• Odbierz prezent
OPEN FINANCE S.A.: ZAWIADOMIENIE W TRYBIE ART.69 USTAWY O OFERCIE PUBLICZNEJ (2021-09-03 14:30)
KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO

Raport bieżący nr145/2021
Data sporządzenia: 2021-09-03
Skrócona nazwa emitenta
OPEN FINANCE S.A.
Temat
ZAWIADOMIENIE W TRYBIE ART.69 USTAWY O OFERCIE PUBLICZNEJ
Podstawa prawna
Art. 70 pkt 1 Ustawy o ofercie - nabycie lub zbycie znacznego pakietu akcji
Treść raportu:
Zarząd Open Finance S.A. („Emitent”) z siedzibą w Warszawie (00-807), przy Al. Jerozolimskich 92, informuje, że w dniu wczorajszym tj. 02.09.2021 r., wpłynęły zawiadomienia od B-SIXTEEN Befektetó Korlatolt Felelóssegu Tarsasag z siedzibą w Budapeszcie, Węgry (B- SIXTEEN), B-FOUR Befektetó Korlatolt Felelóssegu Tarsasag z siedzibą w Budapeszcie, Węgry (B-FOUR), oraz Pana Tibor Janos Nagygydrgy zamieszkałego w Budapeszcie, Węgry (Tibor Janos), w trybie art. 69 ust. 1 pkt 2 i ust. 4 Ustawy z dnia 29 lipca 2005 roku o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych (Dz.U. z 2020 r. poz. 2080), zgodnie z treścią których B-SIXTEEN w wyniku transakcji zbycia akcji Emitenta, zawartych w dniu 26 sierpnia 2021 r. zmniejszył udział w ogólnej liczbie głosów na Walnym Zgromadzeniu Emitenta poniżej 5% ogólnej liczby głosów.
Przed rozliczeniem wyżej wymienionych transakcji, B-SIXTEEN posiadała 638.735 (sześćset trzydzieści osiem tysięcy siedemset oraz trzydzieści pięć) akcji Emitenta, stanowiących 5,15% kapitału zakładowego Emitenta, co dawało 638.735 (sześćset trzydzieści osiem tysięcy siedemset oraz trzydzieści pięć) głosów na Walnym Zgromadzeniu Emitenta, tj. 5,15% ogólnej liczby głosów na Walnym Zgromadzeniu Emitenta.
Po rozliczeniu wyżej wymienionych transakcji B-SIXTEEN posiada 618.735 (sześćset osiemnaście tysięcy siedemset trzydzieści pięć) akcji Emitenta, stanowiących 4,99% kapitału zakładowego Emitenta, co daje 618.735 (sześćset osiemnaście tysięcy siedemset trzydzieści pięć) głosów na Walnym Zgromadzeniu Emitenta, tj. 4,99% ogólnej liczby głosów.
B-SIXTEEN poinformowała, iż brak jest podmiotów zależnych od zawiadamiającego, posiadających akcje Emitenta (art. 69 ust. 4 pkt 5) Ustawy o ofercie).

Jednocześnie zawiadamiający poinformowali, jak poniżej.

B-FOUR pośrednio (poprzez B-SIXTEEN, w której B-FOUR posiada bezpośrednio 100% udziałów), w wyniku transakcji zbycia akcji Emitenta przez B-SIXTEEN, o których mowa powyżej, zmniejszył pośrednio (poprzez B-SIXTEEN) udział w ogólnej liczbie głosów na Walnym Zgromadzeniu Emitenta poniżej 5% ogólnej liczby głosów.
B-FOUR posiada pośrednio (poprzez B-SIXTEEN, w której B-FOUR posiada bezpośrednio 100% udziałów) 618.735 (sześćset osiemnaście tysięcy siedemset trzydzieści pięć) akcji Emitenta, stanowiących 4,99% kapitału zakładowego Emitenta, co daje 618.735 (sześćset osiemnaście tysięcy siedemset trzydzieści pięć) głosów na Walnym Zgromadzeniu Emitenta, tj. 4,99% ogólnej liczby głosów.
Żadne podmioty zależne od B-FOUR, z wyjątkiem B-SIXTEEN (jak wskazano powyżej), nie posiadają akcji Emitenta (art. 69 ust. 4 pkt 5) Ustawy o ofercie).

Pan Tibor Janos pośrednio (poprzez B-SIXTEEN, w którym Tibor Janos posiada pośrednio 100% udziałów poprzez B-FOUR, w którym Tibor Janos posiada bezpośrednio 100% udziałów), w wyniku transakcji zbycia akcji Emitenta przez B-SIXTEEN, o których mowa powyżej, zmniejszył pośrednio (poprzez B-SIXTEEN i B-FOUR) udział w ogólnej liczbie głosów na Walnym Zgromadzeniu Emitenta poniżej 5% ogólnej liczby głosów.
Pan Tibor Janos posiada pośrednio (poprzez B-SIXTEEN, w którym Tibor Janos posiada pośrednio 100% udziałów poprzez B-FOUR, w którym Tibor Janos posiada bezpośrednio 100% udziałów) 618.735 (sześćset osiemnaście tysięcy siedemset trzydzieści pięć) akcji Emitenta, stanowiących 4,99% kapitału zakładowego Emitenta, co daje 618.735 (sześćset osiemnaście tysięcy siedemset trzydzieści pięć) głosów na Walnym Zgromadzeniu Emitenta, tj. 4,99% ogólnej liczby głosów.
Żadne podmioty zależne od Pana Tibor Janos, z wyjątkiem B-SIXTEEN i B-FOUR (jak wskazano powyżej), nie posiadają akcji Emitenta (art. 69 ust. 4 pkt 5) Ustawy o ofercie).

Jednocześnie zawiadamiający poinformowali, iż nie zawarli z osobą trzecią umowy o przeniesienie prawa do wykonywania prawa głosu z akcji Emitenta, o której mowa w art. 87 ust. 1 pkt 3 lit. c) Ustawy o ofercie, oraz, że nie istnieją instrumenty finansowe związane z akcjami Spółki, o których mowa w art. 69 ust. 4 pkt 7 - 8 Ustawy o ofercie, w związku z tym łączna liczba głosów wskazana zgodnie z art. 69 ust. 4 pkt 3, 7 i 8 Ustawy o ofercie jest równa liczbie wskazanej powyżej.

Podstawa prawna art. 70 pkt 1) Ustawy z dnia 29 lipca 2005 roku o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych.MESSAGE (ENGLISH VERSION)

OPEN FINANCE SPÓŁKA AKCYJNA
(pełna nazwa emitenta)
OPEN FINANCE S.A.Finanse inne (fin)
(skrócona nazwa emitenta)(sektor wg. klasyfikacji GPW w W-wie)
00-807Warszawa
(kod pocztowy)(miejscowość)
Aleje Jerozolimskie92
(ulica)(numer)
+48 (22) 541 51 00+48 (22) 541 51 01
(telefon)(fax)
kontakt@open.plwww.open.pl
(e-mail)(www)
5213280836015672908
(NIP)(REGON)
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
DataImię i NazwiskoStanowisko/FunkcjaPodpis
2021-09-03Tomasz ChwiejczakProkurent
2021-09-03Magdalena Czwarno - SierońProkurent

ESPI

ESPI - Komunikaty spółek

Przejdź do artykułów autora
Artykuły, które powinny Cię zaciekawić..
Zamknij

Koszyk