnansowego lub emitenta. DM BOŚ nie zawarł z analizowaną spółką/spółkami umów o prowadzenie usług w postaci sporządzania rekomendacji. Niniejszy raport nie został przekazany analizowanej spółce przed jego rozpowszechnieniem do Klientów.

Niniejsze opracowanie stanowi tłumaczenie pełnej lub skróconej wersji raportu, który sporządzono w języku angielskim. W razie rozbieżności językowych rozstrzyga wersja angielska. Historię rekomendacji oraz rozkład rekomendacji zawiera pełna wersja raportu w języku angielskim dostępna na stronie www.bossa.pl


DM BOŚ

Polskie biuro maklerskie założone w 1995 przez Bank Ochrony Środowiska. Siedziba i centrala DM BOŚ znajduje się w Warszawie, a oddziały terenowe – w 18 miastach Polski

Przejdź do artykułów autora
Artykuły, które powinny Cię zaciekawić..
Zamknij

Koszyk