• Odbierz prezent
OPTEAM S.A.: raport finansowy (2021-03-03 17:05)
fot. freepik.com
FALSEskorygowany
KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO
Raport roczny RR 2020
(rok)
(zgodnie z § 60 ust. 1 pkt 3 Rozporządzenia w sprawie informacji bieżących i okresowych)
dlaemitentów papierów wartościowych prowadzących działalność wytwórczą, budowlaną, handlową lub usługową
(rodzaj emitenta – w przypadku wyboru opcji „dla innych emitentów”)
za rok obrotowy 2020 obejmujący okres od2020-01-01do2020-12-31
zawierający sprawozdanie finansowe według MSR
w walucie
data przekazania: 2021-03-03
OPTEAM SPÓŁKA AKCYJNA
(pełna nazwa emitenta)
OPTEAM S.A.Informatyka (inf)
(skrócona nazwa emitenta)(sektor wg klasyfikacji GPW w Warszawie)
36-002Jasionka
(kod pocztowy)(miejscowość)
Tajęcina113
(ulica)(numer)
17 867 21 0017 852 01 38
(telefon)(fax)
www.opteam.pl
(e-mail)(www)
813-033-45-31008033000
(NIP)(REGON)
259400YL67XC455VOK030000160492
(LEI) (KRS)
(firma audytorska)
WYBRANE DANE FINANSOWEw tys.w tys. EUR
20202 01920202 019
Przychody ze sprzedaży produktów , towarów i materiałów i zrównane z nimi55 729,0059 457,0012 456,0013 821,00
Zysk (strata) na sprzedaży470,0054,00105,0013,00
Zysk (strata) na działalności operacyjnej1 807,00632,00404,00147,00
Zysk (strata) przed opodatkowaniem292 041,002 228,0065 272,00518,00
Zysk (strata) netto236 474,001 920,0052 853,00446,00
Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej-50 000,003 379,00-11 175,00785,00
Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej187 337,00-4 802,0041 871,00-1 116,00
Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej-118 784,001 825,00-26 549,00424,00
Środki pieniężne i ich ekwiwalenty na koniec okresu 19 445,00891,004 346,00207,00
Zysk (strata) na jedną akcję zwykłą ( PLN / EUR ) 31,95891,006,710,06
Stan na koniec roku obrotowego31,1231,1231,1231,12
Aktywa razem 174 111,0059 550,0037 729,0013 984,00
Długoterminowe zobowiązania i rezerwy 8 495,007 807,001 841,001 833,00
Krótkoterminowe zobowiązania i rezerwy 13 503,0020 805,002 926,004 886,00
Kapitał własny152 113,0030 938,0032 962,007 265,00
Kapitał podstawowy 787,00730,00171,00171,00
Średnia ważona liczba akcji w szt.7 401 162,007 299 666,007 401 162,007 299 666,00
Wartość księgowa na jedną akcję zwykłą(PLN/ EUR) 20,554,244,451,00
Raport powinien zostać przekazany Komisji Nadzoru Finansowego, spółce prowadzącej rynek regulowany oraz do publicznej wiadomości za pośrednictwem agencji informacyjnej zgodnie z przepisami prawa

INFORMACJA O KOREKCIE RAPORTU
Skorygowany raportem bieżącym nr z dniao treści:
PlikOpis

ZAWARTOŚĆ RAPORTU
Raport roczny powinien zawierać składniki i informacje zgodnie z przepisami Rozporządzenia w sprawie informacji bieżących i okresowych lub odpowiednio zgodnie z art. 56 ust. 1 pkt 2 lit. b i art. 61 Ustawy o ofercie lub odpowiednio zgodnie z art. 56 ust. 1 pkt 2 i ust. 6 tej Ustawy
PlikOpis
List_Prezesa_Zarządu_OPTeam_SA_raport_roczny_za_2020.xhtml
0_Sprawozdanie_finansowe_OPTeamSA2020_ESPI.xhtml
0_Sprawozdanie_finansowe_OPTeamSA2020_ESPI.xhtml.XAdES
20 Sprawozdanie z badania SF - Opteam.xhtml
20 Sprawozdanie z badania SF - Opteam.xhtml.xades
Sprawozdanie_Zarządu_2020r_Raport_roczny_2020_03_03_CALIBRI-2.xhtml
Sprawozdanie_Zarządu_2020r_Raport_roczny_2020_03_03_CALIBRI-2.xhtml.XAdES
Ocena_Rady_Nadzorczej_OPTeam_raport_2020.xhtml
Oświadczenie_Rady_Nadzorczej_OPTeam_raport_2020.xhtml

ESPI

ESPI - Komunikaty spółek

Przejdź do artykułów autora
Artykuły, które powinny Cię zaciekawić..
Zamknij

Koszyk