• Odbierz prezent
OPEN FINANCE S.A.: WYPŁATA DYWIDENDY PRZEZ SPÓŁKĘ ZALEŻNĄ OPEN BROKERS S.A. Z SIEDZIBĄ W WARSZAWIE (2021-04-14 14:03)
KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO

Raport bieżący nr59/2021
Data sporządzenia: 2021-04-14
Skrócona nazwa emitenta
OPEN FINANCE S.A.
Temat
WYPŁATA DYWIDENDY PRZEZ SPÓŁKĘ ZALEŻNĄ OPEN BROKERS S.A. Z SIEDZIBĄ W WARSZAWIE
Podstawa prawna
Art. 17 ust. 1 MAR - informacje poufne.
Treść raportu:
Zarząd Open Finance S.A. („Emitent”) z siedzibą w Warszawie, przy Al. Jerozolimskich 92, 00-807 Warszawa, informuje, że w dniu dzisiejszym tj. 14.04.2021 r., powziął informację od spółki Open Brokers S.A. z siedzibą w Warszawie (spółki zależnej Emitenta, w której Emitent posiada 100% akcji) o tym, że Zwyczajne Walne Zgromadzenie Open Brokers S.A. („Spółka”) podjęło w dniu dzisiejszym uchwałę o wypłacie na rzecz Emitenta dywidendy za rok obrotowy 2020.
Zgodnie z uchwałą Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia na dywidendę przeznaczony został zysk netto Open Brokers S.A. osiągnięty w roku obrotowym zakończonym w dniu 31 grudnia 2020 r. w kwocie 1 870 000,00 zł (słownie: jeden milion osiemset siedemdziesiąt tysięcy złotych), tj. w kwocie 18,70 zł (słownie: osiemnaście złotych 70/100) na jedną akcję, z czego kwota 470 000,00 zł (słownie: czterysta siedemdziesiąt tysięcy złotych) została już wypłacona tytułem zaliczki na poczet dywidendy składającej się z zysku netto Spółki osiągniętego od końca poprzedniego roku obrotowego, o czym Emitent informował w raporcie bieżącym numer 133/2020 z dnia 30 września 2020 r.
Zgodnie z uchwałą Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia dywidenda zostanie wypłacona Akcjonariuszom w terminie do 21 maja 2021 r.

Podstawa prawna: Art.17 ust.1 Rozporządzenia MAR.

MESSAGE (ENGLISH VERSION)

OPEN FINANCE SPÓŁKA AKCYJNA
(pełna nazwa emitenta)
OPEN FINANCE S.A.Finanse inne (fin)
(skrócona nazwa emitenta)(sektor wg. klasyfikacji GPW w W-wie)
00-807Warszawa
(kod pocztowy)(miejscowość)
Aleje Jerozolimskie92
(ulica)(numer)
+48 (22) 541 51 00+48 (22) 541 51 01
(telefon)(fax)
kontakt@open.plwww.open.pl
(e-mail)(www)
5213280836015672908
(NIP)(REGON)
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
DataImię i NazwiskoStanowisko/FunkcjaPodpis
2021-04-14Joanna Tomicka - Zawora
Prezes Zarządu
2021-04-14Marek Żuberek
Wiceprezes Zarządu

ESPI

ESPI - Komunikaty spółek

Przejdź do artykułów autora
Artykuły, które powinny Cię zaciekawić..
Zamknij

Koszyk