• Odbierz prezent
OPERA ZA 3 GROSZE FIZ: raport finansowy (2021-10-14 15:08)
fot. freepik.com
FALSEskorygowany

KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO

Raport półroczny FIZ-P-E

za 1 półrocze 2021obejmujący okres od2021-01-01do2021-06-30
oraz poprzedni rok obrotowy 2020obejmujący okres od2020-01-01do2020-12-31
Podstawa prawna:
§ 82 ust. 1 pkt 2 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim (Dz. U. Nr 33 poz. 259 z późn. zm.)
Data przekazania:2021-10-13
OPERA ZA 3 GROSZE FUNDUSZ INWESTYCYJNY ZAMKNIĘTY
(pełna nazwa funduszu)
OPERA ZA 3 GROSZE FIZOPERA Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych S.A.
(skrócona nazwa funduszu)(nazwa towarzystwa)
00-061WARSZAWA
(kod pocztowy)(miejscowość)
MARSZAŁKOWSKA142
(ulica)( numer)
22 379 11 10PLFIZ000570biuro@opera-tfi.pl
(telefon)(fax)(e-mail)
1070007628141004862www.opera-tfi.pl
(NIP)(REGON)(WWW)
Ernst & Young Audyt Polska Sp. z o.o. Sp. k., z siedzibą w Warszawa, Rondo ONZ 1 , KRS: 0000481039 2021-10-12
(podmiot uprawniony do badania)(data sporządzenia raportu)
Raport półroczny zawiera:
TRUEPismo Prezesa Zarządu towarzystwa
TRUEPółroczne sprawozdanie finansowe
TRUEWprowadzenieTRUERachunek wyniku z operacjiTRUENoty objaśniające
TRUEZestawienie lokatTRUEZestawienie zmian w aktywach nettoTRUEInformacja dodatkowa
TRUEBilansTRUERachunek przepływów pieniężnychTRUEWybrane dane finansowe
TRUESprawozdanie zarządu towarzystwa (sprawozdanie z działalności funduszu)
TRUEOświadczenie o poprawności półrocznego sprawozdania finansowego
TRUEOświadczenie depozytariusza
FALSEOświadczenie zarządu w sprawie podmiotu uprawionego do badania sprawozdań finansowych
TRUERaport podmiotu uprawnionego do badania sprawozdań finansowych
FALSEStanowisko zarządu oraz opinia organu nadzorującego w sprawie raportu podmiotu uprawnionego do badania sprawozdań finansowych

KOMISJA NADZORU FINANSOWEGOInformacje o funduszu
Konstrukcja funduszu:
Typ funduszu:Subfundusz:FALSE
Fundusz sekurytyzacyjny:FALSEFundusz podstawowy:


FALSE
Fundusz portfelowy:FALSEFundusz powiązany:


FALSE
Fundusz aktywów niepublicznych:FALSE

Waluta sprawozdania finansowego:Fundusz podstawowy:


Fundusze powiązane:


Fundusz z wydzielonymi subfunduszami:

(nazwa funduszu)
PlikOpis


WPROWADZENIE DO SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO


PlikOpis

20_wprowadzenie.pdfKOREKTA SPRAWOZDANIAPlikOpis


PISMO PREZESA ZARZĄDU TOWARZYSTWA


PlikOpis

3GR - list zarzadu_12.10.2021.pdf
SPRAWOZDANIE ZARZĄDU (SPRAWOZDANIE Z DZIAŁALNOŚCI FUNDUSZU)


PlikOpis

Wsad do sprawozdania Zarządu - 3GR .pdf
WYBRANE DANE FINANSOWE 1 półrocze 2020 rok

2021 roku

Przychody z lokat130

Koszty funduszu netto990

Przychody z lokat netto-860

Zrealizowane zyski (straty) ze zbycia lokat1600

Niezrealizowane zyski (straty) z wyceny lokat-1470

Wynik z operacji-730

Zobowiązania1 2180

Aktywa3 4820

Aktywa netto2 2640

Liczba zarejestrowanych certyfikatów inwestycyjnych9 2220

Wartość aktywów netto na certyfikat inwestycyjny245,490,00

Wynik z operacji na certyfikat inwestycyjny-8,050,00BILANS

1 półrocze 2020 rok

2021 roku

Aktywa3 4823 634

Środki pieniężne i ich ekwiwalenty601600

Należności66

Transakcje przy zobowiązaniu się drugiej strony do odkupu00

Składniki lokat notowane na aktywnym rynku, w tym:1 8031 838

dłużne papiery wartościowe1 1031 105

Składniki lokat nienotowane na aktywnym rynku, w tym:1 0691 190

dłużne papiery wartościowe307317

Nieruchomości00

Pozostałe aktywa30


Zobowiązania1 2181 216

Aktywa netto (I-II)2 2642 418

Kapitał funduszu47 18747 267

Kapitał wpłacony90 09290 092

Kapitał wypłacony (wielkość ujemna)-42 905-42 825

Dochody zatrzymane-44 674-44 748

Zakumulowane, nierozdysponowane przychody z lokat netto-4 315-4 229

Zakumulowany, nierozdysponowany zrealizowany zysk (strata) ze zbycia lokat-40 359-40 519

Wzrost (spadek) wartości lokat w odniesieniu do ceny nabycia-249-101

Kapitał funduszu i zakumulowany wynik z operacji (IV+V+/-VI)2 2642 418


Liczba zarejestrowanych certyfikatów inwestycyjnych9 2229 522

Wartość aktywów netto na certyfikat inwestycyjny 245,49253,97


Przewidywana liczba certyfikatów inwestycyjnych9 222


Rozwodniona wartość aktywów netto na certyfikat inwestycyjny245,49Liczba certyfikatów inwestycyjnych w podziale na serie certyfikatów:

Domyślna seria certyfikatów: 9 222


Wartość aktywów netto na poszczególne serie certyfikatów inwestycyjnych:

Domyślna seria certyfikatów: 245,49
RACHUNEK WYNIKU Z OPERACJI

od 2021-01-01 od 2020-01-01 od 2020-01-01

do 2021-06-30 do 2020-12-31 do 2020-06-30

Przychody z lokat138634

Dywidendy i inne udziały w zyskach0210

Przychody odsetkowe134730

Przychody związane z posiadaniem nieruchomości000

Dodatnie saldo różnic kursowych0184

Pozostałe000Koszty funduszu133271137

Wynagrodzenie dla towarzystwa346834

Wynagrodzenia dla podmiotów prowadzących dystrybucję000

Opłaty dla depozytariusza388038

Opłaty związane z prowadzeniem rejestru aktywów funduszu9189

Opłaty za zezwolenia oraz rejestracyjne595

Usługi w zakresie rachunkowości6126

Usługi w zakresie zarządzania aktywami funduszu000

Usługi prawne000

Usługi wydawnicze, w tym poligraficzne000

Koszty odsetkowe22016

Koszty związane z posiadaniem nieruchomości000

Ujemne saldo różnic kursowych900

Pozostałe306429

opłata KDPW za wykup CI3123

wykorzystywanie oprogramowania102010

ogłoszenia statutowe474

odpłatne serwisy informacyjne122412

organizacja i działalność Zgromadzenia Inwestorów010

pozostałe100

Koszty pokrywane przez towarzystwo346934

Koszty funduszu netto (II-III)99202103

Przychody z lokat netto (I-IV)-86-116-69

Zrealizowany i niezrealizowany zysk (strata)13-395-557

Zrealizowany zysk (strata) ze zbycia lokat, w tym:160-932-823

z tytułu różnic kursowych-2-1-1

Wzrost (spadek) niezrealizowanego zysku (straty) z wyceny lokat, w tym:-147537266

z tytułu różnic kursowych2-20

Wynik z operacji-73-511-626Wynik z operacji na przypadający na certyfikat inwestycyjny -8,05-53,76-63,99

Rozwodniony wynik z operacji przypadający na certyfikat inwestycyjny-8,05-53,76-63,99
ZESTAWIENIE ZMIAN W AKTYWACH NETTO

od 2021-01-01 od 2020-01-01

do 2021-06-30 do 2020-12-31

Zmiana wartości aktywów nettoWartość aktywów netto na koniec poprzedniego okresu sprawozdawczego2 4183 036

Wynik z operacji za okres sprawozdawczy (razem), w tym:-73-511

przychody z lokat netto-86-116

zrealizowany zysk (strata) ze zbycia lokat160-932

wzrost (spadek) niezrealizowanego zysku (straty) z wyceny lokat-147537

Zmiana w aktywach netto z tytułu wyniku z operacji-73-511

Dystrybucja dochodów (przychodów) funduszu (razem)00

z przychodów z lokat netto00

ze zrealizowanego zysku ze zbycia lokat00

z przychodów ze zbycia lokat00

Zmiany w kapitale w okresie sprawozdawczym (razem), w tym:-80-107

zmiana kapitału wpłaconego (powiększenie kapitału z tytułu wydanych certyfikatów inwestycyjnych)00

zmiana kapitału wypłaconego (zmniejszenie kapitału z tytułu wykupionych certyfikatów inwestycyjnych)-80-107

Łączna zmiana aktywów netto w okresie sprawozdawczym-153-618

Wartość aktywów netto na koniec okresu sprawozdawczego2 2642 418

Średnia wartość aktywów netto w okresie sprawozdawczym2 5082 440

Zmiana liczby certyfikatów inwestycyjnych: Domyślna seria certyfikatówZmiana liczby certyfikatów inwestycyjnych w okresie sprawozdawczym:liczba wydanych certyfikatów inwestycyjnych00

liczba wykupionych certyfikatów inwestycyjnych300433

saldo zmian-300-433

Liczba certyfikatów inwestycyjnych narastająco od początku działalności funduszu, w tym:liczba wydanych certyfikatów inwestycyjnych90 28390 283

liczba wykupionych certyfikatów inwestycyjnych81 06180 761

saldo zmian9 2229 522

Przewidywana liczba certyfikatów inwestycyjnych9 2220

Zmiana wartości aktywów netto na certyfikat inwestycyjny: Domyślna seria certyfikatówwartość aktywów netto na certyfikat inwestycyjny na koniec poprzedniego okresu sprawozdawczego253,97304,98

wartość aktywów netto na certyfikat inwestycyjny na koniec bieżącego okresu sprawozdawczego245,49253,97

procentowa zmiana wartości aktywów netto na certyfikat inwestycyjny w okresie sprawozdawczym-6,62-16,73

minimalna wartość aktywów netto na certyfikat inwestycyjny w okresie sprawozdawczym260,31211,81

data wyceny 2021-06-30 2020-03-31

maksymalna wartość aktywów netto na certyfikat inwestycyjny w okresie sprawozdawczym270,64313,38

data wyceny 2021-03-31 2020-01-31

wartość aktywów netto na certyfikat inwestycyjny według ostatniej wyceny w okresie sprawozdawczym260,31261,58

data wyceny 2021-06-30 2020-12-31

Rozwodniona wartość aktywów netto na certyfikat inwestycyjny245,49253,97

Procentowy udział kosztów funduszu w średniej wartości aktywów netto, w tym:10,6911,10

procentowy udział wynagrodzenia dla towarzystwa2,732,79

procentowy udział wynagrodzenia dla podmiotów prowadzących dystrybucję0,000,00

procentowy udział opłat dla depozytariusza3,063,28

procentowy udział opłat związanych z prowadzeniem rejestru aktywów funduszu0,720,74

procentowy udział opłat za usługi w zakresie rachunkowości0,480,49

procentowy udział opłat za usługi w zakresie zarządzania aktywami funduszu0,000,00RACHUNEK PRZEPŁYWÓW PIENIĘŻNYCH

od 2021-01-01 od 2020-01-01 od 2020-01-01

do 2021-06-30 do 2020-12-31 do 2020-06-30

Przepływy środków pieniężnych z działalności operacyjnej74250-229

Wpływy24 56489 88262 704

Z tytułu posiadanych lokat21448

Z tytułu zbycia składników lokat24 50989 76962 663

Pozostałe346933Wydatki24 49089 63262 933

Z tytułu posiadanych lokat900

Z tytułu nabycia składników lokat24 36389 38762 839

Z tytułu wypłaconego wynagrodzenia dla towarzystwa357032

Z tytułu wypłaconego wynagrodzenia dla podmiotów prowadzących dystrybucję000

Z tytułu opłat dla depozytariusza407830

Z tytułu opłat związanych z prowadzeniem rejestru aktywów funduszu8185

Z tytułu opłat za zezwolenia oraz opłat rejestracyjnych000

Z tytułu usług w zakresie rachunkowości7124

Z tytułu usług w zakresie zarządzania aktywami funduszu000

Z tytułu usług prawnych000

Z tytułu posiadania nieruchomości000

Pozostałe286723Przepływy środków pieniężnych z działalności finansowej-71-115-34

Wpływy000

Z tytułu wydania certyfikatów inwestycyjnych000

Z tytułu zaciągniętych kredytów000

Z tytułu zaciągniętych pożyczek000

Z tytułu spłaty udzielonych pożyczek000

Odsetki000

Pozostałe000Wydatki7111534

Z tytułu wykupienia certyfikatów inwestycyjnych7111233

Z tytułu spłat zaciągniętych kredytów000

Z tytułu spłat zaciągniętych pożyczek000

Z tytułu wyemitowanych obligacji000

Z tytułu wypłaty przychodów000

Z tytułu udzielonych pożyczek000

Odsetki000

Pozostałe031Skutki zmian kursów wymiany środków pieniężnych i ekwiwalentów środków pieniężnych-9184

Zmiana stanu środków pieniężnych netto (A+/-B)3135-263

Środki pieniężne i ekwiwalenty środków pieniężnych na początek okresu sprawozdawczego600465465

Środki pieniężne i ekwiwalenty środków pieniężnych na koniec okresu sprawozdawczego (E+/-D)603600202INFORMACJA DODATKOWA


PlikOpis

40_informacja dodatkowa.pdf


OŚWIADCZENIE O POPRAWNOŚCI PÓŁROCZNEGO SPRAWOZDANIA FINANSOWEGOPlikOpis

oświadczenie Zarządu o poprawności .pdfOŚWIADCZENIE DEPOZYTARIUSZA


PlikOpis

Opera za 3 grosze FIZ.pdf
OŚWIADCZENIE ZARZĄDU W SPRAWIE PODMIOTU UPRAWNIONEGO DO BADANIA SPRAWOZDAŃ FINANSOWYCH


PlikOpis

oświadczenie zarządu nt audytora.pdf
RAPORT PODMIOTU UPRAWNIONEGO DO BADANIA SPRAWOZDAŃ FINANSOWYCH


PlikOpis

21HY Opera Raport z przeglądu 30.06.2021 - 3GR.T.pdf
STANOWISKO ZARZĄDU ORAZ OPINIA ORGANU NADZORUJĄCEGO W SPRAWIE RAPORTU PODMIOTU UPRAWNIONEGO DO BADANIA SPRAWOZDAŃ FINANSOWYCH


PlikOpis

SKŁADNIKI LOKAT

1 półrocze 2020 rok

2021 roku

Wartość według ceny nabycia w tys.Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys.Procentowy udział w aktywach ogółemWartość według ceny nabycia w tys.Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys.Procentowy udział w aktywach ogółemAkcje1 7261 46241,981 7271 60644,19

Warranty subskrypcyjne000,00000,00

Prawa do akcji000,00000,00

Prawa poboru000,00000,00

Kwity depozytowe000,00000,00

Listy zastawne000,00000,00

Dłużne papiery wartościowe1 3991 41040,501 3991 42239,13

Instrumenty pochodne-44-32-0,92-60-46-1,27

Udziały w spółkach z ograniczoną odpowiedzialnością000,00000,00

Jednostki uczestnictwa000,00000,00

Certyfikaty inwestycyjne000,00000,00

Tytuły uczestnictwa emitowane przez instytucje wspólnego inwestowania mające siedzibę za granicą000,00000,00

Wierzytelności000,00000,00

Weksle000,00000,00

Depozyty000,00000,00

Waluty000,00000,00

Nieruchomości000,00000,00

Statki morskie000,00000,00

Inne000,00000,00
AKCJERodzaj rynkuNazwa rynkuLiczbaKraj siedziby emitentaWartość według ceny nabycia w tys.Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys.Procentowy udział w aktywach ogółem

SEKO SA (PLSEKO000014)Aktywny rynek - rynek regulowanyGIEŁDA PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH W WARSZAWIE37 558Polska52038311,00

LUG SA (PLLUG0000010)Aktywny rynek - alternatywny system obrotuNEW CONNECT53 247Polska3353048,73

SKYCASH POLAND SA (SKYCASHPL)Nienotowane na rynku aktywnymNie dotyczy414 000Polska56052915,19

INTERNET MEDIA SERVICES SA (PLINTMS00019)Aktywny rynek - rynek regulowanyGIEŁDA PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH W WARSZAWIE3 739Polska11130,37

NPC SA (NPCSPOLKAAKC)Nienotowane na rynku aktywnymNie dotyczy500Polska3002336,69

WARRANTY SUBSKRYPCYJNERodzaj rynkuNazwa rynkuLiczbaKraj siedziby emitentaWartość według ceny nabycia w tys.Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys.Procentowy udział w aktywach ogółemPRAWA DO AKCJIRodzaj rynkuNazwa rynkuLiczbaKraj siedziby emitentaWartość według ceny nabycia w tys.Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys.Procentowy udział w aktywach ogółemPRAWA POBORURodzaj rynkuNazwa rynkuLiczbaKraj siedziby emitentaWartość według ceny nabycia w tys.Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys.Procentowy udział w aktywach ogółemKWITY DEPOZYTOWERodzaj rynkuNazwa rynkuLiczbaKraj siedziby emitentaWartość według ceny nabycia w tys.Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys.Procentowy udział w aktywach ogółem

LISTY ZASTAWNERodzaj rynkuNazwa rynkuEmitentKraj siedziby emitentaTermin wykupuWarunki oprocentowaniaRodzaj listuPodstawa emisjiWartość nominalnaLiczbaWartość według ceny nabycia w tys.Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys.Procentowy udział w aktywach ogółemDŁUŻNE PAPIERY WARTOŚCIOWERodzaj rynkuNazwa rynkuEmitentKraj siedziby emitentaTermin wykupuWarunki oprocentowaniaWartość nominalnaLiczbaWartość według ceny nabycia w tys.Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys.Procentowy udział w aktywach ogółem

O terminie wykupu do 1 roku:


0000,00

Obligacje


0000,00Bony skarbowe


0000,00Bony pieniężne


0000,00Inne


0000,00O terminie wykupu powyżej 1 roku:


1 4001 3991 41040,50

Obligacje


1 4001 3991 41040,50

WZ1122 (PL0000109377)Aktywny rynek - rynek regulowanyRYNEK REGULOWANY GPWSKARB PAŃSTWAPolska 2022-11-250,2500 (ZMIENNY)1 000,001 1001 0991 10331,68

NPC SA 02/03/2025 A (PLO288500021)Nienotowane na rynku aktywnymNie dotyczyNPC SAPolska 2025-03-027,0000 (STALY)1 000,003003003078,82

Bony skarbowe


0000,00Bony pieniężne


0000,00Inne


0000,00

INSTRUMENTY POCHODNERodzaj rynkuNazwa rynkuEmitent (wystawca)Kraj siedziby emitenta (wystawcy)Instrument bazowyLiczbaWartość według ceny nabycia w tys.Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys.Procentowy udział w aktywach ogółem

Wystandaryzowane instrumenty pochodne:
13-44-32-0,92

PUT 15000 SEP 21 DAX INDEX (DE000C5TSM81) (Krótka)Aktywny rynek - rynek regulowanyEUREX EXCHANGENie dotyczyNie dotyczyInstrument: DAX INDEX5-39-32-0,92

OW20U211900 (PL0GO0208423) (Krótka)Aktywny rynek - rynek regulowanyGIEŁDA PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH W WARSZAWIENie dotyczyNie dotyczyInstrument: WIG206-300,00

OW20U212000 (PL0GO0208464) (Krótka)Aktywny rynek - rynek regulowanyGIEŁDA PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH W WARSZAWIENie dotyczyNie dotyczyInstrument: WIG202-200,00

Niewystandaryzowane instrumenty pochodne
0000,00UDZIAŁY W SPÓŁKACH Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄNazwa spółkiSiedziba spółkiKraj siedziby spółkiLiczbaWartość według ceny nabycia w tys.Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys.Procentowy udział w aktywach ogółemJEDNOSTKI UCZESTNICTWA I CERTYFIKATY INWESTYCYJNERodzaj rynkuNazwa rynkuNazwa i rodzaj funduszuLiczbaWartość według ceny nabycia w tys.Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys.Procentowy udział w aktywach ogółem

Jednostki uczestnictwa


0,00000,00Certyfikaty inwestycyjne


0000,00
TYTUŁY UCZESTNICTWA EMITOWANE PRZEZ INSTYTUCJE WSPÓLNEGO INWESTOWANIA MAJĄCE SIEDZIBĘ ZA GRANICĄRodzaj rynkuNazwa rynkuNazwa emitentaKraj siedziby emitentaLiczbaWartość według ceny nabycia w tys.Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys.Procentowy udział w aktywach ogółemWIERZYTELNOŚCINazwa i rodzaj podmiotuKraj siedziby podmiotuTermin wymagalnościRodzaj świadczeniaWartość świadczenia w tys.LiczbaWartość według ceny nabycia w tys.Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys.Procentowy udział w aktywach ogółem

WEKSLEWystawcaData płatnościWartość według ceny nabycia w tys.Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys.Procentowy udział w aktywach ogółem

DEPOZYTYNazwa bankuKraj siedziby bankuWalutaWarunki oprocentowaniaWartość według ceny nabycia w danej walucieWartość według ceny nabycia w tys.Wartość według wyceny na dzień bilansowy w danej walucieWartość według wyceny na dzień bilansowy w tys.Procentowy udział w aktywach ogółem

W walutach państw należących do OECD0
00,00

W walutach państw nienależących do OECD0
00,00

WALUTYPaństwoWartość według ceny nabycia w tys. Wartość na dzień bilansowy w danej walucieWartość według wyceny na dzień bilansowy w tys.Procentowy udział w aktywach ogółem

W walutach państw należących do OECD
0
00,00

W walutach państw nienależących do OECD
0
00,00NIERUCHOMOŚCIRok oddania do użytkuData nabyciaNumer księgi wieczystejKraj położeniaAdresPowierzchniaObciążeniaSłużebnościWartość według ceny nabycia w tys. Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys.Procentowy udział w aktywach ogółem

Prawa własności nieruchomości:000,00

Budynki000,00Lokale000,00Grunty000,00Inne000,00Prawa współwłasności nieruchomości:000,00

Budynki000,00Lokale000,00Grunty000,00Inne000,00Użytkowanie wieczyste:000,00

Budynki000,00Lokale000,00Grunty000,00Inne000,00
STATKI MORSKIEKraj rejestracji statkuKlasa statkuWartość według ceny nabycia w tys.Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys.

INNEEmitent (wystawca)Kraj siedziby emitenta (wystawcy)Istotne parametryLiczbaWartość według ceny nabycia w tys.Wartość na dzień bilansowy w tys.Procentowy udział w aktywach ogółem

GWARANTOWANE SKŁADNIKI LOKATRodzajŁączna liczbaWartość według ceny nabycia w tys.Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys.Procentowy udział w aktywach ogółem

Papiery wartościowe gwarantowane przez Skarb PaństwaDłużne papiery wartościowe1 100,001 0991 10331,68

Papiery wartościowe gwarantowane przez NBP


Papiery wartościowe gwarantowane przez jednostki samorzadu terytorialnego


Papiery wartościowe gwarantowane przez państwa należące do OECD (z wyłączeniem Rzeczypospolitej Polskiej)


Papiery wartościowe gwarantowane przez międzynarodowe instytucje finansowe, których członkiem jest Rzeczpospolita Polska lub przynajmniej jedno z państw należących do OECD

INSTRUMENTY RYNKU PIENIĘŻNEGOEmitentTermin wykupuWarunki oprocentowaniaWartość nominalnaLiczbaWartość według ceny nabycia w tys.Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys.Procentowy udział w aktywach ogółem
SKŁADNIKI LOKAT NABYTE OD PODMIOTÓW, O KTÓRYCH MOWA W ART. 107 USTAWYWartość według wyceny na dzień bilansowy w tys.Procentowy udział w aktywach ogółem

WZ1122 (PL0000109377) 1 10330,50

NPC SA (NPCSPOLKAAKC) 2336,44

PAPIERY WARTOŚCIOWE EMITOWANE PRZEZ MIĘDZYNARODOWE INSTYTUCJE FINANSOWE, KTÓRYCH CZŁONKIEM JEST RZECZPOSPOLITA POLSKA LUB PRZYNAJMNIEJ JEDNO Z PAŃSTW NALEŻĄCYCH DO OECDNazwa emitentaKraj siedziby emitentaRodzaj rynkuNazwa rynkuLiczbaWartość według ceny nabycia w tys.Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys.Procentowy udział w aktywach ogółem
NOTA-1 POLITYKA RACHUNKOWOŚCI


PlikOpis

30_nota1.pdfNOTA-2 NALEŻNOŚCI FUNDUSZU

1 półrocze

2021 roku

Z tytułu zbytych lokat0

Z tytułu instrumentów pochodnych0

Z tytułu wydanych certyfikatów inwestycyjnych0

Z tytułu dywidendy0

Z tytułu odsetek0

Z tytułu posiadanych nieruchomości, w tym czynszów0

Z tytułu udzielonych pożyczek0

Pozostałe6

należności od TFI z tytułu kosztów ponadlimitowych6NOTA-3 ZOBOWIĄZANIA FUNDUSZU

1 półrocze

2021 roku

Z tytułu nabytych aktywów0

Z tytułu transakcji przy zobowiązaniu się funduszu do odkupu1 103

Z tytułu instrumentów pochodnych32

Z tytułu wpłat na certyfikaty inwestycyjne0

Z tytułu wykupionych certyfikatów inwestycyjnych24

Z tytułu wypłaty dochodów funduszu0

Z tytułu wypłaty przychodów funduszu0

Z tytułu wyemitowanych obligacji0

Z tytułu krótkoterminowych pożyczek i kredytów0

Z tytułu długoterminowych pożyczek i kredytów0

Z tytułu gwarancji lub poręczeń0

Z tytułu rezerw57

Pozostałe zobowiązania0NOTA-4 ŚRODKI PIENIĘŻNE I ICH EKWIWALENTY

I. STRUKTURA ŚRODKÓW PIENIĘŻNYCH NA RACHUNKACH BANKOWYCH

WalutaWartość na dzień bilansowy w danej walucie w tys.Wartość na dzień bilansowy w walucie sprawozdania finansowego w tys.

Banki:

601

ING BANK ŚLĄSKI SA EUR00

ING BANK ŚLĄSKI SA164163

OPERA DOM MAKLERSKI SP. Z O.O. EUR97438II. ŚREDNI W OKRESIE SPRAWOZDAWCZYM POZIOM ŚRODKÓW PIENIĘŻNYCH UTRZYMYWANYCH W CELU ZASPOKOJENIA BIEŻĄCYCH ZOBOWIĄZAŃ

WalutaWartość na dzień bilansowy w danej walucie w tys.Wartość na dzień bilansowy w walucie sprawozdania finansowego w tys.

Średni w okresie sprawozdawczym poziom środków pieniężnych:

587


EUR94428


159159


USD00
III. EKWIWALENTY ŚRODKÓW PIENIĘŻNYCH

Wartość na dzień bilansowy w walucie sprawozdania finansowego w tys.Ekwiwalenty środków pieniężnych w podziale na ich rodzaje:0
NOTA-5 RYZYKA

PlikOpis

nota 5 .pdfNOTA-6 INSTRUMENTY POCHODNETyp zajętej pozycjiRodzaj instrumenty pochodnegoCel otwarcia pozycjiWartość otwartej pozycjiWartość przyszłych strumieni pieniężnychTerminy przyszłych strumieni pieniężnychKwota będąca podstawą przyszłych płatnościTermin zapadalności (wygasnięcia) instrumentu pochodnegoTermin wykonania instrumentu pochodnego

PUT 15000 SEP 21 DAX INDEX (DE000C5TSM81)KrótkaOpcja sprzedażyInwestycyjny-320,00 2021-09-170,00 2021-09-17 2021-09-17

OW20U211900 (PL0GO0208423)KrótkaOpcja sprzedażyInwestycyjny00,00 2021-09-170,00 2021-09-17 2021-09-17

OW20U212000 (PL0GO0208464)KrótkaOpcja sprzedażyInwestycyjny00,00 2021-09-170,00 2021-09-17 2021-09-17

NOTA-7 TRANSAKCJE PRZY ZOBOWIĄZANIU SIĘ FUNDUSZU LUB DRUGIEJ STRONY DO ODKUPUWartość na dzień bilansowy w tys. zł

Transakcje przy zobowiązaniu się drugiej strony do odkupu, w tym:0

Transakcje, w wyniku których następuje przeniesienie na fundusz praw własności i ryzyk0

Transakcje, w wyniku których nie następuje przeniesienie na fundusz praw własności i ryzyk0

Transakcje przy zobowiązaniu się funduszu do odkupu, w tym:1 103

Transakcje, w wyniku których następuje przeniesienie na drugą stronę praw własności i ryzyk0

Transakcje, w wyniku których nie następuje przeniesienie na drugą stronę praw własności i ryzyk0

Należności z tytułu papierów wartościowych pożyczonych od funduszu w trybie przepisów rozporządzenia o pożyczkach papierów wartościowych0

Zobowiązania z tytułu papierów wartościowych pożyczonych przez fundusz w trybie przepisów rozporządzenia o pożyczkach papierów wartościowych0

NOTA-8 KREDYTY I POŻYCZKI
ZACIĄGNIĘTE I WYKORZYSTANE PRZEZ FUNDUSZ KREDYTY I POŻYCZKI PIENIĘŻNE W KWOCIE STANOWIĄCEJ, NA DZIEŃ ICH WYKORZYSTANIA, WIĘCEJ NIŻ 1 % WARTOŚCI AKTYWÓW FUNDUSZU


Nazwa podmiotu udzielającego kredytu (pożyczki)SiedzibaKwota kredytu/pożyczki w chwili zaciągnięciaKwota kredytu/pożyczki pozostała do spłatyWarunki oprocentowaniaTermin spłatyZabezpieczenia

tys. kwota w waluciejednostkawalutaprocentowy udział w aktywachtys. kwota w waluciejednostkawaluta
UDZIELONE PRZEZ FUNDUSZ POŻYCZKI PIENIĘŻNE W KWOCIE STANOWIĄCEJ, NA DZIEŃ ICH UDZIELENIA, WIĘCEJ NIŻ 1 % WARTOŚCI AKTYWÓW FUNDUSZU


Nazwa podmiotuSiedzibaKwota kredytu/pożyczki w chwili udzieleniaWarunki oprocentowaniaTermin spłatyZabezpieczenia

tys. kwota w waluciejednostkawalutaprocentowy udział w aktywach


NOTA-9 WALUTY I RÓŻNICE KURSOWE


I. WALUTOWA STRUKTURA POZYCJI BILANSU

jednostkawaluta 1 półrocze


2021 roku


(Pozycja bilansu po przeliczeniu na walutę sprawozdania finansowego) w tys.
1. Środki pieniężne i ich ekwiwalentyw tys.601


2. Należnościw tys.6


4. Składniki lokat notowane na aktywnym rynku, w tym:w tys.1 803


- dłużne papiery wartościowew tys.1 103


5. Składniki lokat nienotowane na aktywnym rynku, w tym:w tys.1 069


- dłużne papiery wartościowew tys.307


7. Pozostałe aktywaw tys.3


II. Zobowiązaniaw tys.1 218


w walucie sprawozdania finansowegow tys.
1. Środki pieniężne i ich ekwiwalentyw tys.163


2. Należnościw tys.6


4. Składniki lokat notowane na aktywnym rynku, w tym:w tys.1 803


- dłużne papiery wartościowew tys.1 103


5. Składniki lokat nienotowane na aktywnym rynku, w tym:w tys.1 069


- dłużne papiery wartościowew tys.307


7. Pozostałe aktywaw tys.3


II. Zobowiązaniaw tys.1 184


w walutach obcych po przeliczeniu na walutę sprawozdania finansowegow tys.
1. Środki pieniężne i ich ekwiwalentyw tys. EUR438


II. Zobowiązaniaw tys. EUR32


w walucie obcej

1. Środki pieniężne i ich ekwiwalentyw tys. EUR97


II. Zobowiązaniaw tys. EUR7


w walucie sprawozdania finansowegow tys.
1. Środki pieniężne i ich ekwiwalentyw tys.601


2. Należnościw tys.6


4. Składniki lokat notowane na aktywnym rynku, w tym:w tys.1 803


- dłużne papiery wartościowew tys.1 103


5. Składniki lokat nienotowane na aktywnym rynku, w tym:w tys.1 069


- dłużne papiery wartościowew tys.307


7. Pozostałe aktywaw tys.3


II. Zobowiązaniaw tys.1 218
Razemw tys.2 264


II. DODATNIE I UJEMNE RÓŻNICE KURSOWE W PRZEKROJU LOKAT FUNDUSZU

Składniki lokatDodatnie różnice kursoweUjemne różnice kursowe

ZrealizowaneNiezrealizowaneZrealizowaneNiezrealizowane

Akcje0000

Warranty subskrypcyjne0000

Prawa do akcji0000

Prawa poboru0000

Kwity depozytowe0000

Listy zastawne0000

Dłużne papiery wartościowe0000

Instrumenty pochodne02-20

Udziały w spółkach z ograniczoną odpowiedzialnością0000

Jednostki uczestnictwa0000

Certyfikaty inwestycyjne0000

Tytuły uczestnictwa emitowane przez instytucje wspólnego inwestowania mające siedzibę za granicą0000

Wierzytelności0000

Weksle0000

Depozyty0000

Waluty0000

Nieruchomości0000

Statki morskie0000

Inne0000

III. ŚREDNI KURS WALUTY SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO WYLICZANY PRZEZ NBP, Z DNIA SPORZĄDZENIA SPRAWOZDANIA FINANSOWEGOkurs w stosunku do złwaluta
0,00


NOTA-10 DOCHODY I ICH DYSTRYBUCJAZREALIZOWANY I NIEZREALIZOWANY ZYSK (STRATA) ZE ZBYCIA LOKAT

Wartość zrealizowanego zysku (straty) ze zbycia lokat w tys.Wzrost (spadek) niezrealizowanego zysku z wyceny aktywów w tys.
Składniki lokat notowane na aktywnym rynku160-36
Składniki lokat nienotowane na aktywnym rynku0-111
Nieruchomości00
Pozostałe00
WYPŁACONE DOCHODY FUNDUSZU

Wartość w okresie sprawozdawczymw tys.

Wypłacone przychody z lokat:0

Dywidendy i inne udziały w zyskach0

Przychody odsetkowe0

Przychody związane z posiadaniem nieruchomości0

Dodatnie saldo różnic kursowych0

Pozostałe:0


0

Wypłacony zrealizowany zysk ze zbycia lokat0

WYPŁACONE PRZYCHODY ZE ZBYCIA LOKAT

Wartość w okresie sprawozdawczym w tys.Procentowy udział w aktywach w dniu wypłatyProcentowy udział w aktywach netto w dniu wypłatyWpływ na wartość aktywów w tys.Wpływ na wartość aktywów netto w tys.

Przychody ze zbycia lokat funduszu aktywów niepublicznych:NOTA-11 KOSZTY FUNDUSZU


I. KOSZTY POKRYWANE PRZEZ TOWARZYSTWO

Wartość w okresie sprawozdawczym w tys.
Wynagrodzenie dla podmiotów prowadzących dystrybucję0
Opłaty dla depozytariusza0
Opłaty związane z prowadzeniem rejestru aktywów funduszu0
Opłaty za zezwolenia oraz rejestracyjne0
Usługi w zakresie rachunkowości0
Usługi w zakresie zarzadzania aktywami funduszy0
Usługi prawne0
Usługi wydawnicze w tym poligraficzne0
Koszty związane z posiadaniem nieruchomości0
Pozostałe:34


II. WYNAGRODZENIE DLA TOWARZYSTWA

Wartość w okresie sprawozdawczymw tys.
Część stała wynagrodzenia34
Część wynagrodzenia uzależniona od wyników funduszu0III. KOSZTY FUNDUSZU AKTYWÓW NIEPUBLICZNYCH ZWIĄZANE BEZPOŚREDNIO ZE ZBYTYMI LOKATAMI

Wartość w okresie sprawozdawczym w tys.

(zbyty składnik lokat)


(koszty związane ze zbytym składnikiem lokat)
PODPISY WSZYSTKICH CZŁONKÓW ZARZĄDU TOWARZYSTWADataImię i nazwiskoStanowisko/FunkcjaPodpis

2021-10-13Maciej KwiatkowskiPrezes Zarządu


2021-10-12Krzysztof ŁękarskiWiceprezes Zarządu


PODPIS OSOBY, KTÓREJ POWIERZONO PROWADZENIE KSIĄG RACHUNKOWYCHDataImię i nazwiskoStanowisko/FunkcjaPodpis

2021-10-12Piotr ŻyczyńskiKoordynator w Departamencie Księgowości Funduszy
ESPI

ESPI - Komunikaty spółek

Przejdź do artykułów autora
Artykuły, które powinny Cię zaciekawić..
Zamknij

Koszyk