• Odbierz prezent
OPERA ZA 3 GROSZE FIZ: raport finansowy (2022-02-01 18:52)
fot. freepik.com
FALSEskorygowany

KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO

Raport kwartalny FIZ-Q-E

za4kwartał2021rokuobejmujący okresod2021-10-01do2021-12-31
podstawa prawna:
§ 60 ust. 1 pkt 1 - kwartalne sprawozdanie finansowe FIZ_E
OPERA ZA 3 GROSZE FUNDUSZ INWESTYCYJNY ZAMKNIĘTY
(pełna nazwa funduszu)
OPERA ZA 3 GROSZE FIZOPERA Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych S.A.
(skrócona nazwa funduszu)(nazwa towarzystwa)
00-061WARSZAWA
(kod pocztowy)(miejscowość)
MARSZAŁKOWSKA142
(ulica)( numer)
22 379 11 10PLFIZ000570biuro@opera-tfi.pl
(telefon)(identyfikator krajowy)(e-mail)

KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO

Informacje o funduszu

Konstrukcja funduszu:Typ funduszu:
Subfundusz:FALSEFundusz sekurytyzacyjny:FALSE
Fundusz podstawowy:TRUEFundusz portfelowy:FALSE
Fundusz powiązany:FALSEFundusz aktywów niepublicznych:FALSE
Waluta sprawozdania finansowego:PLN
Fundusz podstawowy:
(nazwa funduszu podstawowego)
Fundusze powiązane:
(nazwy funduszy powiązanych)
Fundusz z wydzielonymi subfunduszami:
(nazwa funduszu)

PlikOpis

KOREKTA SPRAWOZDANIAPlikOpis


WYBRANE DANE FINANSOWEWartość na dzień bilansowy w tys.Wartość wyrażona w EUROPrzychody z lokat409

Koszty funduszu netto18841

Przychody z lokat netto-148-32

Zrealizowane zyski (straty) ze zbycia lokat26758

Niezrealizowane zyski (straty) z wyceny lokat-626-137

Wynik z operacji-507-111

Zobowiązania1223266

Aktywa3068667

Aktywa netto1845401

Liczba zarejestrowanych certyfikatów inwestycyjnych89600

Wartość aktywów netto na certyfikat inwestycyjny205,9044,77

Wynik z operacji na certyfikat inwestycyjny-56,68-12,38

BILANS4kwartał3kwartał2020rok4kwartał

2021roku2021roku2020roku

Aktywa3068,003472,003634,003708,00

Środki pieniężne i ich ekwiwalenty573,00634,00600,00600,00

Należności10,008,006,006,00

Transakcje reverse repo / buy-sell back 0,000,000,000,00

Składniki lokat notowane na aktywnym rynku1610,001803,001838,001838,00

Składniki lokat nienotowane na aktywnym rynku875,001025,001190,001264,00

Pozostałe aktywa0,002,000,000,00

Zobowiązania1223,001225,001216,001216,00

Aktywa netto (I-II)1845,002 246,002418,002492,00

Kapitał funduszu47 129,0047175,0047267,0047267,00

Kapitał wpłacony, w tym:90092,0090092,0090092,0090092,00

certyfikaty inwestycyjne nie w pełni opłacone 0,000,000,000,00

Kapitał wypłacony (wielkość ujemna)-42964,00-42917,00-42825,00-42825,00

Dochody zatrzymane-44629,00-44 622,00-44748,00-44749,00

Zakumulowane, nierozdysponowane przychody z lokat netto-4377,00-4 329,00-4229,00-4229,00

Zakumulowany, nierozdysponowany zrealizowany zysk (strata) ze zbycia lokat-40252,00-40 294,00-40519,00-40520,00

Wzrost (spadek) wartości lokat w odniesieniu do ceny nabycia-655,00-307,00-101,00-29,00

Kapitał funduszu i zakumulowany wynik z operacji (IV+V+/-VI)1 845,002 246,002418,002489,00
Liczba zarejestrowanych certyfikatów inwestycyjnych8960,009174,009522,000,00

Wartość aktywów netto na certyfikat inwestycyjny 205,90244,78261,700,00
Przewidywana liczba certyfikatów inwestycyjnych8960,00Rozwodniona wartość aktywów netto na certyfikat inwestycyjny205,90


Serie certyfikatów inwestycyjnychLiczba

STD8960,00
Serie certyfikatów inwestycyjnychWartość aktywów netto na certyfikat inwestycyjny

STD 205,90


Narastająco kwartały roku bieżącego
kwartał:
rok:
od:
do:
Okres roku poprzedniego
od:
do:
Narastająco kwartały roku poprzedniego kwartał:
rok:
od:
do:


RACHUNEK WYNIKU Z OPERACJI od 2021-10-0142020-10-014

20212020

do 2021-12-312021-01-012020-12-312020-01-01

2021-12-312020-12-31

Przychody z lokat8,0040,0018,0086,00

Dywidendy i inne udziały w zyskach0,0013,00-1,0021,00

Przychody odsetkowe8,0027,0011,0047,00

Przychody związane z posiadaniem nieruchomości0,000,000,000,00

Dodatnie saldo różnic kursowych0,000,008,0018,00

Pozostałe0,000,000,000,00

Koszty funduszu83,00268,0072,00271,00

Wynagrodzenie dla towarzystwa, w tym:15,0066,0016,0068,00

stała część wynagrodzenia15,0066,0016,0068,00

zmienna część wynagrodzenia0,000,000,000,00

Wynagrodzenia dla podmiotów prowadzących dystrybucję0,000,000,000,00

Opłaty dla depozytariusza28,0085,0022,0080,00

Opłaty związane z prowadzeniem rejestru aktywów funduszu4,0018,004,0018,00

Opłaty za zezwolenia oraz rejestracyjne2,009,003,009,00

Usługi w zakresie rachunkowości10,0021,003,0012,00

Usługi w zakresie zarządzania aktywami funduszu0,000,000,000,00

Usługi prawne0,000,000,000,00

Usługi wydawnicze, w tym poligraficzne0,000,000,000,00

Koszty odsetkowe3,005,004,0020,00

Koszty związane z posiadaniem nieruchomości0,000,000,000,00

Ujemne saldo różnic kursowych2,002,000,000,00

Pozostałe19,0062,0020,0064,00

Koszty pokrywane przez towarzystwo27,0080,0017,0069,00

Koszty funduszu netto (II-III)56,00188,0055,00202,00

Przychody z lokat netto (I-IV)-48,00-148,00-37,00-116,00

Zrealizowany i niezrealizowany zysk (strata)-304,00-359,00117,00-324,00

Zrealizowany zysk (strata) ze zbycia lokat44,00267,0011,00-933,00

Wzrost (spadek) niezrealizowanego zysku (straty) z wyceny lokat, w tym:-348,00-626,00106,00609,00

z tytułu różnic kursowych0,002,00-1,00-2,00

Wynik z operacji-352,00-507,0080,00-440,00

Podatek dochodowy0,000,000,000,00
Wynik z operacji przypadający na certyfikat inwestycyjny -39,46-56,688,66-46,03

Rozwodniony wynik z operacji przypadający na certyfikat inwestycyjny-39,46-56,688,66-46,03Narastająco kwartały roku bieżącego kwartał:
rok:
od:
do:
Okres roku poprzedniego
od:
do:
Narastająco kwartały roku poprzedniego kwartał:
rok:
od:
do:


ZESTAWIENIE ZMIAN W AKTYWACH NETTO od 2021-10-0142020-01-014

20212020

do 2021-12-312021-01-012020-12-312020-01-01

2021-12-312020-12-31

Zmiana wartości aktywów netto-399,00-646,00-547,00-618,00

Wartość aktywów netto na koniec poprzedniego okresu sprawozdawczego2247,002492,003114,003036,00

Wynik z operacji za okres sprawozdawczy (razem), w tym:-352,00-507,00-440,00-511,00

przychody z lokat netto-48,00-148,00-116,00-116,00

zrealizowany zysk (strata) ze zbycia lokat44,00267,00-933,00-932,00

wzrost (spadek) niezrealizowanego zysku (straty) z wyceny lokat-348,00-626,00609,00537,00

Zmiana w aktywach netto z tytułu wyniku z operacji-352,00-507,00-440,00-511,00

Dystrybucja dochodów (przychodów) funduszu (razem)0,000,000,000,00

z przychodów z lokat netto0,000,000,000,00

ze zrealizowanego zysku ze zbycia lokat0,000,000,000,00

z przychodów ze zbycia lokat0,000,000,000,00

Zmiany w kapitale w okresie sprawozdawczym (razem), w tym:-47,00-139,00-107,00-107,00

zmiana kapitału wpłaconego (powiększenie kapitału z tytułu wydanych certyfikatów inwestycyjnych)0,000,000,000,00

zmiana kapitału wypłaconego (zmniejszenie kapitału z tytułu wykupionych certyfikatów inwestycyjnych)-47,00-139,00-107,00-107,00

Łączna zmiana aktywów netto w okresie sprawozdawczym-399,00-646,00-547,00-618,00

Wartość aktywów netto na koniec okresu sprawozdawczego1845,001845,002492,002418,00

Średnia wartość aktywów netto w okresie sprawozdawczym2037,982337,092440,472440,47

Zmiana liczby certyfikatów inwestycyjnych:
STD
-214,00-562,00-433,00-433,00

Zmiana liczby certyfikatów inwestycyjnych w okresie sprawozdawczym:-214,00-562,00-433,00-433,00

liczba wydanych certyfikatów inwestycyjnych0000

liczba wykupionych certyfikatów inwestycyjnych214562433433

saldo zmian-214-562-433-433

Liczba certyfikatów inwestycyjnych narastająco od początku działalności funduszu, w tym:8 960,008 960,009 522,009 522,00

liczba wydanych certyfikatów inwestycyjnych90283902839028390283

liczba wykupionych certyfikatów inwestycyjnych81323813238076180761

saldo zmian8960896095229522

Przewidywana liczba certyfikatów inwestycyjnych8960896095229522

Zmiana wartości aktywów netto na certyfikat inwestycyjny:
STD
-38,88-55,80-51,06-51,01

wartość aktywów netto na certyfikat inwestycyjny na koniec poprzedniego okresu sprawozdawczego244,78261,70312,76304,98

wartość aktywów netto na certyfikat inwestycyjny na koniec bieżącego okresu sprawozdawczego205,90205,90261,70253,97

procentowa zmiana wartości aktywów netto na certyfikat inwestycyjny w okresie sprawozdawczym-49,65-21,32-16,33-16,73

minimalna wartość aktywów netto na certyfikat inwestycyjny w okresie sprawozdawczym205,92205,92211,81211,81

data wyceny2021-12-312021-12-312020-03-312020-03-31

maksymalna wartość aktywów netto na certyfikat inwestycyjny w okresie sprawozdawczym245,02270,64313,38313,38

data wyceny2021-10-292021-03-312020-01-312020-01-31

wartość aktywów netto na certyfikat inwestycyjny według ostatniej wyceny w okresie sprawozdawczym205,92205,92261,58261,58

data wyceny2021-12-312021-12-312020-12-312020-12-31

Rozwodniona wartość aktywów netto na certyfikat inwestycyjny205,90205,90261,70253,97

Procentowy udział kosztów funduszu w średniej wartości aktywów netto, w tym:16,1611,4711,1011,10

procentowy udział wynagrodzenia dla towarzystwa2,922,822,792,79

procentowy udział wynagrodzenia dla podmiotów prowadzących dystrybucję0,000,000,000,00

procentowy udział opłat dla depozytariusza5,453,643,283,28

procentowy udział opłat związanych z prowadzeniem rejestru aktywów funduszu0,780,770,740,74

procentowy udział opłat za usługi w zakresie rachunkowości1,950,900,490,49

procentowy udział opłat za usługi w zakresie zarządzania aktywami funduszu0,000,000,000,00Narastająco kwartały roku bieżącego kwartał:
rok:
od:
do:
Okres roku poprzedniego od:
do:
Narastająco kwartały roku poprzedniego kwartał:
rok:
od:
do:


RACHUNEK PRZEPŁYWÓW PIENIĘŻNYCH od 2021-10-0142020-10-014

20212020

do 2021-12-312021-01-012020-12-312020-01-01

2021-12-312020-12-31

Przepływy środków pieniężnych z działalności operacyjnej-48,0076,00101,00250,00

Wpływy33096,0068789,0010145,0089882,00

Z tytułu posiadanych lokat0,0034,009,0044,00

Z tytułu zbycia składników lokat33072,0068680,0010118,0089769,00

Pozostałe24,0075,0018,0069,00

Wydatki33144,0068713,0010044,0089632,00

Z tytułu posiadanych lokat3,002,000,000,00

Z tytułu nabycia składników lokat33061,0068460,009951,0089387,00

Z tytułu wypłaconego wynagrodzenia dla towarzystwa16,0073,0028,0070,00

Z tytułu wypłaconego wynagrodzenia dla podmiotów prowadzących dystrybucję0,000,000,000,00

Z tytułu opłat dla depozytariusza31,0083,0031,0078,00

Z tytułu opłat związanych z prowadzeniem rejestru aktywów funduszu7,0018,007,0018,00

Z tytułu opłat za zezwolenia oraz opłat rejestracyjnych0,000,000,000,00

Z tytułu usług w zakresie rachunkowości0,009,000,0012,00

Z tytułu usług w zakresie zarządzania aktywami funduszu0,000,000,000,00

Z tytułu usług prawnych0,000,000,000,00

Z tytułu posiadania nieruchomości0,000,000,000,00

Pozostałe26,0068,0027,0067,00

Przepływy środków pieniężnych z działalności finansowej-13,00-103,00-53,00-115,00

Wpływy0,006,000,000,00

Z tytułu wydania certyfikatów inwestycyjnych0,000,000,000,00

Z tytułu zaciągniętych kredytów0,000,000,000,00

Z tytułu zaciągniętych pożyczek0,000,000,000,00

Z tytułu spłaty udzielonych pożyczek0,000,000,000,00

Odsetki0,000,000,000,00

Pozostałe0,006,000,000,00

Wydatki13,00109,0053,00115,00

Z tytułu wykupienia certyfikatów inwestycyjnych12,00107,0051,00112,00

Z tytułu spłat zaciągniętych kredytów0,000,000,000,00

Z tytułu spłat zaciągniętych pożyczek0,000,000,000,00

Z tytułu wyemitowanych obligacji0,000,000,000,00

Z tytułu wypłaty przychodów0,000,000,000,00

Z tytułu udzielonych pożyczek0,000,000,000,00

Odsetki0,000,000,000,00

Pozostałe1,002,002,003,00

Skutki zmian kursów wymiany środków pieniężnych i ekwiwalentów środków pieniężnych-3,00-2,009,0018,00

Zmiana stanu środków pieniężnych netto (A+/-B)-61,00-27,0048,00135,00

Środki pieniężne i ekwiwalenty środków pieniężnych na początek okresu sprawozdawczego634,00600,00552,00465,00

Środki pieniężne i ekwiwalenty środków pieniężnych na koniec okresu sprawozdawczego (E+/-D)573,00573,00600,00600,00
INFORMACJA DODATKOWA

"W okresie sprawozdawczym Wartość Aktywów Netto Funduszu była niższa niż 4 mln zł, co jest przesłanką do podjęcia decyzji o likwidacji Funduszu. Do dnia sprawozdawczego Towarzystwo nie podjęło jednak takiej decyzji.

PlikOpis


SKŁADNIKI LOKAT

4 kwartał3 kwartał2020 rok4 kwartał

2021 roku2021 roku2020 roku

Wartość według ceny nabycia w tys.Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys.Procentowy udział w aktywach ogółemWartość według ceny nabycia w tys.Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys.Procentowy udział w aktywach ogółemWartośc według ceny nabycia w tys.Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys.Procentowy udział w aktywach ogółemWartość według ceny nabycia w tys.Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys.Procentowy udział w aktywach ogółemAkcje1727108835,461727141640,791727160644,191727168045,31

Warranty subskrypcyjne000,00000,00000,00000,00

Prawa do akcji000,00000,00000,00000,00

Prawa poboru000,00000,00000,00000,00

Kwity depozytowe000,00000,00000,00000,00

Listy zastawne000,00000,00000,00000,00

Dłużne papiery wartościowe1399139745,531399141240,671399142239,131399142238,35

Instrumenty pochodne-13-7-0,23-45-39-1,13-60-46-1,27-60-46-1,24

Udziały w spółkach z ograniczoną odpowiedzialnością000,00000,00000,00000,00

Jednostki uczestnictwa000,00000,00000,00000,00

Certyfikaty inwestycyjne000,00000,00000,00000,00

Tytuły uczestnictwa emitowane przez instytucje wspólnego inwestowania mające siedzibę za granicą000,00000,00000,00000,00

Wierzytelności000,00000,00000,00000,00

Udzielone pożyczki pieniężne000,00000,00000,00000,00

Weksle000,00000,00000,00000,00

Depozyty000,00000,00000,00000,00

Waluty000,00000,00000,00000,00

Nieruchomości000,00000,00000,00000,00

Statki morskie000,00000,00000,00000,00

Inne000,00000,00000,00000,00


AKCJERodzaj rynkuNazwa rynkuLiczbaKraj siedziby emitentaWartość według ceny nabycia w tys.Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys.Procentowy udział w aktywach ogółem

SEKO SA (PLSEKO000014)Aktywny rynek - rynek regulowanyGIEŁDA PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH W WARSZAWIE37558,00Polska520,00275,008,96

LUG SA (PLLUG0000010)Aktywny rynek - alternatywny system obrotuNEW CONNECT53247,00Polska336,00220,007,17

SKYCASH POLAND SA (SKYCASHPL)Nienotowane na rynku aktywnymNie dotyczy414000,00Polska560,00567,0018,48

INTERNET MEDIA SERVICES SA (PLINTMS00019)Aktywny rynek - rynek regulowanyGIEŁDA PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH W WARSZAWIE3739,00Polska11,0011,000,36

NPC SA (NPCSPOLKAAKC)Nienotowane na rynku aktywnymNie dotyczy500,00Polska300,0015,000,49

WARRANTY SUBSKRYPCYJNERodzaj rynkuNazwa rynkuLiczbaKraj siedziby emitentaWartość według ceny nabycia w tys.Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys.Procentowy udział w aktywach ogółemPRAWA DO AKCJIRodzaj rynkuNazwa rynkuLiczbaKraj siedziby emitentaWartość według ceny nabycia w tys.Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys.Procentowy udział w aktywach ogółemPRAWA POBORURodzaj rynkuNazwa rynkuLiczbaKraj siedziby emitentaWartość według ceny nabycia w tys.Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys.Procentowy udział w aktywach ogółemKWITY DEPOZYTOWERodzaj rynkuNazwa rynkuLiczbaKraj siedziby emitentaWartość według ceny nabycia w tys.Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys.Procentowy udział w aktywach ogółem

LISTY ZASTAWNERodzaj rynkuNazwa rynkuEmitentKraj siedziby emitentaTermin wykupuWarunki oprocentowaniaRodzaj listuPodstawa emisjiWartość nominalnaLiczbaWartość według ceny nabycia w tys.Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys.Procentowy udział w aktywach ogółemDŁUŻNE PAPIERY WARTOŚCIOWERodzaj rynkuNazwa rynkuEmitentKraj siedziby emitentaTermin wykupuWarunki oprocentowaniaWartość nominalnaLiczbaWartość według ceny nabycia w tys.Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys.Procentowy udział w aktywach ogółem

O terminie wykupu do 1 roku:


1100,001099,001104,0035,98

Obligacje


1100,001099,001104,0035,98

WZ1122 (PL0000109377)Aktywny rynek - rynek regulowanyRYNEK REGULOWANY GPWSKARB PAŃSTWAPolska2022-11-252,0200 (ZMIENNY)1000,001100,001099,001104,0035,98

Bony skarbowe


0,000,000,000,00Bony pieniężne


0,000,000,000,00Inne


0,000,000,000,00O terminie wykupu powyżej 1 roku:


300,00300,00293,009,55

Obligacje


300,00300,00293,009,55

NPC SA 02/03/2025 A (PLO288500021)Nienotowane na rynku aktywnymNie dotyczyNPC SAPolska2025-03-027,0000 (STALY)1000,00300,00300,00293,009,55

Bony skarbowe


0,000,000,000,00Bony pieniężne


0,000,000,000,00Inne


0,000,000,000,00

INSTRUMENTY POCHODNERodzaj rynkuNazwa rynkuEmitent (wystawca)Kraj siedziby emitenta (wystawcy)Instrument bazowyLiczbaWartość według ceny nabycia w tys.Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys.Procentowy udział w aktywach ogółem

Wystandaryzowane instrumenty pochodne:
25,00-13,00-7,00-0,23

OW20O222100 (PL0GO0221822) (Krótka)Aktywny rynek - rynek regulowanyGIEŁDA PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH W WARSZAWIENie dotyczyNie dotyczyInstrument: WIG2016,00-10,00-5,00-0,16

OW20O222000 (PL0GO0221780) (Krótka)Aktywny rynek - rynek regulowanyGIEŁDA PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH W WARSZAWIENie dotyczyNie dotyczyInstrument: WIG209,00-3,00-2,00-0,07

Niewystandaryzowane instrumenty pochodne
0,000,000,000,00UDZIAŁY W SPÓŁKACH Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄNazwa spółkiSiedziba spółkiKraj siedziby spółkiLiczbaWartość według ceny nabycia w tys.Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys.Procentowy udział w aktywach ogółemJEDNOSTKI UCZESTNICTWA I CERTYFIKATY INWESTYCYJNERodzaj rynkuNazwa rynkuNazwa i rodzaj funduszuLiczbaWartość według ceny nabycia w tys.Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys.Procentowy udział w aktywach ogółem

Jednostki uczestnictwa


0,00000,000,000,00Certyfikaty inwestycyjne


0,000,000,000,00
TYTUŁY UCZESTNICTWA EMITOWANE PRZEZ INSTYTUCJE WSPÓLNEGO INWESTOWANIA MAJĄCE SIEDZIBĘ ZA GRANICĄRodzaj rynkuNazwa rynkuNazwa emitentaKraj siedziby emitentaLiczbaWartość według ceny nabycia w tys.Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys.Procentowy udział w aktywach ogółemWIERZYTELNOŚCINazwa i rodzaj podmiotuKraj siedziby podmiotuTermin wymagalnościRodzaj świadczeniaWartość świadczenia w tys.LiczbaWartość według ceny nabycia w tys.Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys.Procentowy udział w aktywach ogółemUDZIELONE POŻYCZKI PIENIĘŻNENazwa pożyczkobiorcyKraj siedziby pożyczkobiorcyTermin wymagalnościOprocentowanieWartość nominalna w tys.Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys.Procentowy udział w aktywach ogółem

WEKSLEWystawcaData płatnościWartość według ceny nabycia w tys.Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys.Procentowy udział w aktywach ogółem

DEPOZYTYNazwa bankuKraj siedziby bankuWalutaWarunki oprocentowaniaWartość według ceny nabycia w danej walucieWartość według ceny nabycia w tys.Wartość według wyceny na dzień bilansowy w danej walucieWartość według wyceny na dzień bilansowy w tys.Procentowy udział w aktywach ogółem

W walutach państw należących do OECD0,00
0,000,00

W walutach państw nienależących do OECD0,00
0,000,00

WALUTYPaństwoWartość według ceny nabycia w tys. Wartość na dzień bilansowy w danej walucieWartość według wyceny na dzień bilansowy w tys.Procentowy udział w aktywach ogółem

W walutach państw należących do OECD
0,00
0,000,00

W walutach państw nienależących do OECD
0,00
0,000,00NIERUCHOMOŚCIRok oddania do użytkuData nabyciaNumer księgi wieczystejKraj położeniaAdresPowierzchniaObciążeniaSłużebnościWartość według ceny nabycia w tys. Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys.Procentowy udział w aktywach ogółem

Prawa własności nieruchomości:0,000,000,00

Budynki0,000,000,00Lokale0,000,000,00


0,000,000,00

Grunty0,000,000,00Inne0,000,000,00Prawa współwłasności nieruchomości:0,000,000,00

Budynki0,000,000,00Lokale0,000,000,00Grunty0,000,000,00Inne0,000,000,00Użytkowanie wieczyste:0,000,000,00

Budynki0,000,000,00Lokale0,000,000,00Grunty0,000,000,00Inne0,000,000,00
STATKI MORSKIEKraj rejestracji statkuKlasa statkuWartość według ceny nabycia w tys.Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys.

INNEEmitent (wystawca)Kraj siedziby emitenta (wystawcy)Istotne parametryLiczbaWartość według ceny nabycia w tys.Wartość na dzień bilansowy w tys.Procentowy udział w aktywach ogółem

GWARANTOWANE SKŁADNIKI LOKATRodzajŁączna liczbaWartość według ceny nabycia w tys.Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys.Procentowy udział w aktywach ogółem

Papiery wartościowe gwarantowane przez Skarb PaństwaDWP1100,001099,001104,0035,98

Papiery wartościowe gwarantowane przez NBP


Papiery wartościowe gwarantowane przez jednostki samorzadu terytorialnego


Papiery wartościowe gwarantowane przez państwa należące do OECD (z wyłączeniem Rzeczypospolitej Polskiej)


Papiery wartościowe gwarantowane przez międzynarodowe instytucje finansowe, których członkiem jest Rzeczpospolita Polska lub przynajmniej jedno z państw należących do OECD

INSTRUMENTY RYNKU PIENIĘŻNEGOEmitentTermin wykupuWarunki oprocentowaniaWartość nominalnaLiczbaWartość według ceny nabycia w tys.Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys.Procentowy udział w aktywach ogółem
GRUPY KAPITAŁOWE, O KTÓRYCH MOWA W ART. 98 USTAWYWartość według wyceny na dzień bilansowy w tys.Procentowy udział w aktywach ogółem
SKŁADNIKI LOKAT NABYTE OD PODMIOTÓW, O KTÓRYCH MOWA W ART. 107 USTAWYWartość według wyceny na dzień bilansowy w tys.Procentowy udział w aktywach ogółem

WZ1122 (PL0000109377)1103,0035,97

NPC SA (NPCSPOLKAAKC)9,000,28

PAPIERY WARTOŚCIOWE EMITOWANE PRZEZ MIĘDZYNARODOWE INSTYTUCJE FINANSOWE, KTÓRYCH CZŁONKIEM JEST RZECZPOSPOLITA POLSKA LUB PRZYNAJMNIEJ JEDNO Z PAŃSTW NALEŻĄCYCH DO OECDNazwa emitentaKraj siedziby emitentaRodzaj rynkuNazwa rynkuLiczbaWartość według ceny nabycia w tys.Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys.Procentowy udział w aktywach ogółem
NOTA-1 POLITYKA RACHUNKOWOŚCI


PlikOpisNOTA-2 NALEŻNOŚCI FUNDUSZU

4kwartał

2021roku

Z tytułu zbytych lokat0,00

Z tytułu instrumentów pochodnych0,00

Z tytułu wydanych certyfikatów inwestycyjnych0,00

Z tytułu dywidendy0,00

Z tytułu odsetek0,00

Z tytułu posiadanych nieruchomości, w tym czynszów0,00

Z tytułu udzielonych pożyczek0,00

Pozostałe10,00


NOTA-3 ZOBOWIĄZANIA FUNDUSZU

4kwartał

2021roku

Z tytułu nabytych aktywów0,00

Z tytułu transakcji repo/sell-buy back1104,00

Z tytułu instrumentów pochodnych7,00

Z tytułu wpłat na certyfikaty inwestycyjne0,00

Z tytułu wykupionych certyfikatów inwestycyjnych46,00

Z tytułu wypłaty dochodów funduszu0,00

Z tytułu wypłaty przychodów funduszu0,00

Z tytułu wyemitowanych obligacji0,00

Z tytułu krótkoterminowych pożyczek i kredytów0,00

Z tytułu długoterminowych pożyczek i kredytów0,00

Z tytułu gwarancji lub poręczeń0,00

Z tytułu rezerw66,00

Pozostałe zobowiązania0,00


PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH FUNDUSZ

Imię i NazwiskoStanowisko/FunkcjaPodpis
Krzysztof ŁękarskiWiceprezes Zarządu
Maciej KwiatkowskiPrezes Zarządu


ESPI

ESPI - Komunikaty spółek

Przejdź do artykułów autora
Artykuły, które powinny Cię zaciekawić..
Zamknij

Koszyk