• Odbierz prezent
OPTEAM S.A.: Rekomendacja Zarządu OPTeam S.A. w przedmiocie podziału zysku za 2020 rok i wypłaty dywidendy. (2021-03-11 20:13)
KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO

Raport bieżący nr2/2021
Data sporządzenia: 2021-03-11
Skrócona nazwa emitenta
OPTEAM S.A.
Temat
Rekomendacja Zarządu OPTeam S.A. w przedmiocie podziału zysku za 2020 rok i wypłaty dywidendy.
Podstawa prawna
Art. 17 ust. 1 MAR - informacje poufne.
Treść raportu:
Zarząd Spółki OPTeam S.A. z siedzibą w Tajęcinie ( Spółka, Emitent) informuje, że w dniu dzisiejszym podjął uchwałę o przedłożeniu Radzie Nadzorczej OPTeam S.A. oraz Walnemu Zgromadzeniu OPTeam S.A. rekomendacji dotyczącej podziału zysku netto za rok obrotowy 2020 w sposób niżej opisany:

1.Dokonać podziału zysku netto za rok obrotowy od 01.01.2020 r. do 31.12.2020 r. w kwocie
236 474 026,93 złotych (słownie: dwieście trzydzieści sześć milionów czterysta siedemdziesiąt cztery tysiące dwadzieścia sześć złotych dziewięćdziesiąt trzy grosze), w następujący sposób:
1)Przeznaczyć na wypłatę dywidendy dla akcjonariuszy Spółki OPTeam S.A. łączną kwotę 212 364 058,68 zł (słownie: dwieście dwanaście milionów trzysta sześćdziesiąt cztery tysiące pięćdziesiąt osiem złotych sześćdziesiąt osiem groszy) tj. 26,98 zł (słownie: dwadzieścia sześć złotych dziewięćdziesiąt osiem groszy) dywidendy przypadającej na jedną akcję, w tym:
a)wypłacona akcjonariuszom w dniu 31 grudnia 2020 roku zaliczka na poczet przewidywanej dywidendy za 2020 rok w łącznej kwocie 117 910 066,68 zł (słownie: sto siedemnaście milionów dziewięćset dziesięć tysięcy sześćdziesiąt sześć złotych sześćdziesiąt osiem groszy), tj. 14,98 zł (słownie: czternaście złotych dziewięćdziesiąt osiem groszy) dywidendy przypadającej na jedną akcję,
b)pozostała część dywidendy, która zostanie wypłacona przez Spółkę w łącznej kwocie 94 453 992 zł (słownie: dziewięćdziesiąt cztery miliony czterysta pięćdziesiąt trzy tysiące dziewięćset dziewięćdziesiąt dwa złote) tj. 12 zł (słownie: dwanaście złotych) dywidendy przypadającej na jedną akcję.
2)Przeznaczyć na zwiększenie kapitału zapasowego Spółki kwotę 24 109 968,25 zł (słownie: dwadzieścia cztery miliony sto dziewięć tysięcy dziewięćset sześćdziesiąt osiem złotych dwadzieścia pięć groszy).
2.Z podziału zysku netto za rok obrotowy 2020 zostają wyłączone 334 akcje własne OPTeam S.A.
3.Zarząd OPTeam S.A. rekomenduje następujące terminy związane z wypłatą dywidendy z zysku za rok obrotowy 2020:
1)dzień prawa do dywidendy ustala się na datę 19 kwietnia 2021 r.,
2)dzień wypłaty ustala się na datę 27 kwietnia 2021 r.

Zarząd Emitenta informuje, że w dniu dzisiejszym Rada Nadzorcza OPTeam S.A. pozytywnie zaopiniowała wyżej opisaną rekomendację Zarządu Spółki dotyczącą podziału zysku OPTeam S.A. i wypłaty dywidendy za rok obrotowy 2020.


MESSAGE (ENGLISH VERSION)

OPTEAM SPÓŁKA AKCYJNA
(pełna nazwa emitenta)
OPTEAM S.A.Informatyka (inf)
(skrócona nazwa emitenta)(sektor wg. klasyfikacji GPW w W-wie)
36-002Jasionka
(kod pocztowy)(miejscowość)
Tajęcina113
(ulica)(numer)
17 867 21 0017 852 01 38
(telefon)(fax)
www.opteam.pl
(e-mail)(www)
813-033-45-31008033000
(NIP)(REGON)
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
DataImię i NazwiskoStanowisko/FunkcjaPodpis
2021-03-11Tomasz OstrowskiPrees Zarządu

ESPI

ESPI - Komunikaty spółek

Przejdź do artykułów autora
Artykuły, które powinny Cię zaciekawić..
Zamknij

Koszyk