• Odbierz prezent
OPONEO.PL S.A.: Informacja o nabyciu przez OPONEO.PL S.A. akcji własnych (2021-12-07 09:04)
fot. freepik.com
KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO

Raport bieżący nr51/2021
Data sporządzenia:2021-12-07
Skrócona nazwa emitenta
OPONEO.PL S.A.
Temat
Informacja o nabyciu przez OPONEO.PL S.A. akcji własnych
Podstawa prawna
Inne uregulowania
Treść raportu:
Zarząd OPONEO.PL S.A. z siedzibą w Bydgoszczy podaje do publicznej wiadomości, iż na podstawie uchwały nr 5 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki z dnia 14 października 2021 roku i w związku z uchwałą z dnia 10 listopada 2021 roku podjętą przez Zarząd Spółki, dotyczących programu odkupu akcji własnych, Spółka w dniu 06 grudnia 2021 roku nabyła za pośrednictwem mBank S.A. 398 akcje własne (ISIN: PLOPNPL00013), podczas sesji giełdowej na rynku podstawowym Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie S.A.

Akcje zostały nabyte po średniej, jednostkowej cenie nabycia 64,80 zł (słownie: sześćdziesiąt cztery złote 80/100). Wartość nominalna jednej akcji wynosi 1,00 zł (słownie: jeden złoty), łączna wartość nominalna nabytych akcji wynosi 398,00 zł (słownie: trzysta dziewięćdziesiąt osiem złotych 00/100).

Akcje nabyte 06 grudnia 2021 roku stanowią 0,003% udziału w kapitale zakładowym Spółki i uprawniają do wykonywania 398 głosów na Walnym Zgromadzeniu Spółki, co stanowi 0,003% ogólnej liczby głosów na Walnym Zgromadzeniu Spółki.

Nabyte przez Spółkę akcje własne mogą zostać przeznaczone do dalszej odsprzedaży lub obniżenia kapitału zakładowego w drodze umorzenia akcji.

Na dzień 06 grudnia 2021 roku Spółka posiada łącznie 27 213 akcji własnych stanowiących 0,195% udziału w kapitale zakładowym Spółki i uprawniających do wykonywania 27 213 głosów na Walnym Zgromadzeniu Spółki, co stanowi 0,195% ogólnej liczby głosów na Walnym Zgromadzeniu Spółki.

Wszystkie w/w akcje własne zostały nabyte w ramach realizacji Programu odkupu akcji własnych, o którym Spółka informowała raportem bieżącym nr 33/2021 z dnia 10 listopada 2021 roku.

Spółka przekazuje w załączeniu szczegółowe dane dotyczące transakcji nabycia akcji własnych przeprowadzonych w dniu 06 grudnia 2021 roku.

Szczegółowa podstawa prawna:
Art. 2 ust. 3 Rozporządzenia delegowanego Komisji (UE) 2016/1052 z dnia 8 marca 2016 r. uzupełniające rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 596/2014 w odniesieniu do regulacyjnych standardów technicznych dotyczących warunków mających zastosowanie do programów odkupu i środków stabilizacji w zw. z art. 5 ust. 1 lit. b Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) Nr 596/2014 z dnia 16 kwietnia 2014 r. w sprawie nadużyć na rynku (rozporządzenie w sprawie nadużyć na rynku) oraz uchylające dyrektywę 2003/6/WE Parlamentu Europejskiego i Rady i dyrektywy Komisji 2003/124/WE, 2003/125/WE i 2004/72/WE.
Załączniki
PlikOpis
zalacznik-061221.pdfWykaz transakcji 06.12.21

MESSAGE (ENGLISH VERSION)


OPONEO.PL SPÓŁKA AKCYJNA
(pełna nazwa emitenta)
OPONEO.PL S.A.Handel (han)
(skrócona nazwa emitenta)(sektor wg. klasyfikacji GPW w W-wie)
85-145Bydgoszcz
(kod pocztowy)(miejscowość)
Podleśna17
(ulica)(numer)
052 374 03 95052 3418850
(telefon)(fax)
zarzad@oponeo.plwww.oponeo.pl
(e-mail)(www)
9532457650093149847
(NIP)(REGON)

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
DataImię i NazwiskoStanowisko/FunkcjaPodpis
2021-12-07Dariusz TopolewskiPrezes Zarządu
2021-12-07Michał ButkiewiczCzłonek Zarządu

ESPI

ESPI - Komunikaty spółek

Przejdź do artykułów autora
Artykuły, które powinny Cię zaciekawić..
Zamknij

Koszyk