• Odbierz prezent
OPEN FINANCE S.A.: ZAWARCIE ANEKSÓW DO UMÓW ZNACZĄCYCH (2021-08-17 19:31)
KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO

Raport bieżący nr129/2021
Data sporządzenia: 2021-08-17
Skrócona nazwa emitenta
OPEN FINANCE S.A.
Temat
ZAWARCIE ANEKSÓW DO UMÓW ZNACZĄCYCH
Podstawa prawna
Art. 17 ust. 1 MAR - informacje poufne.
Treść raportu:
Zarząd Open Finance S.A. („Emitent”, „Spółka”) z siedzibą w Warszawie (00-807), przy Al. Jerozolimskich 92 („Emitent”, „Spółka”, „Kredytobiorca”) informuje, że w dniu dzisiejszym tj. 17.08.2021 r. Emitent zawarł z Getin Noble Bank Spółką Akcyjną z siedzibą w Warszawie, przy Rondzie Ignacego Daszyńskiego 2C, 00-843 Warszawa, wpisaną do Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem 0000304735 przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, NIP: 1080004850, REGON: 141334039 („Bank”):
- Aneks do umowy kredytowej o kredyt obrotowy nieodnawialny z dnia 31 grudnia 2018 r., („Umowa I”) , o której Emitent informował w raporcie bieżącym nr 168/2018 z dnia 31.12.2018 r., raporcie bieżącym nr 56/2019 z dnia 18 kwietnia 2019 r., raporcie bieżącym nr 93/2019 z dnia 16 lipca 2019 r., raporcie bieżącym nr 7/2020 z dnia 22 stycznia 2020 r. ,raporcie bieżącym nr 44/2020 z dnia 16 kwietnia 2020 r., raporcie bieżącym nr 68/2020 z dnia 1 czerwca 2020 r. ,raporcie bieżącym nr 77/2020 z dnia 18 czerwca 2020 r. ., raporcie bieżącym nr 105/2020 r. z dnia 17 sierpnia 2020 r., raporcie bieżącym nr 106/2020 z dnia 18 sierpnia 2020 r., raporcie bieżącym nr 130/2020 z dnia 25 września 2020 r., raporcie bieżącym nr 166/2020 z dnia 25 listopada 2020 r., raporcie bieżącym nr 21/2021 z dnia 12 lutego 2021 r., raporcie bieżącym nr 35/2021 z dnia 8 marca 2021 r., raporcie bieżącym nr 93/2021 z dnia 11 czerwca 2021 r., raporcie bieżącym nr 101/2021 z dnia 30 czerwca 2021 r.,
- Aneks do Umowy o kredyt obrotowy nieodnawialny z dnia 18 kwietnia 2019 r. („Umowa II”) o której Emitent informował w raporcie bieżącym nr 56/2019 z dnia 18 kwietnia 2019 r., raporcie bieżącym nr 93/2019 z dnia 16 lipca 2019 r. ,raporcie bieżącym nr 44/2020 z dnia 16 kwietnia 2020 r. ,raporcie bieżącym nr 68/2020 z dnia 1 czerwca 2020 r., raporcie bieżącym nr 77/2020 z dnia 18 czerwca 2020 r., raporcie bieżącym nr 105/2020 r. z dnia 17 sierpnia 2020 r., raporcie bieżącym nr 106/2020 z dnia 18 sierpnia 2020 r., raporcie bieżącym nr 130/2020 z dnia 25 września 2020 r., raporcie bieżącym nr 166/2020 z dnia 25 listopada 2020 r., raporcie bieżącym nr 21/2021 z dnia 12 lutego 2021 r., raporcie bieżącym nr 35/2021 z dnia 8 marca 2021 r., raporcie bieżącym nr 93/2021 z dnia 11 czerwca 2021 r., raporcie bieżącym nr 101/2021 z dnia 30 czerwca 2021 r.,
- Aneks do Umowy o kredyt obrotowy nieodnawialny z dnia 18 czerwca 2020 r. („Umowa III”) o której Emitent informował w raporcie bieżącym nr 76/2020 z dnia 18 czerwca 2020 r., . z dnia 17 sierpnia 2020 r., raporcie bieżącym nr 106/2020 z dnia 18 sierpnia 2020 r., raporcie bieżącym nr 130/2020 z dnia 25 września 2020 r., raporcie bieżącym nr 166/2020 z dnia 25 listopada 2020 r., raporcie bieżącym nr 93/2021 z dnia 11 czerwca 2021 r., raporcie bieżącym nr 101/2021 z dnia 30 czerwca 2021 r.,
- Aneks do Umowy o kredyt obrotowy nieodnawialny z dnia 12 lutego 2021 r. („Umowa IV”), o której Emitent informował w raporcie bieżącym nr 20/2021 z dnia 12 lutego 2021 r., raporcie bieżącym nr 93/2021 z dnia 11 czerwca 2021 r., raporcie bieżącym nr 101/2021 z dnia 30 czerwca 2021 r.
na których zawarcie Rada Nadzorcza Open Finance S.A. wyraziła zgody odpowiednio uchwałą nr 41/2021, uchwałą nr 42/2021, uchwałą nr 43/2021, uchwałą nr 44/2021, które podjęte zostały w dniu 17.08.2021 r., na podstawie których wprowadzone zostały zmiany do postanowień w/w umów kredytowych polegające w szczególności na:
W zakresie Umowy I :
a) wydłużeniu karencji w spłacie kapitału kredytu do 31.12.2021 r. a po spłacie kwoty w wysokości 60 000 000 00 złotych do dnia 31.12.2021 r. ustalenie dalszej karencji w spłacie rat do 31.12.2021 r.; kolejne raty spłacane będą począwszy od stycznia 2022 r. do października 2024 r. w postaci równych rat kapitałowych w kwocie 463 000,00 złotych miesięcznie (ostatnia rata wyrównawcza i przesunięcie do tej daty zapadalności kredytu),
b) zmianie § 8 ust. 10 pkt 17) na brzmienie:
- Kredytobiorca zobowiązuje się pod rygorem wypowiedzenia Umowy kredytowej do dokonania w terminie do 31.12.2021 r. spłaty Kredytów w Getin Noble Bank S.A. (nie dotyczy nowego finansowania) z całości kwot netto uzyskanych ze sprzedaży posiadanych akcji Noble Funds TFI S.A. i Open Brokers S.A. a w przypadku wygenerowania nadwyżki ze sprzedaży Open Life TUŻ S.A. powyżej kwoty obligacji pozostałych do spłaty (zabezpieczonych zastawem ustanowionym na ww. akcjach) do przeznaczenia części tej nadwyżki tj. ponad wymagalne na dzień 31.12.2021 r. zobowiązania w wysokości zaakceptowanej przez Getin Noble Bank S.A. (z zastrzeżeniem, że podział nadwyżki wymaga uprzedniej pisemnej zgody Getin Noble Bank S.A.), przy czym w przypadku sprzedaży akcji spłata odpowiedniej części Kredytu nastąpi niezwłocznie po uzyskaniu środków ze sprzedaży akcji, a spłata taka nie będzie uważana za spłatę przedterminową.
W przypadku uzyskania ze sprzedaży akcji Noble Funds TFI S.A., Open Brokers S.A oraz Open Life TUŻ S.A. kwoty niewystarczającej do całkowitej spłaty obligacji, Kredytów w Getin Noble Bank S.A. i zaakceptowanej przez Getin Noble Bank S.A. spłaty innych zobowiązań wymagalnych na dzień 31.12.2021 r., Kredytobiorca zobowiązany jest w terminie do 10.01.2022 r. do przedłożenia w Getin Noble Bank S.A. - zaakceptowanej przez Radę Nadzorczą Kredytobiorcy aktualizacji planu optymalizacji wskazującej na źródło spłaty zadłużenia w Getin Noble Bank S.A. - do akceptacji przez Bank;
W zakresie Umowy II:
a) wydłużeniu okresu kredytowania do dnia 31.12.2021 r.;
b) zmianie § 9 ust. 10 pkt 18) na brzmienie:
- Kredytobiorca zobowiązuje się pod rygorem wypowiedzenia Umowy kredytowej do dokonania w terminie do 31.12.2021 r. spłaty Kredytów w Getin Noble Bank S.A. (nie dotyczy nowego finansowania) z całości kwot netto uzyskanych ze sprzedaży posiadanych akcji Noble Funds TFI S.A. i Open Brokers S.A. a w przypadku wygenerowania nadwyżki ze sprzedaży Open Life TUŻ S.A. powyżej kwoty obligacji pozostałych do spłaty (zabezpieczonych zastawem ustanowionym na ww. akcjach) do przeznaczenia części tej nadwyżki tj. ponad wymagalne na dzień 31.12.2021 r. zobowiązania w wysokości zaakceptowanej przez Getin Noble Bank S.A. (z zastrzeżeniem, że podział nadwyżki wymaga uprzedniej pisemnej zgody Getin Noble Bank S.A.), przy czym w przypadku sprzedaży akcji spłata odpowiedniej części Kredytu nastąpi niezwłocznie po uzyskaniu środków ze sprzedaży akcji, a spłata taka nie będzie uważana za spłatę przedterminową.
W przypadku uzyskania ze sprzedaży akcji Noble Funds TFI S.A., Open Brokers S.A oraz Open Life TUŻ S.A. kwoty niewystarczającej do całkowitej spłaty obligacji, Kredytów w Getin Noble Bank S.A. i zaakceptowanej przez Getin Noble Bank S.A. spłaty innych zobowiązań wymagalnych na dzień 31.12.2021 r., Kredytobiorca zobowiązany jest w terminie do 10.01.2022 r. do przedłożenia w Getin Noble Bank S.A. - zaakceptowanej przez Radę Nadzorczą Kredytobiorcy aktualizacji planu optymalizacji wskazującej na źródło spłaty zadłużenia w Getin Noble Bank S.A. - do akceptacji przez Bank;
W zakresie Umowy III:
a) zmianie § 9 ust. 21 na brzmienie:
- Kredytobiorca zobowiązuje się pod rygorem wypowiedzenia Umowy kredytowej do dokonania w terminie do 31.12.2021 r. spłaty Kredytów w Getin Noble Bank S.A. (nie dotyczy nowego finansowania) z całości kwot netto uzyskanych ze sprzedaży posiadanych akcji Noble Funds TFI S.A. i Open Brokers S.A. a w przypadku wygenerowania nadwyżki ze sprzedaży Open Life TUŻ S.A. powyżej kwoty obligacji pozostałych do spłaty (zabezpieczonych zastawem ustanowionym na ww. akcjach) do przeznaczenia części tej nadwyżki tj. ponad wymagalne na dzień 31.12.2021 r. zobowiązania w wysokości zaakceptowanej przez Getin Noble Bank S.A. (z zastrzeżeniem, że podział nadwyżki wymaga uprzedniej pisemnej zgody Getin Noble Bank S.A.), przy czym w przypadku sprzedaży akcji spłata odpowiedniej części Kredytu nastąpi niezwłocznie po uzyskaniu środków ze sprzedaży akcji, a spłata taka nie będzie uważana za spłatę przedterminową.
W przypadku uzyskania ze sprzedaży akcji Noble Funds TFI S.A., Open Brokers S.A oraz Open Life TUŻ S.A. kwoty niewystarczającej do całkowitej spłaty obligacji, Kredytów w Getin Noble Bank S.A. i zaakceptowanej przez Getin Noble Bank S.A. spłaty innych zobowiązań wymagalnych na dzień 31.12.2021 r., Kredytobiorca zobowiązany jest w terminie do 10.01.2022 r. do przedłożenia w Getin Noble Bank S.A. - zaakceptowanej przez Radę Nadzorczą Kredytobiorcy aktualizacji planu optymalizacji wskazującej na źródło spłaty zadłużenia w Getin Noble Bank S.A. - do akceptacji przez Bank;
W zakresie Umowy IV:
b) zmianie § 9 ust. 11 pkt 15) na brzmienie:
- Kredytobiorca zobowiązuje się pod rygorem wypowiedzenia Umowy kredytowej do dokonania w terminie do 31.12.2021 r. spłaty Kredytów w Getin Noble Bank S.A. (nie dotyczy nowego finansowania) z całości kwot netto uzyskanych ze sprzedaży posiadanych akcji Noble Funds TFI S.A. i Open Brokers S.A. a w przypadku wygenerowania nadwyżki ze sprzedaży Open Life TUŻ S.A. powyżej kwoty obligacji pozostałych do spłaty (zabezpieczonych zastawem ustanowionym na ww. akcjach) do przeznaczenia części tej nadwyżki tj. ponad wymagalne na dzień 31.12.2021 r. zobowiązania w wysokości zaakceptowanej przez Getin Noble Bank S.A. (z zastrzeżeniem, że podział nadwyżki wymaga uprzedniej pisemnej zgody Getin Noble Bank S.A.), przy czym w przypadku sprzedaży akcji spłata odpowiedniej części Kredytu nastąpi niezwłocznie po uzyskaniu środków ze sprzedaży akcji, a spłata taka nie będzie uważana za spłatę przedterminową.
W przypadku uzyskania ze sprzedaży akcji Noble Funds TFI S.A., Open Brokers S.A oraz Open Life TUŻ S.A. kwoty niewystarczającej do całkowitej spłaty obligacji, Kredytów w Getin Noble Bank S.A. i zaakceptowanej przez Getin Noble Bank S.A. spłaty innych zobowiązań wymagalnych na dzień 31.12.2021 r., Kredytobiorca zobowiązany jest w terminie do 10.01.2022 r. do przedłożenia w Getin Noble Bank S.A. - zaakceptowanej przez Radę Nadzorczą Kredytobiorcy aktualizacji planu optymalizacji wskazującej na źródło spłaty zadłużenia w Getin Noble Bank S.A. - do akceptacji przez Bank.


Warunkiem do wejścia w życie Aneksów do Umowy I, Umowy II, Umowy III oraz Umowy IV jest m.in. uzyskanie zgody Obligatariuszy obligacji serii J i K wyemitowanych przez Open Finance S.A. na zmiany zawarte w Aneksach do w/w umów kredytowych z Getin Noble Bank S.A. oraz przedłożenie ich w Banku.

Podstawa prawna: Art. 17 ust. 1 MAR – informacje poufne

MESSAGE (ENGLISH VERSION)

OPEN FINANCE SPÓŁKA AKCYJNA
(pełna nazwa emitenta)
OPEN FINANCE S.A.Finanse inne (fin)
(skrócona nazwa emitenta)(sektor wg. klasyfikacji GPW w W-wie)
00-807Warszawa
(kod pocztowy)(miejscowość)
Aleje Jerozolimskie92
(ulica)(numer)
+48 (22) 541 51 00+48 (22) 541 51 01
(telefon)(fax)
kontakt@open.plwww.open.pl
(e-mail)(www)
5213280836015672908
(NIP)(REGON)
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
DataImię i NazwiskoStanowisko/FunkcjaPodpis
2021-08-17Tomasz ChwiejczakProkurent
2021-08-17Magdalena Czwarno - SierońProkurent

ESPI

ESPI - Komunikaty spółek

Przejdź do artykułów autora
Artykuły, które powinny Cię zaciekawić..
Zamknij

Koszyk