• Odbierz prezent
OPONEO.PL S.A.: raport finansowy (2021-04-08 07:58)
TRUEskorygowany
KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO
Skonsolidowany raport roczny RS 2020
(rok)
(zgodnie z § 60 ust. 2 Rozporządzenia w sprawie informacji bieżących i okresowych)
dlaemitentów papierów wartościowych prowadzących działalność wytwórczą, budowlaną, handlową lub usługową
(rodzaj emitenta)
za rok obrotowy 2020 obejmujący okresod 2020-01-01 do 2020-12-31
zawierający skonsolidowane sprawozdanie finansowe według MSSF
w walucie
data przekazania: 2021-04-08
OPONEO.PL SPÓŁKA AKCYJNA
(pełna nazwa emitenta)
OPONEO.PL S.A.Handel (han)
(skrócona nazwa emitenta)(sektor wg klasyfikacji GPW w Warszawie)
85-145Bydgoszcz
(kod pocztowy)(miejscowość)
Podleśna17
(ulica)(numer)
052 374 03 95052 3418850
(telefon)(fax)
zarzad@oponeo.plwww.oponeo.pl
(e-mail)(www)
9532457650093149847
(NIP)(REGON)
HLB M2 AUDIT PIE Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością
(firma audytorska)
WYBRANE DANE FINANSOWEw tys.w tys. EUR

2020201920202019

Przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów1 063 260962 058237 642223 641

Zysk (strata) ze sprzedaży217 223186 95448 55043 459

Zysk (strata) z działalności operacyjnej36 86628 6678 2406 664

Zysk (strata) brutto34 79030 2527 7767 032

Zysk (strata) netto32 11020 2467 1774 706

Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej21 32922 5794 6225 302

Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej-42 790-2 951-9 272-693

Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej-2 534-11 446-549-2 688

Przepływy pieniężne netto razem-23 9958 182-5 2001 921

Aktywa razem381 304346 95082 62681 472

Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania154 972174 77133 58241 041

Zobowiązania długoterminowe13 75414 5362 9803 413

Zobowiązania krótkoterminowe141 218160 23530 60137 627

Kapitał własny226 332172 17949 04540 432

Kapitał zakładowy13 93613 9363 0203 273

Liczba akcji (w szt.)13 936 00013 936 00013 936 00013 936 000

Zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł/EUR)2,301,450,500,34

Rozwodniony zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł/EUR)2,301,450,500,34

Wartość księgowa na jedną akcję (w zł/EUR)16,2412,353,522,47

Rozwodniona wartość księgowa na jedną akcję (w zł/EUR)16,2412,353,522,47
Dla celów przeliczenia prezentowanych danych na euro zastosowano następujące kursy:

1. Dla pozycji sprawozdania z całkowitych dochodów oraz sprawozdania z przepływów pieniężnych:

• 4,4742 – kurs wyliczony jako średnia z kursów NBP obowiązujących na ostatni dzień każdego miesiąca 2020 roku,

• 4,3018 – kurs wyliczony jako średnia z kursów NBP obowiązujących na ostatni dzień każdego miesiąca 2019 roku.

2. Dla pozycji sprawozdania z sytuacji finansowej:

• 4,61148 – kurs NBP z dnia 31 grudnia 2020 roku,

• 4,2585 – kurs NBP z dnia 31 grudnia 2019 roku,


Raport powinien zostać przekazany Komisji Nadzoru Finansowego, spółce prowadzącej rynek regulowany oraz do publicznej wiadomości za pośrednictwem agencji informacyjnej zgodnie z przepisami prawa

INFORMACJA O KOREKCIE RAPORTU


Skorygowany raportem bieżącym nr 13/2021
z dnia2021-04-08o treści:

W związku z opublikowanym przez Emitenta w dniu 06 kwietnia 2021 Rocznym skonsolidowanym sprawozdaniem finansowym Grupy Kapitałowej OPONEO.PL na dzień 31 grudnia 2020 roku w nowym formacie xbrl pojawiła się konieczność uzupełnienia Sprawozdania niezależnego biegłego rewidenta z badania rocznego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej OPONEO.PL za okres 01.01.2020 - 31.12.2020 o ocenę dotyczącą zgodności w/w sprawozdania sporządzonego w jednolitym elektronicznym formacie raportowania z wymogami rozporządzenia o standardach technicznych dotyczących specyfikacji jednolitego elektronicznego formatu raportowania oraz informację o wyborze biegłego rewidenta, która zawarta została na stronach nr 8-11. W pozostałym zakresie treść sprawozdania biegłego rewidenta pozostaje bez zmian.

Skorygowane sprawozdanie niezależnego biegłego rewidenta z badania rocznego skonsolidowanego sprawozdania finansowego stanowi załącznik do niniejszego raportu bieżącego.

Dnia 08 kwietnia 2021 roku Spółka poda do publicznej wiadomości skorygowany skonsolidowany raport roczny za 2020 rok zawierający uzupełniony raport biegłego rewidenta oraz pozostałe elementy skonsolidowanego raportu rocznego, których treść nie uległa zmianie.PlikOpis


ZAWARTOŚĆ RAPORTU


Skonsolidowany raport roczny powinien zawierać składniki i informacje zgodnie z przepisami Rozporządzenia w sprawie informacji bieżących i okresowych lub odpowiednio zgodnie z art. 56 ust. 1 pkt 2 lit. b i art. 61 Ustawy o ofercie lub odpowiednio zgodnie z art. 56 ust. 1 pkt 2 i ust. 6 tej Ustawy

PlikOpis

opn_2020-12-31.zipRoczne skonsolidowane sprawozdanie finansowe Grupy Kapitałowej OPONEO.PL na dzień 31 grudnia 2020 roku

opn_2020-12-31.zip.xadesRoczne skonsolidowane sprawozdanie finansowe Grupy Kapitałowej OPONEO.PL na dzień 31 grudnia 2020 roku (podpisy)

sprawozdanie-zarzadu-060402021.xhtmlSprawozdanie Zarządu OPONEO.PL S.A. z Działalności za rok 2020

sprawozdanie-zarzadu-060402021.xhtml.xadesSprawozdanie Zarządu OPONEO.PL S.A. z Działalności za rok 2020 (podpisy)

Raport Oponeo.xhtmlUzupełnione sprawozdanie niezależnego biegłego rewidenta z badania rocznego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej OPONEO.PL za okres 01.01.2020 - 31.12.2020

Raport Oponeo.xhtml.XAdESUzupełnione sprawozdanie niezależnego biegłego rewidenta z badania rocznego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej OPONEO.PL za okres 01.01.2020 - 31.12.2020 (podpis)

oswiadczenie-rn-ws-komitetu-audytu-06042021.xhtmlOświadczenie Rady Nadzorczej OPONEO.PL S.A w sprawie Komitetu Audytu

ocena-rn-06042021.xhtmlOcena Rady Nadzorczej OPONEO.PL S.A. dotycząca sprawozdań za 2020 rok

oswiadczenie-rn-ws-firmy-audytorskiej-06042021.xhtmlOświadczenie Rady Nadzorczej OPONEO.PL S.A w sprawie Firmy Audytorskiej
PODPISY WSZYSTKICH CZŁONKÓW ZARZĄDU


DataImię i NazwiskoStanowisko/FunkcjaPodpis

2021-04-08Dariusz TopolewskiPrezes Zarządu


2021-04-08Michał ButkiewiczCzłonek Zarządu


2021-04-08Maciej KarpusiewiczCzłonek Zarządu


2021-04-08Ernest PujszoCzłonek Zarządu


2021-04-08Wojciech TopolewskiCzłonek ZarząduPODPIS OSOBY, KTÓREJ POWIERZONO PROWADZENIE KSIĄG RACHUNKOWYCH


DataImię i NazwiskoStanowisko/FunkcjaPodpis

2021-04-08Małgorzata NowickaGłówny Księgowy
ESPI

ESPI - Komunikaty spółek

Przejdź do artykułów autora
Artykuły, które powinny Cię zaciekawić..
Zamknij

Koszyk