• Odbierz prezent
OPERA ZA 3 GROSZE FIZ: raport finansowy (2021-04-15 18:14)
FALSEskorygowany

KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO

Raport roczny FIZ-R-E

za rok obrotowy 2020obejmujący okres od2020-01-01do2020-12-31
oraz poprzedni rok obrotowy 2019obejmujący okres od2019-01-01do2019-12-31
Podstawa prawna:
§ 82 ust. 1 pkt 3 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim (Dz. U. Nr 33 poz. 259)
Data przekazania:2021-04-15
OPERA ZA 3 GROSZE FUNDUSZ INWESTYCYJNY ZAMKNIĘTY
(pełna nazwa funduszu)
OPERA ZA 3 GROSZE FIZOPERA Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych S.A.
(skrócona nazwa funduszu)(nazwa towarzystwa)
00-061WARSZAWA
(kod pocztowy)(miejscowość)
MARSZAŁKOWSKA142
(ulica)( numer)
22 379 11 1022 379 11 12biuro@opera-tfi.pl
(telefon)(fax)(e-mail)
1070007628141004862www.opera-tfi.pl
(NIP)(REGON)(WWW)
BDO Sp. z o.o. Sp. k., z siedzibą w Warszawa, ul.Postępu 12 , KRS: 00007296842021-04-15
(podmiot uprawniony do badania)(data wydania opinii)
Raport roczny zawiera:
TRUEPismo Prezesa Zarządu towarzystwa
TRUERoczne sprawozdanie finansowe
TRUEWprowadzenieTRUERachunek wyniku z operacjiTRUENoty objaśniające
TRUEZestawienie lokatTRUEZestawienie zmian w aktywach nettoTRUEInformacja dodatkowa
TRUEBilansTRUERachunek przepływów pieniężnychTRUEWybrane dane finansowe
TRUESprawozdanie zarządu towarzystwa (sprawozdanie z działalności funduszu)
TRUEOświadczenie o poprawności rocznego sprawozdania finansowego
TRUEOświadczenie depozytariusza
TRUEOświadczenie zarządu w sprawie podmiotu uprawionego do badania sprawozdań finansowych
FALSEOpinia podmiotu uprawnionego do badania sprawozdań finansowych
TRUERaport podmiotu uprawnionego do badania sprawozdań finansowych
FALSEStanowisko zarządu oraz opinia organu nadzorującego w sprawie opinii podmiotu uprawnionego do badania sprawozdań finansowych

KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO

Informacje o funduszu

Konstrukcja funduszu:Typ funduszu:
Subfundusz:FALSEFundusz sekurytyzacyjny:FALSE
Fundusz podstawowy:FALSEFundusz portfelowy:FALSE
Fundusz powiązany:FALSEFundusz aktywów niepublicznych:FALSE
Waluta sprawozdania finansowego:
Fundusz podstawowy:
(nazwa funduszu podstawowego)
Fundusze powiązane:
(nazwy funduszy powiązanych)
Fundusz z wydzielonymi subfunduszami:
(nazwa funduszu)

PlikOpis
3GR Sprawozdanie Finansowe.pdf
3GR oświadczenie Rady Nadzorczej.pdfoświadczenie RN par. 70 ust. 1 pkt 8, 14

WPROWADZENIE DO SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO

PlikOpis
wprowadzenie Sprawozdanie Finansowe3gr.pdf

KOREKTA SPRAWOZDANIAPlikOpis


PISMO PREZESA ZARZĄDU TOWARZYSTWA


PlikOpis

3GR - list zarzadu.pdf
SPRAWOZDANIE ZARZĄDU (SPRAWOZDANIE Z DZIAŁALNOŚCI FUNDUSZU)


PlikOpis

3gr-sprawozdanie z działalności .pdf
WYBRANE DANE FINANSOWEWartość na dzień bilansowy w tys.
Wartość na koniec poprzedniego okresu sprawozdawczego w tys.
Przychody z lokat860

Koszty funduszu netto2020

Przychody z lokat netto-1160

Zrealizowane zyski (straty) ze zbycia lokat-9320

Niezrealizowane zyski (straty) z wyceny lokat6110

Wynik z operacji-4370

Zobowiązania1 2160

Aktywa3 7080

Aktywa netto2 4920

Liczba zarejestrowanych certyfikatów inwestycyjnych9 5220

Wartość aktywów netto na certyfikat inwestycyjny261,700,00

Wynik z operacji na certyfikat inwestycyjny-46,030,00BILANS

rok rok

Aktywa3 7084 274

Środki pieniężne i ich ekwiwalenty600465

Należności65

Transakcje przy zobowiązaniu się drugiej strony do odkupu00

Składniki lokat notowane na aktywnym rynku, w tym:1 8382 509

dłużne papiery wartościowe1 1051 508

Składniki lokat nienotowane na aktywnym rynku, w tym:1 2641 295

dłużne papiery wartościowe317350

Nieruchomości00

Pozostałe aktywa00


Zobowiązania1 2161 238

Aktywa netto (I-II)2 4923 036

Kapitał funduszu47 26747 374

Kapitał wpłacony90 09290 092

Kapitał wypłacony (wielkość ujemna)-42 825-42 718

Dochody zatrzymane-44 748-43 700

Zakumulowane, nierozdysponowane przychody z lokat netto-4 229-4 113

Zakumulowany, nierozdysponowany zrealizowany zysk (strata) ze zbycia lokat-40 519-39 587

Wzrost (spadek) wartości lokat w odniesieniu do ceny nabycia-27-638

Kapitał funduszu i zakumulowany wynik z operacji (IV+V+/-VI)2 4923 036


Liczba zarejestrowanych certyfikatów inwestycyjnych9 5229 955

Wartość aktywów netto na certyfikat inwestycyjny 261,70304,98


Przewidywana liczba certyfikatów inwestycyjnych9 522


Rozwodniona wartość aktywów netto na certyfikat inwestycyjny261,70Liczba certyfikatów inwestycyjnych w podziale na serie certyfikatów:

Domyślna seria certyfikatów: 9 522


Wartość aktywów netto na poszczególne serie certyfikatów inwestycyjnych:

Domyślna seria certyfikatów: 261,70RACHUNEK WYNIKU Z OPERACJI

od od

do do

Przychody z lokat86123

Dywidendy i inne udziały w zyskach2160

Przychody odsetkowe4763

Przychody związane z posiadaniem nieruchomości00

Dodatnie saldo różnic kursowych180

Pozostałe00


Koszty funduszu271314

Wynagrodzenie dla towarzystwa68101

Wynagrodzenia dla podmiotów prowadzących dystrybucję00

Opłaty dla depozytariusza8075

Opłaty związane z prowadzeniem rejestru aktywów funduszu1819

Opłaty za zezwolenia oraz rejestracyjne99

Usługi w zakresie rachunkowości1212

Usługi w zakresie zarządzania aktywami funduszu00

Usługi prawne00

Usługi wydawnicze, w tym poligraficzne00

Koszty odsetkowe2031

Koszty związane z posiadaniem nieruchomości00

Ujemne saldo różnic kursowych02

Pozostałe6465

Koszty oprogramowania019

Koszty serwisów informacyjnych032

Koszty pokrywane przez towarzystwo6970

Koszty funduszu netto (II-III)202244

Przychody z lokat netto (I-IV)-116-121

Zrealizowany i niezrealizowany zysk (strata)-321-140

Zrealizowany zysk (strata) ze zbycia lokat, w tym:-932-175

z tytułu różnic kursowych-12

Wzrost (spadek) niezrealizowanego zysku (straty) z wyceny lokat, w tym:61135

z tytułu różnic kursowych-20

Wynik z operacji-437-261


Wynik z operacji na przypadający na certyfikat inwestycyjny -46,03-26,19

Rozwodniony wynik z operacji przypadający na certyfikat inwestycyjny-46,03-26,19


ZESTAWIENIE ZMIAN W AKTYWACH NETTO

od 2020-01-01 od 2019-01-01

do 2020-12-31 do 2019-12-31

Zmiana wartości aktywów nettoWartość aktywów netto na koniec poprzedniego okresu sprawozdawczego3 0363 902

Wynik z operacji za okres sprawozdawczy (razem), w tym:-437-261

przychody z lokat netto-116-121

zrealizowany zysk (strata) ze zbycia lokat-932-175

wzrost (spadek) niezrealizowanego zysku (straty) z wyceny lokat61135

Zmiana w aktywach netto z tytułu wyniku z operacji-437-261

Dystrybucja dochodów (przychodów) funduszu (razem)00

z przychodów z lokat netto00

ze zrealizowanego zysku ze zbycia lokat00

z przychodów ze zbycia lokat00

Zmiany w kapitale w okresie sprawozdawczym (razem), w tym:-107-605

zmiana kapitału wpłaconego (powiększenie kapitału z tytułu wydanych certyfikatów inwestycyjnych)00

zmiana kapitału wypłaconego (zmniejszenie kapitału z tytułu wykupionych certyfikatów inwestycyjnych)-107-605

Łączna zmiana aktywów netto w okresie sprawozdawczym-544-866

Wartość aktywów netto na koniec okresu sprawozdawczego2 4923 036

Średnia wartość aktywów netto w okresie sprawozdawczym2 4353 610

Zmiana liczby certyfikatów inwestycyjnych: Domyślna seria certyfikatówZmiana liczby certyfikatów inwestycyjnych w okresie sprawozdawczym:liczba wydanych certyfikatów inwestycyjnych0,000,00

liczba wykupionych certyfikatów inwestycyjnych433,001 933,00

saldo zmian-433,00-1 933,00

Liczba certyfikatów inwestycyjnych narastająco od początku działalności funduszu, w tym:liczba wydanych certyfikatów inwestycyjnych90 283,0090 283,00

liczba wykupionych certyfikatów inwestycyjnych80 761,0080 328,00

saldo zmian9 522,009 955,00

Przewidywana liczba certyfikatów inwestycyjnych9 522,009 955,00

Zmiana wartości aktywów netto na certyfikat inwestycyjny: Domyślna seria certyfikatówwartość aktywów netto na certyfikat inwestycyjny na koniec poprzedniego okresu sprawozdawczego304,98328,16

wartość aktywów netto na certyfikat inwestycyjny na koniec bieżącego okresu sprawozdawczego261,70304,98

procentowa zmiana wartości aktywów netto na certyfikat inwestycyjny w okresie sprawozdawczym-14,19-7,06

minimalna wartość aktywów netto na certyfikat inwestycyjny w okresie sprawozdawczym211,81300,34

data wyceny2020-03-312019-08-30

maksymalna wartość aktywów netto na certyfikat inwestycyjny w okresie sprawozdawczym313,38335,64

data wyceny2020-01-312019-01-31

wartość aktywów netto na certyfikat inwestycyjny według ostatniej wyceny w okresie sprawozdawczym261,58312,81

data wyceny2020-12-312019-12-30

Rozwodniona wartość aktywów netto na certyfikat inwestycyjny261,70304,98

Procentowy udział kosztów funduszu w średniej wartości aktywów netto, w tym:11,108,70

procentowy udział wynagrodzenia dla towarzystwa2,792,80

procentowy udział wynagrodzenia dla podmiotów prowadzących dystrybucję0,000,00

procentowy udział opłat dla depozytariusza3,282,08

procentowy udział opłat związanych z prowadzeniem rejestru aktywów funduszu0,740,53

procentowy udział opłat za usługi w zakresie rachunkowości0,490,33

procentowy udział opłat za usługi w zakresie zarządzania aktywami funduszu0,000,00


RACHUNEK PRZEPŁYWÓW PIENIĘŻNYCH

od 2020-01-01 od 2019-01-01

do 2020-12-31 do 2019-12-31

Przepływy środków pieniężnych z działalności operacyjnej250813

Wpływy89 882138 746

Z tytułu posiadanych lokat4487

Z tytułu zbycia składników lokat89 769138 569

Pozostałe6990


Wydatki89 632137 933

Z tytułu posiadanych lokat02

Z tytułu nabycia składników lokat89 387137 641

Z tytułu wypłaconego wynagrodzenia dla towarzystwa70103

Z tytułu wypłaconego wynagrodzenia dla podmiotów prowadzących dystrybucję00

Z tytułu opłat dla depozytariusza7875

Z tytułu opłat związanych z prowadzeniem rejestru aktywów funduszu1819

Z tytułu opłat za zezwolenia oraz opłat rejestracyjnych03

Z tytułu usług w zakresie rachunkowości1212

Z tytułu usług w zakresie zarządzania aktywami funduszu00

Z tytułu usług prawnych00

Z tytułu posiadania nieruchomości00

Pozostałe6778


Przepływy środków pieniężnych z działalności finansowej-115-674

Wpływy00

Z tytułu wydania certyfikatów inwestycyjnych00

Z tytułu zaciągniętych kredytów00

Z tytułu zaciągniętych pożyczek00

Z tytułu spłaty udzielonych pożyczek00

Odsetki00

Pozostałe00


Wydatki115674

Z tytułu wykupienia certyfikatów inwestycyjnych112661

Z tytułu spłat zaciągniętych kredytów00

Z tytułu spłat zaciągniętych pożyczek00

Z tytułu wyemitowanych obligacji00

Z tytułu wypłaty przychodów00

Z tytułu udzielonych pożyczek00

Odsetki00

Pozostałe313


Skutki zmian kursów wymiany środków pieniężnych i ekwiwalentów środków pieniężnych18-2

Zmiana stanu środków pieniężnych netto (A+/-B)135139

Środki pieniężne i ekwiwalenty środków pieniężnych na początek okresu sprawozdawczego465326

Środki pieniężne i ekwiwalenty środków pieniężnych na koniec okresu sprawozdawczego (E+/-D)600465
INFORMACJA DODATKOWA
PlikOpis
informacja dodatkowa 3GR.pdf

OŚWIADCZENIE O POPRAWNOŚCI ROCZNEGO SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO

PlikOpis
3GR-Oświadczenia Zarządu.pdfOświadczenie Zarządu o poprawności sprawozdania finansowego


OŚWIADCZENIE DEPOZYTARIUSZA


PlikOpis

3 GR Oświadczenie DEPO .pdfOświadczenie depozytariusza

OŚWIADCZENIE ZARZĄDU W SPRAWIE PODMIOTU UPRAWNIONEGO DO BADANIA SPRAWOZDAŃ FINANSOWYCH

PlikOpis
3GR-Oświadczenia Zarządu.pdf


OPINIA PODMIOTU UPRAWNIONEGO DO BADANIA SPRAWOZDAŃ FINANSOWYCH


PlikOpisRAPORT PODMIOTU UPRAWNIONEGO DO BADANIA SPRAWOZDAŃ FINANSOWYCH


PlikOpis

OPERA Za 3 Grosze FIZ_SzB_2020 v.2-sig-sig.pdfRaport BDOSTANOWISKO ZARZĄDU ORAZ OPINIA ORGANU NADZORUJĄCEGO W SPRAWIE OPINII PODMIOTU UPRAWNIONEGO DO BADANIA SPRAWOZDAŃ FINANSOWYCH


PlikOpis

SKŁADNIKI LOKAT

rok rok

Wartość według ceny nabycia w tys.Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys.Procentowy udział w aktywach ogółemWartość według ceny nabycia w tys.Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys.Procentowy udział w aktywach ogółemAkcje1 7271 68045,312 2541 60437,53

Warranty subskrypcyjne000,00000,00

Prawa do akcji000,00000,00

Prawa poboru000,00000,00

Kwity depozytowe000,00000,00

Listy zastawne000,00000,00

Dłużne papiery wartościowe1 3991 42238,351 8351 85843,47

Instrumenty pochodne-60-46-1,24-59-65-1,51

Udziały w spółkach z ograniczoną odpowiedzialnością000,00000,00

Jednostki uczestnictwa000,00000,00

Certyfikaty inwestycyjne000,00000,00

Tytuły uczestnictwa emitowane przez instytucje wspólnego inwestowania mające siedzibę za granicą000,00000,00

Wierzytelności000,00000,00

Weksle000,00000,00

Depozyty000,003423428,00

Waluty000,00000,00

Nieruchomości000,00000,00

Statki morskie000,00000,00

Inne000,00000,00
AKCJERodzaj rynkuNazwa rynkuLiczbaKraj siedziby emitentaWartość według ceny nabycia w tys.Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys.Procentowy udział w aktywach ogółem

SEKO SA (PLSEKO000014)Aktywny rynek - rynek regulowanyGIEŁDA PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH W WARSZAWIE37 558Polska5203539,52

LUG SA (PLLUG0000010)Aktywny rynek - alternatywny system obrotuNEW CONNECT53 247Polska3363709,98

SKYCASH POLAND SA (SKYCASHPL)Nienotowane na rynku aktywnymNie dotyczy414 000Polska56060116,21

INTERNET MEDIA SERVICES SA (PLINTMS00019)Aktywny rynek - rynek regulowanyGIEŁDA PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH W WARSZAWIE3 739Polska11100,27

NPC SA (NPCSPOLKAAKC)Nienotowane na rynku aktywnymNie dotyczy500Polska3003469,33

WARRANTY SUBSKRYPCYJNERodzaj rynkuNazwa rynkuLiczbaKraj siedziby emitentaWartość według ceny nabycia w tys.Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys.Procentowy udział w aktywach ogółemPRAWA DO AKCJIRodzaj rynkuNazwa rynkuLiczbaKraj siedziby emitentaWartość według ceny nabycia w tys.Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys.Procentowy udział w aktywach ogółemPRAWA POBORURodzaj rynkuNazwa rynkuLiczbaKraj siedziby emitentaWartość według ceny nabycia w tys.Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys.Procentowy udział w aktywach ogółemKWITY DEPOZYTOWERodzaj rynkuNazwa rynkuLiczbaKraj siedziby emitentaWartość według ceny nabycia w tys.Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys.Procentowy udział w aktywach ogółem

LISTY ZASTAWNERodzaj rynkuNazwa rynkuEmitentKraj siedziby emitentaTermin wykupuWarunki oprocentowaniaRodzaj listuPodstawa emisjiWartość nominalnaLiczbaWartość według ceny nabycia w tys.Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys.Procentowy udział w aktywach ogółemDŁUŻNE PAPIERY WARTOŚCIOWERodzaj rynkuNazwa rynkuEmitentKraj siedziby emitentaTermin wykupuWarunki oprocentowaniaWartość nominalnaLiczbaWartość według ceny nabycia w tys.Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys.Procentowy udział w aktywach ogółem

O terminie wykupu do 1 roku:


0000,00

Obligacje


0000,00Bony skarbowe


0000,00Bony pieniężne


0000,00Inne


0000,00O terminie wykupu powyżej 1 roku:


1 4001 3991 42238,35

Obligacje


1 4001 3991 42238,35

WZ1122 (PL0000109377)Aktywny rynek - rynek regulowanyTREASURY BONDSPOT POLANDSKARB PAŃSTWAPolska2022-11-250,2500 (ZMIENNY)1 000,001 1001 0991 10529,80

NPC SA 02/03/2025 A (PLO288500021)Nienotowane na rynku aktywnymNie dotyczyNPC SAPolska2025-03-027,0000 (STALY)1 000,003003003178,55

Bony skarbowe


0000,00Bony pieniężne


0000,00Inne


0000,00

INSTRUMENTY POCHODNERodzaj rynkuNazwa rynkuEmitent (wystawca)Kraj siedziby emitenta (wystawcy)Instrument bazowyLiczbaWartość według ceny nabycia w tys.Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys.Procentowy udział w aktywach ogółem

Wystandaryzowane instrumenty pochodne:
9-59 556,06-46-1,24

PUT 12500 MAR 21 DAX INDEX (DE000C488A37) (Krótka)Aktywny rynek - rynek regulowanyEUREX EXCHANGENie dotyczyNie dotyczyInstrument: DAX INDEX9-60-46-1,24

Niewystandaryzowane instrumenty pochodne
0000,00UDZIAŁY W SPÓŁKACH Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄNazwa spółkiSiedziba spółkiKraj siedziby spółkiLiczbaWartość według ceny nabycia w tys.Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys.Procentowy udział w aktywach ogółemJEDNOSTKI UCZESTNICTWA I CERTYFIKATY INWESTYCYJNERodzaj rynkuNazwa rynkuNazwa i rodzaj funduszuLiczbaWartość według ceny nabycia w tys.Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys.Procentowy udział w aktywach ogółem

Jednostki uczestnictwa


0,0000000,00Certyfikaty inwestycyjne


0000,00
TYTUŁY UCZESTNICTWA EMITOWANE PRZEZ INSTYTUCJE WSPÓLNEGO INWESTOWANIA MAJĄCE SIEDZIBĘ ZA GRANICĄRodzaj rynkuNazwa rynkuNazwa emitentaKraj siedziby emitentaLiczbaWartość według ceny nabycia w tys.Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys.Procentowy udział w aktywach ogółemWIERZYTELNOŚCINazwa i rodzaj podmiotuKraj siedziby podmiotuTermin wymagalnościRodzaj świadczeniaWartość świadczenia w tys.LiczbaWartość według ceny nabycia w tys.Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys.Procentowy udział w aktywach ogółem

WEKSLEWystawcaData płatnościWartość według ceny nabycia w tys.Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys.Procentowy udział w aktywach ogółem

DEPOZYTYNazwa bankuKraj siedziby bankuWalutaWarunki oprocentowaniaWartość według ceny nabycia w danej walucieWartość według ceny nabycia w tys.Wartość według wyceny na dzień bilansowy w danej walucieWartość według wyceny na dzień bilansowy w tys.Procentowy udział w aktywach ogółem

W walutach państw należących do OECD0
00,00

W walutach państw nienależących do OECD0
00,00

WALUTYPaństwoWartość według ceny nabycia w tys. Wartość na dzień bilansowy w danej walucieWartość według wyceny na dzień bilansowy w tys.Procentowy udział w aktywach ogółem

W walutach państw należących do OECD
0
00,00

W walutach państw nienależących do OECD
0
00,00NIERUCHOMOŚCIRok oddania do użytkuData nabyciaNumer księgi wieczystejKraj położeniaAdresPowierzchniaObciążeniaSłużebnościWartość według ceny nabycia w tys. Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys.Procentowy udział w aktywach ogółem

Prawa własności nieruchomości:000,00

Budynki000,00Lokale000,00Grunty000,00Inne000,00Prawa współwłasności nieruchomości:000,00

Budynki000,00Lokale000,00Grunty000,00Inne000,00Użytkowanie wieczyste:000,00

Budynki000,00Lokale000,00Grunty000,00Inne000,00
STATKI MORSKIEKraj rejestracji statkuKlasa statkuWartość według ceny nabycia w tys.Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys.

INNEEmitent (wystawca)Kraj siedziby emitenta (wystawcy)Istotne parametryLiczbaWartość według ceny nabycia w tys.Wartość na dzień bilansowy w tys.Procentowy udział w aktywach ogółem

GWARANTOWANE SKŁADNIKI LOKATRodzajŁączna liczbaWartość według ceny nabycia w tys.Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys.Procentowy udział w aktywach ogółem

Papiery wartościowe gwarantowane przez Skarb PaństwaDłużne papiery wartościowe1 1001 0991 10529,80

Papiery wartościowe gwarantowane przez NBP


Papiery wartościowe gwarantowane przez jednostki samorzadu terytorialnego


Papiery wartościowe gwarantowane przez państwa należące do OECD (z wyłączeniem Rzeczypospolitej Polskiej)


Papiery wartościowe gwarantowane przez międzynarodowe instytucje finansowe, których członkiem jest Rzeczpospolita Polska lub przynajmniej jedno z państw należących do OECD

INSTRUMENTY RYNKU PIENIĘŻNEGOEmitentTermin wykupuWarunki oprocentowaniaWartość nominalnaLiczbaWartość według ceny nabycia w tys.Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys.Procentowy udział w aktywach ogółem
SKŁADNIKI LOKAT NABYTE OD PODMIOTÓW, O KTÓRYCH MOWA W ART. 107 USTAWYWartość według wyceny na dzień bilansowy w tys.Procentowy udział w aktywach ogółem

WZ1122 (PL0000109377)1 10529,80

NPC SA (NPCSPOLKAAKC)2085,60

PAPIERY WARTOŚCIOWE EMITOWANE PRZEZ MIĘDZYNARODOWE INSTYTUCJE FINANSOWE, KTÓRYCH CZŁONKIEM JEST RZECZPOSPOLITA POLSKA LUB PRZYNAJMNIEJ JEDNO Z PAŃSTW NALEŻĄCYCH DO OECDNazwa emitentaKraj siedziby emitentaRodzaj rynkuNazwa rynkuLiczbaWartość według ceny nabycia w tys.Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys.Procentowy udział w aktywach ogółem


NOTA-1 POLITYKA RACHUNKOWOŚCI

PlikOpis
Nota-1 3GR.pdf

NOTA-2 NALEŻNOŚCI FUNDUSZU

2020 rok

Z tytułu zbytych lokat0

Z tytułu instrumentów pochodnych0

Z tytułu wydanych certyfikatów inwestycyjnych0

Z tytułu dywidendy0

Z tytułu odsetek0

Z tytułu posiadanych nieruchomości, w tym czynszów0

Z tytułu udzielonych pożyczek0

Pozostałe6

Należności z tytułu kosztów ponadlimitowych zwracanych przez TFI0

NOTA 2 znajduje się załączonym do pkt 2 pliku "3GR sprawozdanie finansowe"NOTA-3 ZOBOWIĄZANIA FUNDUSZU

2020 rok

Z tytułu nabytych aktywów0

Z tytułu transakcji przy zobowiązaniu się funduszu do odkupu1 104

Z tytułu instrumentów pochodnych46

Z tytułu wpłat na certyfikaty inwestycyjne0

Z tytułu wykupionych certyfikatów inwestycyjnych17

Z tytułu wypłaty dochodów funduszu0

Z tytułu wypłaty przychodów funduszu0

Z tytułu wyemitowanych obligacji0

Z tytułu krótkoterminowych pożyczek i kredytów0

Z tytułu długoterminowych pożyczek i kredytów0

Z tytułu gwarancji lub poręczeń0

Z tytułu rezerw49

Pozostałe zobowiązania0NOTA-4 ŚRODKI PIENIĘŻNE I ICH EKWIWALENTY

I. STRUKTURA ŚRODKÓW PIENIĘŻNYCH NA RACHUNKACH BANKOWYCH

WalutaWartość na dzień bilansowy w danej walucie w tys.Wartość na dzień bilansowy w walucie sprawozdania finansowego w tys.

Banki:

600

ING BANK ŚLĄSKI SA EUR420

ING BANK ŚLĄSKI SA190191

OPERA DOM MAKLERSKI SP. Z O.O. EUR84389II. ŚREDNI W OKRESIE SPRAWOZDAWCZYM POZIOM ŚRODKÓW PIENIĘŻNYCH UTRZYMYWANYCH W CELU ZASPOKOJENIA BIEŻĄCYCH ZOBOWIĄZAŃ

WalutaWartość na dzień bilansowy w danej walucie w tys.Wartość na dzień bilansowy w walucie sprawozdania finansowego w tys.

Średni w okresie sprawozdawczym poziom środków pieniężnych:

433


EUR50219


199199


USD415
III. EKWIWALENTY ŚRODKÓW PIENIĘŻNYCH

Wartość na dzień bilansowy w walucie sprawozdania finansowego w tys.Ekwiwalenty środków pieniężnych w podziale na ich rodzaje:0


NOTA-5 RYZYKA

PlikOpis
Nota-5 3GR.pdf

NOTA-6 INSTRUMENTY POCHODNETyp zajętej pozycjiRodzaj instrumenty pochodnegoCel otwarcia pozycjiWartość otwartej pozycjiWartość przyszłych strumieni pieniężnychTerminy przyszłych strumieni pieniężnychKwota będąca podstawą przyszłych płatnościTermin zapadalności (wygasnięcia) instrumentu pochodnegoTermin wykonania instrumentu pochodnego

PUT 12500 MAR 21 DAX INDEX (DE000C488A37)KrótkaOpcja sprzedażyInwestycyjny-460,00 2021-03-190,00 2021-03-19 2021-03-19

NOTA-7 TRANSAKCJE PRZY ZOBOWIĄZANIU SIĘ FUNDUSZU LUB DRUGIEJ STRONY DO ODKUPUWartość na dzień bilansowy w tys. zł

Transakcje przy zobowiązaniu się drugiej strony do odkupu, w tym:0

Transakcje, w wyniku których następuje przeniesienie na fundusz praw własności i ryzyk0

Transakcje, w wyniku których nie następuje przeniesienie na fundusz praw własności i ryzyk0

Transakcje przy zobowiązaniu się funduszu do odkupu, w tym:1 104

Transakcje, w wyniku których następuje przeniesienie na drugą stronę praw własności i ryzyk1 104

Transakcje, w wyniku których nie następuje przeniesienie na drugą stronę praw własności i ryzyk1 104

Należności z tytułu papierów wartościowych pożyczonych od funduszu w trybie przepisów rozporządzenia o pożyczkach papierów wartościowych0

Zobowiązania z tytułu papierów wartościowych pożyczonych przez fundusz w trybie przepisów rozporządzenia o pożyczkach papierów wartościowych0

NOTA-8 KREDYTY I POŻYCZKI
ZACIĄGNIĘTE I WYKORZYSTANE PRZEZ FUNDUSZ KREDYTY I POŻYCZKI PIENIĘŻNE W KWOCIE STANOWIĄCEJ, NA DZIEŃ ICH WYKORZYSTANIA, WIĘCEJ NIŻ 1 % WARTOŚCI AKTYWÓW FUNDUSZU


Nazwa podmiotu udzielającego kredytu (pożyczki)SiedzibaKwota kredytu/pożyczki w chwili zaciągnięciaKwota kredytu/pożyczki pozostała do spłatyWarunki oprocentowaniaTermin spłatyZabezpieczenia

tys. kwota w waluciejednostkawalutaprocentowy udział w aktywachtys. kwota w waluciejednostkawaluta
UDZIELONE PRZEZ FUNDUSZ POŻYCZKI PIENIĘŻNE W KWOCIE STANOWIĄCEJ, NA DZIEŃ ICH UDZIELENIA, WIĘCEJ NIŻ 1 % WARTOŚCI AKTYWÓW FUNDUSZU


Nazwa podmiotuSiedzibaKwota kredytu/pożyczki w chwili udzieleniaWarunki oprocentowaniaTermin spłatyZabezpieczenia

tys. kwota w waluciejednostkawalutaprocentowy udział w aktywach


NOTA-9 WALUTY I RÓŻNICE KURSOWE


I. WALUTOWA STRUKTURA POZYCJI BILANSU

jednostkawaluta 2020 rok


(Pozycja bilansu po przeliczeniu na walutę sprawozdania finansowego) w tys.
1. Środki pieniężne i ich ekwiwalentyw tys.600


2. Należnościw tys.6


4. Składniki lokat notowane na aktywnym rynku, w tym:w tys.1 838


- dłużne papiery wartościowew tys.1 105


5. Składniki lokat nienotowane na aktywnym rynku, w tym:w tys.1 264


- dłużne papiery wartościowew tys.317


II. Zobowiązaniaw tys.1 216


w walucie sprawozdania finansowegow tys.
1. Środki pieniężne i ich ekwiwalentyw tys.191


2. Należnościw tys.6


4. Składniki lokat notowane na aktywnym rynku, w tym:w tys.1 838


- dłużne papiery wartościowew tys.1 105


5. Składniki lokat nienotowane na aktywnym rynku, w tym:w tys.1 264


- dłużne papiery wartościowew tys.317


II. Zobowiązaniaw tys.1 170


w walutach obcych po przeliczeniu na walutę sprawozdania finansowegow tys.
1. Środki pieniężne i ich ekwiwalentyw tys. EUR409


II. Zobowiązaniaw tys. EUR46


w walucie obcej

1. Środki pieniężne i ich ekwiwalentyw tys. EUR88


II. Zobowiązaniaw tys. EUR10


w walucie sprawozdania finansowegow tys.
1. Środki pieniężne i ich ekwiwalentyw tys.600


2. Należnościw tys.6


4. Składniki lokat notowane na aktywnym rynku, w tym:w tys.1 838


- dłużne papiery wartościowew tys.1 105


5. Składniki lokat nienotowane na aktywnym rynku, w tym:w tys.1 264


- dłużne papiery wartościowew tys.317


II. Zobowiązaniaw tys.1 216
Razemw tys.2 492


II. DODATNIE I UJEMNE RÓŻNICE KURSOWE W PRZEKROJU LOKAT FUNDUSZU

Składniki lokatDodatnie różnice kursoweUjemne różnice kursowe

ZrealizowaneNiezrealizowaneZrealizowaneNiezrealizowane

Akcje0000

Warranty subskrypcyjne0000

Prawa do akcji0000

Prawa poboru0000

Kwity depozytowe0000

Listy zastawne0000

Dłużne papiery wartościowe0000

Instrumenty pochodne00-1-2

Udziały w spółkach z ograniczoną odpowiedzialnością0000

Jednostki uczestnictwa0000

Certyfikaty inwestycyjne0000

Tytuły uczestnictwa emitowane przez instytucje wspólnego inwestowania mające siedzibę za granicą0000

Wierzytelności0000

Weksle0000

Depozyty0000

Waluty0000

Nieruchomości0000

Statki morskie0000

Inne0000

III. ŚREDNI KURS WALUTY SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO WYLICZANY PRZEZ NBP, Z DNIA SPORZĄDZENIA SPRAWOZDANIA FINANSOWEGOkurs w stosunku do złwaluta(nazwa)NOTA-10 DOCHODY I ICH DYSTRYBUCJAZREALIZOWANY I NIEZREALIZOWANY ZYSK (STRATA) ZE ZBYCIA LOKAT

Wartość zrealizowanego zysku (straty) ze zbycia lokat w tys.Wzrost (spadek) niezrealizowanego zysku z wyceny aktywów w tys.
Składniki lokat notowane na aktywnym rynku-932602
Składniki lokat nienotowane na aktywnym rynku09
Nieruchomości00
Pozostałe00
WYPŁACONE DOCHODY FUNDUSZU

Wartość w okresie sprawozdawczymw tys.

Wypłacone przychody z lokat:0

Dywidendy i inne udziały w zyskach0

Przychody odsetkowe0

Przychody związane z posiadaniem nieruchomości0

Dodatnie saldo różnic kursowych0

Pozostałe:0


0

Wypłacony zrealizowany zysk ze zbycia lokat0

WYPŁACONE PRZYCHODY ZE ZBYCIA LOKAT

Wartość w okresie sprawozdawczym w tys.Procentowy udział w aktywach w dniu wypłatyProcentowy udział w aktywach netto w dniu wypłatyWpływ na wartość aktywów w tys.Wpływ na wartość aktywów netto w tys.

Przychody ze zbycia lokat funduszu aktywów niepublicznych:NOTA-11 KOSZTY FUNDUSZU


I. KOSZTY POKRYWANE PRZEZ TOWARZYSTWO

Wartość w okresie sprawozdawczym w tys.
Wynagrodzenie dla podmiotów prowadzących dystrybucję0
Opłaty dla depozytariusza0
Opłaty związane z prowadzeniem rejestru aktywów funduszu0
Opłaty za zezwolenia oraz rejestracyjne0
Usługi w zakresie rachunkowości0
Usługi w zakresie zarzadzania aktywami funduszy0
Usługi prawne0
Usługi wydawnicze w tym poligraficzne0
Koszty związane z posiadaniem nieruchomości0
Pozostałe:69


II. WYNAGRODZENIE DLA TOWARZYSTWA

Wartość w okresie sprawozdawczymw tys.
Część stała wynagrodzenia68
Część wynagrodzenia uzależniona od wyników funduszu0III. KOSZTY FUNDUSZU AKTYWÓW NIEPUBLICZNYCH ZWIĄZANE BEZPOŚREDNIO ZE ZBYTYMI LOKATAMI

Wartość w okresie sprawozdawczym w tys.

(zbyty składnik lokat)


(koszty związane ze zbytym składnikiem lokat)
PODPISY WSZYSTKICH CZŁONKÓW ZARZĄDU TOWARZYSTWADataImię i nazwiskoStanowisko/FunkcjaPodpis

2021-04-15Maciej KwiatkowskiPrezes Zarządu


2021-04-15Krzysztof ŁękarskiWiceprezes Zarządu


PODPIS OSOBY, KTÓREJ POWIERZONO PROWADZENIE KSIĄG RACHUNKOWYCHDataImię i nazwiskoStanowisko/FunkcjaPodpis

2021-04-15Piotr ŻyczyńskiKoordynator w Departamencie Księgowości Funduszy
ESPI

ESPI - Komunikaty spółek

Przejdź do artykułów autora
Artykuły, które powinny Cię zaciekawić..
Zamknij

Koszyk